MBA Security & Sustainable Development

 • ZAPROSZENIE
  Nowy Zielony Ład to program zakładający osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku, dla realizacji którego niezbędna jest racjonalna kosztowo, sprawiedliwa oraz zrównoważona społecznie transformacja społeczno-gospodarcza w Europie. Akademia Sztuki Wojennej włącza się aktywnie w wypracowanie rozwiązań wspierających wyznaczony kierunek rozwoju. Wykorzystując bogate doświadczenia oraz współpracując z różnymi ośrodkami naukowymi z Polski i zagranicy oferuje studia podyplomowe Master of Business Administration Security & Sustainable Development/MBA S&SD. Studia prowadzone we współpracy z University of Windsor Canada.
   
  MBA S&SD to program modułowy obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne. Jego głównym założeniem jest pomoc w zrozumieniu zróżnicowanych zagadnień współczesnego zarządzania biznesem zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej mając na uwadze tworzenie przez przedsiębiorstwa wspólnej wartości mając na uwadze zrównoważony rozwój państwa.
  Studia MBA S&SD skierowane są do osób: zarządzających przedsiębiorstwami chcących realizować otwarte, innowacyjne, pro-środowiskowe projekty mając na uwadze wypracowanie wartości ekonomiczno-społecznych; samorządowców, którzy realizują wspólne projekty uwzględnianie prawa wspólnoty, lokalnych społeczności.
   
  Od kandydatów na studia wymagamy min. 3-letniego doświadczenia, które w naszej opinii jest niezbędne dla określenia własnych oczekiwań edukacyjnych w dziedzinie zarządzania. 
   
  Program MBA S&SD przeznaczony jest dla osób, którym zależy na doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwem, samorządem,  mając na uwadze wielopłaszczyznowe, strategiczne, zrównoważone spojrzenie na rozwój przedsiębiorstw i państwa. Tych z Państwa, którzy mają świadomość jak ważna, a zarazem rzadka współcześnie, jest ta umiejętność, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

   

  Z poważaniem, 

  Dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman, prof. ASzWoj 

  Dyrektor MBA

 • SYLWETKA ABSOLWENTA MBA S&SD
  Absolwent studiów będzie wykazywał się wiedzą z teorii, metod, narzędzi wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu i jakości uzupełnionych zagadnieniami mieszczącymi się w naukach o bezpieczeństwie implementowanych na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem aktywów państwowych w oparciu o tworzenie wspólnej wartości w kontekście zrównoważonego rozwoju państwa  w zakresie infrastruktury surowcowej, zasobów naturalnych, rozwoju konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii.
   
  Absolwent nabędzie umiejętności menadżerskie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w szczególności poprzez tworzenie wspólnej wartości uwarunkowane m.in. polityką handlu surowcami, zarządzaniem zapasami, ochroną środowiska, zasadami recyklinku, rodzajem i poziom zagrożeń, poziomem ryzyka, zachowaniem ciągłości działania.
   
  Absolwent będzie gotów do wypełniania zobowiązań wobec podmiotu w sposób zdecydowany, świadomy, odpowiedzialny, przedsiębiorczy, etyczny i adekwatny do szacowanego ryzyka.
   
  Interdyscyplinarny program studiów, nowatorskie formy prowadzenia zajęć, przedstawiane studia przypadków przez międzynarodowe środowisko akademickie oraz ekspertów sektorowych, praca w zespołach, w których uczestnicy wnoszą różny punkt widzenia problemu zrównoważonego rozwoju i tworzenia wspólnej wartości, przyczyni się rozwoju kompetencji menadżera w ujęciu strategicznym.
 • WYMAGNIA KWALIFIKACYJNE MBA S&SD

  Studia przeznaczone są dla: 

  • absolwentów uczelni wyższych posiadających  dyplom ukończenia uczelni wyższej, co najmniej pierwszego stopnia (studia licencjackie, inżynierskie lub inne równorzędne), tj. posiadania pełnych kwalifikacje na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji;
  • osób o udokumentowanym min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym i/lub kierowania projektami
  • rozmowa kwalifikacyjna
 • PRZEBIEG STUDIÓW MBA S&SD

  Studia prowadzone są w systemie zjazdowym (on-line i off-line: sobota–niedziela, środa - on-line) przez trzy lub cztery semestry (zgodnie z wyborem opcji 1 lub 2).

   

  forma studiów: niestacjonarna (on-line/off-line)

  • czas trwania:
  • opcja 1 – 4 semestry – 585

  Treści programowe obejmują ok. 580 godzin dydaktycznych. 

   

  opcja 2 – 3 semestry

  Treści programowe obejmują ok. 460 godzin dydaktycznych. 

  • język studiów: angielski/polski

   

  Wykaz przedmiotów w układzie modułowym 

   

  MBA SECURITY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT

  Liczba godz. dydaktycznych

  MODUŁ 1: ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM PAŃSTWA

  BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

  15

  EKONOMIA GEOPOLITYCZNA

  15

  MAKROEKONOMIA

  15

  ZARZĄDZANIE ROZWOJEM REGIONALNYM

  15

  PLANOWANIE PRZESTRZENNE

  10

  EKONOMIA ZASOBÓW NATURALNYCH

  15

  ODPORNE SIECI ENERGETYCZNE

  15

  ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ WODNĄ

  15

  ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ LEŚNĄ

  15

  POLITYKA OCHRONY ŚROOWISKA NATURALNEGO

  15

  FINANSOWANIE INWESTYCJI PROŚRODOWISKOWYCH

  15

  MODUŁ 2: ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZOWJEM PRZESIĘBIORSTWA

  ZARZĄDZANIE RELACJAMI

  15

  WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

  15

  NEGOCJACJE

  20

  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

  15

  ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻANYMI FINANSAMI ORGANIZACJI

  15

  EKONOMIA MENADŻERSKA

  20

  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

  15

  ANALIZY STRATEGICZNE

  15

  METODY I KONCEPCJE ZARZĄDZANIA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

  15

  TWORZENIE WARTOŚCI EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH

  20

  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI OTWARTYMI

  20

  PROWADZENIE I FINANSOWANIE PROJEKTÓW

  15

  STRATEGIE ROZWOJU/MODELE BIZNESOWE

  15

  PODEJMOWANIE DECYZJI. TEORIA GIER

  15

  KONTROLA STRATEGICZNA I OPERACYJNA

  15

  KOMPETENCJE ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH

  15

  MODUŁ 3: UZUPEŁNIAJĄCY

  LOGISTYKA DYSTRYBUCJI

  15

  ZARZADZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

  15

  GLOBALNA LOGISTYKA

  15

  RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA

  15

  ZARZĄDZANIE ŹRÓDŁAMI ENERGII

  15

  PRAWO HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO

  15

  PLANOWANIE ŚRODOWISKOWE I OCENA WPŁYWU

  15

  BUDŻET PARTYCYPACYJNY

  15

  SMART CITY 

  15

  MODUŁ 4: PROJEKT WDROŻENIOWY

  WYSTĄPIENIA PUBLICZNE. SZTUKA PREZENTACJI

  15

  SEMINARIUM DYPLOMOWE

  20

 • WYKŁADOWCY
  Obsada zostanie uzupełniona wkrótce.&SD 
 • WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW MBA S&SD
  Absolwenci studiów MBA S&SD otrzymują dyplom/świadectwo ukończenia studiów wydane przez Akademię Sztuki Wojennej i University of Windsor Canada

