None

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI AWL

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (D. Urz. UE nr L 119 z 4.05.2016 r.) Biblioteka Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki (dalej zwaną Biblioteką AWL) jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą  przy ul. P. Czajkowskiego  109, 51-147 Wrocław (zwana dalej  „Administratorem”).
  1. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl.
  1. Pani/Pana zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyłącznie w celu realizacji zadań Biblioteki AWL w zakresie obsługi użytkowników na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).
  1. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki AWL lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.
  1. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  1. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych użytkowników w imieniu Administratora (np. podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem informatycznym).
  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych –  w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
  1. Dane będą przetwarzane przez Bibliotekę AWL w okresie korzystania przez Pani/Pana z zasobów bibliotecznych, a następnie przez okres wymagany na podstawie przepisów prawa oraz aktów wewnętrznych Administratora, w tym w szczególności dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora.
  1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany (obsługa konta, wysyłanie pocztą elektroniczną przypomnień o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, upomnień oraz formularzy związanych z wypożyczeniami międzybibliotecznymi itp.). Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
  1. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.