None

KALENDARIUM BIBLIOTEKI

 

1967 r.

 • utworzenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych wraz z Biblioteką Naukową i Biblioteką Oświatową

1973 r.

 • rozpoczęcie działalności Ośrodka Informacji Naukowej i Bibliograficznej w Bibliotece Naukowej

1974 r.

 • w strukturze Biblioteki Naukowej pojawia się magazyn map i filmoteka

1986 r.

 • zagospodarowanie przez Bibliotekę pomieszczeń w nowym budynku na czytelnie, magazyny i wypożyczalnię

1989 r.

 • zmiana nazwy Biblioteki Naukowej na Bibliotekę Główną

1991 r.

 • utworzenie w Bibliotece Działu Beletrystycznego ze zbiorów dawnej Biblioteki Oświatowej

1993 r.

 • podpisanie umowy między Urzędem Patentowym RP a Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych, na mocy której w szkole rozpoczął działalność Ośrodek Informacji Patentowej

1994 r.

 • połączenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej w Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki.
 • Biblioteka składa się teraz z: Biblioteki Wydziału Wojsk Zmechanizowanych wraz z Ośrodkiem Informacji Naukowej, Bibliograficznej i Patentowej, Filmoteką i Sekcją Wydawnictw Kartograficznych, oraz z Biblioteki Wydziału Inżynierii Wojskowej.
 • Biblioteka rozpoczyna korzystanie z programu komputerowego SOWA opracowanego przez poznańską firmę Sokrates.

2001 r.

 • wydzielenie ze zbiorów Biblioteki Głównej literatury niejawnej i utworzenie Biblioteki Niejawnej w WSOWL

2002 r.

 • Biblioteka dokupuje oprogramowanie kolejnych modułów programu SOWA

2005 r.

 • reaktywowanie umowy z 1993 r. między Urzędem Patentowym RP a naszą szkołą
 • udostępnienie baz Ośrodka Informacji Naukowej, Bibliograficznej i Patentowej na stronie internetowej uczelni

2006 r.

 • rozpoczęcie współpracy z Dolnośląską Biblioteką Cyfrową

2007 r.

 • wdrożenie komputerowego wypożyczania książek w sieci wewnątrzszkolnej

2009 r.

 • katalog Biblioteki zostaje udostępniony w Internecie
 • otwarcie czytelni–informatorium
 • Wydział Inżynierii Wojskowej wraz z biblioteką wydziałową zostaje wyłączony ze struktury szkoły
 • Biblioteka Główna WSOWL zmienia nazwę na Bibliotekę Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych

2011 r.

 • przystąpienie do Resortowej Sieci Bibliotecznej
 • zakup programu komputerowego Expertus
 • konwersja baz danych znajdujących się w Ośrodku Informacji Naukowej, Bibliograficznej i Patentowej
 • rozpoczęcie współpracy między Biblioteką naszej uczelni a Biblioteką Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych w Dreźnie w zakresie wymiany doświadczeń oraz publikacji

2012 r.

 • zakup zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką SOWA 2 SQL/ MARC 21
 • rozpoczęcie zajęć z zakresu informacji patentowej w ramach przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej"

2013 r.

 • wdrożenie nowego Regulaminu Biblioteki Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • uzyskanie dostępu do komercyjnych baz patentowych: European Patent Bulletin, Global Patent Index (GPI) oraz Patent Statistical Database (PATSTAT)

2014 r.

 • wykupienie rocznej subskrypcji (01.08.2014-31.07.2015), która uprawnia do bezpłatnego korzystania z serwisu książek IBUK
 • zakup modułu integrującego SOWA 2 SQL/ MARC 21 z Dziekanatowym Zintegrowanym Systemem Informatycznym
 • podpisanie umowy pomiędzy Urzędem Patentowym RP a WSOWL, stanowiącej kontynuację dotychczasowej współpracy
 • udostępnienie nowej strony internetowej Biblioteki WSOWL i Ośrodka Informacji Patentowej

2015 r.

 • 18 sierpnia rozpoczął się kompleksowy remont Biblioteki.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce, Ośrodek Informacji Naukowej Bibliograficznej i Patentowej Biblioteki WSOWL dokonuje wprowadzania informacji o publikacjach pracowników do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej.

2016 r.

 • Rozpoczął się kompleksowy remont Biblioteki

2017 r.

 • W związku ze zmianą nazwy Uczelni, nastąpiła zmiana nazwy Biblioteki Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych na Bibliotekę AWL