side image
Rejestracja online
zobacz więcej

ZASADY REKRUTACJI

 • ZASADY REKRUTACJI - I stopień i jednolite magisterskie
  Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, a przyjęcie kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę) – na podstawie wyników tego egzaminu (jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, brana jest pod uwagę ocena końcowa z odpowiedniego przedmiotu uzyskana w szkole średniej).
   
  REJESTRACJĘ NA STUDIA PROWADZI SIĘ WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM, A REKRUTACJA PRZEBIEGA ZGODNIE Z TERMINAMI OKREŚLONYMI W HARMONOGRAMIE. 
   
  Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.
   
  Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów przez dwóch lub więcej kandydatów na ostatnich miejscach listy zakwalifikowanych na dany kierunek preferowani będą absolwenci klas mundurowych.
   
  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN MATURALNY WEDŁUG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH OD 2008 r.:
  • Podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu,
  • Punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
  • Wynik procentowy uzyskany podczas egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,5, natomiast dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym waga wynosi 1.
   
   
  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN MATURALNY WEDŁUG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH DO 2007 r.:
  • Podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu,
  • Punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
  • Wynik procentowy uzyskany podczas egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,3, natomiast dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym waga wynosi 0,7. Wartość końcowa jest sumą ważoną punktów uzyskanych z obu poziomów egzaminu maturalnego;
  • Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie rozszerzonym, wówczas przy określaniu ilości punktów przyjmuje się wagę 1.
  • Jeżeli podczas egzaminu maturalnego kandydat zdawał przedmiot tylko na poziomie podstawowym, wówczas dla wagi poziomu rozszerzonego przyjmuje się wartość równą zero,
  • Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie podstawowym, wówczas przy określeniu ilości punktów waga wynosi 0,5.
   
   
  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI (tzw. STARA MATURA)
  Podstawą przyjęcia na studia są oceny uzyskane w trakcie tego egzaminu z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji na określony kierunek studiów, lub w przypadku, jeśli kandydat nie zdawał odpowiednich przedmiotów na egzaminie dojrzałości, oceny z tych przedmiotów uzyskane w szkole średniej. 
   
  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI MATURĘ MIĘDZYNARODOWĄ IB ALBO MATURĘ EUROPEJSKĄ EB
  Podstawą do przyjęcia na studia są wyniki egzaminu maturalnego. Wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym przeliczany jest ze skali ocen matury międzynarodowej na skalę ocen nowej matury. 
   
  Uwaga! W przypadku większej liczby przedmiotów, które mogą stanowić podstawę do przyjęcia kandydata na wybrany kierunek, pod uwagę będą brane przedmioty, które pozwolą na uzyskanie największej możliwej liczby punktów.
   
   
  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY SĄ LAUREATAMI I FINALISTAMI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH I INTERDYSCYPLINARNYCH STOPNIA CENTRALNEGO
   
  1. Na pierwszy rok studiów licencjackich przyjmowani są bez postępowania rekrutacyjnego (na podstawie złożonych dokumentów), laureaci następujących olimpiad:
   
  1) przedmiotowych stopnia centralnego (III etap):
  • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
  • Olimpiady Języka Angielskiego,
  • Olimpiady Języka Niemieckiego,
  • Olimpiady Języka Francuskiego,
  • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
  • Olimpiady Języka Łacińskiego,
  • Olimpiady Języka Białoruskiego,
  • Olimpiady Filozoficznej,
  • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
  • Olimpiady Artystycznej,
  • Olimpiady Historycznej,
  • Olimpiady Chemicznej,
  • Olimpiady Biologicznej,
  • Olimpiady Fizycznej,
  • Olimpiady Geograficznej,
  • Olimpiady Informatycznej,
  • Olimpiady Matematycznej.
   
  2) interdyscyplinarnych stopnia III jeżeli ich tematyka jest zbieżna z kierunkiem studiów w ASzWoj.
   
  2. Osoby będące finalistami szczebla centralnego:
  • Olimpiady Geograficznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z geografii,
  • Olimpiady Historycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z historii,
  • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z wiedzy o społeczeństwie,
  • Olimpiady Języka Polskiego są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z języka polskiego,
  • olimpiad językowych z języków nowożytnych są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z języka obcego,
  • Olimpiady Informatycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z informatyki,
  • Olimpiady Chemicznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z chemii,
  • Olimpiady Fizycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z fizyki,
  • Olimpiady Filozoficznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z filozofii,
  • Olimpiady Matematycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z matematyki.
   
  Finaliści olimpiad podczas kwalifikacji na studia otrzymują z danego przedmiotu maksymalną liczbę punktów.
   
  Podstawą uzyskania powyższych uprawnień jest dokument, wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych lub okręgowych, który kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi w procesie rekrutacji.
   
  ***
  Przypominamy, że rejestrację na studia prowadzi się wyłącznie w systemie elektronicznym, a rekrutacja przebiega zgodnie z terminami określonymi w Harmonogramie.
   
  Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. rekrutacji ogłasza listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki i poziomy studiów, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć. Na te listy wpisywani są kandydaci według kolejności uzyskanych punktów kwalifikacyjnych, obliczonych zgodnie z warunkami rekrutacji. Osoby z tej listy, które w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyły dokumenty uprawniające do podjęcia studiów, są wpisywane na listę studentów.
   
  Niezłożenie dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.
   
  Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę osób zakwalifikowanych na studia, pozostają na liście rezerwowej. Osoby z tej listy mogą być przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych.
   
  Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
   
  Kandydaci którzy nie zostali wpisani na listę studentów otrzymują odmowę przyjęcia na studia wydaną przez Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w formie decyzji administracyjnej.
   
  Od decyzji Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji kandydatowi przysługuje prawo odwołania w formie wniosku do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
   
   
  PRZEDMIOTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ REKRUTACJI NA STUDIA ZNAJDZIESZ W OPISIE POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW.
   
  Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • ZASADY REKRUTACJI - II stopień
  PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA ODBYWA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
   
  Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów.
   
  Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os).
   
  Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:
   
  WK = Od+Os
   
  gdzie:
   
  Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:
  • dla oceny "celująca" 5.50
  • dla oceny "bardzo dobra" 5.00
  • dla oceny "dobra plus" 4,50
  • dla oceny "dobra" 4,00
  • dla oceny "dostateczna plus" 3,50
  • dla oceny" dostateczna 3.00.
   
  Os to ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
   
   
  REJESTRACJĘ NA STUDIA PROWADZI SIĘ WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM, A REKRUTACJA PRZEBIEGA ZGODNIE Z TERMINAMI OKREŚLONYMI W HARMONOGRAMIE. 
   
   
  Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. rekrutacji ogłasza listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki i poziomy studiów, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć. Na te listy wpisywani są kandydaci według kolejności uzyskanych punktów kwalifikacyjnych, obliczonych zgodnie z warunkami rekrutacji. Osoby z tej listy, które w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyły dokumenty uprawniające do podjęcia studiów, są wpisywane na listę studentów.
   
  Niezłożenie dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.
   
  Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę osób zakwalifikowanych na studia, pozostają na liście rezerwowej. Osoby z tej listy mogą być przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych.
   
  Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
   
  Kandydaci którzy nie zostali wpisani na listę studentów otrzymują odmowę przyjęcia na studia wydaną przez Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w formie decyzji administracyjnej.
   
  Od decyzji Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji kandydatowi przysługuje prawo odwołania w formie wniosku do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 • ZASADY REKRUTACJI - studia podyplomowe

  Rejestracja kandydatów na studia odbywa się wyłącznie w internetowym systemie rejestracji.

   

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązany jest wnieść opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia, w wysokości 85 zł.

   

  Opłatę rekrutacyjną wnosi się w formie przelewu na indywidualny rachunek bankowy wskazany w systemie rejestracji kandydatów na studia.

   

  W ramach opłaty rekrutacyjnej kandydat zostaje zarejestrowany na jednej formie studiów podyplomowych.

   

  Warunkiem przyjęcia na określone studia podyplomowe jest dostarczenie dokumentów uprawniających do wpisania kandydata na listę uczestników studiów podyplomowych zgodnie z harmonogramem.

   

  Kandydat może się zarejestrować na więcej niż jedną formę studiów podyplomowych. Wówczas opłata rekrutacyjna wynosi wielokrotność wskazanej powyżej kwoty.

   

  Kandydat, który zarejestrował się na więcej niż jedną formę studiów podyplomowych i został wpisany na listę osób zakwalifikowanych na studia na każdej z nich, ostatecznego wyboru formy, na której rozpocznie studia, dokonuje najpóźniej w dniu składania dokumentów uprawniających do wpisania na listę uczestników studiów podyplomowych.

   

  Kandydatowi, który nie został przyjęty na studia z powodu nieuruchomienia studiów, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną.

   

  Zwrotu dokonuje się na wniosek kandydata na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

   

  Szczegółowe informacje dotycące rekrutacji na studia podyplomowe znajdują się na stronie BIP ASzWoj.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 • HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA
  • Rejestracja kandydatów na studia w internetowym systemie informatycznym "Rekrutacja": od 4 maja 2022 r.
  • Zamknięcie rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej: 15 lipca 2022 r.
  • Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia i listy rezerwowej: 19 lipca 2022 r.
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia: 20 lipca – 5 sierpnia 2022 r.
  • Ogłoszenie list osób przyjętych na studia: 10 sierpnia 2022 r.
   
  Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.

  Kwalifikowanie osób z listy rezerwowej: Sukcesywnie w miarę zwalniania miejsc przez osoby z listy zakwalifikowanych na studia.

  Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia na wybranym kierunku studiów z powodu braku miejsc, mogą zostać przyjęci na kierunek studiów, na który limit miejsc nie został wyczerpany. W takim przypadku nie przeprowadza się dodatkowego postępowania rekrutacyjnego.
   
