en

 
 
VI. Medialna Międzynarodowa Konferencja Naukowa
z cyklu
„Decyzje w sytuacjach zagrożeń”
17 listopada 2021 roku
 
Komunikat I
 
Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w VI. Medialnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Decyzje w sytuacjach zagrożeń”.
 
Organizator
⦁ Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wydział Zarządzania
 
Współorganizatorzy
⦁ Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny;
⦁ Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania;
⦁ Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych
 
Miejsce: 
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, 
ul. Czajkowskiego 109, budynek 19, sala im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (1.005) 
& przestrzeń wirtualna.
 
Cele Konferencji: 
Zaprezentowanie i upowszechnienie wyników badań, wymiana poglądów oraz doświadczeń dotyczących podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, zagrożeń terrorystycznych, technicznych, personalnych i innych.
 
Tematyka Konferencji
W ramach obrad poruszane będą następujące zagadnienia:
⦁ determinanty i uwarunkowania sytuacyjno-organizacyjne w procesie podejmowania decyzji,
⦁ reakcja na zagrożenia kulturowe i terrorystyczne – teoria i praktyka,
⦁ podejmowanie decyzji w warunkach niepewności,
⦁ zarządzanie ryzykiem w procesie podejmowania decyzji,
⦁ niezawodność i ciągłość dostawy usług systemów krytycznych,
⦁ prawne i ekonomiczne aspekty podejmowania decyzji,
⦁ psychologiczne aspekty podejmowania decyzji,
⦁ społeczne, etyczne i moralne aspekty podejmowania decyzji,
⦁ bezpieczeństwo żywnościowe i żywności,
⦁ bezpieczeństwo międzynarodowe,
⦁ ryzyko wynikające z udziału w wojnie hybrydowej i działaniach poniżej progu wojny,
⦁ ryzyko w kontekście uwarunkowań wynikających z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych,
⦁ ryzyko w trakcie wykonywania zadań w ramach misji pokojowych,
⦁ techniczne, społeczne i personalne aspekty podejmowania decyzji.
 
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki, praktyki oraz ekspertów z obszaru zarządzania i dowodzenia, w szczególności w zakresie podejmowania decyzji w warunkach niepewności, zarządzania ryzykiem oraz aspektów społecznych i organizacyjnych współczesnych organizacji.
 
Komitet Naukowo-Programowy Konferencji
Przewodniczący Komitetu Naukowo-Programowego Konferencji:
⦁ gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA
 
Z-cy Przewodniczącego Komitetu Naukowo-Programowego Konferencji:
⦁ dr hab. inż. Stanisław STANEK, prof. AWL
⦁ ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI
 
Członkowie Komitetu Naukowo-Programowego Konferencji:
⦁ prof. dr hab. Zdzisław KNECHT, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Polska
⦁ prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Polska
⦁ prof. dr hab. Maria Wanda KOPERTYŃSKA, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Polska
⦁ prof. dr hab. Dorota KUCHTA, Politechnika Wrocławska, Polska
⦁ prof. dr hab. Danuta MIERZWA, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Polska
⦁ prof. dr hab. Jan STACHOWICZ, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Polska
⦁ prof. dr hab. Włodzimierz SZKUTNIK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska
⦁ dr hab. Roman BATKO, prof. AWL, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Polska
⦁ dr hab. Katarzyna CZAINSKA, prof. AWL, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Polska
⦁ dr hab. Joanna HOŁUB-IWAN, prof. AWL, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Polska
⦁ dr hab. Ryszard KAŁUŻNY, prof. AWL, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Polska
⦁ dr hab. inż. Agata KLAUS-ROSIŃSKA, Politechnika Wrocławska, Polska
⦁ dr hab. Daria KOSTECKA-JURCZYK, Uniwersytet Wrocławski, Polska
⦁ dr hab. inż. Teresa KUPCZYK, prof. AWL, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Polska
⦁ dr hab. Vasyl PRYIMAK, prof. AWL, Narodowy Uniwersytet Lwowski, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Ukraina, Polska 
⦁ dr hab. Wojciech RYBICKI, prof. AWL, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Polska
⦁ dr hab. inż. Radosław RUDEK, prof. AWL, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Polska
⦁ dr hab. Aleksandra SUS, prof. AWL, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Polska
⦁ dr hab. Katarzyna SZALONKA, Uniwersytet Wrocławski, Polska
⦁ dr hab. Marta WINCEWICZ-BOSY, prof. AWL, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Polska
⦁ dr hab. Marek WRÓBLEWSKI, Uniwersytet Wrocławski, Polska
⦁ dr hab. Mirosław ZABIEROWSKI, prof. AWL, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Polska
⦁ ks. dr hab. Jan ZIMNY, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Polska
 
