BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW

 

Biuro Obsługi Studentów jest jednostką zapewniającą obsługę prac organów Samorządu Studentów AWL, organizacji studenckich oraz działalności socjalno-bytowej studentów, realizuje wszystkie pozadydaktyczne sprawy i potrzeby studentów.

 

Do zadań Biura w szczególności należy:

  1. prowadzenie punktu informacyjnego dla studentów w zakresie pomocy socjalnej i bytowej;
  2. nadzór nad elektroniczną aplikacją do obsługi wniosków o stypendia;
  3. gromadzenie, weryfikowanie i przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę decyzji w zakresie pomocy materialnej dla studentów, obsługa powołanej przez Dziekanów Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej;
  4. planowanie kosztów i przygotowywanie wypłat stypendiów dla studentów;
  5. wystawianie zaświadczeń związanych z pomocą materialną dla studentów;
  6. planowanie wydatków na działalność Samorządu Studenckiego i organizacji uczelnianych;
  7. gromadzenie, weryfikowanie i przechowywanie dokumentów związanych z wykorzystywaniem środków przez Samorząd Studencki i organizacje uczelniane.