  Wymaga to: 
  • uczęszczania na zajęcia organizowanie w formie stacjonarnym off-line;
  • uczestnictwa w zajęciach w formie on-line,
  • uzyskania zaliczenia ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów;
  • złożenia pracy dyplomowej wdrożeniowej, która będzie przedstawiona na otwartym seminarium/konferencji.
 • DYPLOM MBA S&SD
  Absolwenci studiów MPA S&SD otrzymują dyplom/świadectwo ukończenia studiów wydane przez Akademię Sztuki Wojennej i University of Windsor Canada.
 • WYMAGANE DOKUMENTY
  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty: 
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
  • odpis ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia;
  • jedna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm. 
 • KONTAKT
  Dyrektor MBA 

   

  dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman 

  T: 794 999 866 

  e-mail: a.krystman@akademia.mil.pl 

   

  Sekretariat Studiów Podyplomowych

   

  dr Ewelina Czerwińska-Kuleta 

  e-mail: mba@akademia.mil.pl 

  T: 261-813-018 

  budynek 25, pok. 62 

   

  ADRES DO KORESPONDENCJI   

  Akademia Sztuki Wojennej 

  al. gen. A. Chruściela "Montera" 103 

  00-910 Warszawa-Rembertów

MBA Security & Crtical Infrastructure

 • ZAPROSZENIE

  Akademia Sztuki Wojennej to uczelnia niszowa, której korzenie sięgają Szkoły Rycerskiej. Jej historia generuje specjalizację uczelni. Jedną ze strategii domenowych jest rozwój pionu dydaktycznego.  


  Akademia wykorzystując bogate doświadczenia oraz współpracując z różnymi ośrodkami naukowymi, trenerskimi, instytucjami branżowymi z Polski i zagranicy oferuje studia podyplomowe Master of Business Administration Security. MBA Security to program modułowy obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne. Jego głównym założeniem jest pomoc w zrozumieniu zróżnicowanych zagadnień współczesnego zarządzania biznesem zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa narodowego RP. 

    

  Studia MBA Security & Crtical Infrastructure/MBA S&CI skierowane są do osób zarządzających podmiotem zaliczanym do infrastruktury krytycznej państwa. Program sprofilowano tak by wykształcić menadżera ds. zarządzania ciągłością działania przedsiębiorstwa.  

   

  W tym zakresie Akademia prowadzi dwa rodzaje studiów:

   

  • MBA S&CI kierowane dla pionu menadżerskiego podmiotów infrastruktury krytycznej w języku angielskim i polskim, prowadzone we współpracy z University of Windsor Canada
  • MBA S&CI sprofilowane na sektor gazowo-paliwowy w języku polskim

  W ofercie mamy również

  • MBA Security & Defense
  • MBA Security & Sustainable Development

  Od kandydatów wymagamy min. 3-letniego doświadczenia menadżerskiego i min. 5-letniego doświadczenia branżowego, które w naszej opinii jest niezbędne dla określenia własnych oczekiwań edukacyjnych w dziedzinie zarządzania. 

   

  Program MBA Security przeznaczony jest dla osób, którym zależy na doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwem, instytucją, podmiotem mając na uwadze wielopłaszczyznowe, strategiczne, spojrzenie realizacji interesu narodowego RP. Tych z Państwa, którzy mają świadomość jak ważna, a zarazem rzadka współcześnie, jest ta umiejętność, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 

   

  Z poważaniem, 

  Dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman, prof. ASzWoj 

  Dyrektor MBA

 • SYLWETKA ABSOLWENTA MBA S&CI
  Absolwent studiów będzie wykazywał się wiedzą z teorii, metod, narzędzi wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu i jakości uzupełnionych zagadnieniami mieszczącymi się w naukach o bezpieczeństwie implementowanych na potrzeby zarządzania podmiotami należącymi do infrastruktury krytycznej.
  Absolwent nabędzie umiejętności w zakresie sformułowania działań doskonalących potrzebnych do właściwej realizacji strategii funkcjonalnych i strategii ogólnej zapewniającej ciągłość działania podmiotu z punktu widzenia realizacji bezpieczeństwa podmiotu i interesu narodowego.
  Absolwent będzie gotów do wypełniania zobowiązań wobec podmiotu w sposób zdecydowany, świadomy, odpowiedzialny, przedsiębiorczy, etyczny i adekwatny do szacowanego ryzyka.
  Interdyscyplinarny program studiów, nowatorskie formy prowadzenia zajęć, przedstawiane studia przypadków przez międzynarodowe środowisko akademickie oraz ekspertów sektorowych, praca w zespołach, w których uczestnicy wnoszą różny punkt widzenia problemu ciągłości działania, przyczyni się rozwoju kompetencji niezbędnych dla menadżera zarówno w ujęciu strategicznym, jak i funkcjonalnym.
 • WYMAGNIA KWALIFIKACYJNE
  Studia przeznaczone są dla: 
  • absolwentów uczelni wyższych posiadających  dyplom ukończenia uczelni wyższej, co najmniej pierwszego stopnia (studia licencjackie, inżynierskie lub inne równorzędne), tj. posiadania pełnych kwalifikacje na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji;
  • osób o udokumentowanym min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym i/lub kierowania projektami
  • udokumentowane min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży gazowo-paliwowej i/lub zbieżnej
  • rozmowa kwalifikacyjna
 • PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia prowadzone są w systemie zjazdowym (on-line i off-line: sobota–niedziela, on-line: środa) przez cztery semestry. Treści programowe obejmują ok. 595 godzin dydaktycznych. 
   
  • forma studiów: niestacjonarna (on-line/off-line)
  • czas trwania: 4 semestry
  • język studiów: polski
   
  Wykaz przedmiotów w układzie modułowym 
   
   

  MBA SECURITY & CRITICAL INFRASTRUCTURE 

  Liczba godz. dyd. 

