Biblioteka AWL

 
Biblioteka Akademii Wojsk Lądowych jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną należącą do Resortowej Sieci Bibliotecznej Sił Zbrojnych, powołaną do zaspakajania potrzeb czytelniczych środowiska akademickiego. Pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej o zadaniach usługowych, dydaktycznych i naukowych. Cel ten realizowany jest poprzez zaspokojenie potrzeb użytkowników w zakresie dostępu do zasobów bibliotecznych oraz informacji naukowej. 
 
Z zasobów Biblioteki mogą korzystać studenci, słuchacze kursów, doktoranci, pracownicy AWL, pracownicy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych oraz studenci, pracownicy akademiccy, a także doktoranci publicznych uczelni Wrocławia.  
 
Księgozbiór aktualizowany jest zasadniczo o wydawnictwa specjalistyczne wojskowe oraz wydawnictwa wynikające z procesu kształcenia i szkolenia. W nowościach bibliotecznych można znaleźć książki np.  z  nauk o bezpieczeństwie, zarządzania i jakości, ale też i z prawa, psychologii, etyki, filozofii, pedagogiki, inżynierii, matematyki, logistyki, historii czy literaturę piękną. W rezultacie aktualne zasoby biblioteczne liczą:
 • książki - 157 879 egz.,
 • czasopisma - 4 732 roczników archiwalnych,
 • normy - 3 053 egz.,
 • zbiory specjalne - 1 526 egz.,
 • broszury - 534 egz.,
 • IBUK LIBRA - 139 tytułów.
 
W Bibliotece Akademii treści papierowe funkcjonują obok zbiorów elektronicznych o dostępie lokalnym jak i zdalnym. Na stronie internetowej użytkownicy mają zapewnioną możliwie najszerszą informację na temat zasobów elektronicznych, katalogów rozproszonych, bibliotek cyfrowych, baz zarówno pełnotekstowych, jak i bibliograficznych z różnych dziedzin nauki, dostępnych zgodnie z ideą Open Access  oraz komercyjnych. Użytkownikom Biblioteki nie są obce zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki w licencji krajowej oraz komercyjnej. Mogą również korzystać z zakupionych baz Emerald, Jstor, w ramach EBSCO  z Academic Research Source,  International Security & Counter – Terrorism Reference Center czy Ibuk Libry zarówno na terenie AWL jak i za pośrednictwem kodów poza jej terenem.
 
Obecnie czytelnicy mają do dyspozycji: 
 • wypożyczalnię akademicką wraz z  usługami wypożyczenia międzybibliotecznego,
 • kolekcję książek literatury pięknej w wolnym dostępem z miejscami do pracy własnej (wypożyczalnia beletrystyki),
 • Ośrodek Informacji Naukowej Bibliograficznej i Patentowej,
 • czytelnię, 
 • 2 pokoje nauki własnej,
 • 2 sale dydaktyczne,
 • strefę rekreacyjną (przy salach dydaktycznych).
 
We wszystkich agendach Biblioteki można korzystać z Internetu. Cały księgozbiór jest wprowadzony do systemu. Zamawianie wydawnictw odbywa się za pośrednictwem  systemu komputerowego SOWA,  dostępnego przez całą dobę zarówno z własnych urządzeń jak i z dostępnych komputerów w czasie pracy Biblioteki. W Czytelni w wyselekcjonowanych działach takich jak np.: bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, system obronny państwa, rachunkowość, marketing, terroryzm, wojsko, wojny, konflikty. Czytelnicy mają dostęp do liczącego blisko 10 tys. jednostek inwentarzowych księgozbioru podręcznego. Tu też mogą skorzystać z gromadzonych roczników czasopism archiwalnych oraz z prenumeraty bieżącej. 
 
W Ośrodku Informacji Naukowej Bibliograficznej i Patentowej użytkownicy mają dostęp do opracowanych własnych zestawień tematycznych oraz aktualizowanych baz takich jak: baza dokumentująca dorobek naukowy pracowników AWL, czy baza publikacji o Akademii.  Tu też studenci mogą uzyskać pomoc w zbieraniu materiałów podczas pisania prac, a w czasie indywidualnych szkoleń  szeroką wiedzę na temat zasobów elektronicznych.  Ośrodek Informacji pełni również funkcję Ośrodka Informacji Patentowej, który obok udostępniania literatury patentowej, wyszukiwania dokumentów w profesjonalnych bazach, dokonuje m.in. analiz rezultatów badań patentowych, prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu poszukiwań patentowych. 
 
Łącznie na terenie Biblioteki znajduje się 108 miejsc pracy dla użytkowników, w tym 17 stanowisk komputerowych  (osobne dla osób z niepełnosprawnościami), oraz dodatkowo 60 miejsc w salach dydaktycznych  i w strefie rekreacyjnej.