Master of Business Administration DEFENSE &SECURITY (MBA D&S)

 • W SKRÓCIE
  Akademia Sztuki Wojennej zaprasza zainteresowanych problematyką zarządzania obronnością i bezpieczeństwem na jedyne w Polsce studia Master of Business Administration Defense&Security. Oferta programowa studiów, o unikatowym charakterze, realizowana będzie przez wykładowców akademickich z uczelni polskich i zagranicznych. Uczelniami partnerskimi są: Uniwersytet w Miskolcu (Węgry) oraz Uniwersytet Helmuta Schmidta - Uniwersytet Bundeswehry w Hamburgu (Niemcy), z którymi podpisano porozumienia programowe.
   
  Zagadnienia praktyczne prezentowane będą m.in. przez przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego, Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz podmiotów zagranicznych.
   
  Program studiów realizowany będzie w języku polskim i angielskim.
 • ZAPROSZENIE

  SZANOWNI PAŃSTWO

   

  Akademia Sztuki Wojennej to uczelnia niszowa, której korzenie sięgają Szkoły Rycerskiej. Jej historia generuje specjalizację uczelni. Jedną ze strategii domenowych jest rozwój pionu dydaktycznego w zakresie zarządzania podmiotami realizującymi zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

  Akademia wykorzystując bogate doświadczenia oraz współpracując z różnymi ośrodkami naukowymi, trenerskimi, instytucjami branżowymi z Polski i zagranicy oferuje studia podyplomowe Master of Business Administration Security. MBA Security to program modułowy obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne. Jego głównym założeniem jest pomoc w zrozumieniu zróżnicowanych zagadnień współczesnego zarządzania biznesem zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa narodowego RP.

  Studia MBA Security & Defence / MBA S&D zostały stworzone z myślą o potrzebach rozwojowych kadry kierowniczej i menedżerskiej pracującej w przemyśle zbrojeniowym, instytucjach badawczo-rozwojowych realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności oraz służbach mundurowych.

  Programy naszych studiów MBA uzyskały pozytywną opinię m.in.: Departamentu Analiz i Przygotowań Obronnych Administracji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji,  Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologicznego PGZ SA.  

  Studia MBA Security & Crtical Infrastructure / MBA S&CI skierowane są do osób zarządzających podmiotem (jednostką/ komórką organizacyjną) zaliczanym do infrastruktury krytycznej państwa z zakresu sektora gazowo-paliwowego. Program sprofilowano tak by wykształcić menadżera ds. zarządzania ciągłością działania przedsiębiorstwa.

  Przygotowujemy również Program Master of Business Administration Security & Integrated Transport / MBA S&IT na potrzeby menadżerów z firm logistycznych, lotniczych, transportowych.

  Od kandydatów wymagamy min. 3-letniego doświadczenia menadżerskiego i min. 5-letniego doświadczenia branżowego, które w naszej opinii jest niezbędne dla określenia własnych oczekiwań edukacyjnych w dziedzinie zarządzania.

  Program MBA Security przeznaczony jest dla osób, którym zależy na doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwem, instytucją, podmiotem mając na uwadze wielopłaszczyznowe, strategiczne, spojrzenie realizacji interesu narodowego RP. Tych z Państwa, którzy mają świadomość jak ważna, a zarazem rzadka współcześnie, jest ta umiejętność, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

   

  Z poważaniem,

  dr hab. (prof. ASzWoj) Aneta Nowakowska-Krystman

  Dyrektor MBA 
 • SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent studiów MBA SECURITY & DEFENSE (MBA D&S) będzie:

  • wykazywał się wiedzą z teorii, metod, narzędzi wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu i jakości implementowanych na potrzeby podmiotów realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa (przemysłu obronnego, instytucji badawczo-rozwojowych, formacji militarnych);
  • zdobędzie umiejętności potrzebne do opracowania strategii ogólnej, domenowej, modelu biznesowego, podejmowania decyzji i implementacji strategii rozwoju podmiotu realizującego zadania na rzecz obronności i/lub bezpieczeństwa państwa;
  • będzie gotowy do wypełniania zobowiązań wobec podmiotu w sposób kompetentny – świadomy, odpowiedzialny, przedsiębiorczy, etyczny.

  Interdyscyplinarny program studiów; innowacyjne formy prowadzenia zajęć przez międzynarodowe środowisko akademickie oraz praktycy/eksperci, praca w zespołach, w których uczestnicy wnoszącą różne perspektywy postrzegania problemów zarządczych, przyczyni się do rozszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania podmiotami realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

  Tak opracowany program studiów MBA S&D zapewni przygotowanie dyplomantów do pełnienia ról: przywódcy, lidera, menedżera, eksperta, zarówno w ujęciu ogólnym, jak również w aspekcie zarządzania produkcją, nowymi technologiami, kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach z branży zbrojeniowej, instytucjach badawczo-rozwojowych realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa, w podmiotach resortu obrony narodowej, w siłach zbrojnych i innych formacjach militarnych. Program MBA S&D oferuje bowiem możliwość wyboru kształcenia dopasowanego do potrzeb uczestnika, proponując moduł specjalnościowy oraz moduł swobodnego wyboru. 

   

  Program daje możliwość uzyskania specjalizacji:

  - menadżer ds. zarządzania jakością produkcji,

  - menadżer ds. zarządzania innowacyjnymi technologiami,

  - menadżer ds. zarządzania zasobami ludzkimi,

  z uwzględnieniem uwarunkowań branżowych specyficznych dla realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności.

 • Program i organizacja studiów
  Przebieg studiów:
  Studia prowadzone są w systemie zjazdowym (piątek–sobota–niedziela) przez cztery semestry:
   
  Wymiar godzinowy: treści programowe obejmują w przedziale 600 do 650 godzin dydaktycznych, w tym podróż studyjna.
   
  Studia realizowane są według programu pozwalającego osiągać zakładane efekty kształcenia w układzie modułowym:
  • Moduł 1: Ogólnobiznesowy (257 godz. – 34 ECTS)
  • Moduł 2: Bezpieczeństwo narodowe (75 godz. – 12 ECTS)
  • Moduł 3 ograniczonego wyboru (100 godz. – 15 ECTS):  Zarzadzanie jakością produkcji, Zarządzanie innowacyjnymi technologiami lub Budowanie kompetencji przywódczych
  • Moduł 4: Swobodnego wyboru (ok. 100 godz. – 15 ECTS*)
  • Moduł 5: Projekt dyplomowy (70 godz. – 13 ECTS)
   
  *Uczestnicy dobierają przedmioty z modułu swobodnego wyboru, tak by uzyskana liczba ECTS nie była niższa niż 15 ECTS. Uczelnia przewiduje możliwość opracowania programu dwóch przedmiotów wynikających z potrzeb branżowych uczestników studiów.
   
  Organizacja zajęć:
  Zajęcia odbywają się przez 4 semestry dwa razy w miesiącu w:
  piątki (16.30 – 20.30),
  soboty (9.00 – 18.00),
  niedziele (9.00 – 17.00).
   
  W czasie zjazdów zapewnione jest wyżywienie oraz serwis kawowy (wliczone w koszty studiów).
   
  Terminy zjazdów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:
   
  ZAJĘCIA
  21-23 lutego 2020 r.
  13-15 oraz 27-29 marca 2020 r.
  17-19 kwietnia 2020 r.
  8-10 oraz 22-24 maja 2020 r.
  5-7 oraz 19-21 czerwca 2020 r.
   
  SESJA
  3-5 lipca 2020 r.
   
