PRAKTYKI STUDENCKIE

 • Terminy i wymiar praktyk na WNoB
  Terminy rozliczenia praktyk studenckich w roku akademickim 2020/2021
   
  W celu zaliczenia praktyk studenckich w „pierwszym terminie”, należy rozliczyć się z nich w module Wirtualna Uczelnia (grupa "Praktyki") do 20.07.2021 r. 
   
  Założenie sprawy w module Wirtualna Uczelnia po ww. terminie będzie skutkowało zaliczeniem praktyk w „drugim terminie – poprawkowym”. 
   
  Informacja szczególnie istotna z punktu widzenia osób, które będą wnioskować o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów – pot. „stypendium naukowe”.
   
  Wszyscy studenci zobowiązani są do rozliczenia się z praktyk studenckich w module Wirtualna Uczelnia, w nieprzekraczalnym terminie zakończenia sesji egzaminacyjnej – poprawkowej, tj. do 16.09.2021 r.
   
  Wymiar godzin praktyk studenckich:
  Kierunek studiów: Bezpieczeństwo Narodowe:
  • I stopień: IV semestr – 80 godz.
  • II stopień: II semestr – 80 godz.
   
  Wszyscy studenci zobowiązani są do rozliczenia się z praktyk studenckich w module Wirtualna Uczelnia
  w nieprzekraczalnym terminie zakończenia sesji egzaminacyjnej – poprawkowej.
 • Praktyki studenckie krok po kroku
  Poniżej przedstawiamy, krok po kroku, procedurę związaną z realizacją praktyk studenckich oraz wzory dokumentów niezbędnych do ich zaliczenia.
   
  I. Praktyki - realizowane w miejscu wybranym przez studenta.
   
  Krok 1 - miejsce odbywania praktyki
  Student samodzielnie wyszukuje miejsce, w którym chciałby i mógłby odbyć praktykę studencką. Lista preferowanych miejsc praktyk.
   
  Krok 2 – Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyk w miejscu wybranym przez studenta
  W przypadku wyboru miejsca odbycia praktyki studenckiej, Student w module Wirtualna Uczelnia, w lewym górnym rogu w MENU/UŻYTKOWNIK/Wnioski i sprawy/Złóż nowy wniosek, składa „Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki - w miejscu wybranym przez studenta” (zał. nr 2 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL), który podlega weryfikacji i akceptacji przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich – właściwemu ze względu na Wydział:
  • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie ds. praktyk studenckich – mgr Anatol TICHONIUK;
  • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania ds. praktyk studenckich – mgr inż. Michał NOWAK.
   
  W przypadku gdy, dana Instytucja/Zakład Pracy wymaga złożenia "Podania o przyjęcie na praktykę studencką", Student ma obowiązek dopełnienia wszelkich wymaganych formalności. Podanie o przyjęcie na praktykę studencką w wersji papierowej jest opcjonalne. Stanowi wyłącznie propozycję, z której Student może skorzystać.
   
  Na prośbę Instytucji/Zakładu Pracy, Student przedkłada program praktyki. Programy praktyk stanowią załącznik do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL.
   
  W przypadku, gdy Instytucja/Zakład Pracy wymaga potwierdzenia zgodności programu praktyk z oryginałem, Student dostarcza program praktyk do podpisu Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk studenckich – właściwemu ze względu na Wydział.
   
  Krok 3 - umowa dwustronna lub trójstronna i skierowanie
  Przed rozpoczęciem praktyki, Student zawiera umowę dwustronną z Zakładem Pracy lub umowę trójstronną z Zakładem Pracy i Uczelnią, (wzór umowy dwustronnej – zał. nr 5 oraz umowy trójstronnej – zał. nr 4 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL).
   
  Wybór rodzaju umowy leży w gestii Instytucji/Zakładu Pracy – miejsca, w którym odbywana będzie praktyka studencka. Umowa generowana jest w module Wirtualna Uczelnia.
   
  Student drukuje umowę ze swojego konta.
   
  Jeżeli Instytucja/Zakład Pracy chce być stroną umowy trójstronnej, wówczas Student dostarcza do Biura Karier i Programu Erasmus trzy egzemplarze wypełnionej i podpisanej przez siebie umowy.
   
  W przypadku wymogu skierowania na praktykę (decyduje instytucja/zakład pracy przyjmujący na praktykę), Student drukuje dokument ze swojego konta w module Wirtualna Uczelnia, zał. nr 3 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL.
   
