OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

 • Odbiór decyzji stypendialnych na semestr letni
  DRODZY STUDENCI 
   
  Od 14.03.2023 r. do odbioru będą decyzje stypendialne (dotyczy stypendium socjalnego i zapomogi). 
  Decyzje będą wydawane do dnia 17.03.2023 r., po tym terminie decyzje będą wysyłane na adres zameldowania studenta.
  Przypominam, że podstawą wypłaty stypendium jest odebrana i prawomocna decyzja stypendialna.
 • Wysokość pomocy materialnej z funduszu stypendialnego dla studentów cywilnych w semestrze letnim, w roku akademickim 2022/2023
  Wysokość pomocy materialnej z funduszu stypendialnego dla studentów cywilnych w semestrze letnim, w roku akademickim 2022/2023:
   
 • Zmiana wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta starającego się o przyznanie stypendium socjalnego
  Zmiana wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta starającego się o przyznanie stypendium socjalnego
   
 • Awaria Wirtualnej Uczelni
  DRODZY STUDENCI 
   
  W związku z awarią Wirtualnej Uczelni, termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej zostaje przedłużony do dnia 10.02.2023 r.
 • UWAGA STUDENCI - WNIOSKI O STYPENDIUM NA SEMESTR LETNI 2022/2023
  można już składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2022/2023. 
  Wraz z wydrukowanym wnioskiem należy dostarczyć do BOS oświadczenie. Jeżeli sytuacja dochodowa studenta nie uległa zmianie - nie trzeba składać ponownie dokumentów z US, ZUS oraz innych przedstawionych w semestrze zimowym. Jeżeli sytuacja dochodowa studenta uległa zmianie - do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą tę zmianę. 
  Ostateczny termin składania wniosków mija 31 stycznia 2023 r.
   
 • Decyzja Rektora - Komendanta w sprawie stypendiów w roku akademickim 2022/2023
  Drodzy Studenci 
   
  Decyzja Rektora - Komendanta w sprawie wysokości średniej ocen dla stypendium Rektora oraz kwot wysokości pomocy materialnej z funduszu stypendialnego dla studentów cywilnych w roku akademickim 2022/2023
   
 • Okres przysługiwania świadczeń pomocy materialnej
  Łączny okres, przez który przysługuje stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
  1. pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów; 
  2. drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów. 
  Do okresu, o którym mowa powyżej wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia i studiach drugiego stopnia, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 • Zmiana kryterium dochodowego, dla którego należy złożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej
  Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
  Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.
 • Zmiana ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw