Wyższe Kursy Obronne

 

HISTORIA WYŻSZYCH KURSÓW OBRONNYCH (WKO)

 

Szkolenia obronne w ramach Wyższych Kursów Obronnych realizuje Akademia Sztuki Wojennej nieprzerwanie od 25 lat, tj. od roku 1994.

 

Wyższe Kursy Obronne rozpoczęły swoją działalność na podstawie uchwały Nr 72 Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 r. w sprawie szkolenia obronnego kadr kierowniczych administracji publicznej. Uchwała Rady Ministrów nakazała Ministrowi Obrony Narodowej uruchomienie w Akademii Obrony Narodowej Wyższych Kursów Obronnych, począwszy od roku akademickiego 1994/1995. Obecnie szkolenia obronne w ramach WKO realizowane są na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego.

 

Utworzenie kursów w 1994 r. powierzono szefowi Katedry Analiz i Planowania Obronnego Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii Obrony Narodowej (po przekształceniach organizacyjnych Akademii Wydział Bezpieczeństwa Narodowego), obecnie, od 1 października 2019 r. Wyższe Kursy Obronne usytuowane są w Szkole Administracji Obronnej Akademii Sztuki Wojennej.

 

W ramach Wyższych Kursów Obronnych w Szkole Administracji Obronnej Akademii Sztuki Wojennej, 5 grudnia 2019 roku, zakończono szkolenie obronne grupy: starostowie, prezydenci miast oraz ich zastępcy. Zakończenie kursu miało uroczysty charakter, ponieważ w szkoleniu wziął udział 5 000 uczestnik Wyższego Kursu Obronnego, któremu przekazano gratulacje i wręczono jubileuszowy dyplom.

 

15 stycznia 2020 r. odbyła się zorganizowana przez Szkołę Administracji Obronnej Akademii Sztuki Wojennej konferencja naukowa z okazji jubileuszu 25-lecia Wyższych Kursów Obronnych realizowanych w Akademii nt. „Szanse i perspektywy edukacji obronnej w Rzeczypospolitej Polskiej”. Honorowy patronat na konferencją objął Minister Obrony Narodowej.

 

UCZESTNICY WKO

 

W kształceniu w ramach WKO od 1994 roku do 31 grudnia 2020 roku Wyższe Kursy Obronne ukończyło 5243 absolwentów, w 368 grupach:

 • Parlamentarzyści: Posłowie i Senatorowie RP – 165 osób,
 • Ministrowie, Sekretarze i Podsekretarze Stanu – 268 osoby,
 • Dyrektorzy Generalni ministerstw, urzędów centralnych – 103 osoby,
 • Dyrektorzy Generalni urzędów wojewódzkich – 63 osób,
 • Dyrektorzy departamentów w ministerstwach, urzędach centralnych i osoby zgłoszone do MON przez Związki Zawodowe, partie polityczne, redakcje mediów i rzecznicy prasowi – 1478 osoby,
 • Wojewodowie i Wicewojewodowie – 248 osoby,
 • Marszałkowie i Wicemarszałkowie Województw – 106 osób,
 • Dyrektorzy wydziałów (kierownicy komórek) w urzędach wojewódzkich, urzędach marszałkowskich oraz Dyrektorzy Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Komendanci: Policji, PSP, SG, SW i SOP – 1831 osoby,
 • Starostowie i Prezydenci miast na prawach powiatu – 981 osób.

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej do szkolenia obronnego:

 • w pierwszej kolejności w Wyższych Kursach Obronnych uczestniczyć powinny osoby obejmujące kierownicze stanowiska w administracji publicznej po raz pierwszy,
 • warunkiem ukończenia kursu jest 80% udział słuchacza w zajęciach,
 • każdorazowo wymagana jest informacja o powód rezygnacji z udziału w kursie.

 

PROBLEMATYKA SZKOLENIOWA WKO

 

 • Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa.
 • Procesy integracyjne z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa.
 • Podstawowe zasady funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa.
 • Polityka bezpieczeństwa, w tym strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zasady funkcjonowania państwa w  sytuacji zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny.
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa i jego elementów.
 • Utrzymywanie stałej gotowości obronnej i jej podwyższanie.
 • Planowanie operacyjne i programowanie obronne.
 • Przygotowania gospodarczo-obronne.
 • Realizacja zadań na rzecz SZ RP i wojsk sojuszniczych.
 • Współpraca cywilno-wojskowa.
 • Przygotowania do militaryzacji i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów.
 • Ochrona ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych.
 • Ochrona zabytków szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego.

 

CEL SZKOLENIOWY WKO

 

Celem szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych jest zapoznanie osób szkolonych ze strategicznymi zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego, z funkcjonowaniem systemu obronnego państwa oraz kształtowaniem postaw patriotyczno-obronnych.

 

 

ZASADY KWALIFIKACJI WKO

 

Zgodnie z § 10 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego  organizatorem  szkolenia w odniesieniu do Wyższych Kursów Obronnych jest Minister Obrony Narodowej.

 

Skierowanie na kurs następuje na podstawie kwalifikowania osób podlegających szkoleniu przez dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego, któremu zadanie kwalifikowania osób na Wyższe Kursy Obronne powierzył Minister Obrony Narodowej.

 

TERMINY WKO

 

Terminy szkoleń ustala Harmonogram zajęć Wyższych Kursów Obronnych realizowanych przez Akademię Sztuki Wojennej zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego.

 

O terminach ujętych w Harmonogramie koordynatorzy szkolenia obronnego informowani są stosownymi pismami.

 

ORGANIZACJA WKO W 2021 ROKU TRYBIE ZDALNYM

 

Zgłoszenie na Wyższy Kurs Obronny następuje poprzez przesłanie wypełnionego komputerowo i podpisanego Arkusza zgłoszeniowego na adres Akademii Sztuki Wojennej oraz na adres e-mail 

kierownik.sao@akademia.mil.pl

 

 • zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich ASzWoj w formie wideokonferencji, zgodnie z planem zajęć – uruchamiając stosowny link.
 • wymagane jest posiadanie od uczestnika kursu zestawu komputerowego (laptopa) wyposażonego w mikrofon, głośniki i kamerę internetową.
 • wymagane jest zainstalowanie przeglądarki Google Chrome.
 • uczestnik potwierdza obecność na zajęciach poprzez wypełnienie Listy obecności – stosowny link.
 • uczestnik kursu po zakończeniu szkolenia otrzyma przesyłkę pocztową zawierającą świadectwo ukończenia kursu i odznakę pamiątkową.

 

PLATFORMA ILIAS WKO

Poniżej znajdziecie Państwo plik z arkuszem zgłoszeniowym do udziału w szkoleniu obronnym na Wyższych Kursach Obronnych w 2021 r.