DZIEKANAT - INFORMACJE DLA STUDENTÓW


FUNKCJONOWANIE DZIEKANATÓW
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM
 
SZANOWNI STUDENCI,
 
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU
Z DZIAŁANIAMI PREWENCYJNYMI PODJĘTYMI PRZEZ WŁADZE AKADEMII,

DZIEKANATY NIE OBSŁUGUJĄ STUDENTÓW
W TRYBIE TRADYCYJNYM
 
do odwołania.
 
POMIMO CAŁKOWITEGO ZAWIESZENIA WIZYT OSOBISTYCH, DZIEKANATY PRACUJĄ I SPRAWY STUDENTÓW, W MIARĘ MOŻLIWOŚCI, BĘDĄ ZAŁATWIANE NA BIEŻĄCO.
 
SPRAWY PILNE, MOŻNA ZAŁATWIĆ OSOBIŚCIE W AWL PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE TELEFONICZNYM, W GODZINACH: 10.00 – 12.00.
 
PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH SPRAW STUDENCKICH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (KONIECZNIE ZE SKRZYNKI POCZTOWEJ ZAREJESTROWANEJ W DOMENIE AWL).
 
WNIOSKI NALEŻY WYPEŁNIĆ, PODPISAĆ I JEGO SKAN LUB ZDJĘCIE PRZESŁAĆ JAKO ZAŁĄCZNIK NA ADRES MAILOWY PRACOWNIKA DZIEKANATU ZAJMUJĄCEGO SIĘ DANYM STOPNIEM STUDIÓW.
 
WNIOSKI MOŻNA RÓWNIEŻ PRZESŁAĆ NA ADRES DZIEKANATU TRADYCYJNĄ POCZTĄ.
 
W SPRAWACH „RÓŻNYCH” PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNE:
 
261-658-470
261-658-193
261-658-253
 
ORAZ
 
261-658-507
261-658-179
 
 
ŻYCZYMY WSZYSTKIM ZDROWIA I DO ZOBACZENIA ZA JAKIŚ CZAS!
 • Informacja dla studentów studiów wojskowych I stopnia przystępujących do obrony pracy i egzaminu dyplomowego w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021
  STUDENCI 3 ROKU STUDIÓW WOJSKOWYCH
  I STOPNIA z kierunków:
  DOWODZENIE
  LOGISTYKA
  15 lipca 2021 r.
  upływa termin zdawania prac dyplomowych.
   
  W dniach 20-24.09.2021 r. 
  planowany jest termin egzaminów dyplomowych i obron prac dyplomowych.
   
  „Harmonogram pracy komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego”, zostanie podany do wiadomości 3 dni przed ustalonym terminem egzaminów dyplomowych, zawartym w harmonogramie roku akademickiego 2020/2021.
   
  WYMOGI FORMALNE
  Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej jest:
  • uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i wymaganej ilości punktów ECTS;
  • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej od promotora i recenzenta;
  • pozytywny wynik z kontroli antyplagiatowej pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym;
   
   
  Studenci przystępujący do obrony zobowiązani są, w terminie do 15.07.2021 r., złożyć pracę dyplomową, napisaną zgodnie z zasadami redagowania pracy dyplomowej.
   
   
   
   
  Dodatkowo należy do dnia 15.07.2021 r. dokonać opłaty za wydanie dyplomu i odpisów – 60 zł. Opłaty należy dokonać na indywidualne konto dostępne w Platformie Studenckiej z dopiskiem „Opłata za Dyplom”.
   
  Prace dyplomowe zostają objęte procedurą antyplagiatową. Pozytywny wynik tej kontroli jest warunkiem dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej.
   
 • ANKIETA OCENY – od 1 czerwca rozpoczęła się procedura oceny nauczycieli akademickich oraz jakości zajęć dydaktycznych. Wszystkich Studentów zachęcamy do udziału w ankiecie on-line. Państwa całkowicie anonimowe odpowiedzi posłużą poprawie jakości kształcenia w Akademii
  UWAGA! FORMULARZE ANKIETY BĘDĄ POJAWIAŁY SIĘ NA INDYWIDUALNYCH KONTACH STUDENTÓW SUKCESYWNIE – PROSIMY NA BIEŻĄCO ŚLEDZIĆ SWOJE KONTA
   
  SZANOWNI PAŃSTWO,
  DRODZY STUDENCI,
   
  Od 1 czerwca 2021 r. jest realizowana w Akademii Wojsk Lądowych procedura oceny nauczycieli akademickich oraz oceny jakości zajęć dydaktycznych dokonywanej przez studentów. Ocenie podlegać będą  wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy prowadzili zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021. Za pośrednictwem Ankiety Oceny mogą Państwo również ocenić jakość zajęć dydaktycznych, oferowanych przez AWL. 
   
  Ankieta Oceny została Państwu udostępniona za pośrednictwem portalu ESOS – Platforma Studencka (Wirtualna Uczelnia)
   
  Aby wypełnić Ankietę Oceny  należy:
  • zalogować się na swoje konto na Platformie Studenckiej,
  • przejść do zakładki: ANKIETY,
  • kliknąć: Ankiety niewypełnione,
  • wybrać ankietę i wypełnić,
  • zakończyć i wysłać wypełniony formularz ankiety.
   
  Wszystkie udzielone przez Państwa odpowiedzi pozostaną anonimowe.
   
  Ankieta Oceny pełni rolę informacji zwrotnej – wyniki Ankiety będą dostępne dla Władz Akademii i Wydziałów. W efekcie każda opinia posłuży do weryfikacji jakości prowadzonych zajęć, a także jakości pracy nauczycieli akademickich.
   
  Wypełnienie Ankiety zajmuje jedynie minutę i mogą to Państwo zrobić w dowolnym miejscu i czasie. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że udział w badaniu jest jednym z obowiązków studenta, wynikającym z Regulaminu studiów.
   
  Dzięki Państwa opinii nasza Akademia może stale zmieniać się na lepsze!
   
  Pełnomocnik Rektora - Komendanta 
  ds. jakości kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji
  dr Agata Małecka
   
 • INFORMACJA dla STUDENTÓW STUDIÓW CYWILNYCH KOŃCZĄCYCH STUDIA i PRZYSTĘPUJĄCYCH DO OBRONY PRACY I EGZAMINU DYPLOMOWEGO W TERMINIE ZASADNICZYM W SEMESTRZE LETNIM w roku akademickim 2020/2021
  DRODZY STUDENCI,
   
  uprzejmie informujemy, że 
   
  7 czerwca 2021 r. 
  upływa termin zdawania prac dyplomowych.
   
  W dniach 7-14 lipca 2021 r. planowany jest 
  ZASADNICZY TERMIN EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH
   
  Egzamin dyplomowy zostanie przeprowadzony na terenie Akademii. 
  W dniu egzaminu student zobowiązany jest 
  stawić się w Uczelni (nie wcześniej niż 30 minut przed planowanym czasem egzaminu).
   
  Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego i  obrony pracy dyplomowej jest:
  • uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i wymaganej ilości punktów ECTS;
  • pozytywny wynik z kontroli antyplagiatowej pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. 
   
  UWAGA! Zgodnie z obowiązującym regulaminem antyplagiatowym dopuszczalna liczba prób wynosi 3, w tym 2 próby „poprawkowe”.  
  • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta;
  • uregulowanie wszystkich opłat związanych z tokiem studiów, w tym dokonanie opłaty za wydanie dyplomu – 60 zł (opłaty należy dokonać na indywidualne konto dostępne w Platformie Studenckiej). 
   
  UWAGA! “KOMPLET” dokumentów dla absolwentów i opłaty z tym związane
  • osoby przyjęte na studia przed 01.10.2018 r. oraz te, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2018/2019 wnoszą opłaty na dotychczasowych zasadach, 60 zł;
  • osoby, które rozpoczęły studia od roku akademickiego 2019/2020 – otrzymują komplet dokumentów bezpłatnie.
   
  Od 01.10.2019 r. uczelnie jako „komplet” dokumentów potwierdzających ukończenie studiów przygotowują:
  • oryginał dyplomu i suplementu
  • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w języku polskim, w tym – na wniosek studenta (czyli najpóźniej w dniu obrony) – może zostać wydany 1 odpis dyplomu i 1 odpis suplementy w języku angielskim. 
  • osoby przyjęte na studia przed 01.10.2018 r. oraz te, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2018/2019 wnoszą opłaty na dotychczasowych zasadach, 40 zł za odpisy w języku obcym;
  • osoby, które rozpoczęły studia od roku akademickiego 2019/2020 – otrzymują bezpłatnie (dotyczy to studentów studiów II stopnia, którzy kończą studia w planowanym terminie)
   
  Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są w terminie do 7 czerwca 2021 r. złożyć pracę dyplomową, napisaną zgodnie z „Zasadami redagowania i oceniania pracy dyplomowej …”. 
   