  MODUŁ 1: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO 

  30 

  ANALIZA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

  20 

  MAKROEKONOMIA 

  20 

  OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ  

  30 

  MODUŁ 2: ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ NA POZIOMIE STRATEGICZNYM

  ANALIZY STRATEGICZNE 

  20

  STRATEGIE ROZWOJU/MODELE BIZNESOWE 

  15 

  AUDYT SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA  

  15 

  ZARZĄDZANIE PROCESAMI 

  20 

  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ 

  35 

  ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

  20 

  PODEJMOWANIE DECYZJI. TEORIA GIER 

  20 

  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 

  20 

  NEGOCJACJE

  15

  KOMPETENCJE ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH 

  15 

  KONTROLA STRATEGICZNA I ZARZĄDCZA  

  20 

  MODUŁ 3: ZARZĄDZANIE JEDNOSTKA NA POZIOMIE FUNKCJONALNYM

  ZARZĄDZANIE CIAGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA W OBSZARZE HR

  ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  

  20 

  KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

  15 

  ZARZĄDZANIE CIAGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA W OBSZARZE FINANSOWYM

  ZARZĄDZANIE FINANSAMI  

  15 

  AUDYT FINANSOWY  

  20 

  ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA W OBSZARZE DYSTRYBUCJI

  LOGISTYKA DYSTRYBUCJI 

  15 

  ZARZADZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW  

  20 

  ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA W OBSZARZE IT

  INFARMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA 

  15 

  CYBERBEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW STEROWANIA I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ 

  20

  AUDYT SYSTEMÓW I PROCESÓW IT 

  25 

  ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA W OBSZARZE INFORMACJI

  AUDYT PRAWNY 

  20 

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI 

  20 

  ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA INFRASTRUKTURY

  AUDYT OBIEKTOWY 

  15 

  ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  

  15 

  MODUŁ 4: PROJEKT WDROŻENIOWY

  WYSTAPIENIA PUBLICZNE. SZTUKA PREZENTACJI  

  20 

  GRA STRATEGICZNA: ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA  

  25 

  SEMINARIUM DYPLOMOWE  

  20 

   
 • WYKŁADOWCY

  PROWADZĄCY ZAJĘCIA to wykładowcy akademiccy i praktycy z dziedzin ekonomii, finansów, zarządzania oraz eksperci z zakresu bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej (z instytucji: BBN, MAP, RCB) m.in.: prof. dr hab. Jarosław GRYZ, prof. dr hab. Witold ORŁOWSKI, gen. dyw. Andrzej REUDOWICZ, dr Witold SKOMRA, Michał LEONOWICZ, Bartosz PELK, mgr inż. Florian NAUMCZYK, mgr inż. Beata JANOWCZYK, dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman, dr Piotr A. NAIMSKI, prof. dr hab. Artur NOWAK-FAR, dr Joanna Antczak, dr Wiesław KRZESZOWSKI, dr hab. Joanna NOWAKOWSKA-GRUNT, dr hab. Aneta WYSOKIŃSKA-SENKUS, prof. dr hab. Stanisław SIRKO, mgr inż. Sławomir SOBCZAK, dr inż. Michał WIŚNIEWSKI, dr Sławomir OLEARCZYK, dr Krzysztof KAŁUCKI, mgr Elżbieta MĄDRA, Paweł PITERA, dr Maria JABŁOŃSKA-WOŁOSZYN, dr Julia NOWICKA, dr Dariusz KRYSZK, Andrzej BŁASZCZAK, Anna GÓRECZNA, dr Łukasz KISTER, płk dr hab. inż. Grzegorz PILARSKI, Sebastian BURGEMEJSTER, Piotr SABAT, dr hab. Joanna TACZKOWSKA-OLSZEWSKA, dr hab. inż. Grzegorz PILARSKI, Andrzej KRUSZYŃSKI, dr Artur ZDROJEWSKI, płk Włodzimierz WĄTOR, Mariola ZAK-GAJEWSKA, , dr Izabela SZUM, Danuta PIETRASZKIEWICZ, dr hab. Anna WIERZCHOWSKA, płk dr Tomasz KOWALIK, dr Jacek BARTOSIAK, dr Krzysztof MESZYŃSKI, dr hab. Marzena PIOTROWSKA-TRYBULL, dr Aneta PLUTA-ZAREMBA

 • WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

  Absolwenci studiów MBA S&CI otrzymują dyplom/świadectwo ukończenia studiów wydane przez Akademię Sztuki Wojennej. Wymaga to: 

  • uczęszczania na zajęcia organizowanie w formie stacjonarnym - off-line;
  • uczestnictwa w zajęciach w formie on-line,
  • uzyskania zaliczenia ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów;
  • złożenia pracy dyplomowej wdrożeniowej, która będzie przedstawiona na otwartym seminarium/konferencji.
 • DYPLOM

  Absolwenci studiów MPA S&CI otrzymują dyplom/świadectwo ukończenia studiów wydane przez Akademię Sztuki Wojennej w zakresie menadżer ds. zarządzania ciągłością działania.

 • WYMAGANE DOKUMENTY

  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty: 

  • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
  • odpis ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia;
  • jedna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm 
 • KONTAKT

  Dyrektor MBA 

   

  dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman 

  T: 794 999 866 

  e-mail: a.krystman@akademia.mil.pl 

   

  Sekretariat Studiów Podyplomowych

   

  dr Ewelina Czerwińska-Kuleta 

  e-mail: mba@akademia.mil.pl 

  T: 261-813-018 

  budynek 25, pok. 62 

   

  ADRES DO KORESPONDENCJI   

  Akademia Sztuki Wojennej 

  al. gen. A. Chruściela "Montera" 103 

  00-910 Warszawa-Rembertów

Master of Business Administration SECURITY & DEFENSE (MBA S&D)

 • W SKRÓCIE
  Akademia Sztuki Wojennej zaprasza zainteresowanych problematyką zarządzania obronnością i bezpieczeństwem na jedyne w Polsce studia Master of Business Administration Defense&Security. Oferta programowa studiów, o unikatowym charakterze, realizowana będzie przez wykładowców akademickich z uczelni polskich i zagranicznych. Uczelniami partnerskimi są: Uniwersytet w Miskolcu (Węgry) oraz Uniwersytet Helmuta Schmidta - Uniwersytet Bundeswehry w Hamburgu (Niemcy), z którymi podpisano porozumienia programowe.
   
  Zagadnienia praktyczne prezentowane będą m.in. przez przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego, Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz podmiotów zagranicznych.
   
  Program studiów realizowany będzie w języku polskim i angielskim.
 • ZAPROSZENIE

  SZANOWNI PAŃSTWO

   

  Akademia Sztuki Wojennej to uczelnia niszowa, której korzenie sięgają Szkoły Rycerskiej. Jej historia generuje specjalizację uczelni. Jedną ze strategii domenowych jest rozwój pionu dydaktycznego w zakresie zarządzania podmiotami realizującymi zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

   

  Akademia wykorzystując bogate doświadczenia oraz współpracując z różnymi ośrodkami naukowymi, trenerskimi, instytucjami branżowymi z Polski i zagranicy oferuje studia podyplomowe Master of Business Administration Security. MBA Security to program modułowy obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne. Jego głównym założeniem jest pomoc w zrozumieniu zróżnicowanych zagadnień współczesnego zarządzania biznesem zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa narodowego RP.

