Master of Business Administration SECURITY & DEFENSE (MBA S&D)

 • W SKRÓCIE
  Akademia Sztuki Wojennej zaprasza zainteresowanych problematyką zarządzania obronnością i bezpieczeństwem na jedyne w Polsce studia Master of Business Administration Defense&Security. Oferta programowa studiów, o unikatowym charakterze, realizowana będzie przez wykładowców akademickich z uczelni polskich i zagranicznych. Uczelniami partnerskimi są: Uniwersytet w Miskolcu (Węgry) oraz Uniwersytet Helmuta Schmidta - Uniwersytet Bundeswehry w Hamburgu (Niemcy), z którymi podpisano porozumienia programowe.
   
  Zagadnienia praktyczne prezentowane będą m.in. przez przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego, Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz podmiotów zagranicznych.
   
  Program studiów realizowany będzie w języku polskim i angielskim.
 • ZAPROSZENIE

  SZANOWNI PAŃSTWO

   

  Akademia Sztuki Wojennej to uczelnia niszowa, której korzenie sięgają Szkoły Rycerskiej. Jej historia generuje specjalizację uczelni. Jedną ze strategii domenowych jest rozwój pionu dydaktycznego w zakresie zarządzania podmiotami realizującymi zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

   

  Akademia wykorzystując bogate doświadczenia oraz współpracując z różnymi ośrodkami naukowymi, trenerskimi, instytucjami branżowymi z Polski i zagranicy oferuje studia podyplomowe Master of Business Administration Security. MBA Security to program modułowy obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne. Jego głównym założeniem jest pomoc w zrozumieniu zróżnicowanych zagadnień współczesnego zarządzania biznesem zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa narodowego RP.

   

  Studia MBA Security & Defence / MBA S&D zostały stworzone z myślą o potrzebach rozwojowych kadry kierowniczej i menedżerskiej pracującej w przemyśle zbrojeniowym, instytucjach badawczo-rozwojowych realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności oraz służbach mundurowych.

   

  Programy naszych studiów MBA uzyskały pozytywną opinię m.in.: Departamentu Analiz i Przygotowań Obronnych Administracji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA.

   

  Studia MBA Security & Crtical Infrastructure / MBA S&CI skierowane są do osób zarządzających podmiotem infrastruktury krytycznej państwa z zakresu sektora gazowo-paliwowego. Program sprofilowano tak by wykształcić menadżera ds. zarządzania ciągłością działania przedsiębiorstwa.

   

  Przygotowujemy również Program Master of Business Administration Security & Integrated Transport / MBA S&IT na potrzeby menadżerów z firm logistycznych, lotniczych, transportowych.

  Od kandydatów wymagamy min. 3-letniego doświadczenia menadżerskiego i min. 5-letniego doświadczenia branżowego, które w naszej opinii jest niezbędne dla określenia własnych oczekiwań edukacyjnych w dziedzinie zarządzania.

   

  Program MBA Security przeznaczony jest dla osób, którym zależy na doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwem, instytucją, podmiotem mając na uwadze wielopłaszczyznowe, strategiczne, spojrzenie realizacji interesu narodowego RP. Tych z Państwa, którzy mają świadomość jak ważna, a zarazem rzadka współcześnie, jest ta umiejętność, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

   

   

  Z poważaniem,

  Dr hab. (prof. ASzWoj) Aneta Nowakowska-Krystman

   

  Dyrektor MBA

   

 • SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent studiów MBA SECURITY & DEFENSE (MBA D&S) będzie:

  §  wykazywał się wiedzą z teorii, metod, narzędzi wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu i jakości implementowanych na potrzeby podmiotów realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa (przemysłu obronnego, instytucji badawczo-rozwojowych, formacji militarnych);

   

  §  zdobędzie umiejętności potrzebne do opracowania strategii ogólnej, domenowej, funkcjonalnej (w zakresie: produktowo-sprzedażowej, produkcyjno-technologicznej, zasobów ludzkich ludzkich) podejmowania decyzji i implementacji strategii rozwoju podmiotu realizującego zadania na rzecz obronności i/lub bezpieczeństwa państwa;

   

  §  będzie gotowy do wypełniania zobowiązań wobec podmiotu w sposób kompetentny – świadomy, odpowiedzialny, przedsiębiorczy, etyczny.

   

  Interdyscyplinarny program studiów; innowacyjne formy prowadzenia zajęć przez międzynarodowe środowisko akademickie oraz praktycy/eksperci, praca w zespołach, w których uczestnicy wnoszącą różne perspektywy postrzegania problemów zarządczych, przyczyni się do rozszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania podmiotami realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

   

  Tak opracowany program studiów MBA S&D zapewni przygotowanie dyplomantów do pełnienia ról: przywódcy, lidera, menedżera, eksperta, zarówno w ujęciu ogólnym, jak również w aspekcie zarządzania produkcją, nowymi technologiami, produktami, sprzedażą, kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach z branży zbrojeniowej, instytucjach badawczo-rozwojowych realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa, w podmiotach resortu obrony narodowej, w siłach zbrojnych i innych formacjach militarnych. Program MBA S&D oferuje bowiem możliwość wyboru kształcenia dopasowanego do potrzeb uczestnika, proponując moduł specjalnościowy oraz moduł swobodnego wyboru. Program daje możliwość uzyskania specjalizacji:

  • menadżer ds. zarządzania jakością produkcji
  • menadżer ds. zarządzania innowacyjnymi technologiami
  • menadżer ds. sprzedaży – negocjator biznesowy
  • menadżer ds. zarządzania zasobami ludzkimi – przywództwo

  z uwzględnieniem uwarunkowań branżowych specyficznych dla realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności.

