ARCHIWUM AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

 

Archiwum jest jednostką organizacyjną Akademii Wojsk Lądowych odpowiedzialną za gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie i zabezpieczenie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej powstałej i powstającej w Uczelni.

 

Do zakresu działania Archiwum należy:

  1. Gromadzenie, ewidencja, przechowywanie i zabezpieczenie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej i zgromadzonej w toku działalności AWL.
  2. Nadzór w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych AWL.
  3. Udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej należącej do zasobu Archiwum AWL, według przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i kopii przechowywanych materiałów oraz zaświadczeń na podstawie tych materiałów.
  5. Przekazywanie do Centralnego Archiwum Wojskowego materiałów archiwalnych, po ustaniu przyczyn uzasadniających ich dalsze przechowywanie.
  6. Popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej.