JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W AWL

 

Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji

dr Agata MAŁECKA

 

tel. 600 816 358

agata.malecka@awl.edu.pl

 

 

Ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości kształcenia jest procesem na stałe wpisanym w funkcjonowanie Akademii Wojsk Lądowych. Uczelnia wypracowała wiele praktyk, służących temu celowi. Na szczeblu uczelnianym oraz w jednostkach organizacyjnych działają zespoły ds. jakości kształcenia oraz pełnomocnicy ds. jakości kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji, którzy czuwają nad poprawnością zasadniczych procedur w zakresie jakości kształcenia: 

  • oceną okresową nauczyciela akademickiego 
  • badaniami ankietowymi studentów 
  • procesem hospitacji zajęć dydaktycznych 
  • weryfikacją osiągnięcia efektów uczenia się 
 
Dbałość o jakość kształcenia znajduje odbicie w takich działaniach jak: dostosowanie kierunków studiów do wymagań rynku pracy, racjonalna polityka kadrowa, ciągłe podnoszenie kwalifikacji w zakresie dorobku naukowego i dydaktycznego nauczycieli akademickich, prowadzenie badań naukowych zgodnych ze strategią rozwoju Uczelni, współpraca z krajowymi ośrodkami akademickimi oraz z przedsiębiorstwami i instytucjami, rozbudowany system wsparcia studentów i słuchaczy oraz doskonalenie infrastruktury dydaktycznej. 
 
Podstawą prawną funkcjonowania systemu jakości kształcenia w AWL jest „Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki”, zaktualizowany uchwałą nr 55/IX/2019 Senatu AWL w dniu 18 września 2019 r.