Wykaz opłat

Opłata za duplikat karty bibliotecznej - 15,00 zł.
Niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych - 0,30 zł./1 dzień zwłoki za każdy tytuł. Maksymalna opłata za jeden tytuł to 30,00 zł.
Opłata za wydanie karty dla czytelnika spoza ASzWoj - 15,00 zł.
Opłata za przedłużenie ważności karty bibliotecznej na następny rok dla czytelnika spoza ASzWoj – 20 zł.
Kaucja za wypożyczone materiały biblioteczne dla czytelnika spoza ASzWoj (nie mniej, niż wartość wypożyczonego materiału) – min. 200 zł.
Uszkodzenie materiałów bibliotecznych, według wyceny Biblioteki – min. 5,00 zł.
Zniszczenie lub niezwrócenie materiału bibliotecznego - koszt pozyskania identycznego lub wartościowo równoważnego (wskazanego przez Bibliotekę) dokumentu.
 
Zasady wyceny zagubionych książek.
 
Wydawnictwa wydane do 1994 r.:
 
skrypty - 15 zł.,
podręczniki  - 10 gr. x liczba stron.
W przypadku zagubienia i zniszczenia dzieła cennego i rzadkiego (archiwalnego) dokonuje się indywidualnej wyceny poprzez wystawienie protokołu zatwierdzonego przez dyrektora Biblioteki Głównej ASzWoj.
Wydawnictwa wydane po 1994 r. - 300 % ceny inwentarzowej.
Wydawnictwa archiwizowane:
 
prace naukowo-badawcze, rozprawy habilitacyjne i doktorskie - 500 zł.
prace studyjne i podyplomowe - 200 zł.,
prace dyplomowe i magisterskie - 200 zł.,
skrypty, podręczniki, programy - cena inwentarzowa + 50 zł. dla wydawnictw kat. 1.,
opracowania metodyczne, ćwiczenia i inne opracowania -20 zł. + 20 zł. Za każdy kolejny tom.
Wydawnictwa wojskowe „R” - 300%, zgodnie z wykazem aktualnych wojskowych wydawnictw specjalistycznych.