PRZEWODNIK PO STYPENDIACH

 • Stypendium socjalne
  Stypendium socjalne  może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza ustalonego progu dochodu, określaną co roku przez Rektora – Komendanta w porozumieniu z Radą Samorządu Studenckiego. 
   
  Stypendium socjalne może zostać zwiększone z powodu trudnej sytuacji materialnej studenta, a w szczególności, gdy student:
  • posiada dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 200 zł miesięcznie;
  • jest sierotą zupełną;
  • jest wychowankiem domu dziecka;
  • umieszczony był w rodzinnej pieczy zastępczej, a rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub ograniczono im ją; 
  • pochodzący z wielodzietnej rodziny (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
  • którego rodzice, opiekunowie faktyczni bądź prawni, na których utrzymaniu jest student, przebywający w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;
  • który samotnie wychowuje dziecko pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia; 
  • którego rodzice, opiekunowie faktyczni bądź prawni, na których utrzymaniu jest student, są osobami z niepełnosprawnością, niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;
  • który wychowuje niepełnosprawne dziecko niezdolne do samodzielnej egzystencji (bez względu na wiek);
  • którego rodzice wychowują niepełnosprawne dziecko niezdolne do samodzielnej egzystencji;
  • który z powodu dalekiej odległości od miejsca zameldowania ma utrudniony lub uniemożliwiony dojazd na uczelnię i w związku z tym wynajmują kwaterę prywatną bądź akademik;
  • który wskaże Rektorowi - Komendantowi, Prorektorowi ds. Studenckich albo komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej, nie budzące wątpliwości, szczególnie uzasadnione przypadki.
   
   
  Podstawą do oceny sytuacji materialnej studenta jest wysokość udokumentowanych dochodów przypadających miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.
  Stypendium socjalne jest przyznawane na semestr i wypłacane przez okres do 9 miesięcy. Student może je otrzymać poczynając od pierwszego roku studiów.
   
  Ubiegając się o stypendium socjalne, student ma obowiązek wypełnić wniosek na WU, wydrukować go, podpisać oraz wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w BOS wraz z wymaganą dokumentacją o której mowa w regulaminie świadczeń dla studentów. 
   
  Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzające osiągnięte  dochody w  zależności od  źródła pozyskiwania:
   
  Obowiązkowe dla każdego pełnoletniego członka rodziny jest:
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego (jeśli członek rodziny nie osiągnął w ubiegłym roku dochodu lub w ogóle nie jest zarejestrowany, urząd skarbowy wystawia zaświadczenie o braku dochodu lub niefigurowaniu w rejestrze podatników);
  • zaświadczenie z ZUS-u  lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
  • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu  jeśli członek rodziny nie osiągnął dochodów nieopodatkowanych - również musi go dołączyć, wpisując w polu "dochód" cyfrę 0;
  • zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa w ha przeliczeniowych;
  • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych lub płaconych przez członków rodziny alimentów;
  • dokument potwierdzający zgon jednego lub obojga rodziców albo orzeczenie sądu o rozwodzie/separacji (jeśli do rodziny należy co najwyżej jedno z rodziców), dla rodzeństwa jest obowiązkowe:
   • zaświadczenie ze szkoły - jeśli jest w przedziale wiekowym 18-26 lat (tylko uczące się rodzeństwo wliczamy do rodziny);
   • odpis skrócony aktu urodzenia (lub zaświadczenie ze szkoły albo inny dokument potwierdzający wiek) - dla rodzeństwa niepełnoletniego.
   
  We wniosku obowiązkowo należy udokumentować przez ile miesięcy w roku był osiągany  dochód.
   
  Po weryfikacji dokumentacji stypendialnej w Biurze Obsługi Studentów student otrzyma decyzję przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium, wydaną przez właściwy organ. 
   
