SEKCJA WYMIAN MIĘDZYNARODOWYCH (SWM)

 
Sekcja Wymian Międzynarodowych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest organizacją studencką działającą bezpośrednio przy Biurze Karier i Programu Erasmus, które jest częścią Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Komunikacji Społecznej AWL.
 
Realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, Dz. U. 2018 poz. 1668
 
 
Celem działania Sekcji jest:
  • promowanie Polski oraz polskiej kultury i polskich tradycji za granicą oraz wśród studentów realizujących wymianę studencką w ramach programu Erasmus+ w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki;
  • integracja studentów z zagranicy, którzy uczestniczą w mobilnościach w ramach programu Erasmus+ oraz udzielanie im pomocy i wsparcia podczas ich pobytu we Wrocławiu;
  • promowanie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz miasta Wrocław jako miejsca atrakcyjnego pod względem poziomu i jakości kształcenia.
 
Sekcja realizuje swoje cele poprzez:
  • wspieranie Biura Karier i Programu Erasmus w działaniach międzynarodowych koordynowanych przez Biuro;
  • realizację programu „Buddy”, który ma na celu wsparcie studentów z Uczelni Partnerskich, którzy odbywają swoją mobilność w ramach programu Erasmus+ w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki;
  • udzielanie porad dotyczących wymian międzynarodowych realizowanych w ramach programu Erasmus+ oraz informacji o możliwościach studiowania za granicą;
  • organizowanie wydarzeń, których celem jest promowanie kultury oraz tradycji Polski;
  • prowadzenie wszelkich działań, których celem jest promowanie poszanowania dla innych krajów i odmiennych kultur.

 
OPIEKUN SEKCJI
 
Starszy Referent Biura Karier i Programu Erasmus
Danuta KARBOWIAK
danuta.karbowiak@awl.edu.pl
 
tel. 261-658-702
kancelaria numer 1.22, budynek numer 7
 

 
WŁADZE SEKCJI
 
PRZEWODNICZACY
kpr. pchor. Karolina NOWAK
 
SEKRETARZ
kpr. pchor. Leonard KUBALA
 

 
CZŁONKOWIE SEKCJI
 
  • członkiem Sekcji może zostać każdy student Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, który będzie stosował się do regulaminu Sekcji Wymian Międzynarodowych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;
  • członkiem Sekcji student staje się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej pobranej z Biura Karier i Programu Erasmus oraz pozytywnym zaopiniowaniu deklaracji członkowskiej przez Zarząd Sekcji Wymian Międzynarodowych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.