  Wydrukowane skierowanie, Student przedkłada do podpisu Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk studenckich - właściwemu ze względu na Wydział.
   
  Krok 4 - ubezpieczenie NNW i OC
  Najpóźniej w pierwszym dniu praktyki studenckiej, Student zobowiązany jest przedstawić w Instytucji/Zakładzie Pracy dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia NNW i OC.
   
  Ubezpieczenie się w zakresie NNW i OC na czas trwania praktyki jest obowiązkiem Studenta.
   
  Krok 5 - Dziennik praktyk
  Student prowadzi Dziennik praktyk w module Wirtualna Uczelnia, zał. nr 6 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL.
   
  Dziennik znajduje się w lewym górnym rogu MENU/Grupy i praktyki/Praktyki.
   
  W Dzienniku, Student ewidencjonuje każdy dzień odbywanej praktyki, wpisując pod odpowiednią datą, liczbę godzin oraz zakres wykonywanych czynności.
   
  Następnie Student drukuje Dziennik praktyk (MENU/UŻYTKOWNIK/Wydruki). Dziennik dostępny jest również w wersji elektronicznej (plik *.pdf). Każdy Dziennik otrzymuje unikatowy numer.
   
  Krok 6 - Zaświadczenie o odbyciu praktyk
  Po zrealizowaniu wymaganego programem, wymiaru godzinowego praktyki studenckiej, Student drukuje z modułu Wirtualna Uczelnia (MENU/UŻYTKOWNIK/Wydruki) „Zaświadczenie o odbyciu praktyk”, zał. nr 7 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL oraz „Formularz weryfikacji efektów kształcenia" zał. nr 8 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL, a następnie razem z Dziennikiem praktyk przedkłada dokumenty do podpisu w Instytucji/Zakładzie Pracy - miejscu odbywania praktyki.
   
  Uzupełnione, podpisane i opieczętowane Zaświadczenie oraz Formularz należy zeskanować (dopuszczalne rozszerzenia pliku *.pdf, *.png, *.jpg) oraz dołączyć do „Wniosku o zaakceptowanie dziennika praktyk" (MENU/UŻYTKOWNIK/Wnioski i sprawy/Złóż nowy wniosek).
   
  Zaakceptowany przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich wniosek kończy sprawę związaną z praktykami studenckimi w module Wirtualnej Uczelni.
   
  „Zaświadczenie o odbyciu praktyk” (wypełnione, podpisane i opieczętowane), "Formularz weryfikacji efektów kształcenia" (wypełniony, podpisany i opieczętowany) oraz "Dziennik praktyk", Student przekazuje do Dziekanatu. Dodatkowo w przypadku posiadania umowy trójstronnej, do Dziekanatu wraz z Zaświadczeniem, Formularzem i Dziennikiem, należy przekazać jeden egzemplarz Umowy.
   
   
  II. Praktyki - wybór z listy Biura Karier
   
  Krok 1 – Zgłoszenie na praktykę - wybór z listy ofert BK
  Student w module Wirtualna Uczelnia, w lewym górnym rogu w MENU/UŻYTKOWNIK/Wnioski i sprawy/Złóż nowy wniosek, wybiera „Zgłoszenie na praktykę - wybór z listy ofert BK” i z dostępnej listy wybiera Firmę/Instytucję, w której chciałby odbyć praktykę studencką.
   
  Aktualne oferty praktyk dostępne na stronie Biura Karier i Programu Erasmus – Strefa studenta/Oferty praktyk/staży, lub Strona główna/Aktualności.
   
  Krok 2 – akceptacja oraz generowanie umowy dwustronnej lub trójstronnej i skierowania
  Po złożeniu wniosku przez Studenta i zaakceptowaniu niniejszego wniosku przez Pracownika Biura Karier i Programu Erasmus (BKiPE), Student drukuję umowę dwustronną z Zakładem Pracy lub umowę trójstronną z Zakładem Pracy i Uczelnią, (wzór umowy dwustronnej – zał. nr 5 oraz umowy trójstronnej– zał. nr 4 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL).
   
  Wybór rodzaju umowy leży w gestii Instytucji/Zakładu Pracy – miejsca, w którym realizowana będzie praktyka studencka. Rodzaj Umowy ustala Pracownik BKiPE z osobą reprezentującą daną Instytucję/Zakład Pracy. Umowa generowana jest w module Wirtualna Uczelnia. Student drukuje umowę ze swojego konta.
   
