Szkoła Doktorska Akademii Sztuki Wojennej

Szkoła Doktorska Akademii Sztuki Wojennej powstała w myśl nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, która wprowadziła zasadę, że kształcenie doktorantów będzie mogło odbywać się wyłącznie w szkołach doktorskich.  
 
Kształcenie w Szkole Doktorskiej ASzWoj wpisuje się w strategię rozwoju i misję Akademii, których istotą jest profesjonalne przygotowanie przyszłych kadr dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, podkreśla elitarność Akademii, jako uczelni prowadzącej innowacyjną działalność dydaktyczną i naukową.
 
Celami kształcenia w Szkole Doktorskiej są: 
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych doktoranta w wyniku realizacji programu kształcenia; 
  • stworzenie organizacyjnych możliwości prowadzenia przez doktoranta samodzielnych badań naukowych zorientowanych na zdobycie niezbędnych kwalifikacji i uzyskanie stopnia doktora; 
  • stworzenie doktorantowi warunków do uczestniczenia w życiu środowiska naukowego oraz współpracy naukowej w ramach krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych; 
  • zapewnienie możliwości przygotowania przez doktoranta monografii naukowej lub rozdziału monografii albo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji; 
  • zdobycie przez doktoranta innych kwalifikacji o charakterze ogólnym, które mogą być przydatne w dalszej działalności po uzyskaniu stopnia doktora.
 
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej ASzWoj: