Deklaracja dostępności

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

Data publikacji strony internetowej: 2021.07.13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.07.13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.07.13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Monika Krystek, monika.krystek@awl.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261 658 523. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. AWL znajduje się w trzech kompleksach (AWL, OSJ Raków Wielki oraz Górski Ośrodek Szkoleniowy w Szklarskiej Porębie). Wstęp na teren Akademii możliwy jest przez dwa biura przepustek (biuro przepustek nr 1, przy ul. Czajkowskiego 109 i biuro przepustek nr 2, przy ul. Koszarowej). Oba punkty wyposażone są w szlabany dla samochodów umożliwiające wjazd na teren uczelni również osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz przejścia dla osób pieszych. Studenci wchodzą na przepustki a interesanci na podstawie jednorazowej przepustki. Po interesantów wychodzą osoby, do których interesanci przyszli. Interesanci nie poruszają się na terenie uczelni samodzielnie. Na terenie uczelni znajdują się wydzielone miejsca parkowania dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane symbolem osoby niepełnosprawnej (znak P-24 wpisany w znak P-18), przy: budynku biurowo-sztabowym nr 8, budynku szkoleniowym nr 113, budynku szkoleniowym nr 113 obok Biblioteki. Dostępność w kompleksach AWL: budynek biurowo-sztabowy - nr 8 (Komenda, Wydział Personalny, Wydział Wychowawczy, prawnicy) - zapewniono dostęp osobom z niepełnosprawnościami do wszystkich pomieszczeń – komunikacja windą pionową, szerokie korytarze, na każdym piętrze znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na 1 piętrze oznakowanie pomieszczeń w postaci tablicy informacyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, budynek biurowo-sztabowy - nr 7 (logistyka, księgowość, infrastruktura, Biuro karier i Programu Erasmus+) - zapewniono dostęp osobom z niepełnosprawnościami – komunikacja windą pionową, szerokie korytarze, na każdym piętrze znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na 1 piętrze oznakowanie pomieszczeń w postaci tablicy informacyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, budynek szkoleniowy – nr 113 zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami do wszystkich pomieszczeń – komunikacja pionowa windą dostępną z poziomu 0. Na każdym piętrze znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku szkoleniowym na poziomie 0 znajdują się podjazdy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z zewnątrz budynku, w budynku szkoleniowym – nr 113 mieści się biblioteka, która zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. W bibliotece zostało wydzielone stanowisko dla osób z niepełnosprawnościami, które wyposażone jest w zestaw komputerowy wraz z osprzętem dla osób niedowidzących oraz rejestrator dźwięku. W budynku znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budynek szkoleniowy nr 106 (Zakład Logistyki) - budynek parterowy – zapewniono dostęp osobom z niepełnosprawnościami – podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, budynek szkoleniowy nr 19 (Instytut Dowodzenia) – nie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami - schody, budynek techniczno-biurowy – nr 35 (łączność i informatyka) - zapewniono dostęp osobom z niepełnosprawnościami – podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek został wyposażony w łazienkę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Akademickie Centrum Kultury (budynek nr 11) – budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami z wejściem z zewnątrz, łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, obiekty sportowe (basen, siłownia, hala sportowa) dostosowano dla osób z niepełnosprawnościami. Do basenu komunikacja z zewnątrz za pomocą podjazdu. Na basen planowany jest zakup podnośnika basenowego. Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Brak stołówki i akademików. Na terenie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki znajduje się stołówka żołnierska i budynki kwaterunkowe dla podchorążych. W bloku szkoleniowym (nr 113), znajduje się bufet dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, Na terenie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line, jest natomiast na stanie notes brajlowski z syntetyzatorem mowy oraz przenośne pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących i słabosłyszących, Informujemy, że na teren Akademii można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.