  SESJA POPRAWKOWA
  26-27 września 2020 r.
 • WYMAGNIA KWALIFIKACYJNE

  Studia przeznaczone są dla:

  • absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie lub inne równorzędne), tj. posiadają pełne kwalifikacje na poziome 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
  • osób o udokumentowanym min. 5-letnim doświadczeniu zawodowym w wyniku zatrudnienia w organizacjach systemu obronnego państwa, systemu bezpieczeństwa narodowego;
  • osób o udokumentowanym min. 3-letnim doświadczeniu na stanowisku kierowniczym lub w zakresie kierowania projektami;
  • rozmowa kwalifikacyjna.
 • PRZEBIEG STUDIÓW

  Studia prowadzone są w systemie zjazdowym (piątek–sobota–niedziela) przez cztery semestry. Treści programowe obejmują 600 – 650 godzin dydaktycznych, w tym podróż studyjna.

   

  Wykaz przedmiotów w układzie modułowym:

  MODUŁ 1: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  MODUŁ 2: OGÓLNOBIZNESOWY

  MODUŁ 3: OGRANICZONEGO WYBORU: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKCJI

  MODUŁ 3: OGRANICZONEGO WYBORU: ZARZĄDZANIE INNOWACYJNYMI TECHNOLOGIAMI

  MODUŁ 3: OGRANICZONEGO WYBORU: BUDOWANIE KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH

  MODUŁ 4: SWOBODNEGO WYBORU/OGÓLNOBIZNESOWY

  MODUŁ 4 : SWOBODNEGO WYBORU/OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

  MODUŁ 5: PROJEKT DYPLOMOWY
 • WYKŁADOWCY
  Zajęcia na studiach MBA S&D prowadzą m.in.: prof. dr hab. Witold ORŁOWSKI, prof. dr hab. Hubert KRÓLIKOWSKI, prof. dr hab. Jarosław GRYZ, prof. dr hab. Artur NOWAK-FAR, dr hab. Włodzimierz SROKA, dr hab.  Szabolcs NAGY, dr hab. Gyula PULAY, dr hab. Tamás BAKÓ, dr hab. Viktor LATES, dr hab.  Viktor MOLNÁR, prof. dr hab. Jolanta MOGIŁA-LISOWSKA, dr Krzysztof WIATER, dr Maciej BEHNKE, dr Jacek BARTOSIAK,  dr Maria JABŁOŃSKA-WOŁOSZYN

  Praktycy to m.in.: gen Rajmund ANDZRZEJCZAK, gen broni Tomasz PIOTROWSKI, gen bryg dr inż. Karol DYMANOWSKI, dr Jarosław KRASZEWSKI, Piotr SZCZERBIAK, Tomasz KUSIŃSKI, Elżbieta MĄDRA, Artur CHOMA, Mariusz SOCZYŃSKI, Jarosław GĄSIOR, Maciej MILEWICZ, Ewa ORŁOWSKA, Radosław ZAJĄC, Mariola ŻAK-GAJEWSKA, Cezary PIECZETOWSKI, Artur DĄBKOWSKI, dr Krzysztof KAŁUCKI, Piotr PLEBANIAK, Grzegorz Marek POZNAŃSKI
 • WARUNEK UKOŃCZENIA STUDIÓW
  WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW JEST SPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW DYDAKTYCZNYCH ZGODNIE Z PLANEM STUDIÓW:

  - uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia

  - złożenie wdrożeniowej pracy dyplomowej

  - wystąpienie publiczne na seminarium/konferencji w zakresie podjętej problematyki w pracy dyplomowej
 • DYPLOM
  Absolwent otrzymuje dyplom/świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration Security & Defence w wybranej specjalności: menadżer ds. zarządzania jakością produkcji / menadżer ds. zarządzania innowacyjnymi technologiami / menadżer ds. zarządzania zasobami ludzkimi.
 • WYMAGANE DOKUMENTY
  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dokonać rejestracji elektronicznej oraz dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  - ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata;

  - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych);

  - 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
 • OPŁATY ZA STUDIA
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 16.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 8.200 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
 • Kontakt

  Dyrektor MBA
  dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman
  T: 794 999 866
  a.krystman@akademia.mil.pl  

  Sekretariat
  budynek 94, pok. 11

  dr Józef Kisiel

  e-mail: j.kisiel@akademia.mil.pl

  t: 261-813-018

   

  dr Ewelina Czerwińska-Kuleta

  e-mail: sp@akademia.mil.pl

  t: 261-813-018

   

   

  ADRES DO KORESPONDENCJI 

  Akademia Sztuki Wojennej
  al. gen. A. Chruściela "Montera" 103
  00-910 Warszawa-Rembertów

Global Affairs and Diplomacy

 • Zaproszenie
  The Centre for Security Studies at the University of Buckingham (BUCSIS) was founded in 2008, and delivers a range of programmes at Bachelors, Masters and Doctoral levels around the general subject area of contemporary security, intelligence and diplomacy studies. BUCSIS has a particular interest in developing new programmes aimed not only at traditional students but also at professionals working in these subject areas, and to do so in an international environment. To this end, the partnership with the War Studies University on the Diploma Studies certificate in Global Affairs and Diplomacy will significantly enhance these objectives and allow us to build what we hope will be a long-term academic relationship of mutual benefit with a partner of distinction.
   
  Professor Julian Richards
  Director, Centre for Security and Intelligence Studies (BUCSIS)
  University of Buckingham
   
  *********
  Meeting the contemporary science needs related to the international issues and dynamically developing geopolitical situation in the world, the National Security Faculty of the War Studies University together with the Centre of Security and Intelligence Studies (BUCSIS) of Buckingham University in The United Kingdom has prepared a special didactic offer in the formula of one-year postgraduate studies in Global Affairs and Diplomacy.
   
  The aim of the programme within the framework of Postgraduate Studies in Global Affairs and Diplomacy is to present the knowledge and education to practical learners in international issues and diplomatic protocol. The study programme includes, among the others, such areas as: International Diplomacy Issues, Current Security Challenges, Strategy Study, Conflict Resolution, Global Communication Policy, Great Powers, International Organizations and Institutions, and International Policy Analysis. All classes will be conducted in English. The programme has in its curriculum a one-week study trip to Buckingham University and classes in the Professional Centre of Simulation of War Studies University. The studies are directed primarily to institutions and people dealing with the security in national and international aspect. One-year postgraduate programme ends with the certificated diploma of two universities, that is: War Studies University and University of Buckingham.
   
  Nicholas Rees
  Dean and Professor of International Relations
  School of Humanities and Social Sciences
  The University of Buckingham
   
  *********
  The National Security Faculty of War Studies University is a forerunner of security research, with number of years of experience, the significant scientific achievements and qualified scientific and didactic staff. The Centre of Security and Intelligence Studies at Buckingham University (BUCSIS) has created a dedicated programme only for War Studies University in the field of general subjects of contemporary security studies, international affairs and diplomacy. The academic staff of Buckingham Centre has numerous years of experience in implementing international politics solutions, advising international institutions, and consulting on negotiations and diplomacy issues.
  I strongly encourage you to take advantage of this offer. I hope that the knowledge and valuable experience gained during this didactic process will contribute to your further professional development.
   
  LTC Andrzej SOBOŃ, Assoc. Prof.
  Dean of the Department of National Security 
  War Studies University
 • O studiach
  Meeting the contemporary science needs related to the international issues and dynamically developing geopolitical situation in the world, the National Security Faculty of the War Studies University together with the Centre of Security and Intelligence Studies (BUCSIS) of Buckingham University in The United Kingdom has prepared a special didactic offer in the formula of one-year Postgraduate Studies in Global Affairs and Diplomacy.
   
  The aim of the programme within the framework of Postgraduate Studies in Global Affairs and Diplomacy is to present the knowledge and education to practical learners in international issues and diplomatic protocol. The study programme includes, among the others, such areas as: International Diplomacy Issues, Current Security Challenges, Strategy Study, Conflict Resolution, Global Communication Policy, Great Powers, International Organizations and Institutions, and International Policy Analysis. All classes will be conducted in English. The programme has in its curriculum a one-week study trip to Buckingham University and classes in the Professional Centre of Simulation of War Study University. The studies are directed primarily to institutions and people dealing with the security in national and international aspect. One-year postgraduate programme ends with the certificated diploma of two universities, that is: War Studies University and University of Buckingham.
   
