Akademia Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki
INSTYTUT DOWODZENIA
 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
 
GÓRSKIE ŚRODOWISKO WALKI
DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY
MOVEMENT - SURVIVAL - COMBAT - RESCUE
 
21-22.06.2023 r.
 
 
ORGANIZATORZY:
 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Zakład Działań Specjalnych Instytutu Dowodzenia
 • NATO Mountain Warfare Centre of Excellence
 
WSPÓŁORGANIZATOR:
 • Grupa Karkonoska GOPR
 
MIEJSCE:
Polana Jakuszycka - Dolnośląskie Centrum Sportu
 
CEL I TEMATYKA:
Cel Konferencji:
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz analiza współczesnych i przyszłych uwarunkowań prowadzenia działań w środowisku górskim.
 
Tematyka Konferencji: 
W ramach obrad poruszane będą przede wszystkim następujące zagadnienia:
 • uwarunkowania prowadzenia działań taktycznych w terenie górskim,
 • mobilność i przetrwanie w górach,
 • działania poszukiwawcze i ratownicze w górach,
 • innowacyjność w górach - teraźniejszość i perspektywy,
 • medycyna górska.
 
W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele służb mundurowych oraz cywilne podmioty i eksperci z obszaru górskiej działalności. 
 
KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY:
Członkowie Komitetu Naukowo – Programowego Konferencji:
 • ppłk dr Andrzej DEMKOWICZ - Akademia Wojsk Lądowych
 
KOMITET ORGANIZACYJNY:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
 • ppłk dr Andrzej DEMKOWICZ
Sekretarz Naukowy Konferencji:
 • kpt. mgr Paweł ŁASKI
 • por. Piotr DĄBROWSKI 
 
Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
 • kpt. mgr Paweł ŁASKI
 • kpt. mgr Mariusz DOLIŃSKI 
 • por. Piotr DĄBROWSKI
 • mgr Michał BARSKI
 • mgr Jakub KOZIŃSKI
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnictwo w Konferencji "Górskie środowisko walki" jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych wydarzenia.
Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej AWL oraz serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych Facebook, Instagram itp.
 
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW:
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia uczestnictwa oraz w dalszej kolejności podanie innych informacji. Wypełnioną kartę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Sekretarza Naukowego Konferencji:
e-mail: piotr.dabrowski@awl.edu.pl.
 
Karty zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy przesłać do 20 maja 2023 roku.
 
NOCLEG I WYŻYWIENIE:
Organizator nie zapewnia noclegu i wyżywienia.
 
OPŁATY:
Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne po wcześniejszym zarejestrowaniu się poprzez przesłanie karty zgłoszeniowej. 
 
OFICJALNY JĘZYK KONFERENCJI: 
j. polski oraz j. angielski
 
PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE:
Komitet Naukowo – Programowy Konferencji będzie rekomendował wybrane artykuły  napisane w języku polskim lub angielskim do publikacji  w Scientific Journal of the Military University of Land Forces (20 pkt.). Artykuły zaakceptowane do publikacji należy przesyłać bezpośrednio do redakcji czasopisma na adres e-mailowy:  zeszyty.naukowe@awl.edu.pl.
O terminie publikacji decydować będzie kolejność nadsyłania pełnych wersji artykułów oraz uzyskanie pozytywnych recenzji.
 
WYMAGANIA EDYTORSKIE:
Informacje dotyczące wymogów edytorskich można znaleźć na stronie internetowej Zeszytów Naukowych pod adresem: Wydawnictwo AWL.
 
PROGRAM KONFERENCJI:
Szczegółowy program zostanie opublikowany na stronie konferencji po zakończeniu procesu rejestracji.