 • WYMAGNIA KWALIFIKACYJNE

  Studia przeznaczone są dla:

  • absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie lub inne równorzędne), tj. posiadają pełne kwalifikacje na poziome 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
  • osób o udokumentowanym min. 5-letnim doświadczeniu zawodowym w wyniku zatrudnienia w organizacjach systemu obronnego państwa, systemu bezpieczeństwa narodowego;
  • osób o udokumentowanym min. 3-letnim doświadczeniu na stanowisku kierowniczym lub w zakresie kierowania projektami;
  • rozmowa kwalifikacyjna.
 • PRZEBIEG STUDIÓW

  Studia prowadzone są w systemie zjazdowym oraz on-line (stacjonarne: sobota–niedziela; on-line: środa) przez cztery semestry. Treści programowe obejmują 600 – 650 godzin dydaktycznych, w tym podróż studyjna.

  Wykaz przedmiotów w układzie modułowym

   

  MBA SECURITY & DEFENSE

  Liczba godz. dydaktycznych

  Język

  wykładowy

  MODUŁ 1: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO

  25

  Pol./Ang.

  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

  30

  Ang.

  MAKROEKONOMIA

  20

  Ang.

  UWARUNKOWANIA RESORTOWE

  20

  Pol./Ang.

  MODUŁ 2: OGÓLNOBIZNESOWY

  RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA

  20

  Pol.

  ZARZĄDZANIE FINANSAMI

  20

  Pol./Ang.

  ZARZĄDZANIE PROJEKTEM / PROGRAMEM/ PORTFELEM

  40

  Pol./Ang.

  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

  35

  Pol./Ang.

  BADANIA MARKETINGOWE - ANALIZY RYNKU

  20

  Ang.

  STRATATEGIE MARKETINGOWE

  20

  Ang.

  KONSOLIDACJA/FUZJE

  ASPEKTY PRAWNO - EKONOMICZNE

  20

  Pol./Ang.

  NEGOCJACJE W BIZNESIE A DYPLOMACJA

  20

  Ang.

  MODELE BIZNESOWE

  15

  Pol.

  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

  20

  Pol.

  KOMPETENCJE ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH

  10

  Pol./Ang.

  MODUŁ 3: OGRANICZONEGO WYBORU: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKCJI

  NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

  25

  Ang.

  ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCJI

  20

  Ang.

  ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

  20

  Pol.

  PRZEMYSŁ 4.0

  25

  Ang.

  ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ORGANIZACJI

  20

  Pol.

  SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

  35

  Pol./Ang.

  MODUŁ 3: OGRANICZONEGO WYBORU: ZARZĄDZANIE INNOWACYJNYMI TECHNOLOGIAMI

  START-UP. ZAGADNENIA PRAWNO-ORGANIZACYJNE

  20

  Pol./Ang.

  ZARZĄDZANIE PRZEŁOMOWYMI TECHNOLOGIAMI

  20

  Pol.

  INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA

  20

  Pol./Ang.

  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W TECHNICE AGILE

  20

  Pol.

  ARCHITEKTURA PROCESÓW BIZNESOWYCH I BUSINESS INTELLIGENCE

  20

  Ang.

  KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZO ROZWOJOWE W OBSZARZE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

  40

  Pol./Ang

  MODUŁ 3: OGRANICZONEGO WYBORU: ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ - NEGOCJATROR BIZNESOWY

  EKONOMIA MENADZERSKA

  45

  Ang.

  NEGOCJACJE

  50

  Pol.

  NEGOCJACJE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

  20

  Pol.

  KOMUNIKACJA NIEWERBALNA. MOWA CIAŁA

  15

  Pol.

  KONTROLA EMOCJI W NEGOCJACJACH. PSYCHOLOGIA STRESU

  15

  Pol. /Ang.

  MODUŁ 3: OGRANICZONEGO WYBORU: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - PRZYWÓDZTWO

  PRZYWÓDZTWO

  28

  Pol./Ang.

  KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE PRZYWÓDCY

  20

  Pol./Ang.

  KIEROWANIE ZESPOŁEM

  22

  Pol.

  PSYCHOLOGIA OSIĄGNIĘĆ

  20

  Pol.

  NEGOCJACJE PERSWAZYJNE

  30

  Pol.

  PODEJMOWANIE DECYZJI. TEORIA GIER

  20

  Ang.

  MODUŁ 4: SWOBODNEGO WYBORU

  ETYKA W BIZNESIE

  20

  Pol.

  SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI

  20

  Pol.

  SOCJOLOGIA

  20

  Ang.

  OCENIANIE PRACOWNIKÓW

  20

  Ang.

  EKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA

  20

  Ang.

  RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

  20

  Pol./Ang.

  PRAWO GOSPODARCZE

  20

  Pol./Ang.

  ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

  20

  Pol.

  WNISKOWANIE STATYSTYCZNE

  20

  Pol.

  KONTROLA STRTATEGICZNA

  15

  Pol.

  KONTROLA ZARZĄDCZA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

  20

  Ang.

  ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

  20

  Pol.

  KOMUNIKACJA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

  20

  Pol.

  DOWODZENIE

  20

  Pol./Ang.

  TECHNIKI POZYSKIWANIA ŚWIADOMOŚCI SYTUACYJNEJ I ZDOLNOŚCI ODDZIAŁYWANIA NA BIEG ZDARZEŃ

  20

  Ang.

  ZARZĄDZANIE DEZINFORMACJĄ

  20

  Ang.

  TECHNIKI POZYSKIWANIA INFORMACJI

  20

  Pol./Ang.

  KONSOLIDACJA PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO

  20

  Pol./Ang.