  Od decyzji o której mowa powyżej przysługuje wniosek do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
   
   
  CUDZOZIEMCY
   
  Proces rekrutacji cudzoziemców – kandydatów na studia, przebiega zgodnie z zasadami obowiązującymi Polaków, z tym, że:
   
  • przyjęcie lub odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej Rektora-Komendanta;
  • dokument potwierdzający wykształcenie wydany w systemie szkolnictwa innego niż Rzeczpospolitej Polskiej, musi spełniać kryteria określone w art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.);
  • znajomość języka polskiego powinna być udokumentowana stosownym zaświadczeniem lub potwierdzona testem ze znajomości języka polskiego przeprowadzonym przez Studium Języków Obcych Akademii Sztuki Wojennej;
  • cudzoziemiec wpisany na listę osób zakwalifikowanych na studia składa w tej sprawie podanie do Rektora-Komendanta. W przypadku osób, które w dniu 1 października 2022 r. nie mają ukończonych 18 lat, do podania dołącza się zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej lub poświadczone przez notariusza zaświadczenie o uznaniu za pełnoletnią przez prawo kraju swojego pochodzenia.
 • HARMONOGRAM REKRUTACJI NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
  • Rejestracja kandydatów na studia w internetowym systemie informatycznym "Rekrutacja": od 4 maja 2022 r.
  • Zamknięcie rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej: 15 lipca 2022 r.
  • Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia i listy rezerwowej: 19 lipca 2022 r.
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia: 20 lipca – 5 sierpnia 2022 r.
  • Ogłoszenie list osób przyjętych na studia: 10 sierpnia 2022 r.
   
  Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.
   
  Kwalifikowanie osób z listy rezerwowej: Sukcesywnie w miarę zwalniania miejsc przez osoby z listy zakwalifikowanych na studia.
   
  Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia na wybranym kierunku studiów z powodu braku miejsc, mogą zostać przyjęci na kierunek studiów, na który limit miejsc nie został wyczerpany. W takim przypadku nie przeprowadza się dodatkowego postępowania rekrutacyjnego.
   
  Od decyzji o której mowa powyżej przysługuje wniosek do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
   
   
  CUDZOZIEMCY
   
  Proces rekrutacji cudzoziemców – kandydatów na studia, przebiega zgodnie z zasadami obowiązującymi Polaków, z tym, że:
   
  • przyjęcie lub odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej Rektora-Komendanta;
  • dokument potwierdzający wykształcenie wydany w systemie szkolnictwa innego niż Rzeczpospolitej Polskiej, musi spełniać kryteria określone w art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.);
  • znajomość języka polskiego powinna być udokumentowana stosownym zaświadczeniem lub potwierdzona testem ze znajomości języka polskiego przeprowadzonym przez Studium Języków Obcych Akademii Sztuki Wojennej;
  • cudzoziemiec wpisany na listę osób zakwalifikowanych na studia składa w tej sprawie podanie do Rektora-Komendanta. W przypadku osób, które w dniu 1 października 2022 r. nie mają ukończonych 18 lat, do podania dołącza się zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej lub poświadczone przez notariusza zaświadczenie o uznaniu za pełnoletnią przez prawo kraju swojego pochodzenia.
 • HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA
  • Rejestracja kandydatów na studia w internetowym systemie informatycznym "Rekrutacja": od 4 maja 2022 r.
  • Zamknięcie rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej: 5 sierpnia 2022 r.
  • Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia i listy rezerwowej: 9 sierpnia 2022 r.
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia: 10–26 sierpnia 2022 r.
  • Ogłoszenie list osób przyjętych na studia: 6 września 2022 r. 
   
  Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.
   
  Kwalifikowanie osób z listy rezerwowej: Sukcesywnie w miarę zwalniania miejsc przez osoby z listy zakwalifikowanych na studia.
   
  Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia na wybranym kierunku studiów z powodu braku miejsc, mogą zostać przyjęci na kierunek studiów, na który limit miejsc nie został wyczerpany. W takim przypadku nie przeprowadza się dodatkowego postępowania rekrutacyjnego. O wynikach postępowania w sprawie przyjęcia na studia (wpisania na listę osób zakwalifikowanych)  kandydaci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie informacji  na stronie internetowej ASzWoj w zakładce KANDYDAT w postaci wykazu numerów kandydatów wygenerowanych podczas rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji. Kandydaci, którym odmówiono przyjęcia na studia otrzymają decyzję administracyjną Rektora-Komendanta.
   