  The National Security Faculty of War Studies University is a forerunner of security research, with number of years of experience, the significant scientific achievements and qualified scientific and didactic staff. The Centre of Security and Intelligence Studies at Buckingham University (BUCSIS) has created a dedicated programme only for War Studies University in the field of general subjects of contemporary security studies, international affairs and diplomacy. The academic staff of Buckingham Centre has numerous years of experience in implementing international politics solutions, advising international institutions, and consulting on negotiations and diplomacy issues.
   
  The National Security Faculty of War Studies University is a forerunner of security research, with number of years of experience, the significant scientific achievements and qualified scientific and didactic staff. The Centre of Security and Intelligence Studies at Buckingham University (BUCSIS) has created a dedicated programme only for War Studies University in the field of general subjects of contemporary security studies, international affairs and diplomacy. The academic staff of Buckingham Centre has numerous years of experience in implementing international politics solutions, advising international institutions, and consulting on negotiations and diplomacy issues.
   
  I strongly encourage you to take advantage of this offer. I hope that the knowledge and valuable experience gained during this didactic process will contribute to your further professional development.
   
  LTC Andrzej SOBOŃ, Assoc. Prof.
  Dean of the Department of National Security
  War Studies University
   
  *********
  Requirements:
  The studies are intended for university graduates with upper secondary education.
   
  The condition for completing the post diploma studies is to meet all tutorial requirements:
  • obtaining credits from all subjects included in the programme,
  • attending lecutres and seminars at the Buckingham University,
  • submission of thesis.
   
  Fees for studies:
  • payment for recruitment proceedings: PLN 85,
  • price of studies: PLN 10,000 (the price includes travel, accommodation and meals in Great Britain).
   
  ******
  Wychodząc naprzeciw współczesnej nauce o sprawach międzynarodowych i dynamicznie rozwijającej się sytuacji geopolitycznej na świecie Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wspólnie z Wydziałem Centrum Bezpieczeństwa i Nauk Pozyskiwania Informacji (BUCSIS) Uniwersytetu Buckingham w Wielkiej Brytanii przygotował specjalną ofertę dydaktyczną w postaci rocznych studiów podyplomowych z zakresu Global Affairs and Diplomacy.
   
  Celem kształcenia w ramach Podyplomowych Studiów Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji jest przekazanie wiedzy i wykształcenie u słuchaczy praktycznych umiejętności dotyczących zagadnień spraw międzynarodowych oraz protokołu dyplomatycznego. Program studiów obejmuje między innymi takie obszary jak: Zagadnienia Dyplomacji Międzynarodowej, Obecne Wyzwania Bezpieczeństwa, Studium Strategii, Rozwiązywanie Konfliktów, Globalna Polityka Komunikacji, Wielkie Mocarstwa, Organizacje i Instytucje Międzynarodowe, czy Analiza Polityki Międzynarodowej. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Program studiów przewiduje między innymi tygodniowy wyjazd studyjny do Wielkiej Brytanii na Uniwersytet Buckingham oraz zajęcia w profesjonalnym Centrum Symulacji Akademii Sztuki Wojennej. Studia kierowane są przede wszystkim do instytucji i osób zajmujących się bezpieczeństwem w aspekcie narodowym i międzynarodowym. Roczne studia podyplomowe kończą się wydaniem dyplomu dwóch uczelni tj. Akademii Sztuki Wojennej i Uniwersytetu Buckingham.
   
  Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej jest prekursorem badań nad bezpieczeństwem, posiadającym wieloletnie doświadczenie, znaczący dorobek naukowy oraz wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. Wydział Bezpieczeństwa i Pozyskiwania Informacji Uniwersytetu Buckingham (BUCSIS) stworzył dedykowany program tylko dla Akademii Sztuki Wojennej w zakresie ogólnej tematyki współczesnych studiów bezpieczeństwa, spraw międzynarodowych i dyplomacji. Tamtejsza profesjonalna kadra naukowa posiada długoletnie doświadczenie w realizacji polityki międzynarodowej, doradzaniu instytucjom międzynarodowym, czy konsultacjach w zakresie negocjacji i dyplomacji.
   
  Gorąco zachęcam Państwa do skorzystania z tej oferty. Liczę, że zdobyta w ramach procesu dydaktycznego specjalistyczna wiedza i cenne doświadczenia, przyczynią się do Państwa dalszego rozwoju zawodowego.
   
  Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj
  ppłk dr hab. Andrzej Soboń
   
  *********
   
  Wymagania: 
  Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni posiadających wykształcenie wyższe drugiego stopnia.
   
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych:
  • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia,
  • udział w zajęciach w Uniwersytecie Buckingham,
  • złożenie pracy dyplomowej.
   
  Opłaty za studia:
  • opłata za postępowanie rekrutacyjne: 85 zł,
  • cena studiów : 10 000 zł (w cenę wliczono wyjazd, zakwaterowanie i wyżywienie w Wielkiej Brytanii).
 • Program
  Two-semesters of studies with all lectures and individual seminars conducted in English.
   
  Area of study: social sciences in the discipline of security science.
   
  Level of qualification: qualification at seventh level incomplete of Polish Qualifications Framework.
   
  Number of hours: 198, including: lectures: 78, seminars: 26, classes: 88, consultations: 6.
   
  ECTS number: 60
   
  STUDY PROGRAMME:
   
  1st Semester
  Courses-example list:
  • Global Political Communication,
  • Great Power Politics,
  • International Organisations,
  • The European Union and its External Policies.
  + Weekly computer exercise: Computer Assisted Exercise - CAX "Diplomacy" in the one and only Center of Simulation and Computer Gaming in Poland.
   
  2nd Semester
  Courses- example list:
  • Conflict Resolution,
  • Contemporary Global Diplomacy,
  • Contemporary Security Challenges,
  • Diplomatic Protocol,
  • Foreign Policy Analysis,
  • Strategic Studies,
  • Terrorism and Counter Terrorism.
  + Weekly study stay with lectures and seminars at Buckingham University (within the tuition fee)
   
  ORGANIZATION OF THE STUDIES:
  Lectures are held in two semesters (October 2019 - June 2020) on the following days:
   
  1st Semester:
  18-19.10.2019
  16-17.11.2019
  06-07.12.2019
  20-24.01.2020 – Computer Assisted Exercise - CAX "Diplomacy"
  08-09.02.2020
   
  2nd Semester:
  07-08.03.2020
  28-29.03.2020
  25-26.04.2020
  10-15.05.2020 – University of Buckingham
  06-07.06.2020
  20-21.06.2020
   
  ***
  JĘZYK POLSKI
   
  Dwusemestralne studia prowadzone są w języku angielskim.
   
  Obszar nauki: nauki społeczne w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
   
  Poziom kwalifikacji: kwalifikacja na poziomie niepełnym siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.
   
  Liczba godzin: 198, w tym: wykłady: 78, semianria: 26, ćwiczenia: 88, konsultacje: 6.
   
  Liczba ECTS: 60.
   
  PROGRAM STUDIÓW:
  Semestr I
  Przedmioty:
  • Global Political Communication,
  • Great Power Politics,
  • International Organisations,
  • The European Union and its External Policies,
  + Tygodniowe ćwiczenie komputerowe: Computer Assisted Exercise - CAX "Diplomacy" w jedynym w Polsce Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych.
   
