None

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

 • Stypendia Santander #LifelongLearning - ponad 5 500 tysiąca miejsc na projekty rozwojowe
   
  Rusza nabór na nowe Stypendia Santander,  jest to okazja do zdobycia nie tylko cenionych kompetencji ale również certyfikatów, które pomogą wyróżnić się na rynku pracy. W 2021 roku wsparcie i  wybrane projekty kierowane są nie tylko do studentów i absolwentów, ale także do wszystkich osób, które ukończyły 18 lat i są zainteresowane rozwojem osobistym. 
   
  Obecnie trwa nabór na:
   
  Stypendium Santander Tech | Digital Reskilling - Ironhack 
  300 stypendiów dla osób, które chcą poprawić lub rozwinąć umiejętności w zakresie tworzenia stron internetowych i technologii programowania lub planują karierę w obszarze gospodarki cyfrowej. 
  Aplikować można do 25 marca 2021 do godz. 23.00 
   
  Stypendium Językowe Santander | English courses – British Council
  5000 miejsc na kurs e-learningowy z języka angielskiego LearnEnglishSelect, który koncentruje się na rozwoju praktycznych umiejętności potrzebnych w środowisku pracy.
  Aplikować można do 14 kwietnia 2021 r. do godz. 23.00 
   
  Studencki Nobel
  To konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Studenci zmierzą się w 9 kategoriach (zarówno naukowych, artystycznych jak i społecznych), w każdej z nich będą mogli uzyskać nagrodę 5 000 zł, którą finansuje Santander Universidades. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych studentów oraz zwiększenie ich szans na zaistnienie w świecie nauki i biznesu.  
  Aplikować można do 31 marca 2021 r. godz. 23.00 
   
  Stypendium Rozwojowe Santander | Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E UEK 
  50 miejsc dla studentów i  absolwentów, którzy myślą o karierze w bankowości. Projekt oferuje 20 godzin kursu przygotowującego prowadzonego przez Katedrę Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dofinansowanie do 100% do egzaminu Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E. 
  Aplikować można  do 21 marca 2021 r. godz. 23.00 
   
  Akademia Biznesu Rodzinnego Santander Universidades
  To cykl spotkań online z przedsiębiorcami reprezentującymi polskie firmy rodzinne 
  dla 200 studentów i absolwentów. W trakcie spotkań online zostaną przybliżone zagadnienia z wiązane z zakładaniem, zarządzaniem i rozwojem firmy rodzinnej. Prelegenci opowiedzą też o nietypowych ścieżkach kariery, które wybrali. Wydarzenie organizowane jest przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.
  Aplikować można do 31 marca 2021 r. godz. 23.00
   
  Stypendium Rozwojowe Santander | Kompetencje cyfrowe
  20 miejsc dla studentów, którzy chcą zgłębić kompetencje cyfrowe w zakresie obsługi programu Excel, języka SQL oraz Business Intelligence. Uczestnicy będą mogli dodatkowo wzmacniać umiejętności efektywnej komunikacji w zespołach, w których kluczową rolę pełnią osoby przekształcające i analizujące dane w celu podejmowania decyzji biznesowych. Projekt jest organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
  Aplikować można do 31 marca 2021 r. godz. 23.00
   
  Zachęcamy do śledzenia platformy santander-grants.com, na której publikowane są informacje o nowych naborach projektów stypendialnych realizowanych przy współpracy z najbardziej prestiżowymi ośrodkami akademickimi w Polsce i na świecie.
   
  Grupa Santander wspiera szkolnictwo wyższe 
  Od 2002 r. Grupa Santander przeznaczyła ponad 1, 8 miliarda euro na inicjatywy akademickie za pośrednictwem programu Santander Universidades i przyznała ponad 430 000 stypendiów i grantów od 2005 roku. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmujące m.in. wsparcie edukacji i zrównoważonej gospodarki czy przeciwdziałanie nierówności płci, są trwale wpisane w strategię banku i stanowią ważną, integralną część realizacji agendy Responsible Banking w Santander Bank Polska.
   
