KLUB AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

 

Klub AWL jest komórką wewnętrzną Wydziału Wychowawczego AWL. Klub jest uczelnianym ośrodkiem kultury przeznaczonym do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, rekreacyjno – rozrywkowej i turystyczno – krajoznawczej w środowisku Uczelni oraz uczestniczy w organizacji i zabezpieczaniu uroczystości państwowych, wojskowych, patriotycznych i religijnych wynikających z „Ceremoniału wojskowego Sił Zbrojnych RP”.

 

CELE I ZADANIA:

  • prowadzenie wszechstronnej działalności kulturalno – oświatowej, artystycznej, rekreacyjnej i turystyczno – krajoznawczej dla podchorążych i słuchaczy AWL mającej na celu budzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych;
  • umożliwianie korzystania z imprez organizowanych przez cywilne instytucje i ośrodki kulturalne, oświatowe i sportowo – rekreacyjne;
  • stwarzanie możliwości czynnego uczestnictwa środowisk uczelni w kulturze poprzez organizowania kół i zespołów zainteresowań artystycznych, oświatowych i rekreacyjno – hobbystycznych;
  • udzielanie pomocy instruktorsko – metodycznej w zakresie organizacji i prowadzenia działalności kulturalno – oświatowej, organizacji czasu wolnego oraz organizowanie uroczystości o charakterze patriotyczno – wojskowym;
  • utrzymywanie współpracy z wojskowymi oraz cywilnymi placówkami i Instytucjami Kultury, a także z organizacjami i stowarzyszeniami mającymi podpisane z Ministrem Obrony Narodowej porozumienie o współpracy;
  • współorganizowanie okolicznościowych imprez o charakterze patriotyczno – wojskowym, mających na celu popularyzację wojska i problematyki obronności w społeczeństwie.