  Semestr II
  Przedmioty:
  • Conflict Resolution,
  • Contemporary Global Diplomacy,
  • Contemporary Security Challenges,
  • Diplomatic Protocol,
  • Foreign Policy Analysis,
  • Strategic Studies,
  • Terrorism and Counter Terrorism,
  + Tygodniowe studia w Uniwersytecie Buckingham (w ramach opłaty za studia)
   
  ORGANIZACJA ZAJĘĆ:
  Zajęcia odbywają się przez 2 semestry (październik 2019 – czerwiec 2020) w następujących dniach:
   
  Semester I:
  18-19.10.2019
  16-17.11.2019
  06-07.12.2019
  20-24.01.2020 – Computer Assisted Exercise - CAX "Diplomacy"
  08-09.02.2020
   
  Semester II:
  07-08.03.2020
  28-29.03.2020
  25-26.04.2020
  10-15.05.2020 – University of Buckingham
  06-07.06.2020
  20-21.06.2020
 • Opłaty za studia
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
   
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 10.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 5.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 1.265 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
   
 • Kontakt
  AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ / War Studies University
  Wydział Bezpieczeństwa Narodowego / National Security Faculty
  al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
  00-910 Warszawa-Rembertów
   
  ODPOWIEDZIALNI ZA STUDIA/ Director:
  ppłk dr inż. Andrzej Soboń
  +48 606 663 202
  a.sobon@akademia.mil.pl
   
  dr Justyna Woźnica j.woznica@akademia.mil.pl

Oferta studiów podyplomowych w języku polskim w ASzWoj

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej
  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).
   
  Studia są przyporządkowane do obszaru kształcenia: nauki społeczne; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie.
   
  Forma studiów
  wykłady, ćwiczenia, seminaria
   
  Adresaci
  Przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne). Studia te są szczególnie przydatne dla osób posiadających wykształcenie techniczne, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
   
  Przebieg studiów
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry, realizowane są w systemie zjazdowym (10 zjazdów sobotnio-niedzielnych, jeden zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy-- wystąpienie publiczne), w wymiarze godzinowym ok. 200 godz. lekcyjnych.
   
  Studia realizowane są według programu pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) w układzie modułowym:
   
  Moduł I: Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem zbrojeniowym
  • Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie zbrojeniowym
  • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa zbrojeniowego
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Strategie przedsiębiorstw
  • Kontrola zarządcza
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Psychologia osiągnięć
   
  Moduł II: Uwarunkowania branżowe
  • Polityka zbrojeniowa
  • Pozyskiwanie sprzętu wojskowego
  • System zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej
  • Uwarunkowania prawne działania przedsiębiorstw zbrojeniowych
   
  Moduł III: Projekt dyplomowy
  • Wystąpienia publiczne
  • Seminarium dyplomowe
   
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, złożenie pracy dyplomowej/ artykułu naukowego, wystąpienie publiczne na seminarium/konferencji w zakresie podjętej problematyki w pracy dyplomowej/artykule naukowym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wydane przez ASzWoj) oraz certyfikat/zaświadczenie wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji MON.
   
  Sylwetka Absolwenta
  Studia podyplomowe skupiają przedmioty przygotowujące studentów do wykorzystania wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania
   
  przedsiębiorstwami z branży zbrojeniowej i jej otoczenia. Poszczególne przedmioty dostarczają szczegółową wiedzę popartą doświadczeniem praktycznym, które mają przygotować do zarządzania ww. przedsiębiorstwami. Wykładowcami na studiach są m.in. eksperci z Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji MON; Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, GK PGZ.
   
  Zdecydowany kontekst zawodowy studiów pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sprawnym realizowaniu zadań indywidualnie i zespołowo w zarządzaniu przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej.Studia przygotowują również do pełnienia interdyscyplinarnych ról: eksperta, menadżera, lidera zespołów zadaniowych.
   
  Wymagane dokumenty
  Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych),
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
   
  Opłaty 
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 5.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2.520 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 640 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
 • Zarządzanie w organizacjach publicznych
  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie w organizacjach publicznych (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).
   
  Studia podyplomowe Zarządzanie w organizacjach publicznych są przyporządkowane do dziedziny nauk społecznych: nauki o zarządzaniu; dziedzina nauk humanistycznych: nauki o zarządzaniu.
   
  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  Adresaci
  Przeznaczone są dla absolwentów uczelni (cywilnych i resortowych) posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne).
   
  Przebieg studiów
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych.
   
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, oraz złożenie egzaminu końcowego. Uczestnik studiów podyplomowych opracowuje prace dyplomową.
   
  Sylwetka absolwenta
  Studia przeznaczone są dla pracowników organizacji publicznych pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższyć kompetencje już posiadane w zakresie zarządzania organizacjami publicznymi.
   
  Zdobyta w czasie studiów wiedza kwalifikuje Absolwenta do pracy w różnorodnych organizacjach publicznych, z szczególnym ukierunkowaniem na organizacje związane z bezpieczeństwem i obronnością oraz porządkiem publicznym. Studia zapewniają wszechstronne przygotowanie do pracy, jako specjaliści w dziedzinie zarządzania organizacjami publicznymi, a w szczególności administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania zasobami ludzkimi organizacji publicznych, współpracy z różnorodnymi podmiotami zajmującymi się ochroną i porządkiem publicznym oraz zarządzaniem kryzysowym.
   
  Program modułowy
  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów: Koncepcje i metody zarządzania; Zarządzanie publiczne; Zarządzanie zasobami ludzkimi; Komunikacja społeczna i medialna; Zarządzanie jakością w organizacjach publicznych; System informacyjny organizacji; Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego organizacji; Problemy prawne funkcjonowania organizacji publicznych; Finanse publiczne; Zarządzanie majątkiem w organizacji publicznej; Samorząd terytorialny w kontekście polityki rozwoju; Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego; Zarządzanie kryzysowe; Egzamin końcowy, łącznie 180 godz. pracy z nauczycielem i 60 punktów ECTS.
   
  Wymagane dokumenty
  Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych),
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
   
  Opłaty
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
 • Zarządzanie w sztabach wojskowych
  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie w sztabach wojskowych (Wydział Wojskowy).
   
  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  Adresaci
  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wyższych uczelni, (cywilnych i wojskowych), posiadający wyższe wykształcenie drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne).
   
  Cele
  Celem studiów jest rozszerzenie, uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z obszaru zarządzania i dowodzenia do poziomu, który umożliwi efektywną realizację zadań na różnorodnych stanowiskach w instytucjach resortu obrony narodowej.
   
  Przebieg studiów
  Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Ich uruchomienie następuje po zgłoszeniu się min. 25 osób. Zajęcia są realizowane podczas dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela). Program obejmuje następujące moduły:
  • Procedury sztabowe;
  • Dokumenty w sztabie;
  • Informacyjne przygotowanie pola walki;
  • Metodyka szkolenia operacyjno-taktycznego;
  • Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych;
  • Wspomaganie informatyczne w cyklu decyzyjnym.
   
  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie kształcenia oraz napisanie i przedłozenie pracy końcowej. Ustalanie zasad zaliczenia i zaliczenia poszczególnych przedmiotów dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. Studia kończą się ustnym egzaminem końcowym podczas odrębnego zjazdu.
   
  Sylwetka Absolwenta
   
  Zdobyta wiedza kwalifikuje Absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami w instytucjach resortu obrony narodowej różnego szczebla.
   
  Wymagane dokumenty
  Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych),
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
   
  Opłaty
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).
   
  Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi są przyporządkowane do dziedziny nauk społecznych: nauki o zarządzaniu; dziedzina nauk humanistycznych: nauki o zarządzaniu.
   
  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  Adresaci
  Przeznaczone są dla absolwentów uczelni (cywilnych i resortowych) posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne), pracowników resortu obrony narodowej, firm specjalizujących się w przemyśle obronnym, podmiotów gospodarczych i instytucji, które dostrzegają, że sukces organizacji zależy od pracownika i właściwego zarządzania jego potencjałem.
   
