Szanowni Państwo!
Z przykrością informujemy, że z powodu dynamicznie rosnącej liczby zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, konferencja naukowa "Współczesne uwarunkowania maskowania" została przełożona na rok 2022. 
 
Dziękujemy za ogromne zainteresowanie wydarzeniem i żałujemy, że nie możemy już teraz spotkać się w murach Akademii. Warunki publikacji pozostają niezmienne i będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami.
 
***
 
ORGANIZATORZY
Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej
Sztab Generalny Wojska Polskiego 
 
CEL I TEMATYKA 
Celem głównym konferencji jest wymiana doświadczeń obecnego stanu realizacji przedsięwzięć w ramach maskowania wojsk i wojskowej infrastruktury obronnej. 
 
CELE KONFERENCJI
 • Analiza zagadnień związanych z współczesnymi uwarunkowaniami maskowania. 
 • Wypracowanie kierunków doskonalenia maskowania wojsk i wojskowej infrastruktury obronnej.
  Ponadto w czasie konferencji szczególna uwaga będzie skupiona na:
 • Identyfikacji wyzwań stojących przed maskowaniem w Siłach Zbrojnych RP w świetle zadań realizowanych obecnie przez Siły Zbrojne RP oraz bieżących uwarunkowań strukturalnych i modernizacyjnych.
 • Wymianie doświadczeń i poglądów naukowych w zakresie funkcjonowania maskowania w Polsce oraz w innych państwach świata. 
 • Zastosowaniu współczesnych technik i technologii w maskowaniu. 

ADRESACI KONFERENCJI
 • przedstawiciele środowisk naukowych; 
 • przedstawiciele Sił Zbrojnych RP; 
 • przedstawiciele administracji rządowej RP oraz polskich służb specjalnych. 
 
BLOKI (PANELE) TEMATYCZNE
 • Maskowanie – obszar pojęciowy i jego ewolucja. 
 • Miejsce, rola i znaczenia maskowania w działaniach SZ RP oraz innych państw.
 • Współczesne metody i środki maskowania oraz kierunki ich rozwoju. 
 
MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI
Akademia Sztuki Wojennej
00-910 Warszawa
al. gen. Chruściela 103
blok 56, sala widowiskowa
30 listopada - 1 grudnia 2021 r. 
 
INFORMACJE PODSTAWOWE
 • język konferencji: polski; 
 • udział w konferencji – bezpłatny; 
 • rejestracja na konferencję odbywa się przy pomocy formularza – załącznik 1; (Karta zgłoszenia uczestnictwa) – na adres mailowy organizatorów; 
 • koniec rejestracji – 19 listopada (lub wcześniej po osiągnięciu max. liczby uczestników na sali konferencyjnej); 
 • przesłanie wystąpień do 24 listopada;
 • ostateczna wersja agendy programu – 25 listopada. 
 
WARUNKI PUBLIKACJI
 • Nadesłane teksty będą opublikowane w monografii wydawnictwa ASzWoj będącej na liście ogłoszonej w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. 
 • Referaty należy przesłać w języku polskim na adres e-mail organizatorów. 
 • Wymogi edytorskie – Załącznik 2. 
 • Termin nadesłania artykułu – 20.12.2021 r. 
 
KOMITET HONOROWY KONFERENCJI
generał Rajmund T. Andrzejczak – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
gen. broni dr inż. pil. Tadeusz Mikutel – I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP 
gen. broni Tomasz Piotrowski – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych 
gen. bryg. dr Robert Kosowski – Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej 
gen. bryg. Arkadiusz Szkutnik – Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7 
 
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
Przewodniczący: 
płk dr hab. inż. Krzysztof Wysocki – Akademia Sztuki Wojennej 
 
Członkowie: 
płk prof. dr hab. Leszek Elak – Prorektor Akademia Sztuki Wojennej 
prof. dr hab. inż. Stanisław Kowalkowski – Akademia Sztuki Wojennej 
prof. dr hab. inż. Marek Wrzosek – Akademia Sztuki Wojennej 
płk dr hab. Krzysztof Krakowski – Akademia Sztuki Wojennej 
dr hab. inż. Piotr Dela – Akademia Marynarki Wojennej 
dr hab. inż. Adam Januszko – Prorektor, Akademia Wojsk Lądowych 
kmdr. dr. hab. Bartłomiej Pączęk – Dziekan, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW 
płk dr hab. inż. Grzegorz Pilarski – Akademia Sztuki Wojennej
płk dr hab. Tadeusz Zieliński – Prorektor, Akademia Sztuki Wojennej 
ppłk dr inż. Marek Depczyński – Akademia Sztuki Wojennej 
kmdr por. dr Krzysztof Gawrysiak – Akademia Marynarki Wojennej 
płk dr inż. Robert Janczewski – Akademia Marynarki Wojennej 
płk dr Jacek Joniak – Prodziekan, Akademia Sztuki Wojennej 
dr inż. Wiesław Kuchta – Wojskowa Akademia Techniczna 
kmdr dr inż. Witold Kustra – Prodziekan, Akademia Sztuki Wojennej 
płk dr Andrzej Lis – Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych 
ppłk dr inż. Zdzisław Malinowski – Akademia Sztuki Wojennej 
ppłk dr inż. Szymon Markiewicz – Akademia Sztuki Wojennej 
ppłk dr inż. Witold Materak – Akademia Sztuki Wojennej 
kmdr. por. dr Rafał Miętkiewicz – Akademia Marynarki Wojennej 
płk dr Robert Reczkowski – Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych 
dr inż. Agata Orych – Wojskowa Akademia Techniczna 
ppłk dr Grzegorz Piela – Akademia Sztuki Wojennej 
płk dr inż. Marcin Zawodniak – Zastępca Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia Sztabu Generalnego WP 
kmdr ppor. mgr inż. Tomasz Chyła – Akademia Marynarki Wojennej 
mgr Marcin Kubica – Prezes Lubawa S.A. 
mgr inż. Agnieszka Jenerowicz – Wojskowa Akademia Techniczna 
 
Sekretarz naukowy: 
ppłk dr inż. Sławomir Paterak 
 
KOMITET ORGANIZACYJNY
płk dr hab. inż. Krzysztof Wysocki – przewodniczący 
płk dr inż. Adam Żach – zastępca przewodniczącego 
ppłk dr Grzegorz Piela – członek 
ppłk mgr inż. Norbert Hołysz – członek 
mgr Izabela Dąbrowska – członek 
mjr dypl. Marcin Idziek – członek 
 
KONTAKT Z ORGANIZATORAMI
Przyjmowanie zgłoszeń: 
 
ppłk dr inż. Sławomir Paterak 
tel.: 261 813 755 
 
płk dr hab. inż. Krzysztof Wysocki 
tel.: 261 813 317 prof. dr hab. inż. 
 
Stanisław Kowalkowski 
tel.: 261 814 320 
 
płk dr inż. Adam Żach 
tel.: 261 8170 699 
 
ppłk dr Grzegorz Piela 
tel.: 261 814 614 
 
ppłk Norbert Hołysz 
tel.: 261 871 036 
 
DODATKOWE INFORMACJE
 • Konferencja jest organizowana przez Zakład Inżynierii Wojskowej, Maskowania i Ochrony Wojsk Instytutu Wsparcia i Zabezpieczenia Działań Wydziału Wojskowego we współpracy z Zarządem Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7. 
 • Karta zgłoszenia uczestnictwa - załącznik 1. 
 • Wytyczne rady wydawniczej – załącznik 2. 
 • Oświadczenie autorskie – załącznik 3.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu, przekażemy natomiast informację o możliwej bazie hotelowej – w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.