UBEZPIECZENIA

 • UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTA
  Student, który nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia Zdrowotnego (KRUS, ZUS), powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny. Mogą to zrobić rodzice lub współmałżonkowie rodziców. Jeśli jednak oni sami nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, mogą to zrobić też dziadkowie.
   
  Student jako członek rodziny może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego do ukończenia 26 roku życia.
   
  Uczelnia zgłasza do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:
  • ukończył 26 rok życia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu (praca, rejestracja w Urzędzie Pracy, pracujący współmałżonek), lub nie ukończył 26 roku życia i: 
   • jest sierotą zupełną, tj. nie żyją obydwoje rodzice oraz dziadkowie,
   • jest wychowankiem domu dziecka, rodziny zastępczej w okresie usamodzielnienia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu,
   • nie jest obywatelem Polski, ale spełnia kryteria ustawy o repatriacji i posiada ważną Kartę Polaka albo opinię Konsulatu Polskiego wydawaną do celów ubezpieczenia zdrowotnego, oraz  złoży wniosek wraz z dokumentami i oświadczy, że nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu.
   
  Wyrejestrowanie z ubezpieczenia
  1. Student podpisując wniosek o objęcie ubezpieczeniem przez Uczelnię zobowiązuje się do zgłoszenia powstania innego tytułu do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego powstania, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
  2. W informacji przekazywanej uczelni należy podać datę powstania nowego tytułu do ubezpieczenia.
  3. Informację należy przekazać do pracowników Biura Obsługi Studentów osobiście, w kancelarii 1.026 lub przesłać na adres email: monika.krystek@awl.edu.pl
 • UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW
  Obywatele państw członkowskich UE/EFTA posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) mają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Z kartą EKUZ można udać się bezpośrednio do lekarza pierwszego kontaktu.
   
  Obywatele państw członkowskich UE/EFTA nie posiadający ubezpieczenia w kraju pochodzenia powinni nabyć odpowiednie ubezpieczenie przed przyjazdem do Polski.'
   
  Wszyscy studenci mogą ubiegać się o ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Miesięczny koszt takiego ubezpieczenia wynosi ok. 55,80 zł (13 EUR). Obcokrajowcy ubezpieczeni w NFZ traktowani są równorzędnie z obywatelami polskimi i mają taki sam dostęp do usług opieki zdrowotnej oraz do jej finansowania.
   
  Studenci posiadający Kartę Polaka lub inny dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego mogą zostać bezpłatnie zgłoszeni do ubezpieczenia przez Akademie Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.
   
  Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który nie jest uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, może ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia podpisując umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu oraz samodzielnie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W celu podpisania umowy należy zgłosić się do NFZ pod adresem ul. Dawida 2 we Wrocławiu. 
   
  Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez AWL następuje wyłącznie na wniosek.