Oferta studiów podyplomowych w języku polskim w ASzWoj (rok akademicki 2022/2023)

 • Informacje dla kandydata
  Rejestracja na studia podyplomowe, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zostanie uruchomiona w maju 2022 roku i potrwa do końca września
   
  Zarządzenie Rektora-Komendanta, regulujące wysokość opłat za studia w roku akademickim 2022/2023, będzie ogłoszone w kwietniu 2022 roku. Wysokość opłat w bieżącym roku akademickim reguluje Zarządzenie Nr 47/2021
   
  Zarządzenie Rektora-Komendanta w sprawie organizacji i przebiegu rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023 będzie ogłoszone w maju 2022 roku.
   
  Zasady rektutacji -> KLIKNIJ
 • Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego
  SZANOWNI PAŃSTWO,
  Akademia Sztuki Wojennej, jako uczelnia wojskowo-cywilna, zajmuje się m.in. kształceniem wojskowych i cywilnych kadr na potrzeby bezpieczeństwa i obronności. Działalność dydaktyczna Akademii zmierza do tego, aby jej absolwenci dysponowali nowoczesną wiedzą i byli dobrze przygotowani do realizacji zadań w strukturach SZ RP, administracji publicznej i instytucjach związanych z bezpieczeństwem i obronnością w wymiarze narodowym i międzynarodowym.
   
  Z inicjatywy Biura ds. Programu „Zostań  Żołnierzem RP” Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w odpowiedzi na zapotrzebowanie w zakresie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli tworzonych Oddziałów Przygotowania Wojskowego Akademia Sztuki Wojennej opracowała dla Państwa studia podyplomowe „Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego”.
   
  Zapraszamy do podjęcia studiów,
  dr hab. Ilona Urych, płk dr hab. Zbigniew Leśniewski
   

  RODZAJ STUDIÓW

  niestacjonarne studia podyplomowe

   

  FORMY ZAJĘĆ

  wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna

   

  Akademia Sztuki Wojennej, jako uczelnia wojskowo-cywilna, zajmuje się m.in. kształceniem wojskowych i cywilnych kadr na potrzeby bezpieczeństwa i obronności. Działalność dydaktyczna Akademii zmierza do tego, aby jej absolwenci dysponowali nowoczesną wiedzą i byli dobrze przygotowani do realizacji zadań w strukturach SZ RP, administracji publicznej i instytucjach związanych z bezpieczeństwem i obronnością w wymiarze narodowym i międzynarodowym.  

   

  Z inicjatywy Biura ds. Programu „Zostań  Żołnierzem RP” Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w odpowiedzi na zapotrzebowanie w zakresie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli tworzonych Oddziałów Przygotowania Wojskowego Akademia Sztuki Wojennej opracowała dla Państwa studia podyplomowe „Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego”.

   

  ADRESACI 

  Adresatami studiów są absolwenci studiów nauczycielskich, którzy chcą uzyskać przygotowanie merytoryczne do nauczania w zakresie programów szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

   

  CELE

  Celem studiów podyplomowych jest merytoryczne przygotowanie nauczycieli do realizacji procesu edukacyjnego w Oddziałach Przygotowania Wojskowego w szkołach średnich.

   
  PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia zaplanowane są na dwa semestry (zimowy i letni), w systemie zjazdowym (7-8 zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze). Początek studiów to październik 2021 r., koniec studiów – czerwiec 2022 r.
   
  Program studiów składa się z czterech modułów kształcenia spójnych z Programem Szkolenia realizowanym w Oddziałach Przygotowania Wojskowego:
  • Podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego (realizowane przedmioty: Musztra i regulaminy wojskowe oraz Kształcenie obywatelskie, praktyka i dyscyplina wojskowa),
  • Szkolenie bojowe (realizowane przedmioty: Taktyka, Szkolenie strzeleckie, Rozpoznanie wojskowe, Szkolenie inżynieryjno-saperskie, Obrona przed bronią masowego rażenia, Powszechna obrona przeciwlotnicza, Łączność, Terenoznawstwo, Ochrona i obrona obiektów, Zajęcia sprawnościowe, Szkolenie medyczne),
  • Szkolenie logistyczne (realizowany przedmiot: Szkolenie logistyczne, który obejmuje treści z zakresu: Budowa i eksploracja uzbrojenia i sprzętu wojskowego, Zabezpieczenie logistyczne, Ochrona środowiska, Profilaktyka pożarowa i BHP),
  • Szkolenie prawne (realizowany przedmiot: Szkolenie prawne i ochrona informacji niejawnych),
   
  Realizowane moduły są spójne z programem nauczania w Oddziałach Przygotowania Wojskowego.
   
  Program studiów przygotowuje nauczycieli do prowadzenia 70 godzin zajęć teoretycznych w szkole i jest spójny z Programem szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego. Zajęcia prowadzone są przez wojskowych i cywilnych ekspertów, specjalizujących się w tematyce poszczególnych zagadnień realizowanych w OPW.
    
  ORGANIZACJA ZAJĘĆ

  Planowane rozpoczęcie studiów to październik 2021 r.

  Studia prowadzone są w systemie zjazdowym przez dwa semestry (jeden rok akademicki). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

   

   
  WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW JEST SPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW DYDAKTYCZNYCH ZGODNIE Z PLANEM STUDIÓW:
  • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia;
  • złożenie pracy dyplomowej pozytywnie ocenionej przez promotora i recenzenta;
  • złożenie dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu.
   
  Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja powołana przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. W skład komisji wchodzą: przewodniczący – wyznaczony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, promotor pracy dyplomowej oraz jej recenzent (recenzenci),
   
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zajęć teoretycznych w ramach programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego. Tym samym niestacjonarne studia podyplomowe przeznaczone są dla studentów lub absolwentów studiów nauczycielskich, którzy chcą uzyskać merytoryczne przygotowanie do nauczania w zakresie Programu Szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej.
   
  DYPLOM
  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych ASzWoj.
   
  REJESTRACJA ONLINE
  Rekrutacja odbywa się zgodnie z regułami zawartymi na stronie internetowej https://rekrutacja.akademia.mil.pl/
   
  DANE KONTAKTOWE DO ZESPOŁU AUTORSKIEGO STUDIÓW
                 
  DANE KONTAKTOWE DO REKRUTACJI NA STUDIA:
  tel. 261-814-438 w pn-pt w godz. 8:00-15:00
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej
  SZANOWNI PAŃSTWO,
  Akademia Sztuki Wojennej to uczelnia niszowa, której korzenie sięgają Szkoły Rycerskiej. Jej historia generuje specjalizację uczelni. Jedną ze strategii domenowych jest rozwój pionu dydaktycznego w zakresie zarządzania podmiotami realizującymi zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa.
   
  Akademia wykorzystując swoje doświadczenie, współpracując z ekspertami branżowymi opracowała dla Państwa wysoce specjalistyczne studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej”.
  Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez wykładowców cywilnych, kadrę wojskową oraz specjalistów branżowych. Główny nacisk położony jest na ich wymiar praktyczny, przez co przedmioty prowadzą specjaliści, eksperci pracujący w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji,, Departamencie Polityki Zbrojeniowej, czy Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON. Nasi wykładowcy to m.in.: prof. dr hab. Hubert Królikowski, dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman, dr inż. Ryszard Lewiński, dr Joanna Antczak, mgr inż. Robert Frommholz, dr inż. Mariusz Kołodziejczyk, mgr inż. Mariusz Soczyński, mgr inż. Jarosław Gąsior, Anna Bilska, dr inż. Sławomir Olearczyk, mecenas Filip Seredyński.
   
  Zapraszamy do podjęcia studiów,
  dr inż. Izabela Horzela
  Kierownik Studiów Podyplomowych
   
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent studiów podyplomowych będzie wykazywał się znajomością teorii, metod, narzędzi które pozwolą mu zrozumieć i rozwiązać problemy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku zbrojeniowym.
  Posiadając umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie organizowania procesów, zarządzania zasobami materialnymi (zasobami finansowymi) i niematerialnymi (kapitałem ludzkim) organizacji oraz prawidłowego rozpoznania uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstwa zbrojeniowego (m.in. otoczenia prawnego, politycznego, technologicznego) absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowisku dyrektora, kierownika, menedżera wyższego i średniego szczebla.
  Sprecyzowany, niszowy kontekst zawodowy studiów pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sprawnym realizowaniu zadań indywidualnie i zespołowo w zarządzaniu przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej.
   
  PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia realizowane są według programu pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) w układzie modułowym:
   
  Moduł I: Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem zbrojeniowym
  • Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie zbrojeniowym
  • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa zbrojeniowego
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Strategie przedsiębiorstw
  • Kontrola zarządcza
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Psychologia osiągnięć

  Moduł II: Uwarunkowania branżowe
  • Polityka zbrojeniowa
  • Pozyskiwanie sprzętu wojskowego
  • System zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej
  • Uwarunkowania prawne działania przedsiębiorstw zbrojeniowych

  Moduł III: Projekt dyplomowy
  • Wystąpienia publiczne
  • Seminarium dyplomowe
   
  WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW JEST SPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW DYDAKTYCZNYCH ZGODNIE Z PLANEM STUDIÓW:
  • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia,
  • złożenie pracy dyplomowej
  • wystąpienie publiczne na seminarium/konferencji w zakresie podjętej problematyki w pracy dyplomowej
   
  DYPLOM
  Absolwent podyplomowych studiów „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej” otrzymuje:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wydane przez Akademię Sztuki Wojennej)
  • certyfikat wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji MON
   
  ORGANIZACJA ZAJĘĆ
   
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (jeden rok),  realizowane są w systemie zjazdowym (sobotnio-niedzielnych w wymiarze ok. 200 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w:
  • soboty 8.45 – 18.00
  • niedziele 8.45 – 17.00
   
   
  KONTAKT
   
  Kierownik studiów ZPzBZ
  dr inż. Izabela Horzela
   
   
  Sekretariat: 
  dr Ewelina Czerwińska-Kuleta
  e-mail: mba@akademia.mil.pl
  tel: 261-813-018
  budynek 94, pok. 11
  dr Józef Kisiel
  e-mail: j.kisiel@akademia.mil.pl
  t: 261-813-018
  budynek 94, pok. 11
   
   
   
  PRZYDATNE LINKI 
   
   
  ADRES DO KORESPONDENCJI
  Akademia Sztuki Wojennej
  al. gen. A. Chruściela "Montera" 103
  00-910 Warszawa-Rembertów
 • Zarządzanie w organizacjach publicznych
  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie w organizacjach publicznych (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).
   
  Studia podyplomowe Zarządzanie w organizacjach publicznych są przyporządkowane do dziedziny nauk społecznych: nauki o zarządzaniu; dziedzina nauk humanistycznych: nauki o zarządzaniu.
   
  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  Adresaci
  Przeznaczone są dla absolwentów uczelni (cywilnych i resortowych) posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne).
   
  Przebieg studiów
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych.
   
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, oraz złożenie egzaminu końcowego. Uczestnik studiów podyplomowych opracowuje prace dyplomową.
   
  Sylwetka absolwenta
  Studia przeznaczone są dla pracowników organizacji publicznych pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższyć kompetencje już posiadane w zakresie zarządzania organizacjami publicznymi.
   
  Zdobyta w czasie studiów wiedza kwalifikuje Absolwenta do pracy w różnorodnych organizacjach publicznych, z szczególnym ukierunkowaniem na organizacje związane z bezpieczeństwem i obronnością oraz porządkiem publicznym. Studia zapewniają wszechstronne przygotowanie do pracy, jako specjaliści w dziedzinie zarządzania organizacjami publicznymi, a w szczególności administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania zasobami ludzkimi organizacji publicznych, współpracy z różnorodnymi podmiotami zajmującymi się ochroną i porządkiem publicznym oraz zarządzaniem kryzysowym.
   
