Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego jest badawczo-dydaktyczną jednostką organizacyjną Akademii Sztuki Wojennej, działającą na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (Dz. U. z 2016 r. poz. 906), a także zgodnie z odpowiednimi ustawami o szkolnictwie wyższym, stopniach naukowych i tytule naukowym oraz założeniami Procesu Bolońskiego. Realizuje działalność na trzech poziomach studiów zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, wykorzystując do tego dostępne narzędzia. 
 
 
Podjęte przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego działania przynoszą pozytywne efekty, ale różnorodne uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne utrudniające funkcjonowanie Wydziału skłaniają go do ustalania nowych kierunków jego ofensywnego działania. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ma szansę być liderem, a także najlepiej umiędzynarodowionym Wydziałem w Polsce. Możliwość przekształcenia Wydziału w główną wszechnicę tego obszaru w dużej mierze będzie zależała od aktywności całego środowiska akademickiego oraz różnych form wsparcia. Prężność Wydziału w działaniach powinna być jedną z najwyższych wartości, o którą troszczą się zarówno jej pracownicy, studenci ale i partnerzy, z którymi Wydział współpracuje.
 
Pragniemy, by w roku 2025, obchodząc 35-lecie, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie był główną jednostką badawczo-dydaktyczną w Polsce w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, kształcącą studentów, zwłaszcza w obszarze systemu bezpieczeństwa państwa. Utrwali swą pozycję jako najważniejszego ośrodka podejmującego europejskie wyzwania i wspólne inicjatywy z najwybitniejszymi partnerami, gwarantując warunki studiowania i pracy naukowo-badawczej odpowiadające najwyższym standardom. Działalność ta będzie zgodna z uniwersalnymi zasadami i standardami etycznymi opartymi na poszanowaniu wartości akademickich. Naszym dążeniem jest, by Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie był rozpoznawalny poprzez:
  • wysoki poziom i innowacyjność procesu dydaktycznego przyjaznego studentowi;
  • własny autorytet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym kraju;
  • połączenie możliwość indywidualnego kształcenia z powszechnością i elitarnością studiów;
  • łączenie śmiałych wizji ze szczególną otwartością na wszelkie innowacje naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne implementowane w ramach założeń krajowych i europejskich.
 
płk dr hab. inż. Andrzej Soboń