  Od decyzji o której mowa powyżej przysługuje wniosek do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
   
   
  CUDZOZIEMCY
   
  Proces rekrutacji cudzoziemców – kandydatów na studia, przebiega zgodnie z zasadami obowiązującymi Polaków, z tym, że:
   
  • przyjęcie lub odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej Rektora-Komendanta;
  • dokument potwierdzający wykształcenie wydany w systemie szkolnictwa innego niż Rzeczpospolitej Polskiej, musi spełniać kryteria określone w art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.);
  • znajomość języka polskiego powinna być udokumentowana stosownym zaświadczeniem lub potwierdzona testem ze znajomości języka polskiego przeprowadzonym przez Studium Języków Obcych Akademii Sztuki Wojennej;
  • cudzoziemiec wpisany na listę osób zakwalifikowanych na studia składa w tej sprawie podanie do Rektora-Komendanta. W przypadku osób, które w dniu 1 października 2022 r. nie mają ukończonych 18 lat, do podania dołącza się zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej lub poświadczone przez notariusza zaświadczenie o uznaniu za pełnoletnią przez prawo kraju swojego pochodzenia.
 • HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE
  •  Rejestracja kandydatów na studia odbywa się wyłącznie w internetowym systemie rejestracji: od 4 maja 2022 r.
  • Zamknięcie rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej: 30 września 2022 r.
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe: 20 lipca - 30 września 2022 r.
  • Ogłoszenie listy przyjętych na studia podyplomowe: 7 października 2022 r.
   
  Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów. 

AKTUALNE OPŁATY

 • Opłaty dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
  OPŁATA REKRUTACYJNA
   
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów wyższych zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany w systemie rejestracji kandydatów na studia.
   
  W ramach opłaty rekrutacyjnej kandydat zostaje zarejestrowany na jednym kierunku studiów. Kandydat może się zarejestrować na więcej niż jeden kierunek studiów. Wówczas opłata rekrutacyjna wynosi wielokrotność wskazanej wyżej kwoty.
   
  Kandydat który zarejestrował się na więcej niż jednym kierunku studiów i został wpisany na listę osób zakwalifikowanych na studia na każdym z nich, ostatecznego wyboru kierunku na którym rozpocznie studia dokonuje najpóźniej w dniu składania dokumentów uprawniających do wpisania na listę studentów.
   
  Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu nieuruchomienia kierunku, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną na pisemny wniosek zainteresowanego.
   
   
  OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE
   
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 4000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 30.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 30.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01
  - semestr letni - wpłata do 30.03, 05.04, 05.05, 05.06
   
  OPŁATY ZA STUDIA STACJONANRE I NIESTACJONARNE DLA CUDZOZIEMCÓW (z wyłączeniem cudzoziemców ustawowo zwolnionych z wnoszenia opłat)
   
  OPŁATA JEDNORAZOWA – 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 30.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA – 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 30.03
 • Opłaty dla studiów podyplomowych
  OPŁATA REKRUTACYJNA
   
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów wyższych zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany w systemie rejestracji kandydatów na studia.
   
  W ramach opłaty rekrutacyjnej kandydat zostaje zarejestrowany na jednym kierunku studiów. Kandydat może się zarejestrować na więcej niż jeden kierunek studiów. Wówczas opłata rekrutacyjna wynosi wielokrotność wskazanej wyżej kwoty.
   
  Kandydat który zarejestrował się na więcej niż jednym kierunku studiów i został wpisany na listę osób zakwalifikowanych na studia na każdym z nich, ostatecznego wyboru kierunku na którym rozpocznie studia dokonuje najpóźniej w dniu składania dokumentów uprawniających do wpisania na listę studentów.
   
  Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu nieuruchomienia kierunku, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną na pisemny wniosek zainteresowanego.
   
   
  OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE
   
  MBA D&S
   
  OPŁATA JEDNORAZOWA – 26.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 30.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA – 13.200 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 30.03
   
   
  Global Affairs and Diplomacy
   
  OPŁATA JEDNORAZOWA – 14.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 30.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA – 7.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 30.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA – 1.765 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01
  - semestr letni - wpłata do 30.03, 05.04, 05.05, 05.06
   
   
  Studia podyplomowe z pozostałych zakresów
   
  OPŁATA JEDNORAZOWA – 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 30.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA – 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 30.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA – 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01
  - semestr letni - wpłata do 30.03, 05.04, 05.05, 05.06

WYMAGANE DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ KANDYDATA

 • Wymagane dokumenty

  Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, którzy znaleźli się na liście zakwalifikowanych są zobowiązani, w terminach określonych w załączniku nr 1, dostarczyć dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Decyduje data wpływu dokumentów do Akademii na adres: 

   

  Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia, Akademia Sztuki Wojennej, 
  al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa-Rembertów

   

   

  STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

   

  W przypadku osobistego stawiennictwa, kandydat na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie posiadający obywatelstwo polskie powinien złożyć następujące dokumenty:

  1) ankietę osobową z załączoną fotografią wydrukowaną z indywidualnego konta kandydata;

  2) wygenerowaną z IRK i podpisaną treść ślubowania;

  3) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto;

  4) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający lub oryginał do wglądu:

  a) świadectwa dojrzałości - kandydaci z nową maturą;

  b) świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z  poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915)  – kandydaci ze starą maturą.