  Program modułowy
  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów: Koncepcje i metody zarządzania; Zarządzanie publiczne; Zarządzanie zasobami ludzkimi; Komunikacja społeczna i medialna; Zarządzanie jakością w organizacjach publicznych; System informacyjny organizacji; Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego organizacji; Problemy prawne funkcjonowania organizacji publicznych; Finanse publiczne; Zarządzanie majątkiem w organizacji publicznej; Samorząd terytorialny w kontekście polityki rozwoju; Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego; Zarządzanie kryzysowe; Egzamin końcowy, łącznie 180 godz. pracy z nauczycielem i 60 punktów ECTS.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  RODZAJ STUDIÓW
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).
   
  Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi są przyporządkowane do dziedziny nauk społecznych: nauki o zarządzaniu; dziedzina nauk humanistycznych: nauki o zarządzaniu.
   
  FORMA STUDIÓW
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  ADRESACI
  Przeznaczone są dla absolwentów uczelni (cywilnych i resortowych) posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne), pracowników resortu obrony narodowej, firm specjalizujących się w przemyśle obronnym, podmiotów gospodarczych i instytucji, które dostrzegają, że sukces organizacji zależy od pracownika i właściwego zarządzania jego potencjałem.
   
  PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik, koniec studiów czerwiec kolejnego roku r.
   
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, oraz złożenie egzaminu końcowego. Uczestnik studiów podyplomowych opracowuje pracę dyplomową.
   
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Studia przeznaczone są dla pracowników organizacji publicznych i gospodarczych pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższyć kompetencje już posiadane w zakresie zarządzania funkcją personalną w organizacji.
   
  Zdobyta w czasie studiów wiedza kwalifikuje uczestnika do pracy w działach personalnych jako specjalistę, doradcę personalnego lub konsultanta w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wiedza ze studiów jest również niezbędna do skutecznego zarzadzania zespołem, dlatego program studiów jest niezbędny do wzmacniania skuteczności osobistej menadżerów.
   
  Po ukończeniu studiów Absolwent będzie potrafił: dostosowywać do indywidualnych warunków organizacji metody pozyskiwania, rozwoju, wzmacniania zaangażowania pracowników. Realizacja pełnego programu studiów pozwoli formułować strategię personalną, analizować możliwości implementacji różnych metod i modeli zarządzania kompetencjami, korzystać z różnorodnych metod oceny pracowników oraz tworzyć rozwiązania w zakresie motywowania pracowników.
   
  PROGRAM MODUŁOWY
  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów: Zarządzanie organizacją; Psychologia zarządzania; Pozyskiwanie i alokacja pracowników; Ocenianie pracowników; Budowanie skutecznych zespołów zadaniowych; Przywództwo i motywowanie pracowników; Modelowanie procesów personalnych; Negocjacje;
   
  Zarządzanie kompetencjami; E-szkolenia; Prawo pracy; Współczesne wyzwania zzl; Egzamin końcowy, łącznie 180 godz. pracy z nauczycielem i 60 punktów ECTS.
 • Zarządzanie lotnictwem
  RODZAJ STUDIÓW
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie lotnictwem (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).
   
  FORMA STUDIÓW
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  ADRESACI
  Przeznaczone są dla absolwentów uczelni posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne).
   
  OPIS KIERUNKU
  Studia podyplomowe Zarządzanie lotnictwem są przyporządkowane do obszaru kształcenia: nauki społeczne; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości; dodatkowy (uzupełniający) obszar kształcenia: nauki o bezpieczeństwie. Obejmują teorię i paradygmaty badawcze opisujące i wyjaśniające przede wszystkim funkcjonowanie lotnictwa cywilnego i państwowego oraz jego wpływ na obronność i bezpieczeństwo, powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój oraz współdziałanie organizacji i instytucji lotniczych.
   
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych.
   
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego.
   
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie lotnictwem będzie w pogłębionym stopniu posiadał i rozumiał uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych, nauk o bezpieczeństwie, nauk o obronności, nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i złożonych problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji i organizacji lotniczych oraz systemu bezpieczeństwa lotnictwa, a także sposobów efektywnego ich rozwiązywania. Będzie posiadał i rozumiał zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obronności oraz zarządzania dotyczącą funkcjonowania organizacji lotniczych i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa lotnictwa, a także pogłębioną wiedzą specjalistyczną dotyczącą systemu obronnego państwa. Posiadając umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zachodzących w tych organizacjach, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy), będzie potrafił formułować i rozwiązywać złożone problemy w trudno przewidywalnych warunkach. Będzie także potrafił umiejętnie kierować zespołami oraz samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie. Ponadto absolwent kierunku studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie lotnictwem będzie przygotowany do wypełniania zobowiązań społecznych i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w systemie funkcjonowania i bezpieczeństwa lotnictwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Będzie zatem przygotowany do pracy na stanowisku menedżera lub kierownika średniego szczebla zarządzania w organizacjach lotniczych i systemie bezpieczeństwa w lotnictwie.
   
  PROGRAM MODUŁOWY
  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów: Krajowe i międzynarodowe organizacje lotnicze; zarządzanie organizacjami lotniczymi; Prawo i przepisy lotnicze; zarządzanie ruchem lotniczym; Bezpieczeństwo lotów; Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa; zarządzanie handlową działalnością linii lotniczych; Polityka lotnicza, łącznie 206 godz. pracy z nauczycielem i 34 punkty ECTS.
 • Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych
  RODZAJ STUDIÓW
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych (Wydział Wojskowy).
   
  FORMA STUDIÓW
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  ADRESACI
  Studia przewidziane są dla żołnierzy i funkcjonariuszy, absolwentów uczelni (cywilnych i wojskowych) posiadających wyższe wykształcenie drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne).
   
  CELE
  Celem studiów jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności w zakresie problematyki szeroko rozumianego wspomagania dowodzenia w SZ RP i organizacji zhierarchizowanej. W trakcie zajęć słuchacze studium zostaną zaznajomieni z aktualnym stanem interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej różnorodnych obszarów działalności organizacji zhierarchizowanej w tym zakresie.
   
  PRZEBIEG STUDIÓW
  Treści programowe obejmują 177 godzin dydaktycznych realizowanych na 10 - 11 zjazdach po 18 godzin każdy, zaliczenia przedmiotów odbywają się podczas ostatnich zajęć w semestrze, względnie podczas dwóch sesji egzaminacyjnych (zimowa - jeżeli przewidziany jest egzamin z danego przedmiotu i letnia). Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie kształcenia. Ustalanie zasad zaliczenia i zaliczenie przedmiotu dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. 
   
  Program obejmuje następujące moduły:
  • Zarządzanie organizacją (wykłady, ćwiczenia, 15 godzin);
  • Dowodzenie (wykłady, ćwiczenia, 15 godzin);
  • Rozpoznanie wojskowe i WRE (wykłady, ćwiczenia, 15 godzin);
  • Taktyka wojsk lądowych (wykłady, ćwiczenia, 15 godzin);
  • Wojskowe systemy łączności (wykłady, ćwiczenia, 32 godzin);
  • Systemy wspomagania dowodzenia (wykłady, ćwiczenia, 70 godzin);
  • Seminarium dyplomowe (seminarium, 15 godzin).
   
  Studia kończą się ustnym egzaminem końcowym (obroną pracy dyplomowej) podczas odrębnego zjazdu, na który przewidziano 6 godzin. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych, po wypełnieniu wymogów dydaktycznych i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, otrzymuje dyplom ukończenia tych studiów.
  Ważna informacja dla SZ RP: absolwent otrzymuje również certyfikat ukończenia kursu System HMS Jaśmin – poziom I – podstawowy (kod: 8101126).
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
  RODZAJ STUDIÓW
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).
   
  FORMA STUDIÓW
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
  Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem informacji mieszczą się w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauki społeczne, w dyscyplinie naukowej - nauki o bezpieczeństwie.
   
  ADRESACI
  Studia przeznaczone są dla osób, które odpowiadają za proces ochrony informacji w organizacji. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości zajmować się bezpieczeństwem lub ochroną informacji niejawnych w sektorze publicznym i prywatnym a także jako przedstawiciele władz odpowiadający za procesy związane z bezpieczeństwem informacji. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie ukończonych studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne).
   
  PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2018 r., koniec studiów czerwiec 2019 r.
   
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego połączonego z obroną pracy dyplomowej.
   
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent zna wzajemnie powiązane mechanizmy i procesy oraz metody i narzędzia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Zdobyta wiedza kwalifikuje absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami pracowników w instytucjach, organach państwowych i samorządowych oraz firmach prywatnych zajmujących się organizowaniem, zabezpieczeniem oraz edukowaniem z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym bądź specjalisty ds. bezpieczeństwa.
   
  PROGRAM MODUŁOWY
  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów: Koncepcje zarządzania; Podstawy zarządzania bezpieczeństwem informacji; Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania; Inżynieria systemów ochrony i bezpieczeństwa informacji; Audyt systemów informacyjnych; Ochrona infrastruktury krytycznej; Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych; Podstawy prawne bezpieczeństwa informacyjnego.
 • Zarządzanie kryzysowe

  RODZAJ STUDIÓW

  Niestacjonarne studia podyplomowe.

   

  FORMY ZAJĘĆ

  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna. 

   

  ADRESACI

  Na studia podyplomowe zarzadzanie kryzysowe przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia. Preferowani są absolwenci następujących kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, administracja, obronność.

  Kierunek adresowany jest do osób chcących zgłębić wiedzę i doskonalić swoje umiejętności w obszarze zarządzania kryzysowego w wymiarze krajowym i sojuszniczym, planowania cywilnego, analizy systemowej sytuacji kryzysowych, oceny ryzyka zagrożeń oraz ochrony ludności i ratownictwa.

   

  CELE

  Celem studiów podyplomowych Zarządzanie kryzysowe jest przygotowane do uczestnictwa i kierowania zespołami w sytuacjach zagrożeń.

  W trakcie studiów przekazywana będzie wiedza z zakresu uwarunkowań społeczno-politycznych i prawnych, a także doskonalone będą praktyczne umiejętności w zakresie oceny sytuacji i zagrożeń ludzi, minia, środowiska, infrastruktury krytycznej, planowania rozwiązań, koordynowania działań zaradczych i ich krytycznej, konstruktywnej oceny.

   

  PRZEBIEG STUDIÓW 

  Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Program studiów zarzadzanie kryzysowe zawiera następujące moduły: 

  • ochrona ludności i ratownictwo,
  • zarzadzanie kryzysowe w NATO i UE,
  • analiza systemowa sytuacji kryzysowych,
  • analiza ryzyka w zarządzaniu kryzysowym.

   

  UZYSKANE KOMPETENCJE 

  Absolwent będzie posiadał kompetencje operacyjne rozwiązywania sytuacji złożonych i zagrożeń kryzysowych w instytucjach bezpieczeństwa państwa oraz we współpracy na tej płaszczyźnie z innymi państwami i organizacjami regionalnymi (UE, NATO). Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom studiów podyplomowych na zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru zarządzania kryzysowego, prowadzenie analiz zagrożeń mogących skutkować sytuacjami kryzysowymi, wariantowanie rozwiązań problemów reagowania kryzysowego, pracę w zespołach zarządzania kryzysowego, w tym opracowanie dokumentacji, a także efektywne zarządzanie zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych. 

   

  AMBASADOR KIERUNKU

  dr Irmina Denysiuk – i.denysiuk@akademia.mil.pl

 • Logistyka systemów gospodarczych

  RODZAJ STUDIÓW

  Niestacjonarne studia podyplomowe Logistyka systemów gospodarczych (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).

