O wydziale

Wydział Naukowy i Zarządzania Projektami jest jednostką administracyjną powołaną do planowania, organizacji i koordynacji działalności naukowej i wydawniczej Akademii Sztuki Wojennej. Prowadzi działalność rozpowszechniania dorobku badawczego i naukowego oraz promocji i dystrybucji wydawnictw uczelnianych. Planuje, koordynuje i nadzoruje rozliczanie środków finansowych przeznaczonych na działalność naukową. Utrzymuje kontakty z komórkami resortu Obrony Narodowej, jednostkami administracji państwowej oraz innymi organizacjami, których działalność związana jest z nauką. Prowadzi stały monitoring dostępnych funduszy krajowych i europejskich.