Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej ASzWoj

 • Postępowanie rekrutacyjne
  Kandydat przed rejestracją w systemie zobowiązany jest do: 
   
  1. Zapoznania się z zasadami rekrutacji,
  2. Przygotowania wersji elektronicznej dokumentów, 
  3. Dokonania wyboru potencjalnego promotora i proponowanej tematyki badawczej z listy potencjalnych promotorów i uzyskania oświadczenia potencjalnego promotora.
   
  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego jednakowego dla wszystkich kandydatów obejmuje:
  1. rejestrację w systemie rekrutacyjnym, w tym skany dokumentów i materiałów potwierdzających własną aktywność naukową (np. stronę tytułową potwierdzającą autorstwo publikacji) od 3 lipca do 31 lipca 2023 r.;
  2. ocenę złożonych dokumentów od 1 sierpnia do 25 sierpnia 2023 r.;
  3. rozmowy kwalifikacyjne od 28 sierpnia do 1 września 2023 r.;
  4. ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych do Szkoły Doktorskiej do 8 września 2023 r.;
  5. wydanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej do 15 września 2023 r.
   
  W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów, komisja wzywa kandydata do ich uzupełnienia, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania w formie papierowej lub elektronicznej na wskazany przez kandydata adres pocztowy lub mailowy. Nie uzupełnienie dokumentów w terminie powoduje pozostawienie wniosku kandydata bez rozpoznania.

   
 • Opłaty rekrutacyjne
  1. Opłata rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej wynosi 200 zł.
  2. Kandydat zobowiązany jest dokonać opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe wygenerowane w systemie rekrutacyjnym do 31 lipca 2023 r.
  3. Brak opłaty rekrutacyjnej w terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  4. Kandydatowi przysługuje, na jego wniosek, zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku:
   1) rezygnacji z rekrutacji do dnia rozpoczęcia oceny złożonego wniosku;
   2) nadpłaty.
   
 • Sposób składania dokumentów
  Kandydat, wypełnia dokumenty wymagane w postepowaniu rekrutacyjnym w wersji elektronicznej bezpośrednio w systemie rekrutacyjnym i składa podpisaną wersję papierową tych dokumentów w czasie trwania rekrutacji,
  w punkcie rekrutacyjnym – 2 lipca - 31 lipca 2023 r.

  Kandydat, po zalogowaniu się do systemu, wypełnienia ankietę rekrutacyjną wraz z załącznikiem do ankiety - wykaz dorobku naukowego kandydata (wgrywa zdjęcie, dokonuje opłaty rekrutacyjnej).

  Wydruk ankiety będzie możliwy po zaakceptowaniu przez administratora zdjęcia o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w systemie (w przypadku przyjęcia, zdjęcie będzie wykorzystane do przygotowania legitymacji doktoranta),

  W procesie rekrutacji doktorant składa również wypełnione i podpisane dokumenty, które będą przechowywane w teczce doktoranta:
  • podpisaną ankietę osobową z klauzulą informacyjną i podpisanymi oświadczeniami,
  • podpisany wykaz dorobku naukowego kandydata (załącznik do ankiety),
  • podpisane oświadczenie potencjalnego promotora.

  Dodatkowo doktorant przedstawia:


  • dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego,
  • w przypadku absolwentów studiów I stopnia lub studentów, który ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich posiadających najwyższej jakości osiągnięcia naukowe - dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata albo zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich,
  • dokument/certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR (ang. Common European Framework of Reference for Languages),
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

  Wzory wniosków znajdują się w "Dokumentach do pobrania"
 • Kryteria oceny
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w wybranej dyscyplinie naukowej podlega ocenie formalnej i merytorycznej. 
   
  O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w wybranej dyscyplinie naukowej, mogą ubiegać się kandydaci spełanijący poniższe wymagania formalne:
  1. Posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo tytuł równorzędny (w szczególnych przypadkach absolwenci studiów I stopnia lub studenci, który ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich) 
  2. Są absolwentami kierunków studiów magisterskich zgodnych z dyscyplinami naukowymi prowadzonymi w szkole doktorskiej (w przypadku osoby legitymującej się dyplomem ukończenia kierunku studiów magisterskich innego niż wymienionego w załączniku nr 1 do Zasad rekrutacji lub studiów ukończonych poza granicami Polski, zespół kwalifikacyjny rozstrzyga czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w określonej dyscyplinie naukowej),
  3. Spełniają wymagania w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR (ang. Common European Framework of Reference for Languages),
  4. Do dnia zakończenia rekrutacji o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej uzyskają oświadczenie potencjalnego promotora,
  5. Dokonali rekrutacji w systemie elektronicznym uczelni,
  6. Złożyli w czasie rekrutacji podpisane dokumenty w wersji papierowej, przedstawili dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego (podpisane dokumenty zgodnie z wymogami rekrutacji),
  7. Wnieśli opłatę rekrutacyjną.
   
