OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW 
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych.  
 
Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich.  
 
FORMY ZAJĘĆ 
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna. Część zajęć jest prowadzona przy wykorzystaniu platform internetowych (zdalnie). 
 
ADRESACI 
Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), chcący związać swoją przyszłość z instytucjami odpowiadającymi za obronność i bezpieczeństwo państwa. 
 
Pożądane są osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych. 
 
CELE 
Zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania, w tym: analizy procesów gospodarczych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. Zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu dowodzenia, w tym procesów kierowania działaniami formacji zorganizowanych powołanych do realizacji określonych celów w obszarze militarnym i pozamilitarnym. W procesie dowodzenia wykorzystywane są osiągnięcia nauki o zarządzaniu z uwzględnieniem specyfiki organizacji wojskowych. 
 
SPECJALNOŚCI 
W ramach kierunku zarządzanie i dowodzenie prowadzone są następujące specjalności: 
 • zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej, 
 • zarządzanie zasobami ludzkimi, 
 • zarządzanie jakością, 
 • zarządzanie systemami informacyjnymi. 
 
Specjalność Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej ukierunkowana jest na kształcenie przyszłych specjalistów oraz kierowników zespołów, które w organizacjach publicznych realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa oraz obronności. Studia na tej specjalności pozwalają na rozwijanie wiedzy uzyskanej podczas studiów I stopnia oraz uzyskanie nowych umiejętności, zwłaszcza w zakresie kierowania zespołami ludzkimi. Specjalność ta dedykowana jest studentom, którzy chcą poznać specyfikę instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, także w wymiarze regionalnym i lokalnym. Istotnym elementem kształcenia na tej specjalności jest poznanie procedur działania tych instytucji, co w przyszłości może być atutem w przypadku chęci związania się z nimi zawodowo. 
 
Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowana jest na kształcenie przyszłych specjalistów ds. zasobów ludzkich, specjalistów ds. rekrutacji i selekcji, szkoleń i rozwoju, kierowników działów personalnych w organizacjach militarnych i pozamilitarnych. Studia przygotowują do pracy zarówno w działach personalnych (w zakresie tzw. miękkiego HR), firmach konsultingowych, firmach szkoleniowych oraz instytucjach rynku pracy, takich jak: agencje doradztwa personalnego, urzędy pracy czy biura karier.  Studia na tej specjalności pozwalają na pogłębienie niezbędnych kompetencji i kwalifikacji do pracy zdobytych na poziomie studiów pierwszego stopnia, w tym rozwijają u studentów potrzebę stałego doskonalenia swoich kompetencji, które później w praktyce pozwalają na profesjonalną realizację zadań zawodowych.  Specjalność ta dedykowana jest również aktywnym zawodowo studentom, którzy chcą uzupełnić i poszerzyć swoje kompetencje i kwalifikacje zdobyte w dotychczasowym życiu zawodowym. 
 
Specjalność Zarządzanie jakością ukierunkowana jest na kształcenie przyszłych specjalistów ds. systemu zarządzania jakością, pełnomocników ds. systemów zarządzania, auditorów systemu zarządzania jakością, projektantów systemu zarządzania jakością oraz najwyższego kierownictwa w organizacjach militarnych i pozamilitarnych. Celem specjalności jest przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie szeroko rozumianej problematyki jakości, łącznie z możliwością ich zastosowania w organizacjach (sektor prywatny, publiczny, non profit). W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji audytów wewnętrznych i zewnętrznych, informatycznych systemów wspomagania zarządzania jakością, branżowych systemów zarządzania jakością, zarządzania jakością w procesach projektowych, wykorzystania metod statystycznych w zarządzaniu jakością oraz zarządzania ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania. 
 
Specjalność Zarządzanie systemami informacyjnymi jest odpowiedzią na duże i wciąż rosnące zapotrzebowanie rynkowe na specjalistów i menedżerów potrafiących efektywnie wykorzystywać technologie informacyjne do wspierania i transformacji działalności organizacji. Oprócz zdobycia najnowszej wiedzy, głównym celem specjalności jest wykształcenie umiejętności i kompetencji, które pozwolą ubiegać się Absolwentowi studiów drugiego stopnia o atrakcyjne i perspektywiczne miejsca pracy umożliwiające wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w organizacji i związanych z tym metod efektywnego zarządzania oraz nadzoru nad obszarem IT, ukierunkowanych na budowę nowych wartości w organizacji. Specjalność ta dedykowana jest również aktywnym zawodowo studentom, którzy chcą uzupełnić i poszerzyć swoje kompetencje oraz kwalifikacje z obszaru IT zdobyte w dotychczasowym życiu zawodowym 
 
 DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW
Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Duże znaczenie odgrywają zajęcia praktyczne realizowane w formie wizyt studyjnych, gier decyzyjnych. 
 • moduł ogólny 
 • moduł zasadniczy (kierunkowy) 
 • moduł ograniczonego wyboru 
 • moduł swobodnego wyboru 
 
 W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS +
 
JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI? 
Kompetencje wynikające z efektów kształcenia, które student powinien uzyskać w czasie studiów są trójelementowe i opierają się na pozyskaniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. 
 