  Przebieg studiów:
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik, koniec studiów czerwiec kolejnego roku r.
   
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, oraz złożenie egzaminu końcowego. Uczestnik studiów podyplomowych opracowuje pracę dyplomową.
   
  Sylwetka absolwenta
  Studia przeznaczone są dla pracowników organizacji publicznych i gospodarczych pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższyć kompetencje już posiadane w zakresie zarządzania funkcją personalną w organizacji.
   
  Zdobyta w czasie studiów wiedza kwalifikuje uczestnika do pracy w działach personalnych jako specjalistę, doradcę personalnego lub konsultanta w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wiedza ze studiów jest również niezbędna do skutecznego zarzadzania zespołem, dlatego program studiów jest niezbędny do wzmacniania skuteczności osobistej menadżerów.
   
  Po ukończeniu studiów Absolwent będzie potrafił: dostosowywać do indywidualnych warunków organizacji metody pozyskiwania, rozwoju, wzmacniania zaangażowania pracowników. Realizacja pełnego programu studiów pozwoli formułować strategię personalną, analizować możliwości implementacji różnych metod i modeli zarządzania kompetencjami, korzystać z różnorodnych metod oceny pracowników oraz tworzyć rozwiązania w zakresie motywowania pracowników.
   
  Program modułowy
  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów: Zarządzanie organizacją; Psychologia zarządzania; Pozyskiwanie i alokacja pracowników; Ocenianie pracowników; Budowanie skutecznych zespołów zadaniowych; Przywództwo i motywowanie pracowników; Modelowanie procesów personalnych; Negocjacje;
   
  Zarządzanie kompetencjami; E-szkolenia; Prawo pracy; Współczesne wyzwania zzl; Egzamin końcowy, łącznie 180 godz. pracy z nauczycielem i 60 punktów ECTS.
   
  Wymagane dokumenty
  Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych),
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
   
  Opłaty
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
 • Zarządzanie lotnictwem
  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie lotnictwem (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).
   
  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  Adresaci
  Przeznaczone są dla absolwentów uczelni posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne).
   
  Opis kierunku
  Studia podyplomowe Zarządzanie lotnictwem są przyporządkowane do obszaru kształcenia: nauki społeczne; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości; dodatkowy (uzupełniający) obszar kształcenia: nauki o bezpieczeństwie. Obejmują teorię i paradygmaty badawcze opisujące i wyjaśniające przede wszystkim funkcjonowanie lotnictwa cywilnego i państwowego oraz jego wpływ na obronność i bezpieczeństwo, powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój oraz współdziałanie organizacji i instytucji lotniczych.
   
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych.
   
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego.
   
  Sylwetka absolwenta
  Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie lotnictwem będzie w pogłębionym stopniu posiadał i rozumiał uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych, nauk o bezpieczeństwie, nauk o obronności, nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i złożonych problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji i organizacji lotniczych oraz systemu bezpieczeństwa lotnictwa, a także sposobów efektywnego ich rozwiązywania. Będzie posiadał i rozumiał zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obronności oraz zarządzania dotyczącą funkcjonowania organizacji lotniczych i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa lotnictwa, a także pogłębioną wiedzą specjalistyczną dotyczącą systemu obronnego państwa. Posiadając umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zachodzących w tych organizacjach, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy), będzie potrafił formułować i rozwiązywać złożone problemy w trudno przewidywalnych warunkach. Będzie także potrafił umiejętnie kierować zespołami oraz samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie. Ponadto absolwent kierunku studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie lotnictwem będzie przygotowany do wypełniania zobowiązań społecznych i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w systemie funkcjonowania i bezpieczeństwa lotnictwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Będzie zatem przygotowany do pracy na stanowisku menedżera lub kierownika średniego szczebla zarządzania w organizacjach lotniczych i systemie bezpieczeństwa w lotnictwie.
   
  Program modułowy
  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów: Krajowe i międzynarodowe organizacje lotnicze; zarządzanie organizacjami lotniczymi; Prawo i przepisy lotnicze; zarządzanie ruchem lotniczym; Bezpieczeństwo lotów; Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa; zarządzanie handlową działalnością linii lotniczych; Polityka lotnicza, łącznie 206 godz. pracy z nauczycielem i 34 punkty ECTS.
   
  Wymagane dokumenty
  Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych),
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
   
  Opłaty
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
 • Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej).
   
  Studia są przyporządkowane do obszaru kształcenia: nauki społeczne; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie.
   
  Forma studiów
  wykłady, ćwiczenia, seminaria
   
  Adresaci
  Przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne).
   
  Przebieg studiów
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry, realizowane są w systemie zjazdowym (sobotnio-niedzielnym), w wymiarze godzinowym ok. 240 godz. lekcyjnych.
   
  Studia realizowane są według programu pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) w trakcie realizacji następujących przedmiotów:
  • Polityka zbrojeniowa
  • Finasowanie projektów z zakresu obronności i bezpieczeństwa
  • Przełomowe technologie i innowacyjne projekty w obronności i bezpieczeństwie
  • Zarzadzanie portfelem / programem / projektem
  • Zarządzanie projektem wg metodyki PRINCE2
  • Narzędzia wspomagające zarządzanie projektami bezpieczeństwa i obronności
  • Dokumentacja projektowa
  • Budowa i zarządzanie zespołem projektowym
  • Uzasadnienie biznesowe projektu
  • Planowanie i budżetowanie projektu
  • Wystąpienia publiczne. Sztuka prezentacji
  • Konsultacje projektu dyplomowego
   
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, złożenie pracy dyplomowej/ artykułu naukowego, wystąpieniu publicznym na seminarium/konferencji w zakresie podjętej problematyki w pracy dyplomowej/artykule naukowym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   
  Sylwetka Absolwenta
  Absolwent studiów podyplomowych będzie wykazywał się znajomością teorii, metod, narzędzi mieszczących się w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych zarządzaniem projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Studia podyplomowe skupiają przedmioty przygotowujące studentów do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresie zarządzania projektami. Poszczególne przedmioty dostarczają szczegółową wiedzę popartą doświadczeniem praktycznym, które mają przygotować do zarządzania projektami na poziomie PRINCE2 Foudation (semestr I), Practitioner (semestr II). Zdecydowany kontekst zawodowy studiów pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sprawnym realizowaniu zadań indywidualnie i zespołowo w zarządzaniu projektami. Uzyskane wykształcenie umożliwi podjęcie pracy w charakterze kierownika projektu realizowanego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
   
  Spodziewane rezultaty to:
  • podwyższenie skuteczności i efektywności realizacji projektów
  • ograniczenie wpływu ryzyka projektowego na sukces realizacji projektu
  • umożliwienie realizacji złożonych projektów i programów
  • usprawnienie koordynacji międzyprojektowej (np. w zakresie alokacji zasobów)
   
  Wymagane dokumenty
  Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych),
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
   
  Opłaty 
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 7.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 3.520 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 890 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
 • Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych
  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych (Wydział Wojskowy).
   
  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  Adresaci
  Studia przewidziane są dla żołnierzy i funkcjonariuszy, absolwentów uczelni (cywilnych i wojskowych) posiadających wyższe wykształcenie drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne).
   
  Cele
  Celem studiów jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności w zakresie problematyki szeroko rozumianego wspomagania dowodzenia w SZ RP i organizacji zhierarchizowanej. W trakcie zajęć słuchacze studium zostaną zaznajomieni z aktualnym stanem interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej różnorodnych obszarów działalności organizacji zhierarchizowanej w tym zakresie.
   
