DZIEKANAT - INFORMACJE DLA STUDENTÓW

 • HARMONOGRAM PRACY KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO – INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW CYWILNYCH KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
  INFORMACJA
  dla
  STUDENTÓW STUDIÓW CYWILNYCH
  KIERUNKU:
   INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
   PRZYSTĘPUJĄCYCH
  DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO 
  (BEZ OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ)
  W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
   
  DRODZY STUDENCI,
  uprzejmie informujemy, że 
   
  W dniach 20-22 lutego 2023 r. planowany jest 
  I ZASADNICZY TERMIN 
  EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH
  (14-15 marca 2023 r. – TERMIN DODATKOWY/POPRAWKOWY)
   
  „Harmonogram pracy komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego”, zostanie umieszczony na stronie internetowej Akademii 3 dni przed ustalonym terminem egzaminów dyplomowych, zawartym w harmonogramie roku akademickiego 2023/2023.
   
  Przebieg egzaminu dyplomowego bez i z pracą dyplomową określa Regulamin studiów AWL. 
  Wykaz zagadnień na egzamin dyplomowy będzie udostępniony wkrótce na stronie internetowej Akademii: 
  Wydział Nauk o Bezpieczeństwie – KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
   
  Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest UZYSKANIE:
  • WYMAGANEJ LICZBY PUNKTÓW ECTS określonej planem studiów;
  • POZYTYWNYCH OCEN Z PRZEDMIOTÓW I PRAKTYK;
  • uregulowanie wszystkich opłat związanych z tokiem studiów.
   
  AWL wydają Absolwentom bezpłatnie komplet dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, w którego skład wchodzą:
  • oryginał dyplomu i suplementu do dyplomu;
  • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w języku polskim, w tym – na wniosek studenta (złożony najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego) – może zostać wydany 1 odpis dyplomu i 1 odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim. 
   
  W dniu egzaminu dyplomowego studenci zobowiązani są zdać w Dziekanacie Kartę Obiegową (KO) z wpisami potwierdzającymi rozliczenia się z:
  • Biblioteką,
  • Komendantem Ochrony,
  • Biurem Obsługi Studenta,
  • Biurem Karier i Programu Erasmus.
  Uzupełnioną KO Student składa w DziekanacieKO należy pobierać w Dziekanacie.  
   
  Warunkiem rozliczenia się z Biblioteką jest:
  • oddanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
  • uregulowanie wszystkich zobowiązań zgodnie z cennikiem opłat bibliotecznych;
  • zwrot otrzymanej Karty zobowiązań studenta z potwierdzeniem likwidacji zobowiązania  czyli z poświadczeniem zaprzestania korzystania z bibliotek naukowych miasta Wrocławia. 
   
  Szczegółowe informacje w sprawie rozliczenia można uzyskać  w  Dziale Udostępniania Zbiorów pisząc na adres e-mail: wypozyczalnia@awl.edu.pl lub telefonicznie 261-658-195.
   
  Studenci zobligowani są do sprawdzenia swoich sald finansowych na Platformie Studenckiej. 
  W przypadku rozbieżności sprawy dotyczące obciążenia kont można wyjaśnić w Dziekanacie: tel.: 261-658-470 
   
 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA WOJSKOWE DLA STUDENTÓW CYWILNYCH AWL
  SZANOWNI STUDENCI,
  W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM URUCHOMIENIEM
  REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA STUDIA WOJSKOWE
  DLA STUDENTÓW CYWILNYCH AWL
   
  WSZYSTKICH CHĘTNYCH STUDENTÓW , KTÓRZY
  PLANUJĄ PRZENIESIENIA NA STUDIA WOJSKOWE
  ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA PISEMNEJ DEKLARACJI
  W DZIEKANACIE STUDIÓW CYWILNYCH
  (BLOK DYDAKTYCZNY, P. 1.039) W GODZINACH PRACY DZIEKANATU – 7.30-15.30
  OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
  W TERMINIE DO 27 STYCZNIA 2023 R.
   
  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW WOJSKOWYCH I INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI ONLINE ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ZOSTANĄ OGŁOSZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ AKADEMII (W ZAKŁADCE REKRUTACJA) ORAZ ZA POMOCĄ KOMUNIKATORA TEAMS
  W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.
   
  KWALIFIKACJI PODLEGAĆ BĘDĄ WYŁĄCZNIE STUDENCI,
  KTÓRZY ZALICZĄ BIEŻĄCY SEMESTR STUDIÓW W SESJI ZASADNICZEJ.
   
  PROCES REKRUTACJI OBEJMOWAĆ BĘDZIE:
  1. EGZAMIN WSTĘPNY:
   • TEST ZNAJOMOŚCI J. ANGIELSKIEGO
   • SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
  2. ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ.
 • RANKING ABSOLWENTÓW 2021/2022
 • KONSULTACJE