  5) kopię poświadczoną za zgodność przez organ wydający lub notariusza lub oryginał do wglądu dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach finałowych i centralnych – dotyczy laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, określonych w uchwale Nr 42/2018 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Akademii Sztuki Wojennej laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych stopnia centralnego w latach akademickich 2019/2020 – 2022/2023;

  6) a także okazać do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości: oryginał dowodu osobistego lub paszportu, lub zaświadczenia o utracie dowodu osobistego lub uszkodzeniu dowodu osobistego, lub aplikację mObywatel. 

   

   

  CUDZOZIEMCY

   

  W przypadku osobistego stawiennictwa kandydat na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie będący cudzoziemcem powinien złożyć następujące dokumenty:

   

  1) podpisane podanie na ustalonym formularzu (wzór do wydruku w systemie IRK, dostępny po dokonaniu rejestracji i akceptacji zdjęcia);

  2) ankietę osobową z załączoną fotografią wydrukowaną z indywidualnego konta kandydata;

  3) wygenerowaną z IRK i podpisaną treść ślubowania;

  4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto;

  5) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający lub oryginał do wglądu świadectwa dojrzałości;

  6) kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego - certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub wyższym. Kandydaci nie posiadający ww. certyfikatu mogą uzyskać poświadczenie znajomości języka polskiego po zdaniu przed wydaniem decyzji o przyjęciu na studia egzaminu wewnętrznego w Studium Języków Obcych Akademii Sztuki Wojennej. Termin egzaminu ustalany jest w trybie indywidualnym przez kierownika SJO; 

  7) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;

  8) kopię dokumentu uprawniającego do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych, jeżeli kandydat posiada takie uprawnienie;

  9) decyzję dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub ministra, jeżeli kandydat posiada takie uprawnienie;

  10) a także okazać do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości: oryginał dowodu osobistego lub paszportu, lub zaświadczenia o utracie dowodu osobistego lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

   

  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

   

  W przypadku osobistego stawiennictwa kandydat na studia drugiego stopnia, posiadający obywatelstwo polskie, powinien złożyć następujące dokumenty:

  1) ankietę osobową z załączoną fotografią wydrukowaną z indywidualnego konta kandydata;

  2) wygenerowaną z IRK i podpisaną treść ślubowania;

  3) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający lub oryginał do wglądu dyplomu ukończenia studiów;

  4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto;

  5) a także okazać do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości: oryginał dowodu osobistego lub paszportu, lub zaświadczenia o utracie dowodu osobistego lub uszkodzeniu dowodu osobistego, lub aplikację mObywatel.

   

   

  CUDZOZIEMCY

   

  W przypadku osobistego stawiennictwa kandydat na studia drugiego stopnia, będący cudzoziemcem, powinien złożyć następujące dokumenty:

  1) podpisane podanie na ustalonym formularzu (wzór do wydruku w systemie IRK, dostępny po dokonaniu rejestracji i akceptacji zdjęcia);

  2) ankietę osobową z załączoną fotografią wydrukowaną z indywidualnego konta kandydata;

  3) wygenerowaną z IRK i podpisaną treść ślubowania;

  4) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający lub oryginał do wglądu dyplomu ukończenia studiów;

  5) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto;

  6) kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego - certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub wyższym. Kandydaci nie posiadający ww. certyfikatu mogą uzyskać poświadczenie znajomości języka polskiego po zdaniu przed wydaniem decyzji o przyjęciu na studia egzaminu wewnętrznego w Studium Języków Obcych Akademii Sztuki Wojennej. Termin egzaminu ustalany jest w trybie indywidualnym przez kierownika SJO;  

  7) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;

  8) kopię dokumentu uprawniającego do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych, jeżeli kandydat posiada takie uprawnienie;

  9) decyzję dyrektora NAWA lub ministra, jeżeli kandydat posiada takie uprawnienie;

  10) a także okazać do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości: oryginał dowodu osobistego lub paszportu, lub zaświadczenia o utracie dowodu osobistego lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

   

  W przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem wyznaczonego pełnomocnika, komplet dokumentów powinien zawierać, oprócz dokumentów wymaganych od kandydata:

  1) upoważnienie dla pełnomocnika do reprezentowania kandydata;

  2) podpisane oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych zamieszczonych w systemie IRK ze stanem faktycznym.

   

  W przypadku wysyłania dokumentów kurierem lub drogą pocztową należy dołączyć do kompletu dokumentów wymaganych od kandydata, podpisane oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych zamieszczonych w systemie IRK ze stanem faktycznym.

   

   

  STUDIA PODYPLOMOWE

   

  Kandydat na studia podyplomowe powinien złożyć następujące dokumenty:

  1) ankietę wydrukowaną z systemu IRK;

  2) jedno podpisane zdjęcie zgodne z wymogami zdjęć do dyplomu;

  3) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na IRK kandydata;

  4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

   

   

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

 • 1. Kiedy rozpocznie się rejestracja kandydatów na studia w ASzWoj?

  System rekrutacyjny będzie aktywny od 4 maja 2022 r. Rejestracja kandydatów będzie się odbywać zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rekrutacji.