  Studia podyplomowe Logistyka systemów gospodarczych, mieszczą się w obszarze nauk społecznych, w takich dyscyplinach naukowych jak: nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie.

   

  FORMA STUDIÓW

  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

   

  ADRESACI

  Na studia podyplomowe Logistyka systemów gospodarczych przyjmowani są absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne). Studia przeznaczone są głównie dla osób zajmujących się organizacją, budowaniem i wdrażaniem systemów logistycznych, współdziałaniem pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach łańcuchów logistycznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania. Preferowane kierunki ukończonych studiów to: logistyka, zarządzanie, ekonomia, jednakże aplikować mogą także absolwenci innych kierunków kształcenia.

   

  PRZEBIEG STUDIÓW

  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery zjazdy merytoryczne sobotnio-niedzielne w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2021 r., koniec studiów czerwiec 2022 r.

   

  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów:

  • Logistyka przedsiębiorstwa;
  • Rynek usług logistycznych;
  • Metody ilościowe w logistyce;
  • Zarządzanie strategiczne;
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw;
  • Logistyka międzynarodowa,

  - łącznie 180 godzin pracy z nauczycielem i 30 punktów ECTS.

   

  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego.

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent niestacjonarnych studiów podyplomowych Logistyka systemów gospodarczych jest przygotowany do wykonywania zadań menedżera logistyki zajmującego wyższe, logistyczne stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym charakterze działalności gospodarczej, w tym prowadzących działalność międzynarodową. Tym samym jest zdolny do realizacji funkcji zarządczych w kontekście funkcjonowania łańcuchów dostaw, przy czym posiada umiejętności wykorzystania metod ilościowych do opracowania strategii logistycznej przedsiębiorstwa i pomiaru efektów procesów logistycznych.

 • Obsługa celna w transporcie międzynarodowym

  RODZAJ STUDIÓW

  Niestacjonarne studia podyplomowe Obsługa celna w transporcie międzynarodowym (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).

   

  Studia podyplomowe Obsługa celna w transporcie międzynarodowym mieszczą się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach naukowych jak: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne. Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie licencji agenta celnego w specjalności obsługa celna.

   

  FORMA STUDIÓW

  Wykłady, ćwiczenia, w tym praca na komputerze i opracowanie dokumentów, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

   

  ADRESACI

  Studia przeznaczone są dla osób posiadających ukończone studia wyższe, co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne), pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższać już posiadane w zakresie obsługi celnej obrotu towarowego z zagranicą, handlu zagranicznego, transportu i spedycji międzynarodowej.

   

  PRZEBIEG STUDIÓW

  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery zjazdy merytoryczne sobotnio-niedzielne w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2021 r., koniec studiów czerwiec 2022 r.

   

  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów:

  • Unijne prawo celne obrotu towarowego z zagranicą;
  • Handel zagraniczny - wybrane zagadnienia;
  • Obsługa celna międzynarodowego łańcucha dostaw;
  • Uwarunkowania współczesnego transportu międzynarodowego
  • Spedycja – regulacje i dokumenty;
  • Transport – wybrane technologie;
  • Wspólnotowa taryfa celna;
  • Zgłoszenia celne;
  • Uproszczenia celne w handlu zagranicznym;
  • Podatek akcyzowy,

  - łącznie 180 godz. pracy z nauczycielem i 30 punktów ECTS.

   

  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego (nie ma obowiązku pisania pracy końcowej).

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy na stanowiskach związanych z obsługą celną podmiotów gospodarczych, organizowaniem procesów transportowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne w handlu międzynarodowym. Studia zapewniają przygotowanie do pracy w dziedzinie zarządzania procesami obrotu towarowego UE – państwa trzecie. Absolwent może uzyskać wpis na listę agentów celnych, ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku menedżer logistyki, podejmować badania naukowe w zakresie: logistyki, transportu i spedycji, obsługi celnej handlu międzynarodowego.

 • Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
  RODZAJ STUDIÓW
  Niestacjonarne studia podyplomowe Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni (Wydział Wojskowy).
   
  FORMA STUDIÓW
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  ADRESACI
  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych.
   
  CELE
  Celem studiów jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności w zakresie problematyki ochrony i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jak również ochrony informacji w organizacji. W trakcie zajęć słuchacze studiów zostaną zaznajomieni z aktualnym stanem interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie tworzenia Polityki Bezpieczeństwa i różnorodnymi obszarami działalności organizacji w tym zakresie.
   
  PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia są realizowane podczas dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela).
   
  Program obejmuje następujące moduły:
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Systemy i sieci teleinformatyczne 
  • Informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych 
  • Działania hybrydowe 
  • Strategie komunikacji
  • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych 
   
  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie kształcenia. Ustalania zasad zaliczenia oraz jego przyjęcia dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. Studia kończą się napisaniem pracy końcowej i jej obroną. Ukończenie studiów potwierdzane jest świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.
   
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent Studiów Podyplomowych Ochrona i Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni po wypełnieniu wymogów dydaktycznych i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – zgodnie z regulacją prawną zawartą w przepisach „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Zdobyta wiedza kwalifikuje Absolwenta do zajmowania stanowisk pracy związanych z kierowaniem zespołami pracowników w instytucjach, organach państwowych i samorządowych oraz firmach prywatnych zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem oraz edukowaniem z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwem informacyjnym.
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe

  RODZAJ STUDIÓW

  niestacjonarne studia podyplomowe 

   

  FORMY ZAJĘĆ

  wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna

   

  ADRESACI 

  Na studia podyplomowe Międzynarodowe stosunki wojskowe przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy chcą uzyskać przygotowanie w zakresie teoretycznym i praktycznym do objęcia stanowisk starszych specjalistów w zakresie międzynarodowej współpracy wojskowej oraz analizy bezpieczeństwa międzynarodowego. Studia przygotowują do rozwiązywania problemów na poziomie narodowym i międzynarodowym w zakresie współpracy militarnej. 

   

  CELE 

  Celem Studiów Podyplomowych Międzynarodowe Stosunki Wojskowe jest przygotowanie absolwentów pod względem teoretycznym i praktycznym do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym odpowiedzialnym za współpracę wojskową, a także wyposażenie ich w wiedzę umożliwiającą przygotowanie do pracy w instytucjach i organizacjach państwowych i międzynarodowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem struktur wojskowych różnych szczebli.

   

  Cele kształcenia na Studiach Podyplomowych Międzynarodowych Stosunków Wojskowych służą przygotowaniu osób cywilnych i żołnierzy zawodowych do objęcia stanowisk starszych specjalistów w zakresie międzynarodowej współpracy wojskowej (np. w ramach NATO) oraz analizy bezpieczeństwa międzynarodowego. Studia przygotowują do rozwiązywania problemów na poziomie narodowym i międzynarodowym w zakresie współpracy militarnej. 

   

  PRZEBIEG STUDIÓW 

  Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Program studiów międzynarodowe stosunki wojskowe zawiera następujące moduły: 

  • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
  • Współczesne problemy strategii
  • Geopolityka
  • Komunikacja społeczna i kontakt z mediami
  • Prawo międzynarodowe i dyplomatyczne
  • Negocjacje międzynarodowe
  • Siły zbrojne jako narzędzie polityki międzynarodowej
  • Dzieje europejskiej integracji militarnej
  • Międzynarodowe stosunki polityczne i wojskowe

  • Konflikty zbrojne po II wojnie światowej

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent studiów podyplomowych Międzynarodowe stosunki wojskowe będzie przygotowany pod względem teoretycznym i praktycznym do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym odpowiedzialnym za współpracę wojskową, a także będzie wyposażony w wiedzę umożliwiającą przygotowanie do pracy w instytucjach i organizacjach narodowych i międzynarodowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem struktur wojskowych. 

   

  AMBASADOR KIERUNKU

  dr Marta Gębska – m.gebska@akademia.mil.pl

 • Służby Specjalne

  FORMA STUDIÓW 

  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna. 

   

  ADRESACI 

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wyższych uczelni, (cywilnych i wojskowych), posiadający wyższe wykształcenie drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne). 

   

  CELE 

  Program studiów Służb Specjalnych pozwala na zrozumienie chronologii formowania się służb specjalnych oraz ich specyfiki wynikającej z kontekstu historycznego i kulturowego poszczególnych państw. Szczególną uwagę program studiów poświęca historii polskich służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych. W programie nauczania uwzględnione są aspekty globalne i geopolityczne, pozwalające lepiej zrozumieć kontekst ich funkcjonowania Program studiów Służb Specjalnych ma uzupełnić istotną lukę w obszarze kształcenia z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, pozwolić na zrozumienie chronologii formowania się służb specjalnych oraz ich specyfiki wynikającej z kontekstu historycznego i kulturowego poszczególnych państw. 

   

  PRZEBIEG STUDIÓW 

  Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Zajęcia są realizowane podczas dwudniowych zjazdów. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, napisanie i przedłożenie pracy końcowej oraz zdanie egzaminu końcowego. Po wypełnieniu określonych rygorów dydaktycznych, absolwent studiów podyplomowych otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Służby Specjalne”. 

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA 

  Zdobyte umiejętności pozwolą na nabycie umiejętności samodzielnego analizowania informacji i poszerzą zakres wykorzystania wiedzy z zakresu dziejów służb specjalnych analizie bieżących wydarzeń w tym obszarze. Studia mają przygotować Absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z działaniami analityczno-informacyjnymi oraz pogłębić ich specjalistyczną wiedzę w tym zakresie. 

 • Działania analityczno-informacyjne w obszarze bezpieczeństwa

  RODZAJ STUDIÓW

  Niestacjonarne podyplomowe studia działań analityczno-informacyjnych w wymiarze bezpieczeństwa. 

   

  FORMA STUDIÓW

  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna. 

   

  ADRESACI

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wyższych uczelni, (cywilnych i wojskowych), posiadający wyższe wykształcenie drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne).Kandydaci powinni być zatrudnieni w szeroko rozumianym resorcie obrony narodowej lub instytucjach związanych z obronnością Państwa oraz posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, których problematyka jest zbieżna z tematyką studiów. Preferowani są absolwenci kierunków: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe, studia techniczne i inżynierskie.

   

  CELE

  Celem kształcenia w ramach niestacjonarnych Podyplomowych Studiów Działań Analityczno-informacyjnych w Wymiarze Bezpieczeństwa jest nabycie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie predyspozycji jego absolwentów do identyfikowania oraz oceny współczesnych zagrożeń i szans, zarówno w wymiarach międzynarodowym, regionalnym, jak i narodowym. Mają one także przygotować do efektywnej realizacji działań analityczno-informacyjnych na trzech najważniejszych poziomach: politycznym, strategicznym i operacyjnym  z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych. 

   

  PRZEBIEG STUDIÓW

  Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Zajęcia są realizowane podczas dwudniowych zjazdów. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie kształcenia oraz napisanie i przedłożenie pracy końcowej. Ustalanie zasad zaliczenia i zaliczenia poszczególnych przedmiotów dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. Studia kończą się ustnym egzaminem końcowym podczas odrębnego zjazdu.

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA 

  Zdobyta wiedza kwalifikuje Absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z rozpoznawaniem, a także ocenianiem współczesnych wyzwań, szans oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego i bezpieczeństwa Państwa. Merytoryczne umiejętności, które będą kreowane w toku studiów odnoszą się do umiejętności wykrywania i oceny zagrożeń, a także planowania, organizowania i realizacji działań analityczno-informacyjnych. To także pozyskanie odpowiedniego warsztatu, przydatnego do skutecznej implementacji procesów i procedur dotyczących sposobów prowadzenia analiz oraz przygotowania produktów informacyjnych dla najważniejszych organów Państwa.