  Jeżeli Instytucja/Zakład Pracy chce być stroną umowy trójstronnej, wówczas Student dostarcza do Biura Karier i Programu Erasmus trzy egzemplarze wypełnionej i podpisanej przez siebie umowy.
   
  W przypadku wymogu skierowania na praktykę (decyduje instytucja/zakład pracy przyjmujący na praktykę), Student drukuje dokument ze swojego konta w module Wirtualna Uczelnia, zał. nr 3 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL.
   
  Wydrukowane skierowanie, Student przedkłada do podpisu Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk studenckich - właściwemu ze względu na Wydział.
   
  Krok 3 - ubezpieczenie NNW i OC
  Najpóźniej w pierwszym dniu praktyki studenckiej, Student zobowiązany jest przedstawić w Instytucji/Zakładzie Pracy dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia NNW i OC.
   
  Ubezpieczenie się w zakresie NNW i OC na czas trwania praktyki jest obowiązkiem Studenta.
   
  Krok 4 - Dziennik praktyk
  Student prowadzi Dziennik praktyk w module Wirtualna Uczelnia, zał. nr 6 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL.
   
  Dziennik znajduje się w lewym górnym rogu MENU/Grupy i praktyki/Praktyki.
   
  W Dzienniku, Student ewidencjonuje każdy dzień odbywanej praktyki, wpisując pod odpowiednią datą, liczbę godzin oraz zakres wykonywanych czynności.
   
  Następnie Student drukuje Dziennik praktyk (MENU/UŻYTKOWNIK/Wydruki). Dziennik dostępny jest również w wersji elektronicznej (plik *.pdf). Każdy Dziennik otrzymuje unikatowy numer.
   
  Krok 5 - Zaświadczenie o odbyciu praktyk
  Po zrealizowaniu wymaganego programem, wymiaru godzinowego praktyki studenckiej, Student drukuje z modułu Wirtualna Uczelnia (MENU/UŻYTKOWNIK/Wydruki) „Zaświadczenie o odbyciu praktyk”, zał. nr 7 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL oraz "Formularz weryfikacji efektów kształcenia" zał. nr 8 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL, a następnie razem z Dziennikiem praktyk przedkłada dokumenty do podpisu w Instytucji/Zakładzie Pracy - miejscu odbywania praktyki.
   
  Uzupełnione, podpisane i opieczętowane Zaświadczenie oraz Formularz należy zeskanować (dopuszczalne rozszerzenia pliku *.pdf, *.png, *.jpg) oraz dołączyć do "Wniosku o zaakceptowanie dziennika praktyk" (MENU/UŻYTKOWNIK/Wnioski i sprawy/Złóż nowy wniosek).
   
  Zaakceptowany przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich wniosek kończy sprawę związaną z praktykami studenckimi w module Wirtualnej Uczelni.
   
  „Zaświadczenie o odbyciu praktyk” (wypełnione, podpisane i opieczętowane), "Formularz weryfikacji efektów kształcenia" (wypełniony, podpisany i opieczętowany) oraz "Dziennik praktyk", Student przekazuje do Dziekanatu. Dodatkowo w przypadku posiadania umowy trójstronnej, do Dziekanatu wraz z Zaświadczeniem, Formularzem i Dziennikiem, należy przekazać jeden egzemplarz Umowy.
   
  III. Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego.
   
  Krok 1 – złożenie wniosku o zaliczenie praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego
  Student w module Wirtualna Uczelnia, w lewym górnym rogu w MENU/UŻYTKOWNIK/Wnioski i sprawy/Złóż nowy wniosek, składa „Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie doświadczenia zawodowego” (zał. nr 1 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL), wypełniając wszystkie pozycje wymagane we wniosku.
   
  Do wniosku załącza zeskanowane następujące dokumenty:
  • Zaświadczenie od pracodawcy lub Umowę o pracę/zlecenie potwierdzające to, że Student pracuje lub pracował,
  • Zakres obowiązków, z którego wynika w jakiej branży dana osoba pracuje/pracowała i co należy/należało do jej obowiązków – ma to na celu zweryfikowanie czy wykonywana praca jest zgodna z profilem realizowanych studiów.
  • "Formularz weryfikacji efektów kształcenia" – wypełniony przez Pracodawcę.
   