   

   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

   

  Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

   

  Termin podstawowy: 

   

  • Rejestracja kandydatów na studia w IRK:  4 maja – 15 lipca przez stronę: https://rekrutacja.akademia.mil.pl/
  • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej:  do 15 lipca - opłatę rekrutacyjną wnosi się na indywidualny rachunek bankowy wskazany w systemie IRK
  • Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia i listy rezerwowej:  do 19 lipca na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia:  20 lipca – 5 sierpnia. Miejsce składania dokumentów - bud. 40, pom. 1 – Rondo gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, badź na adres pocztowy: Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia - REKRUTACJA, Akademia Sztuki Wojennej, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa-Rembertów
  • Ogłoszenie listy przyjętych na studia:  do 10 sierpnia na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat, lub na indywidualnym koncie IRK

   

  Termin dodatkowy:

   

  • Rejestracja kandydatów na studia w IRK:  11 sierpnia – 16 września przez stronę: https://rekrutacja.akademia.mil.pl/
  • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej:  do 16 września - opłatę rekrutacyjną wnosi się na indywidualny rachunek bankowy wskazany w systemie IRK
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów:  11 sierpnia – 22 września. Miejsce składania dokumentów - bud. 40, pom. 1 – Rondo gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, badź na adres pocztowy: Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia - REKRUTACJA, Akademia Sztuki Wojennej, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa-Rembertów
  • Ogłoszenie listy przyjętych na studia:  26 września na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat, indywidualne konto IRK

   

   

  Studia II stopnia

   

  Termin podstawowy: 

   

  • Rejestracja kandydatów na studia w IRK:  4 maja – 5 sierpnia przez stronę: https://rekrutacja.akademia.mil.pl/
  • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej:  do 5 sierpnia – opłatę rekrutacyjną wnosi się na indywidualny rachunek bankowy wskazany w systemie IRK
  • Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia i listy rezerwowej:  do 9 sierpnia na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia:  10 – 26 sierpnia. Miejsce składania dokumentów - bud. 40, pom. 1 – Rondo gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, badź na adres pocztowy: Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia - REKRUTACJA, Akademia Sztuki Wojennej, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa-Rembertów
  • Ogłoszenie listy przyjętych na studia:  do 6 września na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat, lub na indywidualnym koncie IRK

   

  Termin dodatkowy:

   

  • Rejestracja kandydatów na studia w IRK:  7 – 16 września przez stronę: https://rekrutacja.akademia.mil.pl/
  • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej:  do 16 września – opłatę rekrutacyjną wnosi się na indywidualny rachunek bankowy wskazany w systemie IRK
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów:  19 – 23 września. Miejsce składania dokumentów - bud. 40, pom. 1 – Rondo gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, badź na adres pocztowy: Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia - REKRUTACJA, Akademia Sztuki Wojennej, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa-Rembertów
  • Ogłoszenie listy przyjętych na studia:  26 września na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat, indywidualne konto IRK
   
 • 2. Gdzie można znaleźć dokumenty regulujące proces rekrutacji na studia?
  Przepisy regulujące proces rekrutacji na studia w danym roku akademickim publikowane są na stronie internetowej ASzWoj w zakładce kandydat oraz na stronie BIP ASzWoj:
 • 3. Z kim można się kontaktować w przypadku kłopotów z rejestracją?
  Problemy z rejestracją oraz pytania dotyczące spraw technicznych związanych z akademickim systemem rekrutacyjnym IRK można zgłaszać mailowo i telefonicznie opisując problem oraz podając dane do weryfikacji: imię, nazwisko, nr kandydata lub nr Pesel:
   
  tel. 261-814-477
 • 4. Co mam zrobić, jeżeli zapomniałem/am hasła logowania do osobistego konta rejestracyjnego?
  Należy wówczas skorzystać z funkcji odzyskiwania hasła, znajdującej się pod oknem logowania. Nowe hasło zostanie wygenerowane i przesłane automatycznie na adres e-mail podany przez kandydata w danych osobowych.
   
   
 • 5. Na ile kierunków mogę kandydować na ASzWoj?
  Kandydat może rekrutować się na dowolną liczbę kierunków studiów.
   
 • 6. Czy przesłanie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej ELS jest obowiązkowe?
  Przesłanie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej jest obowiązkowe. Zdjęcie jest niezbędnym elementem legitymacji studenckiej.
   
 • 7. Ile wynosi opłata rekrutacyjna na studia w roku akademickim 2022/2023?
  Opłata rekrutacyjna za rejestrację na każdy wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł.  
 • 8. Na jakie konto należy uiszczać opłatę rekrutacyjną?
  Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej na konto indywidualne wygenerowane po zalogowaniu się w akademickim systemie rekrutacyjnym IRK. System rekrutacyjny automatycznie nalicza odpowiednią wysokość opłaty rekrutacyjnej w zależności od liczby wybranych przez kandydata kierunków.
   