  EKONOMIKA OBRONNOŚCI

  20

  Pol.

  SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA

  20

  Pol.

  PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA NA RZECZ OBRONNOŚCI I

   BEZPIECZEŃSTWA  W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM

  20

  Pol./Ang.

  MODUŁ 5: PROJEKT DYPLOMOWY

  WYSTĄPIENIA PUBLICZNE. SZTUKA PREZENTACJI

  20

  Pol./Ang.

  PODRÓŻ STUDYJNA

  25

  Pol./Ang.

  SEMINARIUM DYPLOMOWE

  23

  Pol.

 • ORGANIZACJA STUDIÓW

  Zajęcia odbywają się w:

  §  Środy on-line

  §  sobota stacjonarnie

  §  niedziela stacjonarnie

  w czasie zjazdów zapewnione jest wyżywienie oraz serwis kawowy (wliczone w koszty studiów)

   

  Termin składania dokumentów:

  do 15.09. 2020 r. (rekrutacja już otwarta)

   

  Terminy zjazdów w roku akademickim 2020/2021:

  ZAJĘCIA STACJONARNE:

  ZAJĘCIA ON-LINE:

  3-4 oraz 24-25 października 2020 r.

  21 października 2020 r.

  7-8 oraz 21-22 listopada 2020 r.

  4 oraz 18 listopada 2020 r.

  5-6 oraz 19-20 grudnia 2020 r.

  2 oraz 16 grudnia 2020 r.

  9-10 oraz 30-31 stycznia 2021 r.

  6 oraz 27 stycznia 2021 r.

  6-7 oraz 27-28 marca 2021 r.

  3 oraz 24 marca 2021 r.

  10-11 oraz 24-25 kwietnia 2021 r.

  7 oraz 21 kwietnia 2021 r.

  15-16 oraz 29-30 maja 2021 r.

  12 oraz 26  maja 2021 r.

  12-13 oraz 19-20 czerwca 2021 r.

  9 oraz 16 czerwca 2021 r.

  SESJA:

  SESJA POPRAWKOW:

  3 lutego 2021 r. / on-line, 6-7  lutego 2020 r.

  17 lutego 2021 r. / on-line, 20-21 lutego 2021 r.

  23 czerwca/ on-line, 26-27 czerwca 2021 r.

  11-12 września 2021 r. 

 • WYKŁADOWCY

  PROWADZĄCY ZAJĘCIA: prof. dr hab. Witold ORŁOWSKI, prof. dr hab. Hubert KRÓLIKOWSKI, prof. dr hab. Artur NOWAK-FAR, prof. dr hab. Jarosław GRYZ, dr hab. Szabolcs NAGY/prof. UNI, dr hab. Joanna NOWAKOWSKA-GRUNT/prof. PCZ, dr hab. Michał JAKUBCZYK/prof. SGH, dr hab. Aneta NOWAKOWSKA-KRYSTMAN/prof. ASzWoj,  płk dr hab. Leszek ELAK/prof. ASzWoj, ppłk dr hab. Grzegorz PILARSKI, dr hab. Aneta WYSOKIŃSKA-SENKUS/prof. ASzWoj, dr hab. Jolanta MOGIŁA-LISOWSKA, dr Joanna ANTCZAK, dr Gyula PULAY/prof. UNI, dr Krzysztof KAŁUCKI, dr Viktor MOLNÁR/prof. UNI, dr hab. Urszula JARECKA, płk dr hab. inż. Sylwester T. KUREK, Piotr SZCZERBIAK, dr Robert KUDELSKI, dr Károly BALATON/prof. UNI, Tomasz KUSIŃSKI, Mateusz ROSZKIEWICZ, Tamás BAKÓ, dr Viktor MOLNÁR/prof. UNI, Elżbieta MĄDRA, Viktor LATES, Mariusz SOCZYŃSKI, Anna GÓRECZNA, Radosław ZAJĄC, dr Sławomir OLEARCZYK, dr Ryszard LEWIŃSKI, płk Robert KUROWSKI, płk Marek KALBARCZYK, dr Michał WIERCIŃSKI, Artur CEGLARSKI, dr Aleksandra KACZMAREK, dr Maciej BEHNKE, dr Maria JABŁOŃSKA-WOŁOSZYN, Mariola ŻAK-GAJEWSKA, dr Marlena NIEMIEC, dr Dorota KUREK, dr Krzysztof WIATER, dr Beata KUŹNIAREK, dr Józef KOZŁOWSKI, dr Tomasz ZIELIŃSKI, dr Julia NOWICKA, dr Marek STRZODA, dr Paulina ZAMELEK, dr Darek KRYSZK, dr inż. Krzysztof SZELĄG, dr hab. inż. Piotr SENKUS, Jarosław GĄSIOR, dr Jarosław KRASZEWSKI, dr Agnieszka SZCZYGIELSKA, Paweł PITERA, dr Wiesław KRZESZOWSKI, Piotr PLEBANIAK, dr Alicja WILCZEWSKA, dr Paulina ZEMELEK, Filip SEREDYŃSKI, dr hab. Marzena PIOTROWSKA - TRYBULL