  Przebieg studiów
  Treści programowe obejmują 231 godzin dydaktycznych realizowanych na 10 - 11 zjazdach po 18 godzin każdy, zaliczenia przedmiotów odbywają się podczas ostatnich zajęć w semestrze, względnie podczas dwóch sesji egzaminacyjnych (zimowa - jeżeli przewidziany jest egzamin z danego przedmiotu i letnia). Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie kształcenia. Ustalanie zasad zaliczenia i zaliczenie przedmiotu dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. Program obejmuje następujące moduły:
  • Zarządzanie organizacją (wykłady, ćwiczenia, 15 godzin);
  • Dowodzenie (wykłady, ćwiczenia, 15 godzin);
  • Rozpoznanie wojskowe i WRE (wykłady, ćwiczenia, 30 godzin);
  • Taktyka wojsk lądowych (wykłady, ćwiczenia, 15 godzin);
  • Wojskowe systemy łączności (wykłady, ćwiczenia, 90 godzin);
  • Systemy wspomagania dowodzenia (wykłady, ćwiczenia, 90 godzin).
   
  Studia kończą się ustnym egzaminem końcowym podczas odrębnego zjazdu, na który przewidziano 6 godzin. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych, po wypełnieniu wymogów dydaktycznych i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, otrzymuje dyplom ukończenia tych studiów.
   
  Wymagane dokumenty
  Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych),
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
   
  Opłaty
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).
   
  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
  Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem informacji mieszczą się w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauki społeczne, w dyscyplinie naukowej - nauki o bezpieczeństwie.
   
  Adresaci
  Studia przeznaczone są dla osób, które odpowiadają za proces ochrony informacji w organizacji. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości zajmować się bezpieczeństwem lub ochroną informacji niejawnych w sektorze publicznym i prywatnym a także jako przedstawiciele władz odpowiadający za procesy związane z bezpieczeństwem informacji. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie ukończonych studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne).
   
  Przebieg studiów
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2018 r., koniec studiów czerwiec 2019 r.
   
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego połączonego z obroną pracy dyplomowej.
   
  Sylwetka absolwenta
  Absolwent zna wzajemnie powiązane mechanizmy i procesy oraz metody i narzędzia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Zdobyta wiedza kwalifikuje absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami pracowników w instytucjach, organach państwowych i samorządowych oraz firmach prywatnych zajmujących się organizowaniem, zabezpieczeniem oraz edukowaniem z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym bądź specjalisty ds. bezpieczeństwa.
   
  Program modułowy
  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów: Koncepcje zarządzania; Podstawy zarządzania bezpieczeństwem informacji; Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania; Inżynieria systemów ochrony i bezpieczeństwa informacji; Audyt systemów informacyjnych; Ochrona infrastruktury krytycznej; Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych; Podstawy prawne bezpieczeństwa informacyjnego.
   
  Wymagane dokumenty
  Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych),
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
   
  Opłaty
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
 • Zarządzanie kryzysowe
  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie kryzysowe (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).
   
  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  Adresaci
  Na studia podyplomowe zarzadzanie kryzysowe przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia. Preferowani są absolwenci następujących kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, administracja, obronność.
   
  Przebieg studiów
  Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują dziesięć zjazdów weekendowych. Program studiów zarzadzanie kryzysowe zawiera następujące moduły:
  • ochrona ludności i ratownictwo,
  • zarzadzanie kryzysowe w NATO i UE,
  • analiza systemowa sytuacji kryzysowych,
  • przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych.
   
  Sylwetka Absolwenta
  Absolwenci studiów podyplomowych mogą ubiegać się o prace w organach administracji publicznej, służbach bezpieczeństwa, komercyjnych firmach ochrony osób i mienia oraz w komórkach bezpieczeństwa organizacji gospodarczych.
   
  Wymagane dokumenty
  Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych),
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
   
  Opłaty
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
 • Logistyka systemów gospodarczych
  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Logistyka systemów gospodarczych (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).
   
  Studia podyplomowe Logistyka systemów gospodarczych, mieszczą się w obszarze nauk społecznych, w takich dyscyplinach naukowych jak: nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie.
   
  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  Adresaci
  Na studia podyplomowe Logistyka systemów gospodarczych przyjmowani są absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne). Studia przeznaczone są głównie dla osób zajmujących się organizacją, budowaniem i wdrażaniem systemów logistycznych, współdziałaniem pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach łańcuchów logistycznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania. Preferowane kierunki ukończonych studiów to: logistyka, zarządzanie, ekonomia, jednakże aplikować mogą także absolwenci innych kierunków kształcenia.
   
  Przebieg studiów
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery zjazdy merytoryczne sobotnio-niedzielne w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2019 r., koniec studiów czerwiec 2020 r. Uczestnicy studiów podyplomowych opracowują pracę dyplomową.
   
  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów:
  • Logistyka przedsiębiorstwa;
  • Rynek usług logistycznych;
  • Metody ilościowe w logistyce;
  • Zarządzanie strategiczne;
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw;
  • Logistyka międzynarodowa,
  - łącznie 180 godzin pracy z nauczycielem i 30 punktów ECTS.
   
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego.
   
  Sylwetka Absolwenta
  Absolwent niestacjonarnych studiów podyplomowych Logistyka systemów gospodarczych jest przygotowany do wykonywania zadań menedżera logistyki zajmującego wyższe, logistyczne stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym charakterze działalności gospodarczej, w tym prowadzących działalność międzynarodową. Tym samym jest zdolny do realizacji funkcji zarządczych w kontekście funkcjonowania łańcuchów dostaw, przy czym posiada umiejętności wykorzystania metod ilościowych do opracowania strategii logistycznej przedsiębiorstwa i pomiaru efektów procesów logistycznych.
   
  Wymagane dokumenty
  Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych),
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
   
  Opłaty
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
 • Obsługa celna w transporcie międzynarodowym
  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Obsługa celna w transporcie międzynarodowym (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).
   
  Studia podyplomowe Obsługa celna w transporcie międzynarodowym mieszczą się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach naukowych jak: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne. Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie licencji agenta celnego w specjalności obsługa celna.
   
  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, w tym praca na komputerze i opracowanie dokumentów, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  Adresaci
  Studia przeznaczone są dla osób posiadających ukończone studia wyższe, co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne), pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższać już posiadane w zakresie obsługi celnej obrotu towarowego z zagranicą, handlu zagranicznego, transportu i spedycji międzynarodowej.
   
  Przebieg studiów
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery zjazdy merytoryczne sobotnio-niedzielne w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2019 r., koniec studiów czerwiec 2020 r. Uczestnik studiów podyplomowych opracowuje pracę dyplomową.
   
  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów:
  • Unijne prawo celne obrotu towarowego z zagranicą;
  • Handel zagraniczny - wybrane zagadnienia;
  • Obsługa celna międzynarodowego łańcucha dostaw;
  • Uwarunkowania współczesnego transportu międzynarodowego
  • Spedycja – regulacje i dokumenty;
  • Transport – wybrane technologie;
  • Wspólnotowa taryfa celna;
  • Zgłoszenia celne;
  • Uproszczenia celne w handlu zagranicznym;
  • Podatek akcyzowy,
  - łącznie 150 godz. pracy z nauczycielem i 30 punktów ECTS.
   
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego (nie ma obowiązku pisania pracy końcowej).
   
  Sylwetka Absolwenta
  Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy na stanowiskach związanych z obsługą celną podmiotów gospodarczych, organizowaniem procesów transportowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne w handlu międzynarodowym. Studia zapewniają przygotowanie do pracy w dziedzinie zarządzania procesami obrotu towarowego UE – państwa trzecie. Absolwent może uzyskać wpis na listę agentów celnych, ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku menedżer logistyki, podejmować badania naukowe w zakresie: logistyki, transportu i spedycji, obsługi celnej handlu międzynarodowego.
   
