None

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

 • Wysokość świadczeń dla studentów
  Prorektor ds. studenckich, działając w porozumieniu z Radą Samorządu Studenckiego, na podstawie § 8 ust. 2-5 oraz § 16 ust. 4 – 5 Regulaminu świadczeń dla studentów, mając na uwadze posiadane w budżecie AWL środki na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów oraz ilość złożonych wniosków, ustaliła:
   
  1. Wysokość stypendium socjalnego w semestrze letnim, w roku akademickim 2020/2021 (biorąc pod uwagę przeciętny miesięczny dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie studenta):
  • przy dochodzie od 0,00 zł. do 550,00 zł. — 1 700 zł
  • przy dochodzie od 550,01 zł. do 1050 zł. — 1 600 zł

  2. Zwiększenie stypendium socjalnego w semestrze letnim, w roku akademickim 2020/2021 - 600 zł.
   
  3. Wysokość stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021:
  • przy uzyskaniu 10 pkt. – 800 zł.
  • przy uzyskaniu 20 pkt. – 900 zł.
  • przy uzyskaniu 30 pkt. – 1 000 zł.
  • przy uzyskaniu 40 pkt. – 1 100 zł.
  • przy uzyskaniu powyżej 41 pkt. – 1 600 zł.
   
  4. Wysokość zapomogi losowej w roku akademickim 2020/2021, w zależności od dochodu:
  • przy dochodzie 0,00 zł do 1 000 zł na osobę w rodzinie — 3 500 zł.
  • przy dochodzie 1 000,01 do 2000 zł na osobę w rodzinie — 3 000 zł.
  • przy dochodzie powyżej 2000,01 zł na osobę w rodzinie — 2 500 zł.
   
  5. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności:
  • przy orzeczeniu znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczeniu ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji — 1000 zł.
  • przy orzeczeniu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub orzeczeniu ZUSo całkowitej niezdolności do pracy — 900 zł.
  • przy orzeczeniu lekkiego stopnia niepełnosprawności lub orzeczeniu ZUS o częściowej niezdolności do pracy — 800 zł.
   
  WAŻNE!!!
  Student może otrzymywać równocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę, o ile spełnia kryteria przewidziane dla każdego ze świadczeń, z tym że łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium rektora otrzymanych przez studenta nie może przekroczyć kwoty 2430 zł.
 • Wysokość średniej ocen dla stypendium Rektora w roku akademickim 2020/2021
  Działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów, ustalam wysokość średniej ocen dla stypendium Rektora w roku akademickim 2020/2021 dla poszczególnych kierunków studiów wraz z punktacją:
  - kierunek – bezpieczeństwo narodowe
  • 4,62 – 4,70 – 10 pkt.
  • 4,71 – 4,80 – 20 pkt.
  • 4,81 – 4,90 – 30 pkt.
  • 4,91 – 5,00 – 40 pkt.
  - kierunek – inżynieria bezpieczeństwa
  • 4,39 – 4,55 – 10 pkt.
  • 4,56 – 4,70 – 20 pkt.
  • 4,71 – 4,85 – 30 pkt.
  • 4,86 – 5,00 – 40 pkt.
  - kierunek – logistyka
  • 4,38 – 4,55 – 10 pkt.
  • 4,56 – 4,70 – 20 pkt.
  • 4,71 – 4,85 – 30 pkt.
  • 4,86 – 5,00 – 40 pkt.
  - kierunek – zarządzanie
  • 4,47 – 4,65 – 10 pkt.
  • 4,66 – 4,75 – 20 pkt.
  • 4,76 – 4,85 – 30 pkt.
  • 4,86 – 5,00 – 40 pkt.
 • ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW OD 1 października 2020 r.
 • OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 23 września 2020 r.
  w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. 
   
  Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł.
 • POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW
  1. W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:
   • stypendium socjalne;
   • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
   • zapomogę;
   • stypendium Rektora
  2. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora upływa 25 października 2020 r.
  3. Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomoga może być złożone w dowolnym czasie w trakcie trwania roku akademickiego. 
   
  Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Biurze Obsługi Studentów (dalej jako: BOS), po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie Wirtualnej Uczelni. 
  Brak rejestracji wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej na stronie Wirtualnej Uczelni uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.
 • WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO DOCHODU NA OSOBĘ
  Mając na uwadze zapisy art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.), działając w porozumieniu z Radą Samorządu Studenckiego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ustalono, że w roku akademickim 2020/2021 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być wyższa, niż 1050 zł. 
 • PROCEDURY COVID-19
 • STYPENDIA POMOSTOWE