Działalność wychowawcza

W Akademii Wojsk Lądowych kładzie się duży nacisk na kształtowanie zaangażowanych patriotycznie postaw przyszłej młodej polskiej inteligencji. Postrzeganie aktywności dydaktycznej, sportowej, patriotycznej i kulturalnej oraz empatii podchorążych jako jedności, przyczynia się do osiągania zamierzonego efektu synergii edukacyjno-wychowawczej.
 
Kształtowanie zaangażowanych postaw patriotycznych jest realizowanie poprzez nawiązanie do historycznie ukształtowanego etosu żołnierza Wojska Polskiego. Działalność wychowawcza oraz kulturalna służy rozwijaniu u podchorążych poczucia odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny, a także poszerzeniu znajomości bogatego dziedzictwa kulturowego kraju, Europy i świata. Rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej odbywa się poprzez tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z Ojczyzną przez uczestnictwo w spotkaniach i uroczystościach o charakterze patriotycznym podczas których podkreśla się patriotyzm, niezłomną wolę i bohaterstwo wybitnych synów narodu polskiego.
 
Rotmistrz Witold PILECKI jako jeden z bohaterów narodowych zajmujący szczególne miejsce w sercach i umysłach podchorążych Akademii Wojsk Lądowych
 
Głęboki patriotyzm i umiłowanie wolności naszego Patrona generała Tadeusza Kościuszko stanowią doskonały wzorzec dla społeczności akademickiej.
 
W związku z tym Senat Akademii Wojsk Lądowych podjął decyzję o budowie pomnika Patrona, który godnie będzie honorował tę wybitną postać, a jednocześnie będzie zewnętrznym wyrazem niezłomnego przywiązania społeczności akademickiej do najwyższych wartości takich, które były bliskie generałowi Tadeuszowi Kościuszce, a które zostały wyryte jako motto w naszym godle – VERITAS HONOR PATRIA.
 
Dotychczasowy obelisk zbudowany w 1958 roku znajdował się już w złym stanie technicznym, a jego pierwotna estetyka mocno ucierpiała w wyniku dekad oddziaływań atmosferycznych. Aktualnie został profesjonalnie zdemontowany i już wkrótce zakończą się prace związane z restauracją poszczególnych jego elementów, które zostaną ponownie zmontowane w Górskim Ośrodku Szkoleniowym Akademii Wojsk Lądowych w Szklarskiej Porębie.
 
 
W ramach realizowanego projektu ciągom komunikacyjnym w AWL zostały nadane nazwy polskich bohaterów takich jak: generała Władysława ANDERSA, generała Stanisława MACZKA, pułkownika Witolda PILECKIEGO, generała Stanisław SOSABOWSKIEGO, majora Władysława RAGINISA, pułkownika Piotra WYSOCKIEGO i Augusta Emila FIELDORFA.
 
Z inicjatywy Przewodniczącego Senat Akademii Wojsk Lądowych jednogłośnie przyjął uchwałę o nadaniu imienia Władysława Augustyna Stasiaka reprezentacyjnemu budynkowi dydaktycznemu AWL.
 
W dniu inauguracji roku akademickiego 2020/2021 została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Władysława Stasiaka, który swoje zawodowe życie poświęcił służbie na rzecz administracji rządowej i samorządowej. W uroczystości uczestniczyła Pani Barbara Stasiak, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.
 
 
Integralnymi podmiotami, których działania komplementarnie dopełniają formowanie postaw patriotycznych i kompetencji kulturowych przyszłych absolwentów są: uczelniany Klub oraz Reprezentacyjny Chór AWL. 
 
Edukacja kulturalna wśród podchorążych i studentów Akademii realizowana jest poprzez tworzenie okoliczności i sposobności do rozwijania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania zainteresowań w dziedzinie kultury i sztuki. 
 
Organizowanie i popularyzacja pracy kół, sekcji zainteresowań oraz amatorskich zespołów artystycznych, upowszechnianie wytworów kultury narodowej i popularnej w środowisku wojskowym, umożliwianie dostępu do najnowszych tekstów kultury wysokiej to podstawowe cele działalności Klubu AWL. Wielość form i metod służy optymalnemu dostosowaniu oferty do potrzeb środowiska, to m.in.:
  • zajęcia w zespołach artystycznych i hobbystycznych,
  • prelekcje, szkolenia oraz warsztaty tematyczne,
  • konkursy fotograficzne, plastyczne i filmowe,
  • koncerty estradowe, spektakle teatralne i projekcje filmowe,
  • wystawy rocznicowe i ekspozycje artystyczne,
  • festiwale i przeglądy twórczości scenicznej,
  • konkursy i quizy tematyczne,
  • przedsięwzięcia turystyczno–krajoznawcze, w tym podróże wojskowo - historyczne,
  • inscenizacje i rekonstrukcje wydarzeń historycznych,
  • środowiskowe imprezy rekreacyjne.
 
 

 
 
Reprezentacyjny Chór Akademii Wojsk Lądowych, to wyjątkowe przedsięwzięcie angażujące studentów wojskowych oraz cywilnych, a także część akademickiego środowiska Wrocławia. 
 
Celem chóru jest nie tylko wspólne muzykowanie, ale także umiejętność współpracowania w grupie, przełamywanie słabości, poprzez przeżywanie wzniosłych emocji związanych z występami publicznymi. W przypadku studentów wojskowych, to również doskonała szkoła technicznego i profesjonalnego operowania głosem, bardzo przydatnym narzędziem wykorzystywanym w codziennej słuzbie i decydującym o sile przekazu. 
 
Działalność Reprezentacyjnego Chóru AWL, to również wizytówka uczelni poprzez reprezentowanie jej na wielu uroczystościach wojskowych i wydarzeniach kulturalnych w Polsce i za granicą. Jego działalność to także możliwość integracji ze środowiskiem akademickim Wrocławia i wymiana doświadczeń. Dzięki współdziałaniu ze studentami wojskowymi, studenci cywilni poznają czym jest szacunek do tradycji oraz jakimi zasadami powinien kierować się człowiek oddany Ojczyźnie. Liczny udział podchorążych w działalności chóru, to swoisty hołd złożony wizerunkowi oficera, nie tylko znakomitego specjalisty w dziedzinie wojskowości, ale także światłego, otwartego człowieka znającego sztukę i uwrażliwionego na kulturę wyższą, a w dobie globalizacji niejako ambasadora i strażnika pięknych polskich tradycji.