  KEY SPEAKERS: gen Rajmund ANDRZEJCZAK, gen broni Tomasz PIOTROWSKI, gen bryg. dr inż. Karol DYMANOWSKI, płk dr Tomasz KOWALIK, dr hab. Tomasz KOWNACKI, dr Jacek BARTOSIAK, płk Paweł SWEKLEJ, Joanna MIK WOJTCZAK, Tomasz JANKA, Krzysztof JABŁOŃSKI, Ewa PRZYSUCHA, Andrzej BŁASZCZAK, Andrzej KRUSZYŃSKI, Adam STOLARZ, Maciej MILEWICZ, Ewa ORŁOWSKA, Radosław ŚWIĄTEK, dr Magdalena ZWOLIŃSKA, Paulina BEDNARCZYK, Bartosz SANKIEWICZ, Ariel SZAFRAN, Grzegorz GODLEWSKI, Tomasz CIEĆWIERZ, Artur DĄBKOWSKI, dr Danuta PIETRASZKIEWICZ, dr Izabela SZUM, Artur CHOMA, Piotr WOJCIECHOWSKI, Grażyna JAKUBIEC, Cezary PIECZETOWSKI, Fryderyk GAJEWSKI, Łukasz MROCZEK, Dariusz KARWIŃSKI, Andrzej KANIA

 • WARUNEK UKOŃCZENIA STUDIÓW

  WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW JEST SPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW DYDAKTYCZNYCH ZGODNIE Z PLANEM STUDIÓW:

  • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia
  • złożenie wdrożeniowej pracy dyplomowej
  • wystąpienie publiczne na seminarium/konferencji w zakresie podjętej problematyki w pracy dyplomowej
 • DYPLOM

  Absolwent otrzymuje dyplom/świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration Security & Defence w wybranej specjalności:

  • menadżer ds. zarządzania jakością produkcji
  • menadżer ds. zarządzania innowacyjnymi technologiami
  • menadżer ds. zarządzania efektywnością sprzedaży
  • menadżer ds. zarządzania zasobami ludzkimi
 • WYMAGANE DOKUMENTY

  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  • ankieta (kwestionariusz) osobowa
  • odpis ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia
  • jedna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm
 • OPŁATY ZA STUDIA
  • Opłata rekrutacyjna: 85 zł
  • Cena studiów MBA D&S: 32 000 zł (jednorazową płatność)
  • Cena studiów w czterech ratach MBA D&S: 32 000 zł (8 200 zł, 8 200 zł, 8 200 zł, 8 200 zł)
 • KONTAKT
  Dyrektor MBA
  dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman
  T: 794 999 866
  a.krystman@akademia.mil.pl 
   
   

  Sekretariat Studiów Podyplomowych
  dr Ewelina Czerwińska-Kuleta
  e-mail: mba@akademia.mil.pl

  t: 261-813-018

  budynek 94, pok. 11

   
  Adres do korespondencji 
   

  Akademia Sztuki Wojennej
  al. gen. A. Chruściela "Montera" 103
  00-910 Warszawa-Rembertów

MBA Security & Crtical Infrastructure (edycja 2021-2023)

 • ZAPROSZENIE
  Akademia Sztuki Wojennej to uczelnia niszowa, której korzenie sięgają Szkoły Rycerskiej. Jej historia generuje specjalizację uczelni. Jedną ze strategii domenowych jest rozwój pionu dydaktycznego.  
   
  Akademia wykorzystując bogate doświadczenia oraz współpracując z różnymi ośrodkami naukowymi, trenerskimi, instytucjami branżowymi z Polski i zagranicy oferuje studia podyplomowe Master of Business Administration Security. MBA Security to program modułowy obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne. Jego głównym założeniem jest pomoc w zrozumieniu zróżnicowanych zagadnień współczesnego zarządzania biznesem zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa narodowego RP. 
   
  Studia MBA Security & Defence / MBA S&D zostały stworzone z myślą o potrzebach rozwojowych kadry kierowniczej i menedżerskiej pracującej w przemyśle zbrojeniowym, instytucjach badawczo-rozwojowych realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności oraz służbach mundurowych.  
   
  Studia MBA Security & Crtical Infrastructure/MBA S&CI skierowane są do osób zarządzających podmiotem zaliczanym do infrastruktury krytycznej państwa. Program sprofilowano tak by wykształcić menadżera ds. zarządzania ciągłością działania przedsiębiorstwa.  
   
  W tym zakresie Akademia prowadzi studia uruchomione w 2020 r. dla sektora gazowo-paliwowego. 
   
  Przygotowujemy również Program Master of Business Administration Security & Integrated Transport / MBA S&IT na potrzeby menadżerów z firm handlowych, logistycznych, lotniczych, transportowych. 
   
  Od kandydatów wymagamy min. 3-letniego doświadczenia menadżerskiego i min. 5-letniego doświadczenia branżowego, które w naszej opinii jest niezbędne dla określenia własnych oczekiwań edukacyjnych w dziedzinie zarządzania. 
   
  Program MBA Security przeznaczony jest dla osób, którym zależy na doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwem, instytucją, podmiotem mając na uwadze wielopłaszczyznowe, strategiczne, spojrzenie realizacji interesu narodowego RP. Tych z Państwa, którzy mają świadomość jak ważna, a zarazem rzadka współcześnie, jest ta umiejętność, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 
   
  Z poważaniem, 
  Dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman, prof. ASzWoj 
  Dyrektor MBA
 • SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent studiów MBA SECURITY & CRITICAL INFRASTRUCTURE (MBA S&CI) będzie wykazywał się wiedzą z teorii, metod, narzędzi wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu i jakości uzupełnionych zagadnieniami mieszczącymi się w naukach o bezpieczeństwie implementowanych na potrzeby podmiotów należących do infrastruktury krytycznej; 
   
  Absolwent nabędzie umiejętności w zakresie sformułowania działań doskonalących potrzebnych do właściwej realizacji strategii funkcjonalnych i strategii ogólnej zapewniającej ciągłość działania podmiotu infrastruktury krytycznej z punktu widzenia bezpieczeństwa i realizacji interesu narodowego. 
   