   
  Temat pracy musi być zgodny z tematem wpisanym na „Karcie tematu pracy” i zapisanym w Platformie Studenckiej. Na Platformie Studenckiej, na indywidualnych kontach studentów zostały wprowadzone tematy prac dyplomowych. Studenci są zobowiązani do sprawdzenia zgodności tematów prac dyplomowych i przypisanych promotorów
   
  Wszelkie rozbieżności w tym zakresie proszę zgłaszać do Dziekanatu – drogą mailową lub telefonicznie:
  261-658-470
   
  bozena.matynia@awl.edu.pl – studia stacjonarne I i II stopnia, kierunki: Zarzadzanie, Bezpieczeństwo Narodowe, Logistyka
  monika.stykowska@awl.edu.pl  studia niestacjonarne I i II stopnia, kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe 
   
  Studenci zobligowani są do sprawdzenia swoich sald finansowych na Platformie Studenckiej. 
   
  W przypadku rozbieżności sprawy można wyjaśnić:
  • w Dziekanacie – sprawy dot. obciążeń kont –  261-658-470 
  • w Kwesturze – sprawy dot. rozliczenia kont –  261-658-502
   
  Prosimy przeczytać bardzo uważnie!
   
  SPOSÓB POSTĘPOWANIA ZWIĄZANY Z PROCESEM DYPLOMOWANIA
   
  • Po weryfikacji zgodności tematu pracy dyplomowej w Platformie Studenckiej, studenci zobowiązani są w terminie do 7 czerwca br. przesłać plik zawierający zatwierdzoną przez promotora, pisemną pracę dyplomową w dwóch formatach: pdf oraz doc/docx wraz z oświadczeniem, w formie podpisanego skanu i dołączonego do wersji elektronicznej pracy, na właściwy adres mailowy:
   
  bozena.matynia@awl.edu.pl – studia stacjonarne I i II stopnia, kierunki: Zarzadzanie, Bezpieczeństwo Narodowe, Logistyka
  monika.stykowska@awl.edu.pl  studia niestacjonarne I i II stopnia, kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe 
   
   
  UWAGA!
  Tytuł wiadomości mailowej zawierającej pliki prac dyplomowych powinien brzmieć: PRACA DYPLOMOWA_KIERUNEK STUDIÓW. Zapewni to bezpieczne i terminowe dostarczenie wiadomości. 
  np. Praca dyplomowa_Bezpieczeństwo Narodowe
   
  • Pracownik Dziekanatu, po sprawdzeniu, czy praca została wykonana zgodnie z zasadami redagowania pracy dyplomowej, informuje studenta – drogą elektroniczną:
   • o gotowości pracy do rejestracji w systemie Egeria (w module Platforma Studencka) i do druku
   • lub o konieczności dokonania poprawek w zakresie redakcyjnym.
  • Pliki zawierające pracę dyplomową, powinny być nazwane w następujący sposób:
  NAZWISKO_Imię_Nr albumu,
  np. KOWALSKI_Jan_1234.doc (docx) i KOWALSKI_Jan_1234.pdf;
   
  • Pracę gotową do rejestracji pracownik Dziekanatu wgrywa do systemu Egeria oraz przekazuje do kontroli antyplagiatowej w systemie JSA.
  • Praca, która uzyska pozytywny wynik kontroli w systemie JSA i promotor zaakceptuje raport z przebiegu kontroli, kwalifikując pracę do egzaminu i obrony pracy dyplomowej, zostaje przekazana do Sekcji Wydawniczej AWL – do druku.
  • Informacje o wynikach kontroli pracy dyplomowej w systemie JSA studenci mogą uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną. 
  • Praca drukowana jest w dwóch egzemplarzach. Sekcja Wydawnicza Uczelni, powiadamia studenta „ drogą mailową” o kosztach związanych z oprawą i wydrukiem pracy oraz numerze konta, na który powinien dokonać opłaty. Jeden – oprawiony egzemplarz pracy dyplomowej – student otrzyma w dniu egzaminu dyplomowego. 
  • „Harmonogram pracy komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego”, zostanie umieszczony na stronie internetowej Akademii 3 dni przed ustalonym terminem egzaminów dyplomowych, zawartym w harmonogramie roku akademickiego 2020/2021 Egzamin dyplomowy zostanie przeprowadzony na terenie Akademii.  W dniu egzaminu student zobowiązany jest stawić się w Uczelni
   
  Ponadto, studenci zobowiązani są:
  • ROZLICZYĆ SIĘ Z BIBLIOTEKĄ 
   
  Warunkiem rozliczenia się z Biblioteką jest:
  • oddanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
  • uregulowanie wszystkich zobowiązań zgodnie z cennikiem opłat bibliotecznych;
  • zwrot otrzymanej Karty zobowiązań studenta z potwierdzeniem likwidacji zobowiązania  czyli z poświadczeniem zaprzestania korzystania z bibliotek naukowych miasta Wrocławia. 
   