  Wymagane dokumenty
  Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych),
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
   
  Opłaty
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
 • Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni (Wydział Wojskowy).
   
  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  Adresaci
  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia.
   
  Cele
  Celem studiów jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności w zakresie problematyki ochrony i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i ochrony informacji w organizacji. W trakcie zajęć słuchacze studium zostaną zaznajomieni z aktualnym stanem interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie tworzenia Polityki Bezpieczeństwa i różnorodnymi obszarami działalności organizacji w tym zakresie.
   
  Przebieg studiów
  Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia są realizowane podczas dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela).
   
  Program obejmuje następujące moduły:
  • Zarządzanie zasobami informacyjnymi (wykłady, ćwiczenia 30h);
  • Systemy i sieci teleinformatyczne (wykłady, ćwiczenia 30h);
  • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni (wykłady, ćwiczenia 30h);
  • Informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych (wykłady, ćwiczenia 30h);
  • Działania hybrydowe (wykłady, ćwiczenia 30h);
  • Ochrona informacji niejawnych (wykłady, ćwiczenia 30h).
   
  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie kształcenia. Ustalania zasad zaliczenia oraz jego przyjęcia dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. Studia kończą się ustnym egzaminem końcowym podczas odrębnego zjazdu Ukończenie studiów potwierdzane jest świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.
   
  Sylwetka Absolwenta
  Absolwent Studiów Podyplomowych Ochrona i Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni po wypełnieniu wymogów dydaktycznych i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów – zgodnie z regulacją prawną zawartą w przepisach „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Zdobyta wiedza kwalifikuje Absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami pracowników w instytucjach, organach państwowych i samorządowych oraz firmach prywatnych zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem oraz edukowaniem z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym, zwłaszcza na stanowisku pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
   
  Wymagane dokumenty
  Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych),
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
   
  Opłaty
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe
  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Międzynarodowe Stosunki Wojskowe (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).
   
  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  Cele
  Celem Studiów Podyplomowych Międzynarodowe Stosunki Wojskowe jest przygotowanie absolwentów pod względem teoretycznym i praktycznym do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym odpowiedzialnym za współpracę wojskową, a także wyposażenie ich w wiedzę umożliwiającą przygotowanie do pracy w instytucjach i organizacjach państwowych i międzynarodowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem struktur wojskowych.
   
  Cele kształcenia na Studiach Podyplomowych Międzynarodowych Stosunków Wojskowych służą przygotowaniu osób cywilnych i żołnierzy zawodowych do objęcia stanowisk starszych specjalistów w zakresie międzynarodowej współpracy wojskowej oraz analizy bezpieczeństwa międzynarodowego. Studia przygotowują do rozwiązywania problemów na poziomie narodowym i międzynarodowym w zakresie współpracy militarnej.
   
  Sylwetka Absolwenta
  Absolwent Studiów Podyplomowych Międzynarodowe Stosunki Wojskowe po osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się będzie przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w wojskowych i cywilnych organizacjach i instytucjach krajowych i międzynarodowych współpracujących z zagranicznymi podmiotami oraz przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.
   
  Wymagane dokumenty
  Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych),
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
   
  Opłaty
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
 • Służby Specjalne
  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne Podyplomowe Studia Służby Specjalne (odpowiedzialny Instytut Historii Wojskowej – IHW).
   
  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  Adresaci
  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wyższych uczelni, (cywilnych i wojskowych), posiadający wyższe wykształcenie drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne).
   
  Cele
  Program studiów Służb Specjalnych pozwala na zrozumienie chronologii formowania się służb specjalnych oraz ich specyfiki wynikającej z kontekstu historycznego i kulturowego poszczególnych państw. Szczególną uwagę program studiów poświęca historii polskich służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych. W programie nauczania uwzględnione są aspekty globalne i geopolityczne, pozwalające lepiej zrozumieć kontekst ich funkcjonowania Program studiów Służb Specjalnych ma uzupełnić istotną lukę w obszarze kształcenia z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, pozwolić na zrozumienie chronologii formowania się służb specjalnych oraz ich specyfiki wynikającej z kontekstu historycznego i kulturowego poszczególnych państw.
   
  Przebieg studiów
  Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Zajęcia są realizowane podczas dwudniowych zjazdów. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, napisanie i przedłożenie pracy końcowej oraz zdanie egzaminu końcowego. Po wypełnieniu określonych rygorów dydaktycznych, absolwent studiów podyplomowych otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Służby Specjalne”.
   
  Sylwetka Absolwenta
  Zdobyte umiejętności pozwolą na nabycie umiejętności samodzielnego analizowania informacji i poszerzą zakres wykorzystania wiedzy z zakresu dziejów służb specjalnych analizie bieżących wydarzeń w tym obszarze. Studia mają przygotować Absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z działaniami analityczno-informacyjnymi oraz pogłębić ich specjalistyczną wiedzę w tym zakresie.
   
  Wymagane dokumenty
  Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych),
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
   
  Opłaty
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
 • Edukacja dla bezpieczeństwa dla osób chcących uzyskać uprawnienia nauczycielskie
  Czas trwania studiów podyplomowych
  Trzy semestry
   
  Opis studiów podyplomowych
  Niestacjonarne Podyplomowe Studia Edukacji dla Bezpieczeństwa przeznaczone są dla absolwentów uczelni posiadających wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne, inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy, obronność, wojskoznawstwo lub kierunki pokrewne, którzy chcą uzyskać uprawnienia nauczycielskie do nauczania przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa.
   
  Studia zaplanowane są na trzy semestry (zimowy, letni i zimowy). Realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy). Do 40% zajęć zostanie zorganizowane metodą mobilną: e-learningu.
   
  Sylwetka absolwenta
  Absolwent Studiów Podyplomowych Edukacja dla Bezpieczeństwa jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Studia obejmują obowiązkowe przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie. Spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
   
  Wymagane dokumenty
  Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych),
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
   
  Opłaty
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
 • Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli
  Czas trwania studiów podyplomowych
  Dwa semestry
   
  Opis studiów podyplomowych
  Niestacjonarne Podyplomowe Studia Edukacji dla Bezpieczeństwa przeznaczone są dla studentów lub absolwentów studiów nauczycielskich, którzy chcą uzyskać przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu – Edukacji dla Bezpieczeństwa. Studia zaplanowane są na dwa semestry (zimowy i letni). Realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy). Do 40% zajęć zostanie zorganizowane metodą mobilną: e-learningu.
   
  Sylwetka absolwenta
  Absolwent Studiów Podyplomowych Edukacja dla Bezpieczeństwa jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Studia obejmują obowiązkowe przygotowanie w zakresie merytorycznym i dydaktycznym. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie. Spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
   
  Wymagane dokumenty
  Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych),
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
   
  Opłaty
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
 • Działania analityczno-informacyjne w wymiarze bezpieczeństwa
  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne podyplomowe studia działań analityczno-informacyjnych w wymiarze bezpieczeństwa (odpowiedzialny Instytut Historii Wojskowej - IHW).
   
  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  Adresaci
  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wyższych uczelni, (cywilnych i wojskowych), posiadający wyższe wykształcenie drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne).Kandydaci powinni być zatrudnieni w szeroko rozumianym resorcie obrony narodowej lub instytucjach związanych z obronnością Państwa oraz posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, których problematyka jest zbieżna z tematyką studiów. Preferowani są absolwenci kierunków: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe, studia technicznei inżynierskie.
   
  Cele
  Celem kształcenia w ramach niestacjonarnych Podyplomowych Studiów Działań Analityczno-informacyjnych w Wymiarze Bezpieczeństwa jest nabycie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie predyspozycji jego absolwentów do identyfikowania oraz oceny współczesnych zagrożeń i szans, zarówno w wymiarach międzynarodowym, regionalnym, jak i narodowym. Mają one także przygotować do efektywnej realizacji działań analityczno-informacyjnych na trzech najważniejszych poziomach: politycznym, strategicznym i operacyjnym - z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych.
   