  Absolwent będzie gotów do wypełniania zobowiązań wobec podmiotu w sposób zdecydowany, świadomy, odpowiedzialny, przedsiębiorczy, etyczny (kompetentny) i adekwatny do sytuacji. 
   
  Interdyscyplinarny program studiów, innowacyjne formy prowadzenia zajęć przez międzynarodowe środowisko akademickie oraz praktycy/eksperci m.in. z Polski i innych krajów, praca w zespołach, w których uczestnicy wnoszą różne perspektywy postrzegania i rozwiązywania problemów zarządczych ze szczególnym uwzględnieniem czasów kryzysu, przyczyni się do rozszerzenia wiedzy, umiejętności, świadomości i kompetencji w zakresie zarządzania podmiotem infrastruktury krytycznej. 
   
  Uczestnictwo w tak skonstruowanym programie studiów MBA S&CI zapewni przygotowanie dyplomantów do pełnienia ról: lidera, menedżera, eksperta, zarówno w ujęciu ogólnym, jak również w aspekcie funkcjonalnym, którego zadaniem jest zapewnienie ciągłości działania podmiotu infrastruktury krytycznej. 
 • WYMAGNIA KWALIFIKACYJNE
  Studia przeznaczone są dla: 
  • absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie lub inne równorzędne), tj. posiadają pełne kwalifikacje na poziome 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji; 
  • osób o udokumentowanym min. 5-letnim doświadczeniu zawodowym w podmiotach należących do infrastruktury krytycznej; 
  • osób o udokumentowanym min. 3-letnim doświadczeniu na stanowisku kierowniczym lub w zakresie kierowania projektami; 
  • rozmowa kwalifikacyjna. 
 • PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia prowadzone są w systemie zjazdowym (stacjonarne: sobota–niedziela; on-line: środa) przez cztery semestry. Treści programowe obejmują 650 godzin dydaktycznych. 
   
  Wykaz przedmiotów w układzie modułowym 
   

  MBA SECURITY & CRITICAL INFRASTRUCTURE 

  Liczba godz. dydaktycznych 

  Język 

  wykładowy 

  MODUŁ 1: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

  ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO 

  25 

  Ang./Pol. 

  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM 

  30 

  Ang. 

  MAKROEKONOMIA 

  20 

  Ang. 

  OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ  

  30 

  Pol. 

  MODUŁ 2: ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ NA POZIOMIE STRATEGICZNYM 

  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE 

  25 

  Pol. 

  MODELE BIZNESOWE 

  15 

  Pol. 

  AUDYT SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA  

  15 

  Pol. 

  ZARZĄDZANIE PROCESAMI 

  20 

  Pol./Ang. 

  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ 

  35 

  Pol. 

  ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

  20 

  Pol. 

  PODEJMOWANIE DECYZJI. TEORIA GIER 

  20 

  Ang. 

  NEGOCJACJE 

  15 

  Pol. 

  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 

  20 

  Pol. 

  KOMPETENCJE ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH 

  15 

  Pol./Ang. 

  KONTROLA STRATEGICZNA I ZARZĄDCZA  

  20 

  Pol. 

  MODUŁ 3: ZARZĄDZANIE JEDNOSTKA NA POZIOMIE FUNKCJONALNYM 

  ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  

  20 

  Pol. 

  KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

  15 

  Pol. 

  MODUŁ 3: ZARZĄDZANIE CIAGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA W OBSZARZE FINANSOWYM 

  ZARZĄDZANIE FINANSAMI  

  15 

  Pol. 

  AUDYT FINANSOWY  

  20 

  Pol. 

  MODUŁ 3: ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA W OBSZARZE DYSTRYBUCJI 

  LOGISTYKA DYSTRYBUCJI 

  15 

  Ang. 

  ZARZADZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW  

  20 

  Ang. 

  MODUŁ 3: ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA W OBSZARZE IT 

  INFARMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA 

  15 

  Pol. 

  CYBERBEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW STEROWANIA I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ 

  25 

  Pol./Ang. 

  AUDYT SYSTEMÓW I PROCESÓW IT 

  25 

  Pol./Ang. 

  MODUŁ 3: ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA W OBSZARZE INFORMACJI 

   

   

  AUDYT PRAWNY 

  20 

  Ang. 

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI 

  20 

  Pol./Ang. 

  TECHNIKI POZYSKIWANIA INFORMACJI 

  15 

  Pol./Ang. 

  MODUŁ 3: ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA INFRASTRUKTURY 

   

   

  AUDYT OBIEKTOWY 

  15 

  Pol. 

  ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  

  15 

  Pol. 

  MODUŁ 4: PROJEKT WDROŻENIOWY 

  WYSTAPIENIA PUBLICZNE. SZTUKA PREZENTACJI  

  20 

  Pol. 

  GRA STRATEGICZNA: ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA  

  25 

  Pol./Ang. 

  SEMINARIUM DYPLOMOWE  

  20 

  Pol. 