 • 9. Czy rekrutując się na kilka kierunków studiów, muszę wnosić kilka opłat rekrutacyjnych, czy wystarczy jedna? Co w przypadku, gdy wybieram kierunek studiów zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej?
  Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek na danej formie i poziomie kształcenia.
 • 10. Kiedy dokonana opłata rekrutacyjna będzie widoczna w uczelnianym systemie rekrutacyjnym?
  To zależy od sposobu dokonania płatności:
  • płatność on-line – zaksięgowanie opłaty widoczne jest natychmiastowo;
  • przelew bankowy – czas oczekiwania na informację o opłacie rekrutacyjnej wynosi do 5 dni roboczych.
 • 11. Co zrobić w przypadku, gdy opłata rekrutacyjna została dokonana, a nie jest ona widoczna w systemie rekrutacyjnym?
  Jeżeli kandydat wniósł opłatę rekrutacyjną, a nie jest ona widoczna w systemie rekrutacyjnym pomimo upływu 5 dni roboczych, zobowiązany jest zgłosić ten fakt na mail rekrutacyjny: rekrutacja@akademia.mil.pl.
   
 • 12. Co z pieniędzmi z opłaty rekrutacyjnej, w przypadku kiedy kandydat chce się wycofać z rekrutacji lub wybrany kierunek nie został uruchomiony?
  Kandydatowi, który nie został przyjęty na studia z powodu nieuruchomienia kierunku, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną na wniosek złożony do Pełnomocnika ds. rekrutacji. Zwrotu dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku. W innych przypadkach uczelnia zwrotu nie dokonuje.
 • 13. Czy mogę zarejestrować się, jeśli jestem tegorocznym maturzystą, ale nie mam jeszcze wyników matury?
  Tak. Po otrzymaniu wyników maturalnych należy niezwłocznie wprowadzić je w systemie rekrutacyjnym. Brak ocen w systemie będzie równoznaczny z rezygnacją. 
 • 14. Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określa się jako „stara matura” a jaki „nowa matura”?
  Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin zdawany do roku 2004.
   
  Egzamin maturalny (nowa matura) to egzamin zdawany od 2005 roku, realizowany w dwóch formułach:
  • stara formuła, która była praktykowana do 2015 roku i wówczas zdawany był przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
  • nowa formuła, która obowiązuje od 2015 roku, tu przedmiot dodatkowy zdawany jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym.
 • 15. Co to jest KReM i dlaczego warto podpisać oświadczenie?
  Krajowy Rejestr Matur udostępnia uczelniom wyniki z egzaminów maturalnych, co przyspiesza i ułatwia proces rekrutacji na studia. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie wyników egzaminu maturalnego do systemu KReM składane jest w szkole razem z oświadczeniem o wyborze przedmiotów maturalnych. Oryginały oświadczeń znajdują się w szkołach więc najłatwiej właśnie tam sprawdzić, czy wyraziło się taką zgodę. Innym sposobem jest kontakt z właściwą Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
   
 • 16. Czy warto podawać wyniki z wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze, czy wystarczy podać te brane pod uwagę podczas rekrutacji na kierunek?
  Wybór czy podać wszystkie wyniki, czy tylko te wskazane w systemie należy do kandydata. Warto jednak wprowadzić wszystkie wyniki, ponieważ System Internetowej Rekrutacji automatycznie wybierze najkorzystniejszą kombinację wyników uwzględnionych na danym kierunku.
 • 17. Jaki wynik matury wpisać w systemie rekrutacji w przypadku podwyższenia wyniku matury?
  W przypadku informacji o maturze należy podać informacje dotyczące pierwszego świadectwa. W przypadku wyników matury należy wprowadzić wyniki ze świadectwa lub aneksu - jeśli są korzystniejsze.
 • 18. Co w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów I stopnia otrzymam później niż termin złożenia dokumentów?
  Należy wówczas złożyć zaświadczenie z pieczęciami ukończonej uczelni, potwierdzające ukończenie studiów I stopnia zawierające: datę egzaminu dyplomowego, średnią ocen z toku studiów, ocenę uzyskana na dyplomie oraz nr dyplomu.
 • 19. W jaki sposób osoby, niebędące obywatelami polskimi, mogą zostać studentami ASzWoj?
  Pod wskazanym adresem https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat-cudzoziemiec/ podane są szczegółowe zasady rekrutacji dla cudzoziemców. W razie pytań lub wątpliwości można również skontaktować się mailowo: rekrutacja@akademia.mil.pl lub telefonicznie:

  • studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie: tel. 261 813 137, 513 382 871, 261 814 113 oraz dodatkowo w miesiącach:
  - lipcu: 261 814 084, 261 814 789;
  - sierpniu: 261 814 045, 261 813 518;
  • studia podyplomowe: tel. 261 814 438, 261 813 555.
 • 20. Czy po dostaniu się na studia zostanę żołnierzem-podchorążym (kandydatem na oficera)?
  Przyjęcie na studia w Akademii nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej (studenci nie „otrzymują” munduru ani żołdu). Ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego. Akademia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej.
   
