OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) dla osób cywilnych.
Istnieje możliwość kontynuowania studiów magisterskich.

FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna. Część zajęć jest prowadzona przy wykorzystaniu platform internetowych (zdalnie).

ADRESACI
Absolwenci szkół średnich chcący związać swoją przyszłość z instytucjami odpowiadającymi za obronność i bezpieczeństwo państwa. Pożądane są osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

CELE
Zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania, w tym: analizy procesów gospodarczych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. Zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu dowodzenia, w tym procesów kierowania działaniami formacji zorganizowanych powołanych do realizacji określonych celów w obszarze militarnym i pozamilitarnym. W procesie dowodzenia wykorzystywane są osiągnięcia nauki o zarządzaniu z uwzględnieniem specyfiki organizacji wojskowych.

W 2019 roku Absolwentka Wydziału Zarządzania i Dowodzenia znalazła się wśród laureatów prestiżowego konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z cyberbezpieczeństwem. Agnieszka Słota-Bohosiewicz prowadziła badania pod kierunkiem profesora Józefa Janczaka na temat „Wpływu operatora telekomunikacyjnego na bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, a nagrodę odebrała z rąk sekretarza stanu w MON Tomasza Zdzikota. Jesteśmy dumni! :)

POSZCZEGÓLNE SPECJALNOŚCI
W ramach kierunku zarządzanie i dowodzenie prowadzone są następujące specjalności:
 • Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej
Specjalność Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej ukierunkowana jest na kształcenie specjalistów w zakresie prac koncepcyjnych i analitycznych w organizacjach publicznych realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji procesów analitycznych i informacyjno-decyzyjnych wspierających podejmowanie decyzji przez kierowników i dowódców. Studia na tej specjalności pozwalają zapoznać się z różnymi aspektami zarządzania kryzysowego, dowodzenia w jednostkach organizacyjnych resortu Obrony Narodowej oraz zarządzania w instytucjach odpowiedzialnych za różne wymiary bezpieczeństwa państwa.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowana jest na kształcenie przyszłych specjalistów ds. zasobów ludzkich, specjalistów ds. rekrutacji i selekcji, szkoleń i rozwoju, kierowników działów personalnych w organizacjach militarnych i pozamilitarnych. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi obejmującą problematykę szkoleń, motywowania, oceniania pracowników, rekrutacji i selekcji, funkcjonowania rynku pracy, znajomości prawa pracy oraz budowania ścieżek karier. Studia na tej specjalności pozwalają na zdobycie niezbędnych kompetencji i kwalifikacji do pracy, w tym rozwijają u studentów potrzebę stałego doskonalenia swoich kompetencji, które później w praktyce pozwalają na profesjonalną realizację zadań służbowych.
 • Zarządzanie jakością
Specjalność Zarządzanie jakością ukierunkowana jest na kształcenie przyszłych specjalistów ds. systemu zarządzania jakością, pełnomocników ds. systemów zarządzania, auditorów systemu zarządzania jakością, projektantów systemu zarządzania jakością oraz najwyższego kierownictwa w organizacjach militarnych i pozamilitarnych. Celem specjalności jest przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie szeroko rozumianej problematyki jakości, łącznie z możliwością ich zastosowania w organizacjach (sektor prywatny, publiczny, non profit). W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu zasad zarządzania jakością, metod i narzędzi zarządzania jakością oraz doskonalenia jakości, certyfikacji oraz norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności organizacji. Ponadto zdobywają oni umiejętność projektowania nowych, a także nadzorowania istniejących procesów i systemów zarządzania jakością.
 • Zarządzanie systemami informacyjnymi
Specjalność Zarządzanie systemami informacyjnymi jest dedykowana dla osób, które w przyszłości mają zamiar współpracować z organizacjami aktualnie wykorzystującymi lub planującymi wykorzystanie nowoczesnych narzędzi z obszaru technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wykształcenie Absolwenta obejmuje wiedzę z zakresu informatycznego wspomagania zarządzania w organizacji. Student zdobywa wiedzę w zakresie funkcjonowania organizacji, zarządzania jej zasobami, w tym zasobami IT oraz planowania strategii rozwoju organizacji i jej struktury teleinformatycznej. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, urzędach administracji publicznej i w innych organizacjach, w których są użytkowane lub wdrażane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie na następujących stanowiskach: konsultant i wdrożeniowiec systemu teleinformatycznego; administrator baz danych, administrator bezpieczeństwa informacji, inspektor ochrony danych osobowych.