 • WYKŁADOWCY
  PROWADZĄCY ZAJĘCIA to wykładowcy akademiccy i praktycy z dziedzin ekonomii, finansów, zarządzania oraz eksperci z zakresu bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej (z instytucji: BBN, MAP, RCB) m.in.: prof. dr hab. Jarosław GRYZ, prof. dr hab. Witold ORŁOWSKI, dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman, dr Piotr A. NAIMSKI, prof. dr hab. Artur NOWAK-FAR, dr Joanna Antczak, dr Wiesław KRZESZOWSKI, dr hab. Joanna NOWAKOWSKA-GRUNT, dr hab. Aneta WYSOKIŃSKA-SENKUS, prof. dr hab. Stanisław SIRKO, mgr inż. Sławomir SOBCZAK, dr inż. Michał WIŚNIEWSKI, dr Sławomir OLEARCZYK, dr Krzysztof KAŁUCKI, mgr Elżbieta MĄDRA, Paweł PITERA, Grażyna JAKUBIEC, dr Julia NOWICKA, dr Dariusz KRYSZK, Andrzej BŁASZCZAK, Wiktoria STOJANOWSKA, dr Jakub DOŃSKI–LESIUK, Anna GÓRECZNA, dr Łukasz KISTER, płk dr hab. inż. Grzegorz PILARSKI, Sebastian BURGEMEJSTER, Piotr SABAT, dr hab. Joanna TACZKOWSKA-OLSZEWSKA, dr hab. inż. Grzegorz PILARSKI, dr Józef KOZŁOWSKI, Andrzej KRUSZYŃSKI, dr Artur ZDROJEWSKI, płk Włodzimierz WĄTOR, Mariola ZAK-GAJEWSKA, gen. dyw. Andrzej REUDOWICZ, dr Izabela SZUM, Danuta PIETRASZKIEWICZ, dr hab. Anna WIERZCHOWSKA, płk dr Tomasz KOWALIK, dr Jacek BARTOSIAK, dr Krzysztof MESZYŃSKI, dr Witold SKOMRA, Michał LEONOWICZ, Bartosz PELK, mgr inż. Florian NAUMCZYK, mgr inż. Beata JANOWCZYK. 
 • WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
  Absolwenci studiów MBA S&CI otrzymują dyplom/świadectwo ukończenia studiów wydane przez Akademię Sztuki Wojennej. 
   
  Wymaga to: 
  • uczęszczania na zajęcia organizowanie w formie tradycyjnej; 
  • uczestnictwa w zajęciach w formie on-line (e-learning), 
  • uzyskania zaliczenia ze wszystkich przedmiotów objętych programem kształcenia; 
  • złożenia pracy dyplomowej wdrożeniowej, która będzie przedstawiona na otwartym seminarium/konferencji. 
 • DYPLOM
  Absolwent otrzymuje dyplom/świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration Security & Critical Infrastructure: 
   
  • menadżer ds. zarządzania ciągłością działania  
 • WYMAGANE DOKUMENTY
  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty: 
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
  • odpis ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia;
  • jedna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm 
 • OPŁATY ZA STUDIA
  • Opłata rekrutacyjna: 85 zł 
  • Cena studiów MBA S&CI: 32 000 zł (jednorazową płatność) 
  • Cena studiów w czterech ratach MBA S&CI: 32 000 zł (8 000 zł, 8 000 zł, 8 000 zł, 8 000 zł) 
 • KONTAKT
  Dyrektor MBA 
  dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman 
  T: 794 999 866 
   
  Sekretariat Studiów Podyplomowych

  dr Ewelina Czerwińska-Kuleta 

  e-mail: mba@akademia.mil.pl 

  T: 261-813-018 

  budynek 94, pok. 11 

   

  ADRES DO KORESPONDENCJI   

  Akademia Sztuki Wojennej 

  al. gen. A. Chruściela "Montera" 103 

  00-910 Warszawa-Rembertów 

Global Affairs and Diplomacy

 • ZAPROSZENIE  The Centre for Security Studies at the University of Buckingham (BUCSIS) was founded in 2008, and delivers a range of programmes at Bachelors, Masters and Doctoral levels around the general subject area of contemporary security, intelligence and diplomacy studies. BUCSIS has a particular interest in developing new programmes aimed not only at traditional students but also at professionals working in these subject areas, and to do so in an international environment. To this end, the partnership with the War Studies University on the Diploma Studies certificate in Global Affairs and Diplomacy will significantly enhance these objectives and allow us to build what we hope will be a long-term academic relationship of mutual benefit with a partner of distinction.
   
   
  Professor Julian Richards
  Director, Centre for Security and Intelligence Studies (BUCSIS)
  University of Buckingham
   
  *********
  Meeting the contemporary science needs related to the international issues and dynamically developing geopolitical situation in the world, the National Security Faculty of the War Studies University together with the Centre of Security and Intelligence Studies (BUCSIS) of Buckingham University in The United Kingdom has prepared a special didactic offer in the formula of one-year postgraduate studies in Global Affairs and Diplomacy.
   
  The aim of the programme within the framework of Postgraduate Studies in Global Affairs and Diplomacy is to present the knowledge and education to practical learners in international issues and diplomatic protocol. The study programme includes, among the others, such areas as: International Diplomacy Issues, Current Security Challenges, Strategy Study, Conflict Resolution, Global Communication Policy, Great Powers, International Organizations and Institutions, and International Policy Analysis. All classes will be conducted in English. The programme has in its curriculum a one-week study trip to Buckingham University and classes in the Professional Centre of Simulation of War Studies University. The studies are directed primarily to institutions and people dealing with the security in national and international aspect. One-year postgraduate programme ends with the certificated diploma of two universities, that is: War Studies University and University of Buckingham.
   
  prof. John M L Drew
  Dean of Humanities and Social Sciences
  The University of Buckingham
   
  *********
  The National Security Faculty of War Studies University is a forerunner of security research, with number of years of experience, the significant scientific achievements and qualified scientific and didactic staff. The Centre of Security and Intelligence Studies at Buckingham University (BUCSIS) has created a dedicated programme only for War Studies University in the field of general subjects of contemporary security studies, international affairs and diplomacy. The academic staff of Buckingham Centre has numerous years of experience in implementing international politics solutions, advising international institutions, and consulting on negotiations and diplomacy issues.
  I strongly encourage you to take advantage of this offer. I hope that the knowledge and valuable experience gained during this didactic process will contribute to your further professional development.
   
