BADANIA ANKIETOWE

OCENA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO I ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ STUDENTA
 
Zasadniczym narzędziem monitorowania systemu jakości kształcenia w AWL jest proces ankietowania. Celem cyklicznych akcji ankietowych jest stworzenie studentom możliwości oceny procesu kształcenia i wskazania, które z jego elementów wymagają zmiany. Kwestionariusze ankiet dostępne są w formie elektronicznej na indywidualnych kontach studenckich w systemie Wirtualna Uczelnia po każdym semestrze. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. System ankietowania dotyczy studentów i słuchaczy w zakresie oceny nauczycieli akademickich, realizacji zajęć dydaktycznych oraz obsługi administracyjnej. Wyniki ankietowania stanowią podstawę do ewentualnych zmian w planach studiów oraz w poprawie infrastruktury dydaktycznej Uczelni.
 
 
MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW
 
Monitoring karier zawodowych absolwentów AWL, prowadzony od 2012 r., ma na celu aktualizację programów kształcenia zgodnie z potrzebami współczesnego rynku pracy. Badanie jest jednym z zasadniczych narzędzi podnoszenia jakości kształcenia w AWL oraz dostosowywania oferty edukacyjnej do oczekiwań krajowego i międzynarodowego rynku pracy. Monitoring obejmuje absolwentów wszystkich kierunków studiów cywilnych.