"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW
Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Duże znaczenie odgrywają zajęcia praktyczne realizowane w formie wizyt studyjnych, gier decyzyjnych.
 • moduł ogólny
 • moduł zasadniczy (kierunkowy)
 • moduł ograniczonego wyboru
 • moduł swobodnego wyboru

W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS + oraz wizyt w cywilnych i wojskowych podmiotach gospodarczych. Obowiązkowa jest również praktyka zawodowa.

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI?
Studenci kierunku zarządzanie i dowodzenie uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w następującym obszarze:
 • znają elementarną terminologię używaną w zarządzaniu różnego rodzaju strukturami społecznymi i instytucjami życia społecznego, gospodarczego i wojskowego oraz zachodzące między nimi relacje;
 • poprzez nowoczesne technologie potrafią posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności kierowniczej;
 • są przygotowani do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania gospodarcze i społeczne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Zarządzanie i dowodzenie to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z obronnością państwa:
 • instytucje naukowe (krajowe i zagraniczne),
 • administracja państwowa i samorządowa,
 • organizacje publiczne,
 • przemysł obronny,
 • jednostki sił zbrojnych.

Absolwenci tego kierunku zyskują podstawy wiedzy w naukach o zarządzaniu i jakości oraz naukach pokrewnych, znajomość funkcjonowania instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa, umiejętność diagnozowania i prognozowania sytuacji i analizowanie strategii działań praktycznych działalności kierowniczej. Poznają krajowy system zarządzania kryzysowego. W związku z tym, stają się bardzo dobrymi kandydatami do pracy w instytucjach i organizacjach publicznych i komercyjnych, w obszarze obronności.
Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej posiada najnowocześniejsze w Polsce urządzenie – mini-CAVE – umożliwiające prowadzenie eksperymentalnych badań nad parametrami determinującymi szkolenie z obszaru bezpieczeństwa i obronności w środowisku 3D.

***
W 2019 roku kierunek „Zarządzanie i Dowodzenie” prowadzony na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, znalazł się wśród najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków studiów na polskich uczelniach. Kierunki wyróżnione w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów certyfikatem „Studia z Przyszłością” docenione zostały przez grono ekspertów za oryginalność i wartość merytoryczną programów kształcenia oraz pełne dostosowanie do potrzeb współczesnego rynku pracy.

***
W grudniu 2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) Uchwałą nr 834 przyznało kierunkowi studiów "zarządzanie i dowodzenie" Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii "Doskonały Kierunek – doskonałość w kształceniu". Przedmiotowy kierunek znalazł się wśród zaledwie dziewięciu kierunków studiów w całej Polsce, któremu został przyznany tej najwyższej rangi certyfikat.

Prezydium PKA w uzasadnieniu wskazało m.in., że ww. kierunek studiów otrzymał pozytywną ocenę programową na 6 lat popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia oraz udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów.

Przyznany certyfikat stanowi docenienie wysiłku kadry badawczo-dydaktycznej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj i jest przede wszystkim wynikiem wdrożonych rozwiązań organizacyjnych i dydaktycznych. Ich efektem jest najwyższa jakość kształcenia na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia, tj. zarządzanie i dowodzenie, logistyka i lotnictwo.
 
Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.
 
 
PRZEDMIOTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ REKRUTACJI NA STUDIA:
 • Geografia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Kandydaci!
  Poznajcie Ambasadora kierunku ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE!
  Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE: 
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Rozwiejemy Twoje wątpliwości! Zachęcamy kontaktu mailowego: 
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
  
Możesz także do nas zadzwonić: 
261-813-137 - godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku 
  
REJESTRACJA ONLINE: 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z: 
e-mail: support@akademia.mil.pl 
tel. 261-814-477 

AMBASADOR KIERUNKU:
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "zarządzanie i dowodzenie, możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:

dr Barbara Drapikowska