  LTC Andrzej SOBOŃ, Assoc. Prof.
  Dean of the Department of National Security 
  War Studies University
 • O STUDIACH
  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych dwóch uczelni tj. Akademii Sztuki Wojennej i Uniwersytetu Buckingham w Wielkiej Brytanii.
   
  UNIKALNY CHARAKTER STUDIÓW
  • W ramach programu studiów przewdziany jest tygodniowy pobyt studyjny studentów na Uniwersytecie Buckingham, gdzie uczestniczą w przygotowanych dla nich zajęciach.
  • Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych dwóch uczelni tj. Akademii Sztuki Wojennej i Uniwersytetu Buckingham w Wielkiej Brytanii.
  • Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy Wydziału Centrum Bezpieczeństwa i Nauk Pozyskiwania Informacji (BUCSIS) Uniwersytetu Buckingham w Wielkiej Brytanii, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AszWoj, eksperci w obszarze dyplomacji MON i MSZ.
 • SYLWETKA ABSOLWENTA
  Studia skierowane są do osób zajmujących się bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym w obszarze polityki zagranicznej, dyplomacji, wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa, działalności organizacji międzynarodowych oraz komunikacji strategicznej.
   
  Program studiów skupia przedmioty przygotowujące studentów w zakresie wiedzy i kształtuje umiejętności potrzebne do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w obszarze stosunków międzynarodowych i dyplomacji, które implikują politykę bezpieczeństwa państwa oraz wpływają na dynamikę bezpieczeństwa globalnego.
   
  Absolwent studiów podyplomowych Global Affairs and Diplomacy będzie wykazywał się znajomością teorii, metod, narzędzi mieszczących się w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, dotyczących problematyki spraw międzynarodowych, dyplomacji, studiów nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym.
   
  Ściśle sprecyzowany kontekst dydaktyczny studiów pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności do podwyższenia interoperacyjności realizacji zadań i projektów skierowanych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz dyplomacji międzynarodowej.
 • PROGRAM I PRZEBIEG STUDIÓW

  Studia zaorganizowane są w nastepujacych modułach tematycznych:

  • Diplomacy and Global Policy
  • International Organization and Great Powers
  • Communication and Conflict Resolution
  • Contemporary Threats and Challenges to Security

  Dwusemestralne studia prowadzone są w języku angielskim.
  Obszar nauki: nauki społeczne w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
  Poziom kwalifikacji: kwalifikacja na poziomie niepełnym siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.

   

  Prowadzone są w formie:

  Wykłady: 78  godzin

  Ćwiczenia: 118 godzin

  Konsultacje: 4 godzin

  ŁĄCZNIE godzin: 198 godzin

  Ilość ECTS: 60

   

  Przedmioty w semestrze zimowym:

  • Conflict Resolution
  • Diplomatic Protocol
  • Global Political Communication
  • Great Power Politics
  • Great Power Politics: China strategy on global security
  • International Organisations
  • International Organisations: European Union and Crisis Management
  • Language Workshop for Diplomats and Public Service Officials
  • Research and Methodological Approaches in GAD Study
  • Strategic Game – Workshop "Diplomacy, Conflict and Communications”

   

  Przedmioty w semestrze letnim:

  • Contemporary Global Diplomacy
  • Contemporary Security Challenges
  • Contemporary Security Challenges: Crisis responds to  modern security threats
  • Contemporary Security Challenges: Terrorism and Counter Terrorism
  • Foreign Policy Analysis
  • Foreign Policy Analysis: International Negotiation Strategies
  • Intelligence Services and State Security

   

 • ORGANIZACJA ZAJĘĆ

  Studia prowadzone są w systemie zjazdowym przez dwa semestry (jeden rok):

  • soboty 8.45 – 18.00
  • niedziele 8.45 – 17.00
   
  Zjazdy:
   
  Semestr zimowy (winter semester): 
  • 24-25.10.2020 r. (October)
  • 7-8; 21-22.11.2020 r. (November)
  • 5-6; 12-13.12.2020 r. (December)
  • 23-24.01.2021 r. (January)
  • 6-7.02.2021 r. (February) – sesja egzaminacyjna (exam session)
  • 20-21.02.2021 r. (February) – sesja poprawkowa (resit session)
   
  Semestr letni (summer semester):
  • 6-7; 27-28.03.2021 r. (March)
  • 10-11; 24-25.04.2021 r. (April)
  • 15-16; 29-30.05.2021 r. (May)
  • 12-13.06.2021 r. (June) – sesja egzaminacyjna (exam session)
  • 11-12.09.2021 r. (September) – sesja poprawkowa (resit session)
   
 • WARUNEK UKOŃCZENIA STUDIÓW
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów: 
  • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia
  • czynny udział w seminariach naukowych
  • złożenie pracy dyplomowej/ artykułu naukowego
   
  Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/student-praca-dyplomowa/ 
 • WYMAGANE DOKUMENTY
  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:
  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach;
  • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.