   
  W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: santander.universidades@santander.pl 
   
   
 • Wysokość świadczeń dla studentów
  Prorektor ds. studenckich, działając w porozumieniu z Radą Samorządu Studenckiego, na podstawie § 8 ust. 2-5 oraz § 16 ust. 4 – 5 Regulaminu świadczeń dla studentów, mając na uwadze posiadane w budżecie AWL środki na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów oraz ilość złożonych wniosków, ustaliła:
   
  1. Wysokość stypendium socjalnego w semestrze letnim, w roku akademickim 2020/2021 (biorąc pod uwagę przeciętny miesięczny dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie studenta):
  • przy dochodzie od 0,00 zł. do 550,00 zł. — 1 700 zł
  • przy dochodzie od 550,01 zł. do 1050 zł. — 1 600 zł

  2. Zwiększenie stypendium socjalnego w semestrze letnim, w roku akademickim 2020/2021 - 600 zł.
   
  3. Wysokość stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021:
  • przy uzyskaniu 10 pkt. – 800 zł.
  • przy uzyskaniu 20 pkt. – 900 zł.
  • przy uzyskaniu 30 pkt. – 1 000 zł.
  • przy uzyskaniu 40 pkt. – 1 100 zł.
  • przy uzyskaniu powyżej 41 pkt. – 1 600 zł.
   
  4. Wysokość zapomogi losowej w roku akademickim 2020/2021, w zależności od dochodu:
  • przy dochodzie 0,00 zł do 1 000 zł na osobę w rodzinie — 3 500 zł.
  • przy dochodzie 1 000,01 do 2000 zł na osobę w rodzinie — 3 000 zł.
  • przy dochodzie powyżej 2000,01 zł na osobę w rodzinie — 2 500 zł.
   
  5. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności:
  • przy orzeczeniu znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczeniu ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji — 1000 zł.
  • przy orzeczeniu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub orzeczeniu ZUSo całkowitej niezdolności do pracy — 900 zł.
  • przy orzeczeniu lekkiego stopnia niepełnosprawności lub orzeczeniu ZUS o częściowej niezdolności do pracy — 800 zł.
   
  WAŻNE!!!
  Student może otrzymywać równocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę, o ile spełnia kryteria przewidziane dla każdego ze świadczeń, z tym że łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium rektora otrzymanych przez studenta nie może przekroczyć kwoty 2430 zł.
 • Wysokość średniej ocen dla stypendium Rektora w roku akademickim 2020/2021
  Działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów, ustalam wysokość średniej ocen dla stypendium Rektora w roku akademickim 2020/2021 dla poszczególnych kierunków studiów wraz z punktacją:
  - kierunek – bezpieczeństwo narodowe
  • 4,62 – 4,70 – 10 pkt.
  • 4,71 – 4,80 – 20 pkt.
  • 4,81 – 4,90 – 30 pkt.
  • 4,91 – 5,00 – 40 pkt.
  - kierunek – inżynieria bezpieczeństwa
  • 4,39 – 4,55 – 10 pkt.
  • 4,56 – 4,70 – 20 pkt.
  • 4,71 – 4,85 – 30 pkt.
  • 4,86 – 5,00 – 40 pkt.
  - kierunek – logistyka
  • 4,38 – 4,55 – 10 pkt.
  • 4,56 – 4,70 – 20 pkt.
  • 4,71 – 4,85 – 30 pkt.
  • 4,86 – 5,00 – 40 pkt.
  - kierunek – zarządzanie
  • 4,47 – 4,65 – 10 pkt.
  • 4,66 – 4,75 – 20 pkt.
  • 4,76 – 4,85 – 30 pkt.
  • 4,86 – 5,00 – 40 pkt.
 • ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW OD 1 października 2020 r.
 • OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 23 września 2020 r.
  w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. 
   
  Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł.
 • POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW
  1. W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:
   • stypendium socjalne;
   • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
   • zapomogę;
   • stypendium Rektora
  2. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora upływa 25 października 2020 r.
  3. Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomoga może być złożone w dowolnym czasie w trakcie trwania roku akademickiego. 
   
  Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Biurze Obsługi Studentów (dalej jako: BOS), po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie Wirtualnej Uczelni. 
  Brak rejestracji wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej na stronie Wirtualnej Uczelni uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.
 • WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO DOCHODU NA OSOBĘ
  Mając na uwadze zapisy art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.), działając w porozumieniu z Radą Samorządu Studenckiego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ustalono, że w roku akademickim 2020/2021 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być wyższa, niż 1050 zł. 
 • PROCEDURY COVID-19
 • STYPENDIA POMOSTOWE