Komitet Organizacyjny Konferencji
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
⦁ dr Maciej POPŁAWSKI, tel.: +48 261 658 556, kom.: +48 579 195 858,
   e-mail: maciej.poplawski@awl.edu.pl
 
Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
⦁ por. dr inż. Paweł KORYTKO, tel.: +48 261 658 054, kom.: +48 512 191 985,
   e-mail: pawel.korytko@awl.edu.pl
 
Sekretarz Naukowy Konferencji:
⦁ mgr Anita KUŹNIK tel.: +48 261 658 556, kom.: +48 692 279 012,
   e-mail: anita.kuznik@awl.edu.pl
 
Członkowie Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
⦁ ppłk dr Bartosz SYLWESTRZAK
⦁ ppłk rez. dr Robert BALCERZYK
⦁ dr Dorota BALCERZYK
⦁ dr Stanisław DROSIO
⦁ dr inż. Tomasz KISIELEWICZ
⦁ dr Joanna KUBICKA
⦁ dr Agnieszka SKOWRONEK-GRĄDZIEL
⦁ dr Mirosław STRUŚ
⦁ dr inż. Kamila URBAŃSKA
⦁ mgr inż. Dominika DUDZIAK-GAJOWIAK
⦁ mgr inż. Michał NOWAK
 
Publikacje pokonferencyjne
Komitet Naukowo-Programowy Konferencji zastrzega sobie prawo do rekomendowania artykułów po pozytywnej recenzji w języku angielskim do publikacji w monografii z serii „Decisions in Situations of Endangerment” (20 punktów za rozdział na liście MNiSW) lub w języku polskim bądź angielskim w czasopiśmie Scientific Journal of the Military University of Land Forces (20 punktów na liście MNiSW). Autorzy nie otrzymują honorariów za artykuły.
 
Wpłaty za konferencję proszę przesyłać na poniższy rachunek bankowy: 
 
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław
 
74 1020 5226 0000 6502 0330 0381
 
Oficjalny język konferencji: 
j. polski oraz j. angielski
 
Rejestracja uczestników
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia uczestnictwa oraz w dalszej kolejności podanie innych informacji. Wypełnioną kartę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Sekretarza Naukowego Konferencji:
e-mail: anita.kuznik@awl.edu.pl
 
Terminy
⦁ Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z wniesieniem opłaty do 15 października 2021 roku,
⦁ Dostarczenie pełnej wersji tekstu artykułu: do 30 października 2020 roku (w uzasadnionych przypadkach termin może ulec przedłużeniu).
 
Uczestnictwo
Koszt udziału w konferencji wynosi 150 PLN i obejmuje udział w obradach, obiad oraz kawę i przekąski w przerwach między sesjami, a także materiały konferencyjne.
⦁ Bezpłatny parking na terenie AWL po uprzednim podaniu Sekretarzowi Naukowemu Konferencji nr rejestracyjnego oraz danych właściciela pojazdu.
 
Przedstawienie wyników prac
⦁ Udział personalny i prezentacja wyników prac podczas sesji plenarnej,
⦁ Udział personalny i prezentacja wyników prac podczas sesji posterowej,
⦁ Udział zdalny i prezentacja wyników prac za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 
Program konferencji
Szczegółowy program zostanie przesłany uczestnikom po zakończeniu procesu rejestracji w komunikacie II.
 
Z wyrazami szacunku 
 
Organizatorzy Konferencji