   
  Dodatkowo, Akademia Sztuki Wojennej uczestniczy w programie MON Legia Akademicka. To program skierowany do studentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To przygoda, realizacja własnych pasji i szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ.
 • 21. Gdzie i kiedy będę mógł sprawdzić wyniki rekrutacji?
  Wyniki rekrutacji opublikowane będą na stronie internetowej Uczelni w zakładce KANDYDAT.
 • 22. Kiedy należy dostarczyć dokumenty na uczelnię?
  Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem:
   
   
  Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie
   
  Termin podstawowy: 
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia:  20 lipca – 5 sierpnia 
  Termin dodatkowy:
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów:  11 sierpnia – 22 września 
   
   
  Studia II stopnia
   
  Termin podstawowy: 
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia:  10 – 26 sierpnia 
  Termin dodatkowy:
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów:  19 – 23 września 
   
  Studia podyplomowe
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe: 20 lipca- 30 września 2022 r. 


    
   Dokumenty należy dostarczyć osobiście do:
   bud. 40, pom. 1 – Rondo gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”
    
   lub przesłać na adres pocztowy: 
   Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia - REKRUTACJA
   Akademia Sztuki Wojennej
   al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
   00-910 Warszawa-Rembertów
 • 23. Czy wymagane dokumenty jestem zobowiązany dostarczyć osobiście, czy też może to zrobić w moim imieniu inna osoba? Jeśli tak, to czy konieczne są dodatkowe dokumenty?
  Dokumenty w procesie rekrutacji za kandydata może złożyć osoba przez niego pisemnie upoważniona. 
 • 24. Chcę kontynuować naukę na studiach II stopnia na innym kierunku, niż na studiach I stopnia. Czy to możliwe?
  Tak, jest to możliwe. Należy jednak pamiętać, że osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku innym niż kierunek, na który zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych, wynikających z porównania efektów uczenia się z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia w wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala kierownik BDJO (dziekan wydziału/dyrektor samodzielnego instytutu).
 • 25. Co oznacza wpisanie na listę rezerwową?
  Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na określony kierunek studiów, zostają wpisani na listę rezerwową. Osoby z tej listy są przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
 • 26. Jak przenieść się z innej uczelni na studia I stopnia/ II stopnia/ jednolite studia magisterskie do ASzWoj?
  Na podstawie „Regulaminu studiów w Akademii Sztuki Wojennej”:

  - § 21 ust. 1-4:
  Student innej uczelni może ubiegać się o przyjęcie do Akademii w drodze przeniesienia, jeżeli wypełnił wszystkie wymogi wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, z której zamierza się przenieść.

  Punkty ECTS i oceny uzyskane w dotychczasowym przebiegu studiów mogą zostać uznane w całości w miejsce punktów i ocen przewidzianych w programie studiów kierunku, na który student się przenosi, pod warunkiem zbieżności efektów uczenia się dla programów studiów w obu uczelniach.

  W przypadku różnicy efektów uczenia się możliwe jest uznanie części dotychczas zrealizowanego programu studiów i wskazanie różnic koniecznych do uzupełnienia wraz z terminami ich zaliczenia.

  Decyzję o uznaniu punktów ECTS i ocen podejmuje kierownik BDJO (dziekan wydziału/dyrektor samodzielnego instytutu).

  - § 24 ust. 1:
  Przyjęcie studenta, o którym mowa w § 21[…], następuje po ustaleniu przez przyjmującego kierownika BDJO: przedmiotów, które uznaje za zaliczone na podstawie dotychczas złożonych przez studenta egzaminów i uzyskanych zaliczeń; przedmiotów, których zaliczenie niezbędne jest dla wyrównania różnic występujących w programach studiów; terminów zaliczenia różnic programowych.
 • 27. Zostałem przyjęty na studia, ale chcę zmienić kierunek studiów?
  Na podstawie „Regulaminu studiów w Akademii Sztuki Wojennej”
   
  - § 23 ust. 1-3
  Student może ubiegać się o przeniesienie na inny kierunek studiów w Akademii.
   
  Decyzję w sprawie przyjęcia na inny kierunek studiów, w ramach tej samej BDJO, podejmuje kierownik BDJO.
   
  Jeżeli student ubiega się o przeniesienie na inny kierunek prowadzony w innej BDJO, to decyzję o przeniesieniu podejmuje kierownik tej jednostki.
 • 28. Co w przypadku jeśli kierunek nie zostanie uruchomiony?
  Akademia proponuje podjęcie studiów na innym kierunku, który został uruchomiony a limit miejsc nie został wyczerpany.
 • 29. Jak zrezygnować z kierunku studiów na etapie rejestracji?
  W przypadku, jeżeli, kandydat chce zrezygnować z danego kierunku studiów należy napisać e-mail na rekrutacja@akademia.mil.pl z opisem problemu (nr kandydata, wybrany kierunek).