PRAKTYKI STUDENCKIE

 
Nie wiesz, gdzie warto odbyć studencką praktykę? Zajrzyj do naszego BIURA KARIER
 
 
***
Uwaga! Jak złożyć dokumenty dotyczące praktyk studenckich?
 
Komplet dokumentów dotyczących praktyk studenckich – porozumienie (2 egz.) i skierowanie (1 egz.) wypełnione elektroniczne, wydrukowane i podpisane przez studenta, należy złożyć w dziekanacie lub przesłać za pośrednictwem poczty (potwierdzenie odbioru).
 
***
Praktyki studenckie dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych stanowią integralną część procesu nauczania studentów Akademii Sztuki Wojennej, wynikają ze standardów kształcenia, programów studiów, które obowiązują na poszczególnych kierunkach i poziomach kształcenia. 
 
Praktyki przygotowują studentów do pracy zawodowej oraz mają na celu:
 
 • Poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykonywania
 • Kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji,
 • Przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
 • Poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji administracji rządowej i samorządowej itp.,
 • Stworzenia warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy,
 • Poszerzenie znajomości języków obcych.
 
Praktyki realizowane są na podstawie porozumienia pomiędzy Akademią a organizatorem praktyki.
 
Praktyki mogą być realizowane m.in. w instytucjach, organach administracji, organizacjach i przedsiębiorstwach, jednostkach wojskowych i innych jednostkach działających w ramach resortu obrony narodowej, służbach rządowych i samorządowych powołanych do ochrony ładu i porządku publicznego, jak również w jednostkach organizacyjnych Akademii, których profil działania umożliwia zrealizowanie i osiągnięcie celów praktyk, prowadzących działalność zgodną ze specyfiką kierunku studiów.
 
Wyboru miejsca odbycia praktyki (w instytucji, zakładzie pracy) zgodnie z kierunkiem studiów student dokonuje samodzielnie lub korzystając z oferty Biura Karier.
 
Przełożonymi studentów odbywających praktyki są powołani opiekunowie praktyk.  
 
Propozycję miejsca odbycia praktyki student zgłasza opiekunowi.
 
Indywidualnie zgłoszona (pisemny wniosek) przez studenta propozycja miejsca odbycia praktyki wymaga akceptacji opiekuna praktyk. Po uzyskaniu akceptacji student jest zobowiązany do pośredniczenia w załatwieniu wszystkich formalnych spraw związanych z odbyciem praktyki. Pracownicy BDJO zobowiązani są do udzielenia studentowi niezbędnej pomocy w tym zakresie. 
 
Studenci kierowani są na praktyki na podstawie skierowania.
 
Dokumentacja praktyki zawiera: 
 
 • porozumienie i skierowanie na praktykę; 
 • założenia programowe i organizacyjne praktyki (program praktyki); 
 • dokumentację przebiegu praktyki „Dziennik praktyk”; 
 • potwierdzenie odbycia praktyki i sprawozdanie z odbytej praktyki.
 
Wzory obowiązujących w Akademii dokumentów (Porozumienie w sprawie praktyki zawodowej, Skierowanie do odbycia praktyki zawodowej, Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej, Sprawozdanie z odbycia praktyki) stanowią załączniki do Regulaminu praktyk.
 
Praktyki zawodowe studentów są nieodpłatne, jednakże zakład pracy może ustalić wynagrodzenie za czynności wykonywane przez studenta w ramach praktyk. W takim wypadku warunki odpłatności ustala odrębna umowa zawarta pomiędzy studentem a organizatorem praktyk.
 
UWAGA! Każdy student odbywający praktykę ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Akademia nie ubezpiecza studentów na czas odbywania praktyk.
 
Wymiar podstawowy praktyk dla studentów kierunków o profilu praktycznym to łącznie 6 miesięcy (960 godzin dydaktycznych) - w przypadku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich i 3 miesiące (480 godzin dydaktycznych) w przypadku studiów II stopnia. W przypadku studentów kierunków ogólnoakademickich studiów I stopnia wymiar praktyk wynosi 120 godzin dydaktycznych.
 
 
Zaliczenie praktyki przez studenta następuje poprzez dokonanie przez opiekuna praktyk wpisu „zal” w elektronicznym systemie obsługi studentów. 
 
Jakie działania należy podjąć?
 
I. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI STUDENCKIEJ
 
 • Kontakt z opiekunem praktyk w sprawie wybranego miejsca praktyk - jego zgodność co do kierunku studiów.
 • Złożenie w Wydziale Rekrutacji i Obsługi Studentów (dziekanat) wypełnionych i wydrukowanych: porozumienia (2x) oraz skierowania.
 • Po akceptacji kierownika BDJO odbiór w WRiOS dokumentów oraz Dziennika praktyk.
 
WYMAGANE DOKUMENTY PROSZĘ WYPEŁNIAĆ ELEKTRONICZNIE. W INNEJ FORMIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
*Dziekanat nie jest pośrednikiem między studentem a opiekunem/ opiekunem a studentem w przekazywaniu dokumentów ws. praktyk.
 
II. PO ZAKOŃCZENIU PRAKTYKI STUDENCKIEJ
 
Opiekun zalicza praktykę, gdy student: 
 • odbył praktykę w ustalonym terminie; 
 • zrealizował zadania określone w programie praktyki; 
 • przedłożył stosowną dokumentację obejmującą: 
  • wypełniony dziennik praktyk opatrzony stosownymi adnotacjami i podpisami; 
  • potwierdzenie odbycia praktyki; 
  • sprawozdanie z przebiegu praktyki. 
 
 
Opiekun praktyk na danym kierunku studiów dostarcza do Wydziału Rekrutacji i Obsługi Studentów (dziekanat) komplet dokumentów wraz z protokołem za całą grupę lub rocznik.
 
UWAGA! Studenci, którzy chcą odbyć praktykę studencką w trakcie trwania semestru muszą uzyskać zgodę Dziekana/Dyrektora Instytutu wg przyporządkowania kierunków na wcześniejsze odbycie praktyk (w podaniu należy uzasadnić, że praktyka nie będzie kolidowała zajęciami).
 
  
Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2022/2023:
 • Administracja - dr Sławomir CHOMONCIK
 • Prawo - dr Sławomir CHOMONCIK
 • Bezpieczeństwo Narodowe i Obrona Powszechna - ppłk mgr Katarzyna SALA (studia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne - dr Klaudia STACHOWIAK (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo Międzynarodowe i Dyplomacja - dr Marta GĘBSKA (studia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • Bezpieczeństwo Informacyjne i Cyberbezpieczeństwo - mgr Marta ADAMCZEWSKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Dowodzenie – ppłk mgr Robert ROSA 
 • Logistyka - dr Janusz OLSZEWSKI, e-mil: j.olszewski@akademia.mil.pl
 • Lotnictwo - dr Władysław LEŚNIKOWSKI, e-mail: w.lesnikowski@akademia.mil.pl
 • Obronność - dr Michał PRZYBYLAK 
 • Zarządzanie i Dowodzenie - dr Robert ZAKRZEWSKI, e-mail: r.zakrzewski@akademia.mil.pl