INSTYTUT PRZYWÓDZTWA

 

 

Instytut Przywództwa (IP) jest jednostką organizacyjną Akademii o charakterze badawczo-dydaktycznym podległą bezpośrednio Prorektorowi ds. dydaktycznych, która odpowiada za prowadzenie badań naukowych w zakresie przywództwa, kształcenie i szkolenie wojskowe w Akademii, tj. prowadzenie działalności dydaktycznej związanej z kształceniem kierunkowym i specjalistycznym kandydatów na oficerów na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, w ramach Studium Oficerskiego, Kursów Przeszkolenia Kadr Rezerwy, kursów oficerskich NSR, kursów oficerskich na potrzeby Obrony Terytorialnej; szkolenia i doskonalenia zawodowego oficerów na kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i studiach podyplomowych.

 

 

MISJA INSTYTUTU PRZYWÓDZTWA

Profesjonalne przygotowanie zawodowe, zwłaszcza w aspekcie kształtowania cech przywódczych, kandydatów na dowódcę plutonu oraz oficerów młodszych do objęcia kolejnych stanowisk służbowych

 

Nie podążaj za tłumem – niech tłum kroczy za Tobą

(Margaret Thatcher, była premier Wielkiej Brytanii)

 

Prawdziwy przywódca ma pewność siebie, by działać samotnie, odwagę, by podejmować trudne decyzje i współczucie, by słuchać potrzeb innych

(Douglas MacArthur, amerykański generał armii)

 

 

Działalność Instytutu Przywództwa wpisana jest w kierunki strategiczne określone dla AWL i w głównych założeniach polega na: 

 • rozwijaniu kompetencji przywódczych i kształceniu kandydatów na żołnierzy zawodowych w specjalnościach Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej; 
 • badaniach nad koncepcją przyszłych wojen i konfliktów zbrojnych, pozwalających na przygotowanie podchorążych do pełnienia roli dowódcy i przywódcy w warunkach nowoczesnego konfliktu zbrojnego; 
 • weryfikacji, zdobywaniu i utrwalaniu kompetencji przywódczych w praktyczny i doświadczalny sposób, w celu wspierania procesu kształtowania kompetencji przywódczych realizowanego w AWL; 
 • modyfikacji programów kształcenia zapewniających kandydatom na żołnierzy zawodowych odpowiednią wiedzę specjalistyczną, umiejętności i cechy dowódcze, z taką liczbą godzin kształcenia, aby kandydaci mieli możliwość samodzielnego studiowania i dochodzenia do wiedzy oraz rozwój osobisty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

 

ZADANIA INSTYTUTU PRZYWÓDZTWA

 

ZADANIA realizowane w ramach działalności dydaktyczno-naukowej:

 • organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej w obszarze przygotowania specjalistycznego kandydatów na żołnierzy zawodowych do objęcia obowiązków na pierwszym stanowisku służbowym; 
 • kształcenie i szkolenie słuchaczy na wysoko wykwalifikowanych oficerów posiadających wszechstronną wiedzę wojskową i specjalistyczną oraz niezbędne umiejętności pedagogiczne i kulturę osobistą; 
 • rozwijanie u podchorążych i słuchaczy szczególnie ważnych dla oficera cech i wartości, a zwłaszcza predyspozycji dowódczych i przywódczych, odpowiedzialności, zdyscyplinowania, samodzielności w podejmowaniu decyzji, inicjatywy, odporności psychicznej i umiejętności kreatywnego rozwiązywania sytuacji taktycznych; 
 • udział w opracowywaniu i aktualizacji programów studiów (nauczania i szkolenia) czasu „P” i „W” w zakresie treści kierunkowych i specjalistycznych zgodnie z dedykowanymi efektami uczenia się; 
 • współdziałanie z jednostkami szkolnictwa wojskowego, centrami i ośrodkami szkolenia oraz jednostkami wojskowymi w zakresie przebiegu szkoleń specjalistycznych podchorążych i słuchaczy oraz realizacji doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w aspekcie kształtowania i rozwijania cech przywódczych u przyszłych dowódców; 
 • współdziałanie z dowództwami rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk, uczelniami wojskowymi, centrami i ośrodkami szkolenia oraz jednostkami wojskowymi w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie przywództwa; 
 • organizowanie konferencji naukowych, sympozjów, seminariów oraz narad szkoleniowo–metodycznych w obszarze przywództwa; 
 • rozbudowa infrastruktury dydaktycznej IP i Akademii; 
 • współpraca z zagranicznymi placówkami edukacyjnymi w zakresie kształcenia i rozwijania cech przywódczych.