MONITORING ABSLOWENTÓW - BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW

 
PODSTAWA PRAWNA:
Uchwała Nr 55/IX/2019 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, zobowiązuje Biuro Karier i Programu Erasmus do MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy.
 
Monitoring prowadzony jest od 2012 r. Badaniem objęci są absolwenci wszystkich kierunków studiów cywilnych I i II stopnia, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
 
MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW, czego efektem są wyniki przedstawiane w formie raportu, odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu programów nauczania i dostosowywaniu kierunków studiów do potrzeb współczesnego, wymagającego rynku pracy. Monitoring karier zawodowych absolwentów uczelni wyższych uznawany jest za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowaniu oferty edukacyjnej do ciągle zmieniających się wymogów i oczekiwań otoczenia.
 
CELE BADANIA:
Celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak absolwenci Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki radzą sobie na rynku pracy w kontekście zdobytego wykształcenia, z uwzględnieniem charakterystyki ich aktywności edukacyjnej i zawodowej w trakcie nauki, jak i po jej zakończeniu.