INSTYTUT DOWODZENIA

 

Instytut Dowodzenia jest jednostką organizacyjną Akademii Wojsk Lądowych właściwą do organizowania oraz prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej w obszarze kształcenia wojskowego kandydatów na oficerów na studiach I i II stopnia, Studium Oficerskiego, Kursów Przeszkolenia Kadr Rezerw, szkolenia i doskonalenia zawodowego oficerów młodszych na kursach kwalifikacyjnych i doskonalących na potrzeby Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

MISJA INSTYTUTU DOWODZENIA

Profesjonalne przygotowanie zawodowe kandydatów
na dowódcę plutonu oraz oficerów młodszych
do objęcia kolejnych stanowisk służbowych

Plus ratio quam vis
(więcej znaczy rozum niż siła)

 

Działalność Instytutu Dowodzenia wpisana jest w kierunki strategiczne określone dla AWL i w głównych założeniach polega na:

 1. kształtowaniu cech przywódczych i kształceniu kandydatów na żołnierzy zawodowych w specjalnościach Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej;
 2. badaniach nad koncepcją przyszłych wojen i konfliktów zbrojnych, pozwalających na przygotowane podchorążych do pełnienia roli dowódcy i przywódcy w warunkach nowoczesnego konfliktu zbrojnego;
 3. modyfikacji programów kształcenia, zapewniających kandydatom na żołnierza zawodowego nie tylko odpowiednią wiedzę specjalistyczna, ale także umiejętności i cechy dowódcze, z taką liczbą godzin kształcenia, aby kandydaci mieli możliwość samodzielnego studiowania i dochodzenia do wiedzy oraz rozwój osobisty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

 

ZADANIA INSTYTUTU DOWODZENIA

 

ZADANIA realizowane w ramach działalności dydaktyczno-naukowej:

 • kształtowanie cech przywódczych i kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w specjalnościach Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej;
 • realizacja badań nad koncepcją przyszłych wojen i konfliktów zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. koncepcji III wojny światowej minus, pozwalających na doskonałe przygotowane podchorążych do pełnienia roli dowódcy i przywódcy w warunkach nowoczesnego konfliktu zbrojnego;
 • realizacja badań naukowych nad problematyką dowodzenia na szczeblu taktycznym oraz roli przywództwa w dowodzeniu;
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej w obszarze przygotowania wojskowego kandydatów na żołnierzy zawodowych do objęcia obowiązków na pierwszym stanowisku oficerskim;
 • rozwijanie u podchorążych i słuchaczy predyspozycji przywódczych i dowódczych, samodzielności w podejmowaniu decyzji i działaniu w trudnych sytuacjach, inicjatywy, odporności psychicznej i twórczego myślenia;
 • współdziałanie z uczelniami cywilnymi i wojskowymi akademiami oraz centrami szkolenia w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie planowania, organizacji i realizacji procesu dydaktycznego oraz wykorzystania infrastruktury dydaktycznej;
 • upowszechnianie wyników badań naukowych, organizowanie seminariów, sympozjów oraz konferencji naukowych i szkoleniowych;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami edukacyjnymi w zakresie kształcenia, rozwoju naukowego kadry a także rozwoju nauki i postępu technicznego;
 • stałe doskonalenie programów kształcenia, form i metod prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli akademickich Instytutu w zakresie przygotowania zawodowego i rozwoju naukowego;
 • przygotowanie bazy dydaktycznej do wymagań  programów edukacyjnych.