None

INSTYTUT DOWODZENIA - STUDIUM OFICERSKIE

 • 12-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE
  Studium przeznaczone jest dla: 
  absolwentów studiów II stopnia posiadających tytuł magistra oraz dla szeregowych zawodowych posiadających tytuł magistra. Nabór do studium odbywa się zgodnie z corocznie wydawaną decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów.
   
  W roku akademickim 2021/2022 prowadzimy nabór do poniższych korpusów osobowych, zgodnie z Decyzją nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 r.:
  • WOJSK LĄDOWYCH (również na potrzeby WOT),
  • ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI, 
  • ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ (również na potrzeby WOT), 
  • OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA, 
  • LOGISTYKI, 
  • SPRAWIEDLIWOŚCI I OBSŁUGI PRAWNEJ (również na potrzeby WOT), 
  • FINANSOWEGO.
   
  Miejsce: 
  Akademia Wojsk Lądowych
   
  Czas trwania: 
  12 miesięcy
   
  Kształcenie i szkolenie w ramach 12-miesięcznego Studium oficerskiego przeznaczone jest dla absolwentów cywilnych uczelni wyższych i szeregowych zawodowych kwalifikowanych przez Dyrektora Departamentu Kadr oraz posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia. Oferta skierowana jest głównie do absolwentów kierunków studiów, których wykaz przygotowywany jest corocznie przez osoby właściwe do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych). Realizacja kształcenia i szkolenia w danym korpusie osobowym/grupie osobowej określona jest corocznie w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów na dany rok kalendarzowy.
   
  Przed rozpoczęciem zasadniczego kształcenia oficerskiego podchorąży odbywa 140 godzin (około 5- 6-tygodni) szkolenia podstawowego w AWL zakończone uroczystą przysięgą wojskową. Kształcenie oficerskie przebiega według ściśle powiązanych ze sobą okresów, podczas których podchorąży (słuchacz) nabywa pożądane w dalszej pracy zawodowej efekty kształcenia i szkolenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
   
  Pierwszy etap szkolenia – szczebel dowódcy drużyny – realizowany jest z wykorzystaniem bazy dydaktycznej AWL oraz centrów szkolenia w zależności od specyfiki szkolenia w danej grupie osobowej.
   
  Drugi etap szkolenia – szczebel dowódcy plutonu (specjalisty) – bazuje również na możliwościach szkoleniowych AWL, centrów szkolenia i wzbogacony jest również o szkolenia praktyczne w wytypowanych jednostkach wojskowych (instytucjach wojskowych) sił zbrojnych. Drugi etap szkolenia zakończony jest egzaminem na dowódcę plutonu/specjalistę weryfikującym uzyskanie oczekiwanych efektów kształcenia i szkolenia specjalistycznego.
   
  Kandydat na oficera po zakończeniu całego procesu kształcenia w AWL przystępuje do egzaminu na oficera uprawniającego go do promocji na pierwszy stopień oficerski.
   
  Jednocześnie w trakcie szkolenia podchorąży (słuchacz) ma obowiązek uczestniczyć w miesięcznej praktyce dowódczej/specjalistycznej w wytypowanych jednostkach /instytucjach wojskowych.
   
  Podchorążowie (słuchacze) korzystają z nieodpłatnego zakwaterowania i wyżywienia na terenie AWL (centrum szkolenia). Zakwaterowani są w mieszkalnych budynkach koszarowych i żywieni w ramach zbiorowego żywienia.
   
  W trakcie szkolenia oficerskiego podchorążowie (słuchacze) mogą za zgodą dowódców korzystać z przepustek stałych (w ciągu tygodnia) i przepustek jednorazowych (weekendowych).
   
  Już od momentu wcielenia podchorążowie otrzymują za swoją służbę comiesięczne uposażenie zasadnicze żołnierzy pełniących służbę kandydacką według obowiązujących należności finansowych.
 • 6-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE
  Studium przeznaczone jest dla:  
  podoficerów zawodowych, którzy posiadają tytuł magistra. Nabór do studium odbywa zgodnie z corocznie wydawaną decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów.
   
  Miejsce: 
  Akademia Wojsk Lądowych 
   
  Czas trwania: 
  6 miesięcy
   
  Kształcenie i szkolenie w ramach 6-miesięcznego Studium oficerskiego przeznaczone jest dla podoficerów zawodowych kwalifikowanych przez Dyrektora Departamentu Kadr oraz posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia. Wymagane kierunki ukończonych studiów są podawane do wiadomości po ich określeniu przez osoby właściwe do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych).
   