 • Bezpieczeństwo narodowe

  RODZAJ STUDIÓW

  Niestacjonarne studia podyplomowe.

   

  FORMY ZAJĘĆ

  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna. 

   

  ADRESACI

  Na studia podyplomowe bezpieczeństwo narodowe przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia. Preferowani są absolwenci następujących kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, administracja, obronność.

  Kierunek adresowany jest do osób chcących zgłębić wiedzę i doskonalić swoje umiejętności przydatne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa narodowego, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej oraz podmiotach gospodarczych. 

   

  CELE

  Przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w tym m.in. poprzez umiejętność analizy zagrożeń.  

  W trakcie studiów studenci nabędą wiedzę: 

  • z obszaru bezpieczeństwa, z uwzględnieniem specyfiki bezpieczeństwa narodowego;
  • niezbędną do określenia diagnozy współczesnych zagrożeń i wyzwań wpływających na bezpieczeństwo;
  • potrzebną do zrozumienia zasad funkcjonowania państwa, jego systemów bezpieczeństwa, a także roli instytucji i organów zapewniających bezpieczeństwo narodowe.  

   

  PRZEBIEG STUDIÓW

  Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Program studiów obejmuje moduły, których tematyka dotyczy bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa międzynarodowego, przygotowań obronnych, strategii bezpieczeństwa narodowego i obrony terytorialnej.

   

  UZYSKANE KOMPETENCJE

  Absolwent studiów podyplomowych Bezpieczeństwo narodowe  będzie przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów bezpieczeństwa kierowania zespołem ludzi w sytuacjach zagrożenia – w tym do organizacji i kierowania działaniami w jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych zgodnie z najnowszymi ustaleniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi. Absolwent będzie także posiadał praktyczne umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa w aspekcie narodowym i międzynarodowym, planowania, wdrażania i zarządzania systemami bezpieczeństwa. Ponadto uczestnik studiów zdobędzie wiedzę w zakresie metod diagnozy współczesnych zagrożeń, budowania strategii bezpieczeństwa narodowego oraz planowania, organizowania i realizowania zadań obronnych przez podmioty administracji publicznej i przedsiębiorców.

   

  AMBASADOR KIERUNKU 

  dr Krzysztof Gąsiorek  k.gasiorek@akademia.mil.pl

 • Legislacja
  ADRESACI
  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wyższych uczelni, posiadający wyższe wykształcenie drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne).
   
  CELE
  Celem kształcenia na studiach podyplomowych „Legislacja” jest przygotowanie wyspecjalizowanych kadr cywilnych, jak i mundurowych w zakresie procesu stanowienia prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego. Studia skierowane są do osób zajmujących się w swojej pracy zawodowej szeroko rozumianym procesem legislacji [opracowywaniem oraz opiniowaniem projektów aktów prawnych], zatrudnionych w administracji publicznej, a także do osób zatrudnionych w podmiotach prywatnych odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie regulaminów oraz polityk firmowych.
   
  PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia realizowane są według programu pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) w trakcie realizacji następujących przedmiotów:
  • Naczelne zasady ustrojowe RP
  • Wykładnia prawa
  • Technika prawodawcza 
  • Proces legislacyjny 
  • Ustawy i akty wykonawcze
  • Umowy międzynarodowe
  • Akty prawa miejscowego
  • Prawo wewnętrzne – zarządzenia, regulaminy, polityki firmowe 
  • Dokumentacja RODO
  • Nadzór i kontrola w legislacji


  ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  Studia prowadzone są w systemie zjazdowym przez dwa semestry (jeden rok). W
  soboty 8.45 – 20.00
  niedziele 8.45 – 19.00
   
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwenci kierunku Legislacja zdobędą wiedzę z zakresu naczelnych zasad konstytucyjnych RP, z naciskiem na zasadę rzetelnej legislacji, wyprowadzoną przez Trybunał Konstytucyjny z zasady demokratycznego państwa prawa, systemu hierarchii źródeł prawa w krajowym porządku prawnym, interpretacji prawa, zasad techniki prawodawczej, budowy aktów normatywnych, procesu legislacyjnego, zarówno na szczeblu rządowym, parlamentarnym, unijnym, jak i samorządowym z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.  W ofercie znalazły się także zajęcia dedykowane tworzeniu prawa wewnętrznego, w tym polityk firmowych i dokumentacji wynikającej z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Zdobyta wiedza pozwoli na objęcie stanowisk związanych z procesem tworzenia oraz opiniowania projektów aktów prawnych zarówno powszechnie obowiązujących, jak i wewnętrznych w sektorze, publicznym oraz prywatnym.
 • Prawo Cyberprzestrzeni
  SZANOWNI PAŃSTWO,
   
  Instytut Prawa w Akademii Sztuki Wojennej od lat prowadzi zaawansowane badania naukowe na temat prawa bezpieczeństwa informacyjnego, prawa nowych technologii, aspektów prawnych komunikacji elektronicznej oraz informatyzacji administracji publicznej, opierając się na najwyższych wartościach etycznych i obywatelskich, takich jak: dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy, patriotyzm, rzetelność, otwartość na nowe idee i rozwój techniki oraz procesy cyfrowe, a przede wszystkim poszanowanie praw jednostki i obywatela, Kluczowym elementem naszych rozważań zawsze jest państwo, rola władz publicznych w warunkach postępu oraz nowe cele interesu publicznego związane z rozwojem cywilizacyjnym. W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa studia podyplomowe „Prawo cyberprzestrzeni”, których celem jest przygotowanie cywilnych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa, instytucji i jednostek. 
   
  Zapraszamy do podjęcia studiów,
   
  dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, prof. ASzWoj
  Kierownik Katedry Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii
   
  dr Paweł Zając
  adiunkt w Katedrze Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii 
   
   
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Po ukończeniu studiów podyplomowych, absolwenci zdobędą pożądaną na rynku pracy wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu szeroko rozumianego prawa cyberprzestrzeni. Jednocześnie absolwenci będą predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji państwowych odpowiedzialnych za kwestie związane z cyberbezpieczeństwem (takich jak: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, czy Krajowa Administracja Skarbowa). 
   
  Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał:
  • zaawansowaną wiedzę o strukturach, relacjach oraz kompetencjach administracji publicznej wchodzącej w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
  • wiedzę dotyczącą zagrożeń w cyberprzestrzeni - w tym cyberprzestępczości,  incydentów w cyberprzestrzeni a także wyzwań dla administracji publicznej i sektora prywatnego,
  • wiedzę dotyczącą odpowiedzialności za działania prowadzone w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich,
  • umiejętność identyfikowania problemów prawnych związanych z zagrożeniami pojawiającymi się w cyberprzestrzeni oraz wykorzystywać uzyskane informacje na potrzeby rozwiązywania problemów, godzących w bezpieczeństwo prawne państwa, sektora prywatnego i osób fizycznych,
  • umiejętność dostrzegania dylematów związanych z funkcjonowaniem i rozwojem cyberprzestrzeni w aspekcie prawnym i oceniania proponowanych praktycznych rozwiązań.
   
  PRZEBIEG STUDIÓW 
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry, realizowane w systemie zjazdowym (sobotnio-niedzielnym), w wymiarze godzinowym 272 godz. lekcyjnych.
   
  Studia realizowane są według programu pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) w trakcie realizacji następujących przedmiotów:
  • Warsztaty - podstawy funkcjonowania sieci
  • Cyberodpowiedzialność. Wstęp do cyberbezpieczeństwa
  • Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji
  • Ochrona danych osobowych
  • Prawo mediów
  • Krajowy system cyberbezpieczeństwa
  • Prawo Internetu
  • Cyberprzestrzępczość
  • Usługi cyfrowe
  • Własność intelektualna w cyberprzestrzeni
  • Prawo nowych technologii
  • Ochrona dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni
  • Etyka cyberprzestrzeni
  • Dowody cyfrowe
  • Wstęp do prawa robotów
  • Prawo telekomunikacyjne
   
  WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW JEST SPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW DYDAKTYCZNYCH ZGODNIE Z PLANEM STUDIÓW:
  • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia
  • złożenie publikacji naukowej napisanej w ramach wybranego seminarium oraz zdanie egzaminu końcowego
   
  DYPLOM
  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych ASzWoj
   
  ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  Studia prowadzone są w systemie zjazdowym przez dwa semestry (jeden rok). W
  soboty 8.45 – 20.00
  niedziele 8.45 – 19.00
   
  KONTAKT 
  Kierownik studiów: dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jetnkiewicz, prof. ASzWoj
  T: 692 437 777
 • Logistyka wojskowa
  RODZAJ STUDIÓW
  Niestacjonarne studia podyplomowe Logistyka wojskowa (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).
   
  Studia podyplomowe Logistyka wojskowa, mieszczą się w obszarze nauk społecznych, w dyscyplinach naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie.
   
  FORMA STUDIÓW
  Wykłady, ćwiczenia, w tym praca na komputerze i opracowanie dokumentów, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  ADRESACI
  Na studia podyplomowe Logistyka wojskowa przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Studia przeznaczone są głównie dla osób zatrudnionych na stanowiskach logistycznych w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej. Preferowane kierunki ukończonych studiów cywilnych lub wojskowych to: logistyka, zarządzanie, ekonomia, jednakże aplikować mogą także absolwenci innych kierunków kształcenia.
   
  PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery zjazdy merytoryczne sobotnio-niedzielne w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2021 r., koniec studiów czerwiec 2022 r. Uczestnicy studiów podyplomowych opracowują pracę dyplomową.
   
  Program studiów obejmuje następujące obszary tematyczne:
  • Podstawy logistyki wojskowej, cywilnej i sytuacji kryzysowych
  • System funkcjonalny logistyki sił zbrojnych RP
  • Wsparcie i zabezpieczenie logistyczne wojsk
  • Logistyka wielonarodowa w operacjach militarnych
  • Informatyczne systemy wspomagania procesów logistycznych w siłach zbrojnych
  • Gospodarka materiałowa i finansowa w siłach zbrojnych
  • Zasady eksploatacji Sprzętu Wojskowego
  • Finanse w siłach zbrojnych
  • Kontraktowanie i outsourcing w siłach zbrojnych
  • Podstawy zamówień publicznych
  • Zarządzanie infrastrukturą wojskową
  - łącznie 180 godzin pracy z nauczycielem i 30 punktów ECTS.
   
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego.
   
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent niestacjonarnych studiów podyplomowych Logistyka wojskowa jest przygotowany do wykonywania zadań menedżera logistyki zajmującego cywilne lub wojskowe, logistyczne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej. Tym samym jest zdolny do realizacji funkcji zarządczych w kontekście funkcjonowania łańcuchów dostaw, przy czym posiada umiejętności planowania i realizacji procesów zaopatrywania z wykorzystaniem systemów informatycznych.
 • Zarządzanie Zasobami Gospodarczo-Obronnymi Państwa
  RODZAJ STUDIÓW
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie zasobami gospodarczo-obronnymi państwa (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).
   
  Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami gospodarczo-obronnymi państwa mieszczą się w obszarze nauk społecznych, w takich dyscyplinach naukowych jak: nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o bezpieczeństwie.
   
  FORMA STUDIÓW
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  ADRESACI
  Studia przeznaczone są dla pracowników podmiotów gospodarczych posiadających ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne), pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższać już posiadane w zakresie ekonomiki obronności, bezpieczeństwa gospodarczego, instrumentów operacjonalizacji zarządzania zasobami gospodarczo-obronnymi oraz zarządzania kryzysowego.
   
  PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery zjazdy merytoryczne sobotnio-niedzielne w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2021 r., koniec studiów czerwiec 2022 r.
   