   

  Studia MBA Security & Defence / MBA S&D zostały stworzone z myślą o potrzebach rozwojowych kadry kierowniczej i menedżerskiej pracującej w przemyśle zbrojeniowym, instytucjach badawczo-rozwojowych realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności oraz służbach mundurowych.

   

  Programy naszych studiów MBA uzyskały pozytywną opinię m.in.: Departamentu Analiz i Przygotowań Obronnych Administracji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA.

   

  Studia MBA Security & Crtical Infrastructure / MBA S&CI skierowane są do osób zarządzających podmiotem infrastruktury krytycznej państwa z zakresu sektora gazowo-paliwowego. Program sprofilowano tak by wykształcić menadżera ds. zarządzania ciągłością działania przedsiębiorstwa.

   

  Przygotowujemy również Program Master of Business Administration Security & Integrated Transport / MBA S&IT na potrzeby menadżerów z firm logistycznych, lotniczych, transportowych.

  Od kandydatów wymagamy min. 3-letniego doświadczenia menadżerskiego i min. 5-letniego doświadczenia branżowego, które w naszej opinii jest niezbędne dla określenia własnych oczekiwań edukacyjnych w dziedzinie zarządzania.

   

  Program MBA Security przeznaczony jest dla osób, którym zależy na doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwem, instytucją, podmiotem mając na uwadze wielopłaszczyznowe, strategiczne, spojrzenie realizacji interesu narodowego RP. Tych z Państwa, którzy mają świadomość jak ważna, a zarazem rzadka współcześnie, jest ta umiejętność, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

   

   

  Z poważaniem,

  Dr hab. (prof. ASzWoj) Aneta Nowakowska-Krystman

   

  Dyrektor MBA

   

 • SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent studiów MBA SECURITY & DEFENSE (MBA D&S) będzie:

  §  wykazywał się wiedzą z teorii, metod, narzędzi wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu i jakości implementowanych na potrzeby podmiotów realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa (przemysłu obronnego, instytucji badawczo-rozwojowych, formacji militarnych);

   

  §  zdobędzie umiejętności potrzebne do opracowania strategii ogólnej, domenowej, funkcjonalnej (w zakresie: produktowo-sprzedażowej, produkcyjno-technologicznej, zasobów ludzkich ludzkich) podejmowania decyzji i implementacji strategii rozwoju podmiotu realizującego zadania na rzecz obronności i/lub bezpieczeństwa państwa;

   

  §  będzie gotowy do wypełniania zobowiązań wobec podmiotu w sposób kompetentny – świadomy, odpowiedzialny, przedsiębiorczy, etyczny.

   

  Interdyscyplinarny program studiów; innowacyjne formy prowadzenia zajęć przez międzynarodowe środowisko akademickie oraz praktycy/eksperci, praca w zespołach, w których uczestnicy wnoszącą różne perspektywy postrzegania problemów zarządczych, przyczyni się do rozszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania podmiotami realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

   

  Tak opracowany program studiów MBA S&D zapewni przygotowanie dyplomantów do pełnienia ról: przywódcy, lidera, menedżera, eksperta, zarówno w ujęciu ogólnym, jak również w aspekcie zarządzania produkcją, nowymi technologiami, produktami, sprzedażą, kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach z branży zbrojeniowej, instytucjach badawczo-rozwojowych realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa, w podmiotach resortu obrony narodowej, w siłach zbrojnych i innych formacjach militarnych. Program MBA S&D oferuje bowiem możliwość wyboru kształcenia dopasowanego do potrzeb uczestnika, proponując moduł specjalnościowy oraz moduł swobodnego wyboru. Program daje możliwość uzyskania specjalizacji:

  • menadżer ds. zarządzania jakością produkcji
  • menadżer ds. zarządzania innowacyjnymi technologiami
  • menadżer ds. sprzedaży – negocjator biznesowy
  • menadżer ds. zarządzania zasobami ludzkimi – przywództwo

  z uwzględnieniem uwarunkowań branżowych specyficznych dla realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności.

 • WYMAGNIA KWALIFIKACYJNE

  Studia przeznaczone są dla:

  • absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie lub inne równorzędne), tj. posiadają pełne kwalifikacje na poziome 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
  • osób o udokumentowanym min. 5-letnim doświadczeniu zawodowym w wyniku zatrudnienia w organizacjach systemu obronnego państwa, systemu bezpieczeństwa narodowego;
  • osób o udokumentowanym min. 3-letnim doświadczeniu na stanowisku kierowniczym lub w zakresie kierowania projektami;
  • rozmowa kwalifikacyjna.
 • PRZEBIEG STUDIÓW

  Studia prowadzone są w systemie zjazdowym oraz on-line (stacjonarne: sobota–niedziela; on-line: środa) przez cztery semestry. Treści programowe obejmują 600 – 650 godzin dydaktycznych, w tym podróż studyjna.

  Wykaz przedmiotów w układzie modułowym

   

  MBA SECURITY & DEFENSE

  Liczba godz. dydaktycznych

  Język

  wykładowy

  MODUŁ 1: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO

  25

  Pol./Ang.

  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

  30

  Ang.

  MAKROEKONOMIA

  20

  Ang.

  UWARUNKOWANIA RESORTOWE

  20

  Pol./Ang.

  MODUŁ 2: OGÓLNOBIZNESOWY

  RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA

  20

  Pol.

  ZARZĄDZANIE FINANSAMI

  20

  Pol./Ang.

  ZARZĄDZANIE PROJEKTEM / PROGRAMEM/ PORTFELEM

  40

  Pol./Ang.

  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

  35

  Pol./Ang.

  BADANIA MARKETINGOWE - ANALIZY RYNKU

  20

  Ang.

  STRATATEGIE MARKETINGOWE

  20

  Ang.

  KONSOLIDACJA/FUZJE

  ASPEKTY PRAWNO - EKONOMICZNE

  20

  Pol./Ang.

  NEGOCJACJE W BIZNESIE A DYPLOMACJA

  20

  Ang.

  MODELE BIZNESOWE

  15

  Pol.

  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

  20

  Pol.

  KOMPETENCJE ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH

  10

  Pol./Ang.

  MODUŁ 3: OGRANICZONEGO WYBORU: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKCJI

  NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

  25

  Ang.

  ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCJI

  20

  Ang.

  ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

  20

  Pol.

  PRZEMYSŁ 4.0

  25

  Ang.

  ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ORGANIZACJI

  20

  Pol.

  SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

  35

  Pol./Ang.