  Natomiast realizacja kształcenia i szkolenia w zakresie potrzeb w danym korpusie osobowym/grupie osobowej określona jest corocznie w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów na dany rok kalendarzowy.
   
  Kształcenie oficerskie wymaga osiągnięcia przez słuchaczy pożądanych w dalszej pracy zawodowej efektów kształcenia i szkolenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Szkolenie – szczebla dowódcy plutonu (specjalisty) – prowadzone jest na obiektach szkoleniowych AWL, centrów szkolenia oraz w wytypowanych jednostkach wojskowych (instytucjach wojskowych) sił zbrojnych. Etap ten zakończony jest egzaminem na dowódcę plutonu/specjalistę weryfikującym uzyskanie oczekiwanych efektów kształcenia i szkolenia specjalistycznego.
   
  Kandydat na oficera po zakończeniu całego procesu kształcenia w AWL przystępuje do egzaminu na oficera uprawniającego go do promocji na pierwszy stopień oficerski.
   
  Ponadto w trakcie szkolenia słuchacz ma obowiązek uczestniczyć w miesięcznej praktyce dowódczej/specjalistycznej w wytypowanych jednostkach/instytucjach wojskowych.
   
  W trakcie szkolenia słuchacze korzystają z nieodpłatnego zakwaterowania i wyżywienia na terenie AWL (centrum szkolenia). Zakwaterowani są w mieszkalnych budynkach koszarowych i żywieni w ramach zbiorowego żywienia.
 • 3-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE
  Studium przeznaczone jest dla:  
  absolwentów studiów II stopnia posiadających tytuł magistra. Nabór do studium odbywa się zgodnie z corocznie wydawaną decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów – zazwyczaj przeznaczona jest dla korpusu medycznego oraz grupy osobowej prokuratorskiej oraz teologicznej.
   
  Miejsce: 
  Akademia Wojsk Lądowych 
   
  Czas trwania: 
  3 miesiące
   
  Kształcenie i szkolenie w ramach 3-miesięcznego Studium oficerskiego przeznaczone jest dla absolwentów cywilnych uczelni wyższych i podoficerów zawodowych kwalifikowanych przez Dyrektora Departamentu Kadr oraz posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia. Oferta dla absolwentów cywilnych uczelni wyższych skierowana dla zainteresowanych szkoleniem w korpusie osobowym medycznym, w grupie osobowej prokuratorskiej i grupie osobowej duchowieństwa. Limit miejsc dla danego korpusu osobowego/grupy osobowej określony jest corocznie w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów na dany rok kalendarzowy.
   
  Przed rozpoczęciem zasadniczego kształcenia oficerskiego podchorąży/słuchacz odbywa 140 godzin (około 5- 6-tygodni) szkolenia podstawowego w AWL zakończone uroczystą przysięgą wojskową. Kształcenie oficerskie pozwala osiągnąć podchorążemu (słuchaczowi) niezbędne w dalszej pracy oficera pożądane efekty kształcenia i szkolenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Kandydat na oficera po zakończeniu całego procesu kształcenia w AWL przystępuje do egzaminu na oficera uprawniającego go do promocji na pierwszy stopień oficerski.
   
  W ostatnim etapie szkolenia podchorąży (słuchacz) ma obowiązek uczestniczyć w miesięcznej praktyce specjalistycznej w wytypowanych jednostkach/instytucjach wojskowych – dla korpusu osobowego medycznego realizowane jest szkolenie wojskowo-medyczne w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.
   
  Podchorążowie (słuchacze) korzystają z nieodpłatnego zakwaterowania i wyżywienia na terenie AWL (centrum szkolenia). Zakwaterowani są w mieszkalnych budynkach koszarowych i żywieni w ramach zbiorowego żywienia.
   
  W trakcie szkolenia oficerskiego podchorążowie (słuchacze) mogą za zgodą dowódców korzystać z przepustek stałych (w ciągu tygodnia) i przepustek jednorazowych (weekendowych).
   
  Już od momentu wcielenia podchorążowie otrzymują za swoją służbę comiesięczne uposażenie zasadnicze żołnierzy pełniących służbę kandydacką według obowiązujących należności finansowych.