  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów:
  • Podstawy zarządzania zasobami gospodarczo-obronnymi państwa
  • Teoria ekonomiki obronności państwa
  • Zasoby gospodarczo-obronne państwa, cz. I
  • Zasoby gospodarczo-obronne państwa, cz. II
  • Narzędzia operacjonalizacji zarządzania zasobami
  • Logistyczno-wojskowe problemy zarządzania kryzysowego,
  - łącznie 180 godz. pracy z nauczycielem i 30 punktów ECTS.
   
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego (nie ma obowiązku pisania pracy końcowej).
   
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami gospodarczo-obronnymi państwa będzie specjalistą, posiadającym unikatowe umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu ekonomik branżowych (obronności i bezpieczeństwa), zarządzanie zasobami gospodarczo-obronnymi państwa i podmiotów gospodarczych, podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, które dadzą mu podstawę do ubiegania się o stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach realizujących zadania na rzecz systemu obronności państwa.
 • Stosunek zatrudnienia w służbach mundurowych
  RODZAJ STUDIÓW
  Niestacjonarne studia podyplomowe „Stosunek zatrudnienia w służbach mundurowych” prowadzone w ramach oferty edukacyjnej Instytutu Prawa ASzWoj
   
  Studia przyporządkowane do dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowej: nauki prawne
   
  FORMA STUDIÓW
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna
   
  ADRESACI
  Służby mundurowe stanowiące część administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego zajmują szczególne miejsce w strukturach państwowych. Zagadnieniem kluczowym dla określenia ich statusu jest charakter norm determinujących zatrudnienie w tych służbach oraz prawa i obowiązki wynikające z tego zatrudnienia dla zatrudnionych i podmiotów zatrudniających. Różnorodność podstaw prawnych funkcjonowania służb mundurowych, zadań, zakresu działania i uprawnień powoduje, że organy tych służb i funkcjonariusze stosują różne procedury prawne, od bardzo sformalizowanych do niemal niesformalizowanych. Studia podyplomowe w zakresie „Stosunków zatrudnienia w służbach mundurowych” wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu na nabycie specjalistycznej wiedzy w tym zakresie i przygotowują specjalistów dla potrzeb administracji publicznej w szczególnej sferze jej funkcjonowania jaką jest bezpieczeństwo i porządek publiczny.
   
  Studia podyplomowe skierowane są zarówno do pracowników cywilnych chcących posiąść bądź poszerzyć znajomość przepisów prawnych, procedur i wykorzystywanych rozwiązań, jak również do żołnierzy i funkcjonariuszy, stykających się z wieloma wątpliwościami natury prawnej i praktycznej w trakcie pełnionej służby, oraz do osób, które dopiero zamierzają podjąć pracę zawodową.
   
  PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia zaplanowano na dwa semestry (zimowy i letni). Realizowane są w systemie zjazdowym (dziesięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 14 jednostek lekcyjnych; niedziela 12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik, koniec studiów czerwiec kolejnego roku r.
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, oraz złożenie egzaminu końcowego. Uczestnik studiów podyplomowych opracowuje pracę dyplomową.
   
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał rozległą wiedzę nt. prawa pracy i potrafił wykorzystać ją w działaniu; będzie potrafił poruszać się w regulacjach prawnych dotyczących służb mundurowych, wykorzystywać dostępne środki i narzędzia, będzie świadom swoich praw, obowiązków i ciążącej na nim odpowiedzialności. Ponadto, przewiduje się, że po osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się Absolwent będzie przygotowany do świadomego podjęcia, kształtowania i zakończenia szeroko rozumianego stosunku zatrudnienia w wybranej służbie mundurowej.
   
  PROGRAM STUDIÓW
  • Program studiów podyplomowych obejmować będzie następujące zagadnienia:
  • charakter prawny stosunków służbowych
  • ochrona danych osobowych
  • bezpieczeństwo i higiena pracy w służbach mundurowych
  • prawa i obowiązki żołnierzy/funkcjonariuszy i pracowników w służbach mundurowych
  • zastosowanie procedury administracyjnej w służbach mundurowych
  • rozwiązywanie sporów pracowniczych i służbowych
  • odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa żołnierzy/funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
  • kontrola w administracji publicznej
  • prawo bezpieczeństwa informacyjnego
  • zatrudnianie cudzoziemców
  • zarządzanie w ramach funkcjonowania jednostek służb mundurowych 
  • zatrudnianie cudzoziemców
  • administrowanie dokumentacją i danymi 
  • księgowość w jednostkach budżetowych
  • zarządzanie w służbach mundurowych.
 • Savoir vivre w dyplomacji
  RODZAJ STUDIÓW
  Niestacjonarne studia podyplomowe „Savoir vivre w dyplomacji” prowadzone w ramach oferty edukacyjnej Instytutu Prawa ASzWoj
   
  Studia przyporządkowane do dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowej: nauki prawne
   
  FORMA STUDIÓW
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna
   
  ADRESACI
  Celem kształcenia na studiach podyplomowych „Savoir vivre w dyplomacji” jest przygotowanie wyspecjalizowanych kadr cywilnych, jak i mundurowych w zakresie etykiety w dyplomacji. Studia skierowane są do osób zajmujących się w swojej pracy zawodowej budowaniem relacji z przedstawicielami zagranicznymi, zarówno na szczeblu administracji państwowej, jak również w kontaktach handlowych między przedsiębiorcami. Oferta skierowana jest również do osób, które chcą poznać zasady etykiety oraz są zainteresowane poszerzaniem wiedzy z zakresu savoir-vivre. 
   
  PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia zaplanowano na dwa semestry (zimowy i letni). Realizowane są w systemie zjazdowym (dziesięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 14 jednostek lekcyjnych; niedziela 12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik, koniec studiów czerwiec kolejnego roku r.
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, oraz złożenie egzaminu końcowego. Uczestnik studiów podyplomowych opracowuje pracę dyplomową.
   
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwenci studiów nabędą niezbędne umiejętności i kompetencje które pomogą nawiązać im bliskie relacje w kontaktach z zagranicznymi przedstawicielami oraz pozwolą uniknąć niezręczności czy uchronią przed popełnieniem „faux pas”, budując tym samym pozytywny wizerunek na arenie międzynarodowej. Absolwenci nabędą umiejętności właściwego poruszania się w świecie dyplomacji, odkrywając przy tym meandry etykiety.
   
  PROGRAM STUDIÓW
  Uczestnicy podczas zajęć zapoznani zostaną z podstawami prawa dyplomatycznego i konsularnego, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Podczas warsztatów nabędą praktyczne umiejętności w sferze właściwego ubioru, precedencji, prezentacji własnej osoby czy zachowania przy stole,  zrozumienia ogromnej roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej.  Swoją ofertę edukacyjną Instytut Prawa kieruje do osób zajmujących się na co dzień nawiązywaniem kontaktów zagranicznych, bądź odpowiedzialnych zawodowo za organizację spotkań bądź uroczystości związanych z właściwym przyjęciem zagranicznych przedstawicieli dyplomatycznych. 
   
  Podczas studiów podyplomowych uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu najważniejszych regulacji prawnych prawa dyplomatycznego i konsularnego; praw i obowiązków członków korpusu dyplomatycznego; podstaw negocjacji, mediacji i arbitrażu międzynarodowego a także budowania oraz umacniania właściwych stosunków dyplomatycznych.  W ofercie znalazły się także zajęcia warsztatowe obejmujące właściwą etykietę przy stole czy umiejętność prowadzenia „small talk”.

Global Affairs and Diplomacy (rok akademicki 2022/2023)

 • Informacje dla kandydata
  Rejestracja na studia podyplomowe, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zostanie uruchomiona w maju 2022 roku i potrwa do końca września
   
  Zarządzenie Rektora-Komendanta, regulujące wysokość opłat za studia w roku akademickim 2022/2023, będzie ogłoszone w kwietniu 2022 roku. Wysokość opłat w bieżącym roku akademickim reguluje Zarządzenie Nr 47/2021
   
  Zarządzenie Rektora-Komendanta w sprawie organizacji i przebiegu rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023 będzie ogłoszone w maju 2022 roku.
 • ZAPROSZENIE  The Centre for Security Studies at the University of Buckingham (BUCSIS) was founded in 2008, and delivers a range of programmes at Bachelors, Masters and Doctoral levels around the general subject area of contemporary security, intelligence and diplomacy studies. BUCSIS has a particular interest in developing new programmes aimed not only at traditional students but also at professionals working in these subject areas, and to do so in an international environment. To this end, the partnership with the War Studies University on the Diploma Studies certificate in Global Affairs and Diplomacy will significantly enhance these objectives and allow us to build what we hope will be a long-term academic relationship of mutual benefit with a partner of distinction.
   
   
  Professor Julian Richards
  Director, Centre for Security and Intelligence Studies (BUCSIS)
  University of Buckingham
   
  *********
  Meeting the contemporary science needs related to the international issues and dynamically developing geopolitical situation in the world, the National Security Faculty of the War Studies University together with the Centre of Security and Intelligence Studies (BUCSIS) of Buckingham University in The United Kingdom has prepared a special didactic offer in the formula of one-year postgraduate studies in Global Affairs and Diplomacy.
   
  The aim of the programme within the framework of Postgraduate Studies in Global Affairs and Diplomacy is to present the knowledge and education to practical learners in international issues and diplomatic protocol. The study programme includes, among the others, such areas as: International Diplomacy Issues, Current Security Challenges, Strategy Study, Conflict Resolution, Global Communication Policy, Great Powers, International Organizations and Institutions, and International Policy Analysis. All classes will be conducted in English. The programme has in its curriculum a one-week study trip to Buckingham University and classes in the Professional Centre of Simulation of War Studies University. The studies are directed primarily to institutions and people dealing with the security in national and international aspect. One-year postgraduate programme ends with the certificated diploma of two universities, that is: War Studies University and University of Buckingham.
   
  prof. John M L Drew
  Dean of Humanities and Social Sciences
  The University of Buckingham
   
  *********
  The National Security Faculty of War Studies University is a forerunner of security research, with number of years of experience, the significant scientific achievements and qualified scientific and didactic staff. The Centre of Security and Intelligence Studies at Buckingham University (BUCSIS) has created a dedicated programme only for War Studies University in the field of general subjects of contemporary security studies, international affairs and diplomacy. The academic staff of Buckingham Centre has numerous years of experience in implementing international politics solutions, advising international institutions, and consulting on negotiations and diplomacy issues.
  I strongly encourage you to take advantage of this offer. I hope that the knowledge and valuable experience gained during this didactic process will contribute to your further professional development.
   
  LTC Andrzej SOBOŃ, Assoc. Prof.
  Dean of the Department of National Security 
  War Studies University
 • O STUDIACH
  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych dwóch uczelni tj. Akademii Sztuki Wojennej i Uniwersytetu Buckingham w Wielkiej Brytanii.
   
  UNIKALNY CHARAKTER STUDIÓW
  • W ramach programu studiów przewdziany jest tygodniowy pobyt studyjny studentów na Uniwersytecie Buckingham, gdzie uczestniczą w przygotowanych dla nich zajęciach.
  • Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych dwóch uczelni tj. Akademii Sztuki Wojennej i Uniwersytetu Buckingham w Wielkiej Brytanii.
  • Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy Wydziału Centrum Bezpieczeństwa i Nauk Pozyskiwania Informacji (BUCSIS) Uniwersytetu Buckingham w Wielkiej Brytanii, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AszWoj, eksperci w obszarze dyplomacji MON i MSZ.
 • SYLWETKA ABSOLWENTA
  Studia skierowane są do osób zajmujących się bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym w obszarze polityki zagranicznej, dyplomacji, wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa, działalności organizacji międzynarodowych oraz komunikacji strategicznej.
   
  Program studiów skupia przedmioty przygotowujące studentów w zakresie wiedzy i kształtuje umiejętności potrzebne do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w obszarze stosunków międzynarodowych i dyplomacji, które implikują politykę bezpieczeństwa państwa oraz wpływają na dynamikę bezpieczeństwa globalnego.
   