  MODUŁ 3: OGRANICZONEGO WYBORU: ZARZĄDZANIE INNOWACYJNYMI TECHNOLOGIAMI

  START-UP. ZAGADNENIA PRAWNO-ORGANIZACYJNE

  20

  Pol./Ang.

  ZARZĄDZANIE PRZEŁOMOWYMI TECHNOLOGIAMI

  20

  Pol.

  INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA

  20

  Pol./Ang.

  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W TECHNICE AGILE

  20

  Pol.

  ARCHITEKTURA PROCESÓW BIZNESOWYCH I BUSINESS INTELLIGENCE

  20

  Ang.

  KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZO ROZWOJOWE W OBSZARZE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

  40

  Pol./Ang

  MODUŁ 3: OGRANICZONEGO WYBORU: ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ - NEGOCJATROR BIZNESOWY

  EKONOMIA MENADZERSKA

  45

  Ang.

  NEGOCJACJE

  50

  Pol.

  NEGOCJACJE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

  20

  Pol.

  KOMUNIKACJA NIEWERBALNA. MOWA CIAŁA

  15

  Pol.

  KONTROLA EMOCJI W NEGOCJACJACH. PSYCHOLOGIA STRESU

  15

  Pol. /Ang.

  MODUŁ 3: OGRANICZONEGO WYBORU: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - PRZYWÓDZTWO

  PRZYWÓDZTWO

  28

  Pol./Ang.

  KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE PRZYWÓDCY

  20

  Pol./Ang.

  KIEROWANIE ZESPOŁEM

  22

  Pol.

  PSYCHOLOGIA OSIĄGNIĘĆ

  20

  Pol.

  NEGOCJACJE PERSWAZYJNE

  30

  Pol.

  PODEJMOWANIE DECYZJI. TEORIA GIER

  20

  Ang.

  MODUŁ 4: SWOBODNEGO WYBORU

  ETYKA W BIZNESIE

  20

  Pol.

  SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI

  20

  Pol.

  SOCJOLOGIA

  20

  Ang.

  OCENIANIE PRACOWNIKÓW

  20

  Ang.

  EKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA

  20

  Ang.

  RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

  20

  Pol./Ang.

  PRAWO GOSPODARCZE

  20

  Pol./Ang.

  ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

  20

  Pol.

  WNISKOWANIE STATYSTYCZNE

  20

  Pol.

  KONTROLA STRTATEGICZNA

  15

  Pol.

  KONTROLA ZARZĄDCZA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

  20

  Ang.

  ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

  20

  Pol.

  KOMUNIKACJA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

  20

  Pol.

  DOWODZENIE

  20

  Pol./Ang.

  TECHNIKI POZYSKIWANIA ŚWIADOMOŚCI SYTUACYJNEJ I ZDOLNOŚCI ODDZIAŁYWANIA NA BIEG ZDARZEŃ

  20

  Ang.

  ZARZĄDZANIE DEZINFORMACJĄ

  20

  Ang.

  TECHNIKI POZYSKIWANIA INFORMACJI

  20

  Pol./Ang.

  KONSOLIDACJA PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO

  20

  Pol./Ang.

  EKONOMIKA OBRONNOŚCI

  20

  Pol.

  SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA

  20

  Pol.

  PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA NA RZECZ OBRONNOŚCI I

   BEZPIECZEŃSTWA  W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM

  20

  Pol./Ang.

  MODUŁ 5: PROJEKT DYPLOMOWY

  WYSTĄPIENIA PUBLICZNE. SZTUKA PREZENTACJI

  20

  Pol./Ang.

  PODRÓŻ STUDYJNA

  25

  Pol./Ang.

  SEMINARIUM DYPLOMOWE

  23

  Pol.

 • ORGANIZACJA STUDIÓW

  Zajęcia odbywają się w:

  §  Środy on-line

  §  sobota stacjonarnie

  §  niedziela stacjonarnie

  w czasie zjazdów zapewnione jest wyżywienie oraz serwis kawowy (wliczone w koszty studiów)

 • WYKŁADOWCY

  PROWADZĄCY ZAJĘCIA: prof. dr hab. Witold ORŁOWSKI, prof. dr hab. Hubert KRÓLIKOWSKI, prof. dr hab. Artur NOWAK-FAR, prof. dr hab. Jarosław GRYZ, dr hab. Szabolcs NAGY/prof. UNI, dr hab. Joanna NOWAKOWSKA-GRUNT/prof. PCZ, dr hab. Michał JAKUBCZYK/prof. SGH, dr hab. Aneta NOWAKOWSKA-KRYSTMAN/prof. ASzWoj,  płk dr hab. Leszek ELAK/prof. ASzWoj, ppłk dr hab. Grzegorz PILARSKI, dr hab. Aneta WYSOKIŃSKA-SENKUS/prof. ASzWoj, dr hab. Jolanta MOGIŁA-LISOWSKA, dr Joanna ANTCZAK, dr Gyula PULAY/prof. UNI, dr Krzysztof KAŁUCKI, dr Viktor MOLNÁR/prof. UNI, dr hab. Urszula JARECKA, płk dr hab. inż. Sylwester T. KUREK, Piotr SZCZERBIAK, dr Robert KUDELSKI, dr Károly BALATON/prof. UNI, Tomasz KUSIŃSKI, Mateusz ROSZKIEWICZ, Tamás BAKÓ, dr Viktor MOLNÁR/prof. UNI, Elżbieta MĄDRA, Viktor LATES, Mariusz SOCZYŃSKI, Anna GÓRECZNA, Radosław ZAJĄC, dr Sławomir OLEARCZYK, dr Ryszard LEWIŃSKI, płk Robert KUROWSKI, płk Marek KALBARCZYK, dr Michał WIERCIŃSKI, Artur CEGLARSKI, dr Aleksandra KACZMAREK, dr Maciej BEHNKE, dr Maria JABŁOŃSKA-WOŁOSZYN, Mariola ŻAK-GAJEWSKA, dr Marlena NIEMIEC, dr Dorota KUREK, dr Krzysztof WIATER, dr Beata KUŹNIAREK, dr Józef KOZŁOWSKI, dr Tomasz ZIELIŃSKI, dr Julia NOWICKA, dr Marek STRZODA, dr Paulina ZAMELEK, dr Darek KRYSZK, dr inż. Krzysztof SZELĄG, dr hab. inż. Piotr SENKUS, Jarosław GĄSIOR, dr Jarosław KRASZEWSKI, dr Agnieszka SZCZYGIELSKA, Paweł PITERA, dr Wiesław KRZESZOWSKI, Piotr PLEBANIAK, dr Alicja WILCZEWSKA, dr Paulina ZEMELEK, Filip SEREDYŃSKI, dr hab. Marzena PIOTROWSKA - TRYBULL

