Kandydaci do Szkoły Doktorskiej

O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Akademia Sztuki Wojennej mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo tytuł równorzędny oraz spełniają inne warunki formalne określone w Zasadach Rekrutacji na rok akademicki 2023/2024. 
 
Ponadto, w uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, mogą ubiegać się osoby będące absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.
 
Z dniem rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej nie może być zatrudniona jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy:
 
  1. zatrudnienia doktoranta w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  2. osoby posiadającej stopień doktora.