Absolwenci: 
 • znają specjalistyczne zastosowanie metod i systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, decyzji grupowych, decyzji wieloaspektowych;
 • posiadają umiejętności doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menadżerskich;
 • potrafią podejmować samodzielnie decyzje w sytuacjach kryzysowych i trudnych pod presją czasu, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. 
 
W 2019 roku Absolwentka Wydziału Zarządzania i Dowodzenia znalazła się wśród laureatów prestiżowego konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z cyberbezpieczeństwem. Agnieszka Słota-Bohosiewicz prowadziła badania pod kierunkiem profesora Józefa Janczaka na temat „Wpływu operatora telekomunikacyjnego na bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, a nagrodę odebrała z rąk sekretarza stanu w MON Tomasza Zdzikota. Jesteśmy dumni! :) 
 
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE 
Zarządzanie i dowodzenie to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z obronnością państwa: 
 • instytucje naukowe (krajowe i zagraniczne), 
 • administracja państwowa i samorządowa, 
 • organizacje publiczne, 
 • przemysł obronny, 
 • jednostki sił zbrojnych. 
 
Absolwenci tego kierunku zyskują podstawy wiedzy w naukach o zarządzaniu i jakości oraz naukach pokrewnych, znajomość funkcjonowania instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa, umiejętność diagnozowania i prognozowania sytuacji i analizowanie strategii działań praktycznych działalności kierowniczej. Poznają krajowy system zarządzania kryzysowego. W związku z tym, stają się bardzo dobrymi kandydatami do pracy w instytucjach i organizacjach publicznych i komercyjnych, w obszarze obronności. 
 
Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej posiada najnowocześniejsze w Polsce urządzenie – mini-CAVE – umożliwiające prowadzenie eksperymentalnych badań nad parametrami determinującymi szkolenie z obszaru bezpieczeństwa i obronności w środowisku 3D
 
*** 
 
W grudniu 2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) Uchwałą nr 834 przyznało kierunkowi studiów "zarządzanie i dowodzenie" Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii "Doskonały Kierunek – doskonałość w kształceniu". Przedmiotowy kierunek znalazł się wśród zaledwie dziewięciu kierunków studiów w całej Polsce, któremu został przyznany tej najwyższej rangi certyfikat.  
 
Prezydium PKA w uzasadnieniu wskazało m.in., że ww. kierunek studiów otrzymał pozytywną ocenę programową na 6 lat popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia oraz udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów. 
 
Przyznany certyfikat stanowi docenienie wysiłku kadry badawczo-dydaktycznej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj i jest przede wszystkim wynikiem wdrożonych rozwiązań organizacyjnych i dydaktycznych. Ich efektem jest najwyższa jakość kształcenia na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia, tj. zarządzanie i dowodzenie, logistyka i lotnictwo. 

ZASADY REKRUTACJI

PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA ODBYWA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny.
Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os).
W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).
Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:
WK = Od+Os+T
gdzie:
Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:
 
dla oceny "celująca" 5.50
dla oceny "bardzo dobra" 5.00
dla oceny "dobra plus" 4,50
dla oceny "dobra" 4,00
dla oceny "dostateczna plus" 3,50
dla oceny" dostateczna 3.00.
 
Os to ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
 
T to ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji.
 
W przypadku, gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.
 
PRZYJĘCIE REJESTRACJĘ NA STUDIA PROWADZI SIĘ WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM, A REKRUTACJA PRZEBIEGA ZGODNIE Z TERMINAMI OKREŚLONYMI W HARMONOGRAMIE. 
 
Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. rekrutacji ogłasza listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki i poziomy studiów, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć. Na te listy wpisywani są kandydaci według kolejności uzyskanych punktów kwalifikacyjnych, obliczonych zgodnie z warunkami rekrutacji. Osoby z tej listy, które w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyły dokumenty uprawniające do podjęcia studiów, są wpisywane na listę studentów.
 
Niezłożenie dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.
 
Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę osób zakwalifikowanych na studia, pozostają na liście rezerwowej. Osoby z tej listy mogą być przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych.
 
Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
 
Kandydaci którzy nie zostali wpisani na listę studentów otrzymują odmowę przyjęcia na studia wydaną przez Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w formie decyzji administracyjnej.
 
Od decyzji Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji kandydatowi przysługuje prawo odwołania w formie wniosku do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 • Kandydacie!
  Poznajcie Ambasadora kierunku ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE!
  Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów wyższych zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany w systemie rejestracji kandydatów na studia. 
 
W ramach opłaty rekrutacyjnej kandydat zostaje zarejestrowany na jednym kierunku studiów oraz ma możliwość wskazania kierunku alternatywnego. 
 
Kandydat może się zarejestrować na więcej niż jeden kierunek studiów - wówczas opłata rekrutacyjna wynosi wielokrotność wskazanej wyżej kwoty. 
 
Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu nieuruchomienia kierunku, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną.

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE:
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Skontaktuj się z nami - rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości!
 
 
tel. 261-813-189 - godz. 12:00-14:00 od poniedziałku do piątku
 
261-813-137 - godz. 13:00-15:00 od poniedziałku do piątku
 
REJESTRACJA ONLINE:
Rejestracja online startuje 4 maja 2021 roku.
 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z:
tel. 261-814-477
 
AMBASADOR KIERUNKU:
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "zadządzanie i dowodzenie", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
dr Barbara Drapikowska