  KEY SPEAKERS: gen Rajmund ANDRZEJCZAK, gen broni Tomasz PIOTROWSKI, gen bryg. dr inż. Karol DYMANOWSKI, płk dr Tomasz KOWALIK, dr hab. Tomasz KOWNACKI, dr Jacek BARTOSIAK, płk Paweł SWEKLEJ, Joanna MIK WOJTCZAK, Tomasz JANKA, Krzysztof JABŁOŃSKI, Ewa PRZYSUCHA, Andrzej BŁASZCZAK, Andrzej KRUSZYŃSKI, Adam STOLARZ, Maciej MILEWICZ, Ewa ORŁOWSKA, Radosław ŚWIĄTEK, dr Magdalena ZWOLIŃSKA, Paulina BEDNARCZYK, Bartosz SANKIEWICZ, Ariel SZAFRAN, Grzegorz GODLEWSKI, Tomasz CIEĆWIERZ, Artur DĄBKOWSKI, dr Danuta PIETRASZKIEWICZ, dr Izabela SZUM, Artur CHOMA, Piotr WOJCIECHOWSKI, Grażyna JAKUBIEC, Cezary PIECZETOWSKI, Fryderyk GAJEWSKI, Łukasz MROCZEK, Dariusz KARWIŃSKI, Andrzej KANIA

 • WARUNEK UKOŃCZENIA STUDIÓW

  WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW JEST SPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW DYDAKTYCZNYCH ZGODNIE Z PLANEM STUDIÓW:

   

  • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia
  • złożenie wdrożeniowej pracy dyplomowej
  • wystąpienie publiczne na seminarium/konferencji w zakresie podjętej problematyki w pracy dyplomowej
 • DYPLOM

  Absolwent otrzymuje dyplom/świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration Security & Defence w wybranej specjalności:

  • menadżer ds. zarządzania jakością produkcji
  • menadżer ds. zarządzania innowacyjnymi technologiami
  • menadżer ds. zarządzania efektywnością sprzedaży
  • menadżer ds. zarządzania zasobami ludzkimi
 • WYMAGANE DOKUMENTY

  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  • ankieta (kwestionariusz) osobowa
  • odpis ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia
  • jedna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm
 • KONTAKT
  Dyrektor MBA
  dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman
  T: 794 999 866
  a.krystman@akademia.mil.pl 
   
   

  Sekretariat Studiów Podyplomowych
  dr Ewelina Czerwińska-Kuleta
  e-mail: mba@akademia.mil.pl

  t: 261-813-018

  budynek 94, pok. 11

   
  Adres do korespondencji 
   

  Akademia Sztuki Wojennej
  al. gen. A. Chruściela "Montera" 103
  00-910 Warszawa-Rembertów

MBA Security & Crtical Infrastructure (edycja 2021-2023) ENG

 • ZAPROSZENIE
  Akademia Sztuki Wojennej to uczelnia niszowa, której korzenie sięgają Szkoły Rycerskiej. Jej historia generuje specjalizację uczelni. Jedną ze strategii domenowych jest rozwój pionu dydaktycznego.  
   
  Akademia wykorzystując bogate doświadczenia oraz współpracując z różnymi ośrodkami naukowymi, trenerskimi, instytucjami branżowymi z Polski i zagranicy oferuje studia podyplomowe Master of Business Administration Security. MBA Security to program modułowy obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne. Jego głównym założeniem jest pomoc w zrozumieniu zróżnicowanych zagadnień współczesnego zarządzania biznesem zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa narodowego RP. 
    
  Studia MBA Security & Crtical Infrastructure/MBA S&CI skierowane są do osób zarządzających podmiotem zaliczanym do infrastruktury krytycznej państwa. Program sprofilowano tak by wykształcić menadżera ds. zarządzania ciągłością działania przedsiębiorstwa.  
   
  W tym zakresie Akademia prowadzi dwa rodzaje studiów:
  • MBA S&CI kierowane dla pionu menadżerskiego podmiotów infrastruktury krytycznej w języku angielskim i polskim, prowadzone we współpracy z University of Windsor Canada
  • MBA S&CI sprofilowane na sektor gazowo-paliwowy w języku polskim
   
  W ofercie mamy również
  • MBA Security & Defense
  • MBA Security & Sustainable Development
  Od kandydatów wymagamy min. 3-letniego doświadczenia menadżerskiego i min. 5-letniego doświadczenia branżowego, które w naszej opinii jest niezbędne dla określenia własnych oczekiwań edukacyjnych w dziedzinie zarządzania. 
   
  Program MBA Security przeznaczony jest dla osób, którym zależy na doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwem, instytucją, podmiotem mając na uwadze wielopłaszczyznowe, strategiczne, spojrzenie realizacji interesu narodowego RP. Tych z Państwa, którzy mają świadomość jak ważna, a zarazem rzadka współcześnie, jest ta umiejętność, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 
   
  Z poważaniem, 
  Dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman, prof. ASzWoj
  Dyrektor MBA
 • SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent studiów MBA SECURITY & CRITICAL INFRASTRUCTURE (MBA S&CI) będzie wykazywał się wiedzą z teorii, metod, narzędzi wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu i jakości uzupełnionych zagadnieniami mieszczącymi się w naukach o bezpieczeństwie implementowanych na potrzeby podmiotów należących do infrastruktury krytycznej; 
   
  Absolwent nabędzie umiejętności w zakresie sformułowania działań doskonalących potrzebnych do właściwej realizacji strategii funkcjonalnych i strategii ogólnej zapewniającej ciągłość działania podmiotu infrastruktury krytycznej z punktu widzenia bezpieczeństwa i realizacji interesu narodowego. 
   
  Absolwent będzie gotów do wypełniania zobowiązań wobec podmiotu w sposób zdecydowany, świadomy, odpowiedzialny, przedsiębiorczy, etyczny (kompetentny) i adekwatny do sytuacji. 
   
  Interdyscyplinarny program studiów, innowacyjne formy prowadzenia zajęć przez międzynarodowe środowisko akademickie oraz praktycy/eksperci m.in. z Polski i innych krajów, praca w zespołach, w których uczestnicy wnoszą różne perspektywy postrzegania i rozwiązywania problemów zarządczych ze szczególnym uwzględnieniem czasów kryzysu, przyczyni się do rozszerzenia wiedzy, umiejętności, świadomości i kompetencji w zakresie zarządzania podmiotem infrastruktury krytycznej. 
   
