• 01
  WBN
  WBN
  Misją Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jest przygotowanie wojskowych i cywilnych profesjonalistów z obszaru bezpieczeństwa do rozwiązywania problemów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego poprzez prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, realizację nowoczesnych programów nauczania oraz wsparcie i doradztwo naukowe podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. To wiodący ośrodek w zakresie rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej, a także w zakresie studiów związanych z bezpieczeństwem.
 • WZiD
  Misją Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jest prowadzenie badań naukowych i rozwijanie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie, a także przygotowanie wykwalifikowanych kadr wojskowych i cywilnych dla potrzeb sił zbrojnych i systemu obronnego państwa.
  Wydział prowadzi studia I i II stopnia z obszaru nauk społecznych na kierunkach: zarządzanie i dowodzenie, logistyka oraz lotnictwo, studia podyplomowe i studia doktoranckie. Stale rozwija też swoją rolę doradczą i opiniotwórczą, wiążąc aspekt społeczny, gospodarczy z obszarem bezpieczeństwa i obronności państwa.
   
  02
  WZiD
 • 03
  WWoj
  WWoj
  Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej jest kluczowym ośrodkiem kształcenia kadr dowódczo-sztabowych w Polsce, realizującym zadania w zakresie rozwijania, kształtowania i propagowania sztuki wojennej, w tym przede wszystkim: sztuki operacyjnej (myślenia strategicznego) i taktyki, dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia działań. Misją Wydziału Wojskowego jest kształcenie i doskonalenie kadr dowódczo-sztabowych na potrzeby systemu dowodzenia i kierowania Sił Zbrojnych RP, wewspółpracy z sojuszniczymi i narodowymi organami dowodzenia oraz ośrodkami naukowo-badawczymi. 
 • IP
  Instytut Prawa jest jednostką organizacyjną Akademii Sztuki Wojennej bezpośrednio podległą rektorowi-komendantowi. Całokształtem działalności Instytutu kieruje dyrektor. Celem Instytutu jest kształcenie na kierunkach prawo i administracja oraz przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa.
  04
  IP
 • 05
  IHW
  IHW
  Jego głównym celem jest prowadzenie badań naukowych, inspirowanie debaty publicznej oraz realizacja zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Akademię Sztuki Wojennej we wskazanym zakresie. Instytut ma charakter interdyscyplinarny i zagospodarowuje istotny obszar poszukiwań i kształcenia leżący na styku historii, politologii, nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności.
 • SAO
  Szkoła została utworzona w celu zapewnienia kształcenia na Wyższych Kursach Obronnych, Kursach Obronnych i Kursach Zarządzania Kryzysowego oraz innych formach kształcenia, w zakresie przygotowania osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz innych instytucjach w obszarze bezpieczeństwa, obronności i zarządzania kryzysowego.
  06
  SAO