  Krok 2 – akceptacja wniosku oraz złożenie wymaganych dokumentów do Dziekanatu
  Po złożeniu przez Studenta wniosku wraz z załącznikami i zaakceptowaniu niniejszego wniosku przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich – właściwego ze względu na Wydział, kończy się sprawa związana z praktykami studenckimi w Wirtualnej Uczelni.
   
  „Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie doświadczenia zawodowego” wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe, które zostały załączone do wniosku Student przekazuje do Dziekanatu.
   
 • Dziennik praktyk i zakończenie procedury związanej z praktykami w Wirtualnej Uczelni
  W związku z powtarzającymi się wątpliwościami studentów AWL odnośnie Dziennika Praktyk oraz zakończenia procedury związanej z praktykami studenckimi w module Wirtualnej Uczelni, przedstawiamy komplet niezbędnych informacji:
  1. Dziennik Praktyk znajduje się w lewym, bocznym menu „Grupy” -> „Praktyki” -> „Pokaż szczegóły”.
  2. W Dzienniku znajdują się dwie zakładki: „Szczegóły” oraz „Dziennik”:
   1. W zakładce „Szczegóły”, student uzupełnia pola, podając dane Zakładowego Opiekuna Praktyk.
   2. W zakładce „Dziennik”, poprzez przycisk „Nowy wpis”, student uzupełnia dziennik ewidencjonując każdy dzień odbywanej praktyki, podając datę, liczbę godzin oraz zakres wykonywanych czynności - „Opis dnia”.
  3. Po zakończeniu praktyki i uzupełnieniu całego dziennika praktyk, student wybiera opcję „Zatwierdź i wyślij”. Dziennik zostanie zamknięty, a dane (okres realizacji praktyki oraz liczba godzin) przesłane będą na zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej.
  4. Następnie, student wybiera opcję „Wydruki”:
   1. Student drukuje Zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej. Dokument ten razem z Formularzem weryfikacji efektów kształcenia praktyki zawodowej przedkłada do uzupełnienia, podpisu i opieczętowania w Zakładzie Pracy, w którym realizowane były praktyki.
   2. Student drukuje Dziennik Praktyk. Dziennik Praktyk jest również dostępny w formacie *.pdf. Dziennik w wersji elektronicznej przedkładany jest do wglądu osobie, która będzie podpisywała zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej.
  5. Uzupełnione, podpisane i opieczętowane Zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej oraz Formularz weryfikacji efektów kształcenia praktyki zawodowej, należy zeskanować (dopuszczalne rozszerzenie pliku *.pdf, *.jpg, *.png).
  6. Student zakłada ostatnią sprawę w WU na podstawie „Wniosku o zaakceptowanie dziennika praktyk”:
   1. „Sprawy studenta” -> „Wnioski studenta” -> „Nowy wniosek” -> „Grupa spraw: Praktyki” -> „Nazwa sprawy: Wniosek o zaakceptowanie dziennika praktyk”
   2. Student dołącza do wniosku skan Zaświadczenia o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej oraz Formularz weryfikacji efektów kształcenia praktyki zawodowej.
  7. Po zaakceptowaniu wniosku przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich, "Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki - w miejscu wybranym przez studenta", „Zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej” (wypełnione, podpisane i opieczętowane), "Formularz weryfikacji efektów kształcenia praktyki zawodowej" oraz "Dziennik Studenckiej Praktyki Zawodowej", Student przekazuje do Dziekanatu. Dodatkowo w przypadku posiadania umowy trójstronnej, do Dziekanatu wraz z Wnioskiem, Zaświadczeniem, Formularzem i Dziennikiem, należy przekazać jeden egzemplarz Umowy.
   
 • Procedury związane z praktykami studenckimi w module Wirtualna Uczelnia

   

  Od dnia 15 lutego 2015 roku procedura zaliczania praktyk studenckich odbywa się w module Wirtualna Uczelnia.

  Wszelkie informacje o warunkach i trybach zaliczenia praktyk oraz poszczególnych etapach procedur zawarte są w Regulaminie Praktyk Studenckich.

  Prosimy zapoznać się z dokumentem: Regulamin Praktyk Studenckich

  Zapraszamy również do zapoznania się z instrukcją dla użytkowników modułu Wirtualna Uczelnia w grupie spraw „Praktyki”: Instrukcja_WU_Praktyki