KLAUZULA INFORMACYJNA

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109 (kontakt w celach rekrutacji: SEKCJA REKRUTACJI, tel. 261 658 576; 261 658 151)

 1. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w celach rekrutacji na studia, oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 4. Dane osobowe i inne informacje dotyczące kandydatów na studia, przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego w systemie informatycznym przez okres 2 lat od dnia zakończenia postępowania o przyjęcie na studia. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych na studia będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia zakończenia postępowania o przyjęcie na studia, na który przeprowadzane było postępowanie o przyjęcie na studia. Dane osobowe kandydatów przyjętych na studia będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie zaznaczając, że wszystkie operacje przetwarzania danych oparte na tej zgodzie, które miały miejsce przed wycofaniem zgody pozostają legalne i nie są dalej przetwarzane. Jeżeli nie ma innej zgodnej z prawem podstawy uzasadniającej ich dalszego przetwarzania lub archiwizowania to dane te zostaną usunięte lub zanonimizowane;
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu naboru kandydatów. Nie podanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 


 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB WYWIADU EPIDEMIOLOGICZNEGO
 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”)  informuję, iż: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.
 
 1. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: - niezbędność  ochrony zdrowia i zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się polegających m.in. na pomiarze temperatury ciała, zebraniu wywiadu epidemiologicznego - (art. 9 ust. 2 lit i  art. 6 ust. 1 lit d RODO),
 3. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 21 dni.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani /Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.