  Uczestnictwo w tak skonstruowanym programie studiów MBA S&CI zapewni przygotowanie dyplomantów do pełnienia ról: lidera, menedżera, eksperta, zarówno w ujęciu ogólnym, jak również w aspekcie funkcjonalnym, którego zadaniem jest zapewnienie ciągłości działania podmiotu infrastruktury krytycznej. 
 • WYMAGNIA KWALIFIKACYJNE
  Studia przeznaczone są dla: 
  • absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie lub inne równorzędne), tj. posiadają pełne kwalifikacje na poziome 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji; 
  • osób o udokumentowanym min. 5-letnim doświadczeniu zawodowym w podmiotach należących do infrastruktury krytycznej; 
  • osób o udokumentowanym min. 3-letnim doświadczeniu na stanowisku kierowniczym lub w zakresie kierowania projektami; 
  • rozmowa kwalifikacyjna. 
 • PRZEBIEG STUDIÓW

  Studia prowadzone są w systemie zjazdowym (on-line i off-line: sobota–niedziela, środa - on-line) przez trzy lub cztery semestry (zgodnie z wyborem opcji 1 lub 2). Treści programowe obejmują ok. 600 godzin dydaktycznych. 

  • forma studiów: niestacjonarna (on-line/off-line)
  • czas trwania:

           opcja 1 – 4 semestry

           opcja 2 – 3 semestry

  • język studiów: angielski/polski

   

  Wykaz przedmiotów w układzie modułowym 

   

   

  MBA SECURITY & CRITICAL INFRASTRUCTURE

  Liczba godz. dydaktycznych

  MODUŁ 1: MODUŁ BIZNESOWY

  EKONOMIA MENADŻERSKA

  20

  ZARZĄDZANIE FINANSAMI

  15

  ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

  15

  NEGOCJACJE

  15

  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

  20

  METODY ZARZĄDZANIA

  15

  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

  15

  ARCHITEKTURA PROCESÓW BIZNESOWYCH I BUSINESS INTELLIGENCE

  20

  ANALIZY STRATEGICZNE

  15

  STRATEGIE ROZWOJU/MODELE BIZNESOWE/SIECI BIZNESOWE

  15

  KONTROLA STRATEGICZNA I OPERACYJNA

  15

  KOMPETENCJE ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH

  10

  MODUŁ 2: MODUŁ BEZPIECZEŃSTWO

  BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE/ GEOPOLITYKA

  15

  EKONOMIA GEOPOLITYCZNA

  15

  MAKROEKONOMIA

  15

  ANALIZA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

  15

  MODUŁ 3: INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA

  PODSTWY PRAWNE

  15

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI

  10

  AUDYT SYSTEMÓW I PROCESÓW IT

  15

  AUDYT FINANSOWY

  10

  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

  20

  ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

  20

  PODEJMOWANIE DECYZJI. TEORIA GIER

  15

  OCENA RYZYKA WSZYSTKICH ZAGROZEŃ

  10

  ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

  20

  KOMUNIKACYJNA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

  10

  GRA DECYZYJNA

  20

  MODUŁ 4: UZUPEŁNIAJĄCY

  LOGISTYKA DYSTRYBUCJI

  15

  ZARZADZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

  15

  AUDYT SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

  15

  CYBERBEZPIECZENSTWO SYSTEMÓW STEROWANIA I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

  15

  INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA

  15

  RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA

  15

  AUDYT PRAWNY

  15

  ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

  10

  ODPORNE SYSTEMY INFRASTRUKTURALNE

  15

  EKONOMIA INFRASTRUKTURY

  15

  MODUŁ 5: PROJEKT WDROŻENIOWY

  WYSTĄPIENIA PUBLICZNE. SZTUKA PREZENTACJI

  20

  SEMINARIUM DYPLOMOWE

  20

 • WYKŁADOWCY
  Informacje pojawią się wkrótce.
 • WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
  Absolwenci studiów MBA S&CI otrzymują dyplom/świadectwo ukończenia studiów wydane przez Akademię Sztuki Wojennej. 
   
  Wymaga to: 
  • uczęszczania na zajęcia organizowanie w formie tradycyjnej; 
  • uczestnictwa w zajęciach w formie on-line (e-learning), 
  • uzyskania zaliczenia ze wszystkich przedmiotów objętych programem kształcenia; 
  • złożenia pracy dyplomowej wdrożeniowej, która będzie przedstawiona na otwartym seminarium/konferencji. 
 • DYPLOM
  Absolwent otrzymuje dyplom/świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration Security & Critical Infrastructure: 
   
  • menadżer ds. zarządzania ciągłością działania  
 • WYMAGANE DOKUMENTY
  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty: 
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
  • odpis ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia;
  • jedna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm 
 • KONTAKT
  Dyrektor MBA 
  dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman 
  T: 794 999 866 
   
  Sekretariat Studiów Podyplomowych

  dr Ewelina Czerwińska-Kuleta 

  e-mail: mba@akademia.mil.pl 

  T: 261-813-018 

  budynek 94, pok. 11 

   

  ADRES DO KORESPONDENCJI   

  Akademia Sztuki Wojennej 

  al. gen. A. Chruściela "Montera" 103 

  00-910 Warszawa-Rembertów 

Global Affairs and Diplomacy

 • ZAPROSZENIE  The Centre for Security Studies at the University of Buckingham (BUCSIS) was founded in 2008, and delivers a range of programmes at Bachelors, Masters and Doctoral levels around the general subject area of contemporary security, intelligence and diplomacy studies. BUCSIS has a particular interest in developing new programmes aimed not only at traditional students but also at professionals working in these subject areas, and to do so in an international environment. To this end, the partnership with the War Studies University on the Diploma Studies certificate in Global Affairs and Diplomacy will significantly enhance these objectives and allow us to build what we hope will be a long-term academic relationship of mutual benefit with a partner of distinction.
   
   
  Professor Julian Richards
  Director, Centre for Security and Intelligence Studies (BUCSIS)
  University of Buckingham
   
  *********
  Meeting the contemporary science needs related to the international issues and dynamically developing geopolitical situation in the world, the National Security Faculty of the War Studies University together with the Centre of Security and Intelligence Studies (BUCSIS) of Buckingham University in The United Kingdom has prepared a special didactic offer in the formula of one-year postgraduate studies in Global Affairs and Diplomacy.
   
  The aim of the programme within the framework of Postgraduate Studies in Global Affairs and Diplomacy is to present the knowledge and education to practical learners in international issues and diplomatic protocol. The study programme includes, among the others, such areas as: International Diplomacy Issues, Current Security Challenges, Strategy Study, Conflict Resolution, Global Communication Policy, Great Powers, International Organizations and Institutions, and International Policy Analysis. All classes will be conducted in English. The programme has in its curriculum a one-week study trip to Buckingham University and classes in the Professional Centre of Simulation of War Studies University. The studies are directed primarily to institutions and people dealing with the security in national and international aspect. One-year postgraduate programme ends with the certificated diploma of two universities, that is: War Studies University and University of Buckingham.
   
  prof. John M L Drew
  Dean of Humanities and Social Sciences
  The University of Buckingham
   
  *********
  The National Security Faculty of War Studies University is a forerunner of security research, with number of years of experience, the significant scientific achievements and qualified scientific and didactic staff. The Centre of Security and Intelligence Studies at Buckingham University (BUCSIS) has created a dedicated programme only for War Studies University in the field of general subjects of contemporary security studies, international affairs and diplomacy. The academic staff of Buckingham Centre has numerous years of experience in implementing international politics solutions, advising international institutions, and consulting on negotiations and diplomacy issues.
  I strongly encourage you to take advantage of this offer. I hope that the knowledge and valuable experience gained during this didactic process will contribute to your further professional development.
   