  Wymagane powyżej dokumenty należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu Studiów Podyplomowych lub wysłać pocztą w terminie nieprzekraczalnym do 30 września br. na adres:

  Adres pocztowy:
  Dziekanat Studiów Podyplomowych, bud. 94, pokój 11
  Koordynator: dr Józef Kisiel
  Akademia Sztuki Wojennej
  al. gen. A. Chruściela 103
  00-910 Warszawa

  Dziekanat Studiów Podyplomowych:
  dr Józef Kisiel
  261-813-018
  bud. 94, pokój 11
 • OPŁATY ZA STUDIA
  • Opłata rekrutacyjna: 85 zł

  • Cena studiów: 10000 zł (jednorazową płatność)

  • Cena studiów w dwóch ratach: 5000 zł, 5000 zł

  • Cena studiów w ośmiu ratach: 1250 zł
 • REKRUTACJA
  REKRUTACJA ONLINE
  https://rekrutacja.akademia.mil.pl

  Termin zakończenia rekrutacji: 30 września
   
  Wymagane dokumenty:
  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach;
  • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

  Wymagane powyżej dokumenty należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu Studiów Podyplomowych lub wysłać pocztą w terminie nieprzekraczalnym do 30 września br. na adres:
   
  Adres pocztowy:
  Dziekanat Studiów Podyplomowych, bud. 94, pokój 11
  Koordynator: dr Józef Kisiel
  Akademia Sztuki Wojennej
  al. gen. A. Chruściela 103
  00-910 Warszawa
   
  Dziekanat Studiów Podyplomowych: 
  dr Józef Kisiel
  261-813-018
  bud. 94, pokój 11
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 zł
 • PRZYDATNE LINKI

  Centre for Security and Intelligence Studies (BUCSIS), https://www.buckingham.ac.uk/research/bucsis

  Akademia Sztuki Wojennej, https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

  Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzwoj, https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/wbn/

 • KONTAKT
  Dyrektor studiów: Global Affairs and Diplomacy

  dr Marzena ŻAKOWSKA

  T: 797 377 029

  @: m.zakowska@akademia.mil.pl

  Zaświadczenia:
  Wydawanie zaświadczeń o ukończeniu studiów: Józef Kisiel j.ksisel@akademia.mil.pl
  Wydawanie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za studia: Mariola Spodar m.spodar@akademia.mil.pl

Oferta studiów podyplomowych w języku polskim w ASzWoj

 • Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

        

  SZANOWNI PAŃSTWO,

  Akademia Sztuki Wojennej to uczelnia niszowa, której korzenie sięgają Szkoły Rycerskiej. Jej historia generuje specjalizację uczelni. Jedną ze strategii domenowych jest rozwój pionu dydaktycznego w zakresie zarządzania podmiotami realizującymi zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

  Akademia we współpracy z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz ekspertami branżowymi opracowała dla Państwa studia podyplomowe „Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa”.

  Zapraszamy do podjęcia studiów,

  dr hab. (prof. ASzWoj) Aneta Nowakowska-Krystman

   

   

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent studiów podyplomowych będzie wykazywał się znajomością teorii, metod, narzędzi mieszczących się w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych zarządzaniem projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Program studiów skupia przedmioty przygotowujące studentów  w zakresie wiedzy i kształtuje umiejętności potrzebne do zarządzania projektami. Poszczególne przedmioty mają za cel przygotować do zarządzania projektami na poziomie PRINCE2 Foundation (semestr I), Practitioner (semestr II).

  Ściśle sprecyzowany kontekst zawodowy studiów pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności do:

  ·         Podwyższenia skuteczności i efektywności realizacji projektów realizowanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,

  ·         Ograniczenia wpływu ryzyka projektowego na sukces realizacji projektu,

  ·         Umożliwienia realizacji złożonych projektów i programów,

  ·         Usprawnienia koordynacji międzyprojektowej (np. w zakresie alokacji zasobów).

   

  PRZEBIEG STUDIÓW

  Studia zaprogramowane są na dwa semestry, realizowane są w systemie zjazdowym (sobotnio-niedzielnym), w wymiarze godzinowym 240 godz. lekcyjnych.

  Studia realizowane są według programu pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) w trakcie realizacji następujących przedmiotów:

  • Przełomowe technologie i innowacyjne projekty w obronności i bezpieczeństwie
  • Krajowe i międzynarodowe projekty badawcze i rozwojowe w obszarze obronności i bezpieczeństwa
  • Zarzadzanie portfelem / programem / projektem
  • Zarządzanie projektem wg metodyki PRINCE2
  • Narzędzia wspomagające zarządzanie projektami bezpieczeństwa i obronności
  • Dokumentacja projektowa
  • Budowa i zarządzanie zespołem projektowym
  • Uzasadnienie biznesowe projektu
  • Planowanie i budżetowanie projektu
  • Sztuka prezentacji projektu
  • Projekt dyplomowy

  WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW JEST SPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW DYDAKTYCZNYCH ZGODNIE Z PLANEM STUDIÓW:

  §uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia

  §złożenie pracy dyplomowej/ artykułu naukowego

  §wystąpieniu publicznym na seminarium/konferencji w zakresie podjętej problematyki w pracy dyplomowej o charakterze wdrożeniowym

   

  DYPLOM

  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych ASzWoj i PW

   

  WYMAGANE DOKUMENTY

  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach;
  • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

  OPŁATY ZA STUDIA

  • Opłata rekrutacyjna: 85 zł
  • Cena studiów: 7000 zł (jednorazową płatność).
  • Cena studiów w dwóch ratach: 3 500 zł, 3 700 zł
  • Cena studiów w ośmiu ratach: 900 zł

  Cena za studia nie uwzględnia kosztu podejścia do egzaminu PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner.


  ORGANIZACJA ZAJĘĆ

  Studia prowadzone są w systemie zjazdowym przez dwa semestry (jeden rok). W

  • soboty 8.45 – 18.00
  • niedziele 8.45 – 17.00

   

   

  KONTAKT

  Kierownik studiów: Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

   

  dr Joanna ANTCZAK

  T: 606 630 785

  e-mail: j.antczak@akademia.mil.pl

   

   

   

  Sekretariat:

   


  dr Ewelina Czerwińska-Kuleta
  e-mail: mba@akademia.mil.pl
  t: 261-813-018

  budynek 94, pok. 11