Deklaracja dostępności dla strony internetowej https://www.wojsko-polskie.pl/awl/

Ministerstwo Obrony Narodowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848 z późn. zm.). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojska Polskiego.
 
Data publikacji strony internetowej: 2021-07-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-13 
 
Status pod względem zgodności z ustawą 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 
 
Treści niedostępne:
Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. 
Nie wszystkie zdjęcia posiadają opisy alternatywne. 
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
 • deklarację sporządzono dnia: 2021-07-10,
 • deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-07-13, 
 • deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 
 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika KRYSTEK,
 • e-mail: monika.krystek@awl.edu.pl,
 • telefon: 261 658 523.
 
Każdy ma prawo: 
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 
 
Żądanie musi zawierać: 
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 
 
Skargi i odwołania 
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 
 • adres: ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław,
 
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna 
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. 
AWL znajduje się w trzech kompleksach (AWL, OSJ Raków Wielki oraz Górski Ośrodek Szkoleniowy w Szklarskiej Porębie).
Wstęp na teren Akademii możliwy jest przez dwa biura przepustek (biuro przepustek nr 1, przy ul. Czajkowskiego 109 i biuro przepustek nr 2, przy ul. Koszarowej). Oba punkty wyposażone są w szlabany dla samochodów umożliwiające wjazd na teren uczelni również osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz przejścia dla osób pieszych. Studenci wchodzą na przepustki a interesanci na podstawie jednorazowej przepustki. Po interesantów wychodzą osoby, do których interesanci przyszli. Interesanci nie poruszają się na terenie uczelni samodzielnie. 
 
Na terenie uczelni znajdują się wydzielone miejsca parkowania dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane symbolem osoby niepełnosprawnej (znak P-24 wpisany w znak P-18), przy: 
 • budynku biurowo-sztabowym nr 8,
 • budynku szkoleniowym nr 113,
 • budynku szkoleniowym nr 113 obok Biblioteki. 
 
Dostępność w kompleksach AWL:
 • budynek biurowo-sztabowy - nr 8 (Komenda, Wydział Personalny, Wydział Wychowawczy, prawnicy) - zapewniono dostęp osobom z niepełnosprawnościami do wszystkich pomieszczeń – komunikacja windą pionową, szerokie korytarze, na każdym piętrze znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na 1 piętrze oznakowanie pomieszczeń w postaci tablicy informacyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 
 • budynek biurowo-sztabowy - nr 7 (logistyka, księgowość, infrastruktura, Biuro karier i Programu Erasmus+) - zapewniono dostęp osobom z niepełnosprawnościami – komunikacja windą pionową, szerokie korytarze, na każdym piętrze znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na 1 piętrze oznakowanie pomieszczeń w postaci tablicy informacyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 
 • budynek szkoleniowy – nr 113 zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami do wszystkich pomieszczeń – komunikacja pionowa windą dostępną z poziomu 0. Na każdym piętrze znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku szkoleniowym na poziomie 0 znajdują się podjazdy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z zewnątrz budynku,
 
 • w budynku szkoleniowym – nr 113 mieści się biblioteka, która zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. W bibliotece zostało wydzielone stanowisko dla osób z niepełnosprawnościami, które wyposażone jest w zestaw komputerowy wraz z osprzętem dla osób niedowidzących oraz rejestrator dźwięku. W budynku znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 
 • budynek szkoleniowy nr 106 (Zakład Logistyki) - budynek parterowy – zapewniono dostęp osobom z niepełnosprawnościami – podjazd dla osób z niepełnosprawnościami,
 
 • budynek szkoleniowy nr 19 (Instytut Dowodzenia) – nie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami - schody,
 
 • budynek techniczno-biurowy – nr 35 (łączność i informatyka) - zapewniono dostęp osobom z niepełnosprawnościami – podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek został wyposażony w łazienkę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 
 • Akademickie Centrum Kultury (budynek nr 11) – budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami z wejściem z zewnątrz, łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 
 • obiekty sportowe (basen, siłownia, hala sportowa) dostosowano dla osób z niepełnosprawnościami. Do basenu komunikacja z zewnątrz za pomocą podjazdu. Na basen planowany jest zakup podnośnika basenowego. Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 
 • Brak stołówki i akademików. Na terenie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki znajduje się stołówka żołnierska i budynki kwaterunkowe dla podchorążych. W bloku szkoleniowym (nr 113), znajduje się bufet dostępny dla osób z niepełnosprawnościami,
 
 • Na terenie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line, jest natomiast na stanie notes brajlowski z syntetyzatorem mowy oraz przenośne pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących i słabosłyszących,
 
 • Informujemy, że na teren Akademii można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.