  Przebieg studiów
  Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Zajęcia są realizowane podczas dwudniowych zjazdów. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie kształcenia oraz napisanie i przedłożeniepracy końcowej. Ustalanie zasad zaliczenia i zaliczeniaposzczególnych przedmiotów dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. Studia kończą się ustnym egzaminem końcowym podczas odrębnego zjazdu.
   
  Sylwetka Absolwenta
  Zdobyta wiedza kwalifikuje Absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z rozpoznawaniem, a także ocenianiem współczesnych wyzwań, szans oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego i bezpieczeństwa Państwa. Merytoryczne umiejętności, które będą kreowane w toku studiów odnoszą się do umiejętności wykrywania i oceny zagrożeń, a także planowania, organizowania i realizacji działań analityczno-informacyjnych. To także pozyskanie odpowiedniego warsztatu, przydatnego do skutecznej implementacji procesów i procedur dotyczących sposobów prowadzenia analiz oraz przygotowania produktów informacyjnych dla najważniejszych organów Państwa.
   
  Wymagane dokumenty
  Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych),
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
   
  Opłaty
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
 • Bezpieczeństwo narodowe
  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).
   
  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  Adresaci
  Na studia podyplomowe bezpieczeństwo narodowe przyjmowani są absolwenci studiów drugiego stopnia. Preferowani są absolwenci następujących kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, administracja, obronność.
   
  Przebieg studiów
  Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują dziesięć zjazdów weekendowych. Program studiów obejmuje następujące moduły:
  • bezpieczeństwo narodowe,
  • bezpieczeństwo międzynarodowe,
  • zarzadzanie kryzysowe,
  • przygotowania obronne,
  • strategia bezpieczeństwa narodowego.
   
  Sylwetka Absolwenta
  Absolwenci studiów podyplomowych mogą ubiegać się o prace w organach administracji publicznej, służbach bezpieczeństwa, komercyjnych firmach ochrony osób i mienia oraz w komórkach bezpieczeństwa organizacji gospodarczych.
   
  Wymagane dokumenty
  Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych),
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
   
  Opłaty
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).
   
  Studia podyplomowe Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa mieszczą się w obszarze nauk społecznych, w takich dyscyplinach naukowych jak: nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu i jakości.
   
  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  Adresaci
  Studia przeznaczone są dla pracowników podmiotów gospodarczych posiadających ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne), pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższać już posiadane w zakresie ekonomiki obronności, bezpieczeństwa gospodarczego, instrumentów operacjonalizacji bezpieczeństwa ekonomicznego.
   
  Przebieg studiów
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery zjazdy merytoryczne sobotnio-niedzielne w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2019 r., koniec studiów czerwiec 2020 r. Uczestnik studiów podyplomowych opracowuje pracę dyplomową.
   
  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów:
  • Podstawy bezpieczeństwa państwa
  • Teoria bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
  • Przedmiotowe bezpieczeństwo ekonomiczne, cz. I
  • Przedmiotowe bezpieczeństwo ekonomiczne, cz. II
  • Narzędzia operacjonalizacji bezpieczeństwa ekonomicznego
  • Logistyczno-wojskowe problemy zarządzania kryzysowego,
  - łącznie 180 godz. pracy z nauczycielem i 30 punktów ECTS.
   
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego (nie ma obowiązku pisania pracy końcowej).
   
  Sylwetka Absolwenta
  Absolwent studiów podyplomowych Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa będzie specjalistą, posiadającym unikatowe umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu ekonomik branżowych (obronności i wojskowej), analizowania stanu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i podmiotów gospodarczych, podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, które dadzą mu podstawę do ubiegania się o stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach realizujących zadania na rzecz systemu obronności państwa.
   
  Wymagane dokumenty
  Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych),
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
   
  Opłaty
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
 • Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego
  SZANOWNI PAŃSTWO,
   
  Akademia Sztuki Wojennej, jako uczelnia wojskowo-cywilna, zajmuje się m.in. kształceniem wojskowych i cywilnych kadr na potrzeby bezpieczeństwa i obronności. Działalność dydaktyczna Akademii zmierza do tego, aby jej absolwenci dysponowali nowoczesną wiedzą i byli dobrze przygotowani do realizacji zadań w strukturach SZ RP, administracji publicznej i instytucjach związanych z bezpieczeństwem i obronnością w wymiarze narodowym i międzynarodowym. 
   
  Z inicjatywy Biura ds. Programu „Zostań  Żołnierzem RP” Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w odpowiedzi na zapotrzebowanie w zakresie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli tworzonych Oddziałów Przygotowania Wojskowego Akademia Sztuki Wojennej opracowała dla Państwa studia podyplomowe „Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego”.
   
  Zapraszamy do podjęcia studiów,
  dr hab. Ilona Urych, płk dr hab. Zbigniew Leśniewski
   
  PRZEBIEG STUDIÓW 
  Studia zaplanowane są na dwa semestry (zimowy i letni), w systemie zjazdowym (7-8 zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze). Początek studiów to październik 2020 r., koniec studiów – czerwiec 2021 r.
   
  Program studiów składa się z czterech modułów kształcenia spójnych z Programem Szkolenia realizowanym w Oddziałach Przygotowania Wojskowego: 
   
  • Podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego (realizowane przedmioty: Musztra i regulaminy wojskowe oraz Kształcenie obywatelskie, praktyka i dyscyplina wojskowa), 
  • Szkolenie bojowe (realizowane przedmioty: Taktyka, Szkolenie strzeleckie, Rozpoznanie wojskowe, Szkolenie inżynieryjno-saperskie, Obrona przed bronią masowego rażenia, Powszechna obrona przeciwlotnicza, Łączność, Terenoznawstwo, Ochrona i obrona obiektów, Zajęcia sprawnościowe, Szkolenie medyczne),
  • Szkolenie logistyczne (realizowany przedmiot: Szkolenie logistyczne, który obejmuje treści z zakresu: Budowa i eksploracja uzbrojenia i sprzętu wojskowego, Zabezpieczenie logistyczne, Ochrona środowiska, Profilaktyka pożarowa i BHP),
  • Szkolenie prawne (realizowany przedmiot: Szkolenie prawne i ochrona informacji niejawnych),
   
  Realizowane moduły są spójne z programem nauczania w Oddziałach Przygotowania Wojskowego. 
   
  ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  Studia prowadzone są w systemie zjazdowym przez dwa semestry (jeden rok). Zajęcia odbywają się w:
  • soboty 8.45 – 18.00
  • niedziele 8.45 – 17.00
   
  WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW JEST SPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW DYDAKTYCZNYCH ZGODNIE Z PLANEM STUDIÓW:
  • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia;
  • złożenie pracy dyplomowej pozytywnie ocenionej przez promotora i recenzenta;
  • złożenie dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu.
   
  Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja powołana przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. W skład komisji wchodzą: przewodniczący – wyznaczony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, promotor pracy dyplomowej oraz jej recenzent (recenzenci),
   
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zajęć teoretycznych w ramach programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego. Tym samym niestacjonarne studia podyplomowe przeznaczone są dla studentów lub absolwentów studiów nauczycielskich, którzy chcą uzyskać merytoryczne przygotowanie do nauczania w zakresie Programu Szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej.
   
  DYPLOM
  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych ASzWoj
   
  WYMAGANE DOKUMENTY
  Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia stosownie do wymagań określonych dla danego kierunku studiów podyplomowych),
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35 x 45 mm.
   
  Opłaty
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
   
  Opłata za studia:
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06

Kontakt

 • Kontakt
  tel. 261-814-438
  e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl
  godz. 8:00-15:00