  Absolwent studiów podyplomowych Global Affairs and Diplomacy będzie wykazywał się znajomością teorii, metod, narzędzi mieszczących się w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, dotyczących problematyki spraw międzynarodowych, dyplomacji, studiów nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym.
   
  Ściśle sprecyzowany kontekst dydaktyczny studiów pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności do podwyższenia interoperacyjności realizacji zadań i projektów skierowanych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz dyplomacji międzynarodowej.
 • PROGRAM I PRZEBIEG STUDIÓW

  Studia zaorganizowane są w nastepujacych modułach tematycznych:

  • Diplomacy and Global Policy
  • International Organization and Great Powers
  • Communication and Conflict Resolution
  • Contemporary Threats and Challenges to Security

  Dwusemestralne studia prowadzone są w języku angielskim.
  Obszar nauki: nauki społeczne w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
  Poziom kwalifikacji: kwalifikacja na poziomie niepełnym siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.

   

  Prowadzone są w formie:

  Wykłady: 78  godzin

  Ćwiczenia: 118 godzin

  Konsultacje: 4 godzin

  ŁĄCZNIE godzin: 198 godzin

  Ilość ECTS: 60

   

  Przedmioty w semestrze zimowym:

  • Contemporary Global Diplomacy
  • European Union and Crisis Management
  • NATO in Euro-Atlantic Security System
  • Global Political Communication
  • Conflict Resolution
  • Security Challenges and Other Global Issues (Part 1)
  • Intelligence Services and State Security
  • Case Studies in Intelligence Success and Failure: Methodological Issues
  • Language Workshop for Diplomats and Public Service Officials
  • Strategic Game – Workshop "Diplomacy, Conflict and Communications”

  Przedmioty w semestrze letnim:

  • Diplomatic Protocol 
  • Foreign Policy Analysis 
  • Security Challenges and Other Global Issues (Part 2) 
  • Public Diplomacy 
  • Contemporary Security in Middle East 
  • Case Studies in Intelligence Success and Failure: from WWII to 9/11 
  • Case Studies in Intelligence Success and Failure: Evidence from the 21st. century 
  • GAD: Research and Methodology 
  • Strategic Game – Workshop/Seminar 
 • WARUNEK UKOŃCZENIA STUDIÓW
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów: 
  • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia
  • czynny udział w seminariach naukowych
  • złożenie pracy dyplomowej/ artykułu naukowego
   
  Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/student-praca-dyplomowa/ 
 • WYMAGANE DOKUMENTY
  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:
  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach;
  • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

  Wymagane powyżej dokumenty należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu Studiów Podyplomowych lub wysłać pocztą w terminie nieprzekraczalnym do 30 września br. na adres:

  Adres pocztowy: 
  Dziekanat Studiów Podyplomowych, bud. 25 (WBN), pokój 62 
  Koordynator: dr Józef Kisiel 
  Akademia Sztuki Wojennej 
  al. gen. A. Chruściela 103 
  00-910 Warszawa 
   
  Dziekanat Studiów Podyplomowych:  
  dr Józef Kisiel 
  261-813-018 
  bud. 25, pokój 62
 • REKRUTACJA
  REKRUTACJA ONLINE
  https://rekrutacja.akademia.mil.pl
   
  Wymagane dokumenty:
  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach;
  • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

  Wymagane powyżej dokumenty należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu Studiów Podyplomowych lub wysłać pocztą w terminie nieprzekraczalnym do 30 września br. na adres:
   
  Adres pocztowy: 
  Dziekanat Studiów Podyplomowych, bud. 25 (WBN), pokój 62 
  Koordynator: dr Józef Kisiel 
  Akademia Sztuki Wojennej 
  al. gen. A. Chruściela 103 
  00-910 Warszawa 
   
  Dziekanat Studiów Podyplomowych:  
  dr Józef Kisiel 
  261-813-018 
  bud. 25, pokój 62 
   
  Opłata rekrutacyjna: 85 zł
 • OPŁATY

  Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2021/2022: 

   

  OPŁATA JEDNORAZOWA – 14.000 PLN

  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10

  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03

   

  OPŁATA SEMESTRALNA – 7.020 PLN na każdy semestr

  - semestr zimowy - wpłata do 30.10

  - semestr letni - wpłata do 15.03

   

  OPŁATA MIESIĘCZNA – 1.765 PLN na każdy miesiąc

  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01

  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06

   

   

  Zarządzenie Rektora-Komendanta, regulujące wysokość opłat za studia w roku akademickim 2022/2023, będzie ogłoszone w kwietniu 2022 roku.

 • PRZYDATNE LINKI

  Centre for Security and Intelligence Studies (BUCSIS): https://www.buckingham.ac.uk/research/bucsis

  Akademia Sztuki Wojennej: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

  Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/wbn/

 • KONTAKT
  Dyrektor studiów: Global Affairs and Diplomacy

  dr Marzena ŻAKOWSKA

  T: 797 377 029

  @: m.zakowska@akademia.mil.pl

  Zaświadczenia:
  • Wydawanie zaświadczeń o ukończeniu studiów: Józef Kisiel j.kisiel@akademia.mil.pl 
  • Wydawanie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za studia: Mariola Spodar m.spodar@akademia.mil.pl
   
  Kontakt do Punktu Rekrutacyjnego
  dr Józef Kisiel
  bud. 25, p. 62
  tel. 261-814-438 - godz. 08:00-15:00 od poniedziałku do piątku
  j.kisiel@akademia.mil.pl
   
  Problemy techniczne z rejestracją online:
  e-mail: support@akademia.mil.pl
  tel. 261-814-477
   

MBA Security & Sustainable Development

 • Informacje dla kandydatów
  Rejestracja na studia podyplomowe, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zostanie uruchomiona w maju 2022 roku i potrwa do końca września
   
  Zarządzenie Rektora-Komendanta, regulujące wysokość opłat za studia w roku akademickim 2022/2023, będzie ogłoszone w kwietniu 2022 roku. Wysokość opłat w bieżącym roku akademickim reguluje Zarządzenie Nr 47/2021
   
  Zarządzenie Rektora-Komendanta w sprawie organizacji i przebiegu rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023 będzie ogłoszone w maju 2022 roku.
 • ZAPROSZENIE
  Nowy Zielony Ład to program zakładający osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku, dla realizacji którego niezbędna jest racjonalna kosztowo, sprawiedliwa oraz zrównoważona społecznie transformacja społeczno-gospodarcza w Europie. Akademia Sztuki Wojennej włącza się aktywnie w wypracowanie rozwiązań wspierających wyznaczony kierunek rozwoju. Wykorzystując bogate doświadczenia oraz współpracując z różnymi ośrodkami naukowymi z Polski i zagranicy oferuje studia podyplomowe Master of Business Administration Security & Sustainable Development/MBA S&SD. Studia prowadzone we współpracy z University of Windsor Canada.
   
  MBA S&SD to program modułowy obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne. Jego głównym założeniem jest pomoc w zrozumieniu zróżnicowanych zagadnień współczesnego zarządzania biznesem zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej mając na uwadze tworzenie przez przedsiębiorstwa wspólnej wartości mając na uwadze zrównoważony rozwój państwa.
  Studia MBA S&SD skierowane są do osób: zarządzających przedsiębiorstwami chcących realizować otwarte, innowacyjne, pro-środowiskowe projekty mając na uwadze wypracowanie wartości ekonomiczno-społecznych; samorządowców, którzy realizują wspólne projekty uwzględnianie prawa wspólnoty, lokalnych społeczności.
   
  Od kandydatów na studia wymagamy min. 3-letniego doświadczenia, które w naszej opinii jest niezbędne dla określenia własnych oczekiwań edukacyjnych w dziedzinie zarządzania. 
   
  Program MBA S&SD przeznaczony jest dla osób, którym zależy na doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwem, samorządem,  mając na uwadze wielopłaszczyznowe, strategiczne, zrównoważone spojrzenie na rozwój przedsiębiorstw i państwa. Tych z Państwa, którzy mają świadomość jak ważna, a zarazem rzadka współcześnie, jest ta umiejętność, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

   

  Z poważaniem, 

  Dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman, prof. ASzWoj 

  Dyrektor MBA

 • SYLWETKA ABSOLWENTA MBA S&SD
  Absolwent studiów będzie wykazywał się wiedzą z teorii, metod, narzędzi wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu i jakości uzupełnionych zagadnieniami mieszczącymi się w naukach o bezpieczeństwie implementowanych na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem aktywów państwowych w oparciu o tworzenie wspólnej wartości w kontekście zrównoważonego rozwoju państwa  w zakresie infrastruktury surowcowej, zasobów naturalnych, rozwoju konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii.
   
  Absolwent nabędzie umiejętności menadżerskie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w szczególności poprzez tworzenie wspólnej wartości uwarunkowane m.in. polityką handlu surowcami, zarządzaniem zapasami, ochroną środowiska, zasadami recyklinku, rodzajem i poziom zagrożeń, poziomem ryzyka, zachowaniem ciągłości działania.
   
  Absolwent będzie gotów do wypełniania zobowiązań wobec podmiotu w sposób zdecydowany, świadomy, odpowiedzialny, przedsiębiorczy, etyczny i adekwatny do szacowanego ryzyka.
   
  Interdyscyplinarny program studiów, nowatorskie formy prowadzenia zajęć, przedstawiane studia przypadków przez międzynarodowe środowisko akademickie oraz ekspertów sektorowych, praca w zespołach, w których uczestnicy wnoszą różny punkt widzenia problemu zrównoważonego rozwoju i tworzenia wspólnej wartości, przyczyni się rozwoju kompetencji menadżera w ujęciu strategicznym.
 • WYMAGNIA KWALIFIKACYJNE MBA S&SD

  Studia przeznaczone są dla: 

  • absolwentów uczelni wyższych posiadających  dyplom ukończenia uczelni wyższej, co najmniej pierwszego stopnia (studia licencjackie, inżynierskie lub inne równorzędne), tj. posiadania pełnych kwalifikacje na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji;
  • osób o udokumentowanym min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym i/lub kierowania projektami
  • rozmowa kwalifikacyjna
 • PRZEBIEG STUDIÓW MBA S&SD

  Studia prowadzone są w systemie zjazdowym (on-line i off-line: sobota–niedziela, środa - on-line) przez trzy lub cztery semestry (zgodnie z wyborem opcji 1 lub 2).

   

  forma studiów: niestacjonarna (on-line/off-line)

  • czas trwania:
  • opcja 1 – 4 semestry – 585

  Treści programowe obejmują ok. 580 godzin dydaktycznych. 

   

  opcja 2 – 3 semestry

  Treści programowe obejmują ok. 460 godzin dydaktycznych. 