  Kandydatów ocenia się przez pryzmat:
  1. złożonych dokumentów;
  2. rozmowy kwalifikacyjnej.
   
  Rozmowa kwalifikacyjna składa się z:
  1. prezentacji wstępnego projektu badawczego;
  2. sprawdzenia wiedzy i kompetencji istotnych dla planowanych badań oraz właściwych dla wskazanej dyscypliny naukowej.
   
  Wstępny projekt badawczy powinien zawierać:
  1. uzasadnienie wyboru tematu badań;
  2. przedmiot i cel badań oraz problem i hipotezę badawczą;
  3. sposób rozwiązania problemu badawczego;
  4. podstawową literaturę przedmiotu badań.
   
   
  Do otrzymania pozytywnego wyniku w rekrutacji wymagane jest uzyskanie co najmniej 40 pkt, w tym nie mniej niż 20 pkt z aktywności naukowej i 20 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej. 
   
   
 • Rozmowa kwalifikacyjna
  Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuki Wojennej w ramach rekrutacji na rok akademicki 2023/2024, przeprowadzą komisje rekrutacyjne, odrębnie dla każdej dyscypliny naukowej.
  Szczegółowe informacje dotyczące prac komisji zostaną określone w rozkazie rektora uczeni do 21.08.2023 r.  
   
  Szczegółowe informacje dotyczące zasad działalności komisji kwalifikacyjnych zostaną przesłane do kandydatów pocztą elektroniczną  do 21.08.2023 r.  
   
  Wynik punktowy z rozmowy kwalifikacyjnej będzie wynikał z oceny przedstawionego przez kandydata projektu badawczego w zakresie nowatorstwa i oryginalności pomysłu badawczego; umiejętności sformułowania przedmiotu i celu badań oraz problemu i hipotezy badawczej; sposobu rozwiązania problemu badawczego (metodologia właściwa dla wskazanej dyscypliny naukowej); znajomości podstawowej literatury przedmiotu badań oraz oceny wiedzy i kompetencji w zakresie istotnym dla planowanych badań; właściwych dla wskazanej dyscypliny naukowej.
   
  O wpisaniu kandydata na listę doktorantów w ramach limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej, decyduje kolejność miejsc na liście rankingowej uszeregowana według malejącej liczby punktów.
   
  Wyniki prac komisji oraz ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych do szkoły doktorskiej nastąpi do 08.09.2023 r.
 • Przyjęcie i odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej
  Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisania na listę doktorantów.
  Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej rektora na wniosek komisji rekrutacyjnej. 
 • Cudzoziemiec
  Rekrutacja cudzoziemców odbywa się na tych samych zasadach, jakie obowiązują obywateli polskich z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478), zwanej dalej „ustawą”.

  Cudzoziemiec może podjąć kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzone w języku angielskim, jeżeli posiada znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR (ang. Common European Framework of Reference for Languages).

  Cudzoziemiec może podjąć kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzone w języku polskim, jeżeli wykaże się znajomością języka polskiego tj.:

  1. Ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, albo
  2. Posiada certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego, albo
  3. Ukończył studia w Polsce na kierunku prowadzonym w języku polskim, albo
  4. Uzyskał w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzenie, że jego poziom biegłości językowej pozwala na podjęcie kształcenia w języku polskim.
 • Kontakt
  Szkoła Doktorska Akademii Sztuki Wojennej
  blok 56, pok. 10
  szkoladoktorska@akademia.mil.pl

  Dyrektor Szkoły Doktorskiej
  dr hab. inż. Maciej Marczyk, prof. ASzWoj
  tel.: 261-813-123;
  e-mail: m.marczyk@akademia.mil.pl

  Sekretariat Szkoły Doktorskiej
  mgr Sylwia Steć-Libera
  tel.: 261-813-555;
  e-mail: s.stec@akademia.mil.pl