  Szczegółowe informacje w sprawie rozliczenia można uzyskać  w  Dziale Udostępniania Zbiorów pisząc na adres e-mail: wypozyczalnia@awl.edu.pl lub telefonicznie 261-658-195.
   
  W dniu obrony Studenci zobowiązani są pobrać z Dziekanatu Kartę Obiegową (KO) i uzyskać na niej potwierdzenie rozliczenia się z Biblioteką. Obowiązkiem Studenta jest również uzyskanie na KO podpisu pracownika Biura Obsługi Studentów. Uzupełnioną KO Student składa w Dziekanacie. 
   
  • ZDAĆ W DZIEKANACIE ANKIETĘ „Badanie losów zawodowych absolwentów AWL” (w dniu obrony)
   
  Wszyscy studenci proszeni są o pobranie i wypełnienie ankiety, którą należy zdać w Dziekanacie przy pobieraniu pracy dyplomowej w dniu obrony. Formularz ankiety znajduje się w poniższym linku.  
   
  Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz obowiązujących zasad bezpieczeństwa w trakcie trwania egzaminu w związku z epidemią koronawirusa będą podane wkrótce. 
   
 • LEGITYMACJE STUDENCKIE WAŻNE NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH !!!
  UWAGA!
  LEGITYMACJE STUDENCKIE WAŻNE 
  NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH !!!
   
  Legitymacje studenckie z roku akademickiego 2019/2020 pozostają ważne. W związku z utrzymującym się w Polsce stanem epidemii oraz przedłużeniem okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni termin ważności legitymacji studenckich został przesunięty. Aktualne ograniczenie w funkcjonowaniu uczelni zostało przedłużone do 30 września 2021 r. 
   
  Zatem studenci mogą posługiwać się ważnymi legitymacjami bez konieczności osobistego stawiennictwa na uczelni w celu odebrania nowych hologramów jeszcze 60 dni po zniesieniu wskazanego ograniczenia, tj. do 29 listopada 2021 r.
   
  Dotyczy to również podróżowania – każdy Student – pasażer, który posiada bilet ulgowy i podczas kontroli okaże legitymację studencką bez ważnego hologramu na 2021 r., nie poniesie z tego tytułu konsekwencji.
   
  Wszystkie informacje i zmiany w tej sprawie będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej AWL. 
   
  Dowiedz się więcej: 
   
  Jednocześnie informujemy, że STUDENCI ZAINTERESOWANI OTRZYMANIEM HOLOGRAMU, ze względu na wprowadzone w AWL ograniczenia w zakresie liczby interesantów i wizyt w Dziekanacie do niezbędnego minimum, mogą ZBIORCZO, za pośrednictwem Starostów, dostarczyć legitymacje do Dziekanatu.
   
  Inicjatywę w zakresie organizacyjnym pozostawiamy Państwu!
   
 • INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW – LUTY’2021
  ABSOLWENCI – LUTY’2021
   
  CYWILNYCH STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
  WYDZIAŁU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE
  KIERUNKI: 
  INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, 
  BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, 
   
  SZANOWNI PAŃSTWO,
  DRODZY ABSOLWENCI,
   
  Gratulujemy Państwu ukończenia studiów i dziękujemy za wspólnie spędzony czas w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Mamy nadzieję, że dzięki studiom w AWL nabyli Państwo wyjątkowe umiejętności i wiedzę, które z powodzeniem wykorzystacie w życiu prywatnym i zawodowym.
   
  ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW 
  PO ODBIÓR 
  DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW
   
  Odbiór jest możliwy od 8 marca br.
  w dniach: 
  od poniedziałku do piątku 
  w godz. 10.00-12.00
   
 • INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI LEGITYMACJI STUDENCKICH
 • ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021
  Szanowni Studenci!
   
  Informujemy, że w dniu 25.09.2020 r. ukazało się ZARZĄDZENIE nr 1/2020 REKTORA AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021 zawierające ustalenia dotyczące sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
   
  PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZARZĄDZENIEM
   
   
   
   
   
   
 • Procedury postępowania dotyczące profilaktyki w związku z COVID-19 w zakresie działalności dydaktycznej Uczelni
  Szanowni Studenci, Podchorążowie, Słuchacze! 
   
  Informujemy, że w dniu 05.10.2020 r. ukazał się ROZKAZ nr 152/2020 REKTORA-KOMENDANTA w sprawie wdrożenia w AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki „Procedur postępowania dotyczących profilaktyki w związku z COVID-19 w zakresie działalności dydaktycznej Uczelni”. 
   
  PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WYCIĄGIEM ROZKAZU W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ STUDENTÓW, PODCHORĄŻYCH I SŁUCHACZY
   
 • KALENDARZ STUDIÓW
 • POSTĘPOWANIE NA TERENIE AWL