Zasady etyki publikacyjnej Wydawnictwa Akademii Sztuki Wojennej

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieganie nadużyciom i nierzetelności autorskiej. Przyjęte zasady postępowania obowiązujące wydawnictwo, autorów i recenzentów przygotowano w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (ang. Committee on Publication Ethics – COPE), dostępnych na stronie internetowej www.publicationethics.org.
 
Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące autorów
 
1. Autor, zgłaszając pracę do wydania w wydawnictwie ASzWoj, jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej oryginalności dzieła oraz unikania takich zjawisk, jak:
plagiat, czyli przywłaszczenie cudzego utworu w całości lub w części;
autoplagiat (zduplikowanie publikacji), czyli opublikowanie własnego utworu
w całości bądź w części w więcej niż jednym wydawnictwie.
 
2. W celu dochowania najwyższych standardów redakcyjnych oraz zapobiegając ewentualnej nierzetelności w publikacjach zgłaszanych do wydania w wydawnictwie ASzWoj, określanych jako tzw. „ghostwriting”*  i „guest authorship"** , autor jest zobowiązany do podania wkładu poszczególnych osób w powstanie utworu wraz z określeniem ich afiliacji. W tym celu autor ujawnia informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów, które przyczyniły się do powstania dzieła.
*Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swego udziału, jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
**Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie ma miejsca, a pomimo to jest on autorem/współautorem publikacji. „Guest authorship” jest poważnym naruszeniem standardów i norm integralności naukowej i akademickiej i godzi w rzetelność i niezależność naukową autora.
 
Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące recenzentów
 
1. Recenzenci publikacji przeznaczonych do wydania w wydawnictwie ASzWoj są zaznajomieni z zasadami związanymi z procesem publikacyjnym i zobowiązują się do ich przestrzegania.
2. Recenzenci zobowiązani są do przyjmowania do oceny publikacji, co do których posiadają odpowiednie kompetencje i są w stanie w sposób obiektywny ocenić zaprezentowane
w nich tezy. Ocena recenzenta powinna zawierać argumentację uzasadniającą jego stanowisko wobec całości tekstu lub jego wybranych fragmentów.
3. Recenzent zobowiązany jest do zachowania obiektywności i powstrzymania się od osobistej krytyki.
4. Recenzenci nie mogą być zaangażowani w proces recenzyjny publikacji, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wywołać konflikt interesów wynikający ze współpracy lub jakichkolwiek innych wzajemnych relacji z autorami.
5. W miarę możliwości recenzenci powinni zidentyfikować fragmenty publikacji, które nie znalazły się w cytowaniach/przypisach autorskich, jak również poinformować
o ewentualnych podobieństwach złożonej publikacji do innych wcześniej opublikowanych artykułów.
6. W przypadku materiałów, co do których podjęta zostanie decyzja o ich niepublikowaniu, nie mogą one być wykorzystane przez recenzentów do własnych celów bez uprzedniej zgody autora wyrażonej na piśmie.
7. Recenzent jest zobowiązany do poinformowania wydawnictwa ASzWoj o wszelkich wątpliwościach oraz sytuacjach związanych z nieprzestrzeganiem zasad etyki publikacyjnej oraz naruszeń norm obowiązujących w procesach badawczych.
 
Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące wydawnictwo (redakcję)
 
1. Publikacje przyjęte do druku w wydawnictwie ASzWoj nie mogą naruszać norm rzetelności i uczciwości naukowej oraz zasad etycznych i standardów obowiązujących  w nauce.
2. Wydawnictwo ASzWoj ma obowiązek przestrzegać zasad obowiązujących w procedurze wydawniczej w sprawach związanych z prawami autorskimi, plagiatami i naruszeniami zasad etycznych i norm przyjętych w nauce.
3. Dostarczenie publikacji do wydawnictwa ASzWoj jest równoznaczne z akceptacją przez autora (autorów) zasad związanych z procedurą wydawniczą.
4. Wszystkie publikacje dostarczone do wydawnictwa ASzWoj podlegają procesowi recenzji.
5. Wydawnictwo ASzWoj zobowiązane jest do dokonania oceny przesłanych rękopisów, biorąc pod uwagę wyłącznie wartość naukową bez względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć lub orientację seksualną autorów. Decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu publikacji nie może być wynikiem ewentualnego konfliktu zainteresowanych stron.
6. W przypadku podjęcia decyzji odmownej dotyczącej publikacji tekstu, nie może być on  w żaden sposób wykorzystany przez wydawnictwo bez pisemnej zgody autorów.
7. Wydawnictwo może przekazywać informacje dotyczące rękopisu wyłącznie autorowi, recenzentom lub innym doradcom redakcyjnym.
8. Teksty będące przedmiotem procedury publikacyjnej są objęte zasadą poufności i nie mogą być przedstawione do wglądu stronom niezainteresowanym, tj. innym niż autorzy, recenzenci lub inni doradcy związani z procesem redakcyjnym.
9. Wydawnictwo ASzWoj jest zobowiązane do rozpatrzenia wszelkich nieetycznych działań wydawniczych, nawet jeżeli do ich ujawnienia dojdzie wiele lat od daty publikacji.
 
Postępowanie w przypadku wystąpienia naruszeń zasad etyki publikacyjnej
 
1. Wydawnictwo ASzWoj ma obowiązek dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, a w szczególności naruszania i łamania zasad etyki obowiązujących w nauce, w tym wykryte przypadki „ghostwriting” oraz „guest authorship”.
2. Wszelkie przejawy nierzetelności, niezależności oraz postępowania wbrew przyjętym wytycznym będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3. W przypadku identyfikacji nadużyć w praktyce publikacyjnej wydawnictwo ASzWoj podejmie działania zgodne z zaleceniami COPE, sformułowanymi w postaci algorytmów  i dostępnymi na stronie internetowej: https://publicationethics.org/files/Full set of Polish flowcharts.pdf
Rada Wydawnicza ASzWoj