  • język studiów: angielski/polski

   

  Wykaz przedmiotów w układzie modułowym 

   

  MBA SECURITY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT

  Liczba godz. dydaktycznych

  MODUŁ 1: ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM PAŃSTWA

  BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

  15

  EKONOMIA GEOPOLITYCZNA

  15

  MAKROEKONOMIA

  15

  ZARZĄDZANIE ROZWOJEM REGIONALNYM

  15

  PLANOWANIE PRZESTRZENNE

  10

  EKONOMIA ZASOBÓW NATURALNYCH

  15

  ODPORNE SIECI ENERGETYCZNE

  15

  ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ WODNĄ

  15

  ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ LEŚNĄ

  15

  POLITYKA OCHRONY ŚROOWISKA NATURALNEGO

  15

  FINANSOWANIE INWESTYCJI PROŚRODOWISKOWYCH

  15

  MODUŁ 2: ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZOWJEM PRZESIĘBIORSTWA

  ZARZĄDZANIE RELACJAMI

  15

  WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

  15

  NEGOCJACJE

  20

  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

  15

  ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻANYMI FINANSAMI ORGANIZACJI

  15

  EKONOMIA MENADŻERSKA

  20

  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

  15

  ANALIZY STRATEGICZNE

  15

  METODY I KONCEPCJE ZARZĄDZANIA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

  15

  TWORZENIE WARTOŚCI EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH

  20

  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI OTWARTYMI

  20

  PROWADZENIE I FINANSOWANIE PROJEKTÓW

  15

  STRATEGIE ROZWOJU/MODELE BIZNESOWE

  15

  PODEJMOWANIE DECYZJI. TEORIA GIER

  15

  KONTROLA STRATEGICZNA I OPERACYJNA

  15

  KOMPETENCJE ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH

  15

  MODUŁ 3: UZUPEŁNIAJĄCY

  LOGISTYKA DYSTRYBUCJI

  15

  ZARZADZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

  15

  GLOBALNA LOGISTYKA

  15

  RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA

  15

  ZARZĄDZANIE ŹRÓDŁAMI ENERGII

  15

  PRAWO HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO

  15

  PLANOWANIE ŚRODOWISKOWE I OCENA WPŁYWU

  15

  BUDŻET PARTYCYPACYJNY

  15

  SMART CITY 

  15

  MODUŁ 4: PROJEKT WDROŻENIOWY

  WYSTĄPIENIA PUBLICZNE. SZTUKA PREZENTACJI

  15

  SEMINARIUM DYPLOMOWE

  20

 • WYKŁADOWCY
  Obsada zostanie uzupełniona wkrótce.
 • WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW MBA S&SD
  Absolwenci studiów MBA S&SD otrzymują dyplom/świadectwo ukończenia studiów wydane przez Akademię Sztuki Wojennej i University of Windsor Canada

  Wymaga to: 
  • uczęszczania na zajęcia organizowanie w formie stacjonarnym off-line;
  • uczestnictwa w zajęciach w formie on-line,
  • uzyskania zaliczenia ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów;
  • złożenia pracy dyplomowej wdrożeniowej, która będzie przedstawiona na otwartym seminarium/konferencji.
 • DYPLOM MBA S&SD
  Absolwenci studiów MBA S&SD otrzymują dyplom/świadectwo ukończenia studiów wydane przez Akademię Sztuki Wojennej i University of Windsor Canada.
 • WYMAGANE DOKUMENTY
  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty: 
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
  • odpis ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia;
  • jedna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm. 
 • KONTAKT
  Dyrektor MBA 

   

  dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman 

  T: 794 999 866 

  e-mail: a.krystman@akademia.mil.pl 

   

  Sekretariat Studiów Podyplomowych

   

  dr Ewelina Czerwińska-Kuleta 

  e-mail: mba@akademia.mil.pl 

  T: 261-813-018 

  budynek 25, pok. 62 

   

  ADRES DO KORESPONDENCJI   

  Akademia Sztuki Wojennej 

  al. gen. A. Chruściela "Montera" 103 

  00-910 Warszawa-Rembertów

MBA Security & Crtical Infrastructure

 • Informacje dla kandydatów
  Rejestracja na studia podyplomowe, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zostanie uruchomiona w maju 2022 roku i potrwa do końca września
   
  Zarządzenie Rektora-Komendanta, regulujące wysokość opłat za studia w roku akademickim 2022/2023, będzie ogłoszone w kwietniu 2022 roku. Wysokość opłat w bieżącym roku akademickim reguluje Zarządzenie Nr 47/2021
   
  Zarządzenie Rektora-Komendanta w sprawie organizacji i przebiegu rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023 będzie ogłoszone w maju 2022 roku.
 • ZAPROSZENIE

  Akademia Sztuki Wojennej to uczelnia niszowa, której korzenie sięgają Szkoły Rycerskiej. Jej historia generuje specjalizację uczelni. Jedną ze strategii domenowych jest rozwój pionu dydaktycznego.  


  Akademia wykorzystując bogate doświadczenia oraz współpracując z różnymi ośrodkami naukowymi, trenerskimi, instytucjami branżowymi z Polski i zagranicy oferuje studia podyplomowe Master of Business Administration Security. MBA Security to program modułowy obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne. Jego głównym założeniem jest pomoc w zrozumieniu zróżnicowanych zagadnień współczesnego zarządzania biznesem zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa narodowego RP. 

    

  Studia MBA Security & Crtical Infrastructure/MBA S&CI skierowane są do osób zarządzających podmiotem zaliczanym do infrastruktury krytycznej państwa. Program sprofilowano tak by wykształcić menadżera ds. zarządzania ciągłością działania przedsiębiorstwa.  

   

  W tym zakresie Akademia prowadzi dwa rodzaje studiów:

   

  • MBA S&CI kierowane dla pionu menadżerskiego podmiotów infrastruktury krytycznej w języku angielskim i polskim, prowadzone we współpracy z University of Windsor Canada
  • MBA S&CI sprofilowane na sektor gazowo-paliwowy w języku polskim

  W ofercie mamy również

  • MBA Security & Defense
  • MBA Security & Sustainable Development

  Od kandydatów wymagamy min. 3-letniego doświadczenia menadżerskiego i min. 5-letniego doświadczenia branżowego, które w naszej opinii jest niezbędne dla określenia własnych oczekiwań edukacyjnych w dziedzinie zarządzania. 

   

  Program MBA Security przeznaczony jest dla osób, którym zależy na doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwem, instytucją, podmiotem mając na uwadze wielopłaszczyznowe, strategiczne, spojrzenie realizacji interesu narodowego RP. Tych z Państwa, którzy mają świadomość jak ważna, a zarazem rzadka współcześnie, jest ta umiejętność, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 

   

   

  Z poważaniem, 

  Dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman, prof. ASzWoj 

  Dyrektor MBA

 • SYLWETKA ABSOLWENTA MBA S&CI
  Absolwent studiów będzie wykazywał się wiedzą z teorii, metod, narzędzi wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu i jakości uzupełnionych zagadnieniami mieszczącymi się w naukach o bezpieczeństwie implementowanych na potrzeby zarządzania podmiotami należącymi do infrastruktury krytycznej.
   
  Absolwent nabędzie umiejętności w zakresie sformułowania działań doskonalących potrzebnych do właściwej realizacji strategii funkcjonalnych i strategii ogólnej zapewniającej ciągłość działania podmiotu z punktu widzenia realizacji bezpieczeństwa podmiotu i interesu narodowego.
   
  Absolwent będzie gotów do wypełniania zobowiązań wobec podmiotu w sposób zdecydowany, świadomy, odpowiedzialny, przedsiębiorczy, etyczny i adekwatny do szacowanego ryzyka.
   
  Interdyscyplinarny program studiów, nowatorskie formy prowadzenia zajęć, przedstawiane studia przypadków przez międzynarodowe środowisko akademickie oraz ekspertów sektorowych, praca w zespołach, w których uczestnicy wnoszą różny punkt widzenia problemu ciągłości działania, przyczyni się rozwoju kompetencji niezbędnych dla menadżera zarówno w ujęciu strategicznym, jak i funkcjonalnym.
 • WYMAGNIA KWALIFIKACYJNE
  Studia przeznaczone są dla: 
  • absolwentów uczelni wyższych posiadających  dyplom ukończenia uczelni wyższej, co najmniej pierwszego stopnia (studia licencjackie, inżynierskie lub inne równorzędne), tj. posiadania pełnych kwalifikacje na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji;
  • osób o udokumentowanym min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym i/lub kierowania projektami
  • udokumentowane min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży gazowo-paliwowej i/lub zbieżnej
  • rozmowa kwalifikacyjna
 • PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia prowadzone są w systemie zjazdowym (on-line i off-line: sobota–niedziela, on-line: środa) przez cztery semestry. Treści programowe obejmują ok. 595 godzin dydaktycznych. 
   
  • forma studiów: niestacjonarna (on-line/off-line)
  • czas trwania: 4 semestry
  • język studiów: polski
   
  Wykaz przedmiotów w układzie modułowym 
   
   

  MBA SECURITY & CRITICAL INFRASTRUCTURE 

  Liczba godz. dyd. 

  MODUŁ 1: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO 

  30 

  ANALIZA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

  20 

  MAKROEKONOMIA 

  20 

  OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ  

  30 

  MODUŁ 2: ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ NA POZIOMIE STRATEGICZNYM

  ANALIZY STRATEGICZNE 

  20

  STRATEGIE ROZWOJU/MODELE BIZNESOWE 

  15 

  AUDYT SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA  

  15 

  ZARZĄDZANIE PROCESAMI 

  20 

  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ 

  35 

  ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

  20 

  PODEJMOWANIE DECYZJI. TEORIA GIER 

  20 

  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 

  20 

  NEGOCJACJE

  15

  KOMPETENCJE ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH 

  15 

  KONTROLA STRATEGICZNA I ZARZĄDCZA  

  20 

  MODUŁ 3: ZARZĄDZANIE JEDNOSTKA NA POZIOMIE FUNKCJONALNYM

  ZARZĄDZANIE CIAGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA W OBSZARZE HR

  ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  

  20 

  KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

  15 

  ZARZĄDZANIE CIAGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA W OBSZARZE FINANSOWYM

  ZARZĄDZANIE FINANSAMI  

  15 

  AUDYT FINANSOWY  

  20 

  ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA W OBSZARZE DYSTRYBUCJI

  LOGISTYKA DYSTRYBUCJI 

  15 

  ZARZADZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW  

  20 

  ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA W OBSZARZE IT

  INFARMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA 

  15 

  CYBERBEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW STEROWANIA I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ 

  20

  AUDYT SYSTEMÓW I PROCESÓW IT 

  25 

  ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA W OBSZARZE INFORMACJI

  AUDYT PRAWNY 

  20 

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI 

  20 

  ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA INFRASTRUKTURY

  AUDYT OBIEKTOWY 

  15 

  ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  

  15 

  MODUŁ 4: PROJEKT WDROŻENIOWY

  WYSTAPIENIA PUBLICZNE. SZTUKA PREZENTACJI  

  20 

  GRA STRATEGICZNA: ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA  

  25 

  SEMINARIUM DYPLOMOWE  

  20 

   
 • WYKŁADOWCY

  PROWADZĄCY ZAJĘCIA to wykładowcy akademiccy i praktycy z dziedzin ekonomii, finansów, zarządzania oraz eksperci z zakresu bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej (z instytucji: BBN, MAP, RCB) m.in.: 

  prof. dr hab. Jarosław GRYZ, prof. dr hab. Witold ORŁOWSKI, gen. dyw. Andrzej REUDOWICZ, dr Witold SKOMRA, Michał LEONOWICZ, Bartosz PELK, mgr inż. Florian NAUMCZYK, mgr inż. Beata JANOWCZYK, dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman, dr Piotr A. NAIMSKI, prof. dr hab. Artur NOWAK-FAR, dr Joanna Antczak, dr Wiesław KRZESZOWSKI, dr hab. Joanna NOWAKOWSKA-GRUNT, dr hab. Aneta WYSOKIŃSKA-SENKUS, prof. dr hab. Stanisław SIRKO, mgr inż. Sławomir SOBCZAK, dr inż. Michał WIŚNIEWSKI, dr Sławomir OLEARCZYK, dr Krzysztof KAŁUCKI, mgr Elżbieta MĄDRA, Paweł PITERA, dr Maria JABŁOŃSKA-WOŁOSZYN, dr Julia NOWICKA, dr Dariusz KRYSZK, Andrzej BŁASZCZAK, Anna GÓRECZNA, dr Łukasz KISTER, płk dr hab. inż. Grzegorz PILARSKI, Sebastian BURGEMEJSTER, Piotr SABAT, dr hab. Joanna TACZKOWSKA-OLSZEWSKA, dr hab. inż. Grzegorz PILARSKI, Andrzej KRUSZYŃSKI, dr Artur ZDROJEWSKI, płk Włodzimierz WĄTOR, Mariola ZAK-GAJEWSKA, , dr Izabela SZUM, Danuta PIETRASZKIEWICZ, dr hab. Anna WIERZCHOWSKA, płk dr Tomasz KOWALIK, dr Jacek BARTOSIAK, dr Krzysztof MESZYŃSKI, dr hab. Marzena PIOTROWSKA-TRYBULL, dr Aneta PLUTA-ZAREMBA

 • WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

  Absolwenci studiów MBA S&CI otrzymują dyplom/świadectwo ukończenia studiów wydane przez Akademię Sztuki Wojennej. Wymaga to: 

  • uczęszczania na zajęcia organizowanie w formie stacjonarnym - off-line;
  • uczestnictwa w zajęciach w formie on-line,
  • uzyskania zaliczenia ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów;
  • złożenia pracy dyplomowej wdrożeniowej, która będzie przedstawiona na otwartym seminarium/konferencji.
 • DYPLOM

  Absolwenci studiów MPA S&CI otrzymują dyplom/świadectwo ukończenia studiów wydane przez Akademię Sztuki Wojennej w zakresie menadżer ds. zarządzania ciągłością działania.