  Student, który nie złoży wniosku w terminie może wystąpić o przyznanie stypendium socjalnego w ciągu roku,  w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub innych okoliczności mających wpływ na zmianę sytuacji materialnej (np. zwiększenie lub zmniejszenie liczby członków rodziny, zmiana stanu cywilnego). Wówczas stypendium może zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku (bez wyrównania).
   
 • Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej (z centrum usług społecznych) na rok akademicki 2021/2022
  Od 1 października 2019 roku wszedł w życie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o treści „Rektor (...) odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (…) centrum usług społecznych (…) o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.” 
   
  W związku z powyższym dołączenie zaświadczenia obowiązuje wszystkich studentów, dla których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy od 528,00 zł.
   
  Obowiązek dostarczenia dokumentu spoczywa na studencie. Jest on zobowiązany przedstawić dokument z Ośrodka Pomocy Społecznej.
   
 • Samodzielność finansowa studenta
  Jeżeli student nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wskazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przepada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:
  1. ukończył 26 rok życia,
  2. pozostaje w związku małżeńskim,
  3. ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
  4. osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
  5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art.6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - tj. 930,35 zł.
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który w poprzednim roku akademickim uzyskał wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

  Ubiegając się o stypendium Rektora należy wypełnić na WU wniosek, wydrukować go, podpisać oraz wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w BOS wraz z wymaganą dokumentacją o której mowa w regulaminie świadczeń dla studentów.

  Z uwagi na konkursowy charakter stypendium rektora dla najlepszych studentów, wnioski o to stypendium można składać tylko do 25 października. Wnioski po tym terminie nie będą rozpatrywane.
   
  Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzające osiągnięte sportowe, naukowe lub artystyczne studenta.

  Studenci studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli inną uczelnię niż AWL, a ubiegają się o stypendium Rektora za średnią ocen, zobowiązani są do wniosku dołączyć zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni rok studiów z  tej uczelni lub przedstawić indeks elektroniczny.

  Osiągnięcia sportowe (afiliowane przez AWL) należy potwierdzić u Kierownika Zakładu wychowania Fizycznego AWL. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie na potwierdzenie faktu reprezentowania Uczelni w zawodach akademickich w poprzednim roku akademickim.
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
  Ubiegając się o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wypełnić na WU wniosek, wydrukować go, podpisać oraz wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w BOS.

  Do wniosku należy dołączyć oryginał decyzji – orzeczenie stopnia niepełnosprawności.
 • Zapomoga
  Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:
  • śmierci najbliższego członka rodziny studenta;
  • nagłej choroby studenta lub najbliższego członka rodziny studenta;
  • nieszczęśliwego wypadku studenta bądź najbliższego członka rodziny;
  • klęski żywiołowej w szczególności powodzi, pożaru, huraganu, gradu, eksplozji;
  • zalania nieruchomości, w której mieszka student, wodą lub innymi cieczami;
  • katastrofy budowlanej mającej wpływ na stan nieruchomości, w której mieszka student;
  • narodzin dziecka;
  • zdarzeń wymierzonych przeciwko zdrowiu lub mieniu studenta, takich jak rabunek, włamanie, celowe uszkodzenie mienia, akty wandalizmu;
  • kradzieży mienia o znacznej wartości.

  Ubiegając się o zapomogę należy wypełnić na WU wniosek, wydrukować go, podpisać oraz wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w BOS wraz z wymaganą dokumentacją o której mowa w regulaminie świadczeń dla studentów. Wniosek należy umotywować.

  Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja życiowa nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne.
 • 6-letni okres przysługiwania świadczeń
  6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach.

  Oznacza to łączny okres (nieprzekraczający 6 lat kalendarzowych, tj. 72 miesięcy), w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane. Tym samym dla biegu tego okresu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu powinno być kontynuowane, a nie rozpoczynać się od nowa. Podobnie w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach, natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami wyłącza się.

  Do 6-cio letniego okresu przysługiwania świadczeń wlicza się także okresy studiowania sprzed wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. sprzed 1 października 2018 r.).