Formowanie i zmiany organizacyjne

 

Poprzedniczka Akademii Wojsk Lądowych – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Kościuszki, która była uczelnią zawodową. Swoją nazwę otrzymała 30 czerwca 2010 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów, a swój rodowód wywiodła z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, (od 27 sierpnia 2003 roku imienia generała Tadeusza Kościuszki), która powstała 1 października 2002 roku na bazie Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki mocą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1994 roku i w wyniku przejęcia kształcenia z dniem 30 września 2002 roku po zniesionej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 roku Wyższej Szkole Oficerskiej im. Stefana. Czarnieckiego w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Oficerskiej im. J. Bema w Toruniu. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1994 roku sankcjonowało utworzenie z dniem 1 października 1994 roku Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki przez połączenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki z Wyższą Szkołą Oficerską Inżynierii Wojskowej im. gen. Jakuba Jasińskiego. Natomiast Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii Wojskowej im. gen. Jakuba Jasińskiego powstała przez połączenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Chemicznych im. Stanisława Ziaji. Podstawą prawną połączenia tych uczelni było Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1990 roku w sprawie utworzenia Akademii Obrony Narodowej i Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej. W dalszej części Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1994 roku usankcjonowało przekształcenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka i  Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Wyższą Szkołę Oficerską im. Stefana Czarnieckiego. W dniu 25 września 1992 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zniesienia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych i Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej, które przestały funkcjonować odpowiednio 30 września 1993 roku oraz 30 września 1992 roku przejściowo zakończono kształcenie oficerów „broni pancernej” w Poznaniu, by powrócić do tego kształcenia podobnie jak wcześniej na poziomie wyższym po dwóch latach tj. w 1994 roku w  Wyższej Szkole Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego.

 

W 2003 roku  na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu przyjęła imię patrona - generała Tadeusza Kościuszki.

 

W wyniku redukcji wojskowego szkolnictwa wyższego zniesiono w latach dziewięćdziesiątych i na początku lat dwutysięcznych dziewięć wyższych szkół oficerskich i jedną akademię. W efekcie reformy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, a następnie Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki przejęły kształcenie i szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych po siedmiu zniesionych uczelniach w blisko trzydziestu korpusach i grupach osobowych oraz specjalnościach wojskowych. Zasadniczym zadaniem Akademii jest przygotowywanie kadr dowódczych (liderów) dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, a w szczególności Wojsk Lądowych oraz realizacja procesu badań naukowych, a także prowadzenie doktorantów i nadawanie stopni naukowych doktora.

 

 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 1 października 2017 roku w wyniku spełnienia wymogów ustawowych dla akademii (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym), uzyskała wszystkie uprawnienia akademickie i podnosząc swój statusu przyjęła nazwę Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Podstawę stanowiło Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2017 roku.

 

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest wojskową – publiczną uczelnią akademicką, która posiada osobowość prawną i jest nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Akademia kształci studentów na studiach wojskowych oraz cywilnych, a także prowadzi doktorantów i nadaje stopnie naukowe doktora. Ponadto Akademia jest jednostką wojskową w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i realizuje zadania związane z obronnością. Akademia działa na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.