 • WYMAGANE DOKUMENTY

  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty: 

  • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
  • odpis ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia;
  • jedna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm 
 • KONTAKT

  Dyrektor MBA 

   

  dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman 

  T: 794 999 866 

  e-mail: a.krystman@akademia.mil.pl 

   

  Sekretariat Studiów Podyplomowych

   

  dr Ewelina Czerwińska-Kuleta 

  e-mail: mba@akademia.mil.pl 

  T: 261-813-018 

  budynek 25, pok. 62 

   

  ADRES DO KORESPONDENCJI   

  Akademia Sztuki Wojennej 

  al. gen. A. Chruściela "Montera" 103 

  00-910 Warszawa-Rembertów

Master of Business Administration SECURITY & DEFENSE (MBA S&D)

 • Informacje dla kandydatów
  Rejestracja na studia podyplomowe, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zostanie uruchomiona w maju 2022 roku i potrwa do końca września
   
  Zarządzenie Rektora-Komendanta, regulujące wysokość opłat za studia w roku akademickim 2022/2023, będzie ogłoszone w kwietniu 2022 roku. Wysokość opłat w bieżącym roku akademickim reguluje Zarządzenie Nr 47/2021
   
  Zarządzenie Rektora-Komendanta w sprawie organizacji i przebiegu rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023 będzie ogłoszone w maju 2022 roku.
 • W SKRÓCIE
  Akademia Sztuki Wojennej zaprasza zainteresowanych problematyką zarządzania obronnością i bezpieczeństwem na jedyne w Polsce studia Master of Business Administration Defense&Security. Oferta programowa studiów, o unikatowym charakterze, realizowana będzie przez wykładowców akademickich z uczelni polskich i zagranicznych. Uczelniami partnerskimi są: Uniwersytet w Miskolcu (Węgry) oraz Uniwersytet Helmuta Schmidta - Uniwersytet Bundeswehry w Hamburgu (Niemcy), z którymi podpisano porozumienia programowe.
   
  Zagadnienia praktyczne prezentowane będą m.in. przez przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego, Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz podmiotów zagranicznych.
   
  Program studiów realizowany będzie w języku polskim i angielskim.
 • ZAPROSZENIE

  SZANOWNI PAŃSTWO

   

  Akademia Sztuki Wojennej to uczelnia niszowa, której korzenie sięgają Szkoły Rycerskiej. Jej historia generuje specjalizację uczelni. Jedną ze strategii domenowych jest rozwój pionu dydaktycznego w zakresie zarządzania podmiotami realizującymi zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

   

  Akademia wykorzystując bogate doświadczenia oraz współpracując z różnymi ośrodkami naukowymi, trenerskimi, instytucjami branżowymi z Polski i zagranicy oferuje studia podyplomowe Master of Business Administration Security. MBA Security to program modułowy obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne. Jego głównym założeniem jest pomoc w zrozumieniu zróżnicowanych zagadnień współczesnego zarządzania biznesem zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa narodowego RP.

   

  Studia MBA Security & Defence / MBA S&D zostały stworzone z myślą o potrzebach rozwojowych kadry kierowniczej i menedżerskiej pracującej w przemyśle zbrojeniowym, instytucjach badawczo-rozwojowych realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności oraz służbach mundurowych.

   

  Programy naszych studiów MBA uzyskały pozytywną opinię m.in.: Departamentu Analiz i Przygotowań Obronnych Administracji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA.

   

  Studia MBA Security & Crtical Infrastructure / MBA S&CI skierowane są do osób zarządzających podmiotem infrastruktury krytycznej państwa z zakresu sektora gazowo-paliwowego. Program sprofilowano tak by wykształcić menadżera ds. zarządzania ciągłością działania przedsiębiorstwa.

   

  Przygotowujemy również Program Master of Business Administration Security & Integrated Transport / MBA S&IT na potrzeby menadżerów z firm logistycznych, lotniczych, transportowych.

  Od kandydatów wymagamy min. 3-letniego doświadczenia menadżerskiego i min. 5-letniego doświadczenia branżowego, które w naszej opinii jest niezbędne dla określenia własnych oczekiwań edukacyjnych w dziedzinie zarządzania.

   

  Program MBA Security przeznaczony jest dla osób, którym zależy na doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwem, instytucją, podmiotem mając na uwadze wielopłaszczyznowe, strategiczne, spojrzenie realizacji interesu narodowego RP. Tych z Państwa, którzy mają świadomość jak ważna, a zarazem rzadka współcześnie, jest ta umiejętność, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

   

   

  Z poważaniem,

  Dr hab. (prof. ASzWoj) Aneta Nowakowska-Krystman

   

  Dyrektor MBA

   

 • SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent studiów MBA SECURITY & DEFENSE (MBA D&S) będzie:

  • wykazywał się wiedzą z teorii, metod, narzędzi wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu i jakości implementowanych na potrzeby podmiotów realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa (przemysłu obronnego, instytucji badawczo-rozwojowych, formacji militarnych);
  • zdobędzie umiejętności potrzebne do opracowania strategii ogólnej, domenowej, funkcjonalnej (w zakresie: produktowo-sprzedażowej, produkcyjno-technologicznej, zasobów ludzkich ludzkich) podejmowania decyzji i implementacji strategii rozwoju podmiotu realizującego zadania na rzecz obronności i/lub bezpieczeństwa państwa;
  • będzie gotowy do wypełniania zobowiązań wobec podmiotu w sposób kompetentny – świadomy, odpowiedzialny, przedsiębiorczy, etyczny.

   

  Interdyscyplinarny program studiów; innowacyjne formy prowadzenia zajęć przez międzynarodowe środowisko akademickie oraz praktycy/eksperci, praca w zespołach, w których uczestnicy wnoszącą różne perspektywy postrzegania problemów zarządczych, przyczyni się do rozszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania podmiotami realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

   

  Tak opracowany program studiów MBA S&D zapewni przygotowanie dyplomantów do pełnienia ról: przywódcy, lidera, menedżera, eksperta, zarówno w ujęciu ogólnym, jak również w aspekcie zarządzania produkcją, nowymi technologiami, produktami, sprzedażą, kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach z branży zbrojeniowej, instytucjach badawczo-rozwojowych realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa, w podmiotach resortu obrony narodowej, w siłach zbrojnych i innych formacjach militarnych. Program MBA S&D oferuje bowiem możliwość wyboru kształcenia dopasowanego do potrzeb uczestnika, proponując moduł specjalnościowy oraz moduł swobodnego wyboru. Program daje możliwość uzyskania specjalizacji:

  • menadżer ds. zarządzania jakością produkcji
  • menadżer ds. zarządzania innowacyjnymi technologiami
  • menadżer ds. sprzedaży – negocjator biznesowy
  • menadżer ds. zarządzania zasobami ludzkimi – przywództwo

  z uwzględnieniem uwarunkowań branżowych specyficznych dla realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności.

 • WYMAGNIA KWALIFIKACYJNE

  Studia przeznaczone są dla:

   

  • absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie lub inne równorzędne), tj. posiadają pełne kwalifikacje na poziome 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
  • osób o udokumentowanym min. 5-letnim doświadczeniu zawodowym w wyniku zatrudnienia w organizacjach systemu obronnego państwa, systemu bezpieczeństwa narodowego;
  • osób o udokumentowanym min. 3-letnim doświadczeniu na stanowisku kierowniczym lub w zakresie kierowania projektami;

   

 • PRZEBIEG STUDIÓW

  Studia prowadzone są w systemie zjazdowym oraz on-line (stacjonarne: sobota–niedziela; on-line: środa) przez cztery semestry. Treści programowe obejmują 600 – 650 godzin dydaktycznych, w tym podróż studyjna.

  Wykaz przedmiotów w układzie modułowym

   

  MBA SECURITY & DEFENSE

  Liczba godz. dydaktycznych

  Język

  wykładowy

  MODUŁ 1: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO

  25

  Pol./Ang.

  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

  30

  Ang.

  MAKROEKONOMIA

  20

  Ang.

  UWARUNKOWANIA RESORTOWE

  20

  Pol./Ang.

  MODUŁ 2: OGÓLNOBIZNESOWY

  RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA

  20

  Pol.

  ZARZĄDZANIE FINANSAMI

  20

  Pol./Ang.

  ZARZĄDZANIE PROJEKTEM / PROGRAMEM/ PORTFELEM

  40

  Pol./Ang.

  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

  35

  Pol./Ang.

  BADANIA MARKETINGOWE - ANALIZY RYNKU

  20

  Ang.

  STRATATEGIE MARKETINGOWE

  20

  Ang.

  KONSOLIDACJA/FUZJE

  ASPEKTY PRAWNO - EKONOMICZNE

  20

  Pol./Ang.

  NEGOCJACJE W BIZNESIE A DYPLOMACJA

  20

  Ang.

  MODELE BIZNESOWE

  15

  Pol.

  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

  20

  Pol.

  KOMPETENCJE ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH

  10

  Pol./Ang.

  MODUŁ 3: OGRANICZONEGO WYBORU: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKCJI

  NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

  25

  Ang.

  ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCJI

  20

  Ang.

  ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

  20

  Pol.

  PRZEMYSŁ 4.0

  25

  Ang.

  ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ORGANIZACJI

  20

  Pol.

  SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

  35

  Pol./Ang.

  MODUŁ 3: OGRANICZONEGO WYBORU: ZARZĄDZANIE INNOWACYJNYMI TECHNOLOGIAMI

  START-UP. ZAGADNENIA PRAWNO-ORGANIZACYJNE

  20

  Pol./Ang.

  ZARZĄDZANIE PRZEŁOMOWYMI TECHNOLOGIAMI

  20

  Pol.

  INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA

  20

  Pol./Ang.

  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W TECHNICE AGILE

  20

  Pol.

  ARCHITEKTURA PROCESÓW BIZNESOWYCH I BUSINESS INTELLIGENCE

  20

  Ang.

  KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZO ROZWOJOWE W OBSZARZE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

  40

  Pol./Ang

  MODUŁ 3: OGRANICZONEGO WYBORU: ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ - NEGOCJATROR BIZNESOWY

  EKONOMIA MENADZERSKA

  45

  Ang.

  NEGOCJACJE

  50

  Pol.

  NEGOCJACJE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

  20

  Pol.

  KOMUNIKACJA NIEWERBALNA. MOWA CIAŁA

  15

  Pol.

  KONTROLA EMOCJI W NEGOCJACJACH. PSYCHOLOGIA STRESU

  15

  Pol. /Ang.