  LTC Andrzej SOBOŃ, Assoc. Prof.
  Dean of the Department of National Security 
  War Studies University
 • O STUDIACH
  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych dwóch uczelni tj. Akademii Sztuki Wojennej i Uniwersytetu Buckingham w Wielkiej Brytanii.
   
  UNIKALNY CHARAKTER STUDIÓW
  • W ramach programu studiów przewdziany jest tygodniowy pobyt studyjny studentów na Uniwersytecie Buckingham, gdzie uczestniczą w przygotowanych dla nich zajęciach.
  • Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych dwóch uczelni tj. Akademii Sztuki Wojennej i Uniwersytetu Buckingham w Wielkiej Brytanii.
  • Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy Wydziału Centrum Bezpieczeństwa i Nauk Pozyskiwania Informacji (BUCSIS) Uniwersytetu Buckingham w Wielkiej Brytanii, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AszWoj, eksperci w obszarze dyplomacji MON i MSZ.
 • SYLWETKA ABSOLWENTA
  Studia skierowane są do osób zajmujących się bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym w obszarze polityki zagranicznej, dyplomacji, wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa, działalności organizacji międzynarodowych oraz komunikacji strategicznej.
   
  Program studiów skupia przedmioty przygotowujące studentów w zakresie wiedzy i kształtuje umiejętności potrzebne do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w obszarze stosunków międzynarodowych i dyplomacji, które implikują politykę bezpieczeństwa państwa oraz wpływają na dynamikę bezpieczeństwa globalnego.
   
  Absolwent studiów podyplomowych Global Affairs and Diplomacy będzie wykazywał się znajomością teorii, metod, narzędzi mieszczących się w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, dotyczących problematyki spraw międzynarodowych, dyplomacji, studiów nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym.
   
  Ściśle sprecyzowany kontekst dydaktyczny studiów pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności do podwyższenia interoperacyjności realizacji zadań i projektów skierowanych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz dyplomacji międzynarodowej.
 • PROGRAM I PRZEBIEG STUDIÓW

  Studia zaorganizowane są w nastepujacych modułach tematycznych:

  • Diplomacy and Global Policy
  • International Organization and Great Powers
  • Communication and Conflict Resolution
  • Contemporary Threats and Challenges to Security

  Dwusemestralne studia prowadzone są w języku angielskim.
  Obszar nauki: nauki społeczne w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
  Poziom kwalifikacji: kwalifikacja na poziomie niepełnym siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.

   

  Prowadzone są w formie:

  Wykłady: 78  godzin

  Ćwiczenia: 118 godzin

  Konsultacje: 4 godzin

  ŁĄCZNIE godzin: 198 godzin

  Ilość ECTS: 60

   

  Przedmioty w semestrze zimowym:

  • Contemporary Global Diplomacy
  • European Union and Crisis Management
  • NATO in Euro-Atlantic Security System
  • Global Political Communication
  • Conflict Resolution
  • Security Challenges and Other Global Issues (Part 1)
  • Intelligence Services and State Security
  • Case Studies in Intelligence Success and Failure: Methodological Issues
  • Language Workshop for Diplomats and Public Service Officials
  • Strategic Game – Workshop "Diplomacy, Conflict and Communications”

  Przedmioty w semestrze letnim:

  • Diplomatic Protocol 
  • Foreign Policy Analysis 
  • Security Challenges and Other Global Issues (Part 2) 
  • Public Diplomacy 
  • Contemporary Security in Middle East 
  • Case Studies in Intelligence Success and Failure: from WWII to 9/11 
  • Case Studies in Intelligence Success and Failure: Evidence from the 21st. century 
  • GAD: Research and Methodology 
  • Strategic Game – Workshop/Seminar 
 • WARUNEK UKOŃCZENIA STUDIÓW
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów: 
  • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia
  • czynny udział w seminariach naukowych
  • złożenie pracy dyplomowej/ artykułu naukowego
   
  Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/student-praca-dyplomowa/ 
 • WYMAGANE DOKUMENTY
  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:
  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach;
  • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.


  Wymagane powyżej dokumenty należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu Studiów Podyplomowych lub wysłać pocztą w terminie nieprzekraczalnym do 30 września br. na adres:

  Adres pocztowy: 
  Dziekanat Studiów Podyplomowych, bud. 25 (WBN), pokój 62 
  Koordynator: dr Józef Kisiel 
  Akademia Sztuki Wojennej 
  al. gen. A. Chruściela 103 
  00-910 Warszawa 
   
  Dziekanat Studiów Podyplomowych:  
  dr Józef Kisiel 
  261-813-018 
  bud. 25, pokój 62
 • REKRUTACJA
  REKRUTACJA ONLINE
  https://rekrutacja.akademia.mil.pl

  Termin zakończenia rekrutacji: 30 września
   
  Wymagane dokumenty:
  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach;
  • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

  Wymagane powyżej dokumenty należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu Studiów Podyplomowych lub wysłać pocztą w terminie nieprzekraczalnym do 30 września br. na adres:
   
  Adres pocztowy: 
  Dziekanat Studiów Podyplomowych, bud. 25 (WBN), pokój 62 
  Koordynator: dr Józef Kisiel 
  Akademia Sztuki Wojennej 
  al. gen. A. Chruściela 103 
  00-910 Warszawa 
   
  Dziekanat Studiów Podyplomowych:  
  dr Józef Kisiel 
  261-813-018 
  bud. 25, pokój 62 
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 zł
 • OPŁATY

  OPŁATA JEDNORAZOWA – 14.000 PLN

   

  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10

   

  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03

   

  OPŁATA SEMESTRALNA – 7.020 PLN na każdy semestr

   

  - semestr zimowy - wpłata do 30.10

   

  - semestr letni - wpłata do 15.03

   

  OPŁATA MIESIĘCZNA – 1.750 PLN na każdy miesiąc

   

  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01

   

  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06

   

 • PRZYDATNE LINKI

  Centre for Security and Intelligence Studies (BUCSIS), https://www.buckingham.ac.uk/research/bucsis

  Akademia Sztuki Wojennej, https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

  Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzwoj, https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/wbn/

 • KONTAKT
  Dyrektor studiów: Global Affairs and Diplomacy