PRAKTYKI STUDENCKIE

 
Nie wiesz, gdzie warto odbyć studencką praktykę? Zajrzyj do naszego BIURA KARIER
 
***
Uwaga! Jak złożyć dokumenty dotyczące praktyk studenckich?


W związku z ograniczonym dostępem do dziekanatu, komplet dokumentów dotyczących praktyk studenckich – porozumienie (2 egz.) i skierowanie (1 egz.) wypełnione elektroniczne, wydrukowane i podpisane przez studenta, należy złożyć w dziekanacie po wcześniejszym umówieniu spotkania (konkretny termin i godzina) lub przesłać za pośrednictwem poczty (potwierdzenie odbioru).
 
Od dnia 03.08.2020 r. do odwołania biuro podawcze przestaje funkcjonować.
 
Odbiór w dziekanacie po wcześniejszym zgłoszeniu e-mail (temat: praktyki studenckie) na adres k.chylinska@akademia.mil.pl

***

Praktyki studenckie dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych stanowią integralną część procesu nauczania studentów Akademii Sztuki Wojennej, wynikają ze standardów kształcenia, programów studiów, które obowiązują na poszczególnych kierunkach i poziomach kształcenia. 

Praktyki przygotowują studentów do pracy zawodowej oraz mają na celu:
 
1) Poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykonywania
2) Kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji,
3) Przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
4) Poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji administracji rządowej i samorządowej itp.,
5) Stworzenia warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy,
6) Poszerzenie znajomości języków obcych.
 
Praktyki realizowane są na podstawie porozumienia pomiędzy Akademią a organizatorem praktyki.
 
Praktyki mogą być organizowane w zakładzie pracy wybranym przez studenta lub w jednostkach organizacyjnych uczelni.
 
Indywidualnie zgłoszona przez studenta propozycja zakładu pracy, w którym będzie odbywana praktyka, wymaga akceptacji opiekuna praktyk.
 
Po uzyskaniu akceptacji student jest zobowiązany do pośredniczenia w załatwieniu wszystkich formalnych spraw związanych z odbyciem praktyki. Podstawowe jednostki uczelni zobowiązane są do udzielenia studentowi niezbędnej pomocy w tym zakresie.
 
Studenci kierowani są na praktyki na podstawie skierowania.
 
Przełożonymi studentów odbywających praktyki są powołani opiekunowie praktyk.  
 
Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez studenta u opiekuna praktyk potwierdzenia odbycia praktyki opisującego przebieg praktyki i realizowane zadania, sprawozdanie z odbytej praktyki oraz Dziennik praktyk.
 
Student odbywający praktykę nie otrzymuje wynagrodzenia ze strony Akademii, może jednak otrzymywać wynagrodzenie z zakładu pracy na podstawie zawartej z nim umowy o pracę.
 
UWAGA! Każdy student chcąc odbyć praktykę studencką MUSI być UBEZPIECZONY! Akademia nie ubezpiecza studentów na czas odbywania praktyk.
 
Wymiar podstawowy dla studentów od naboru 2018/2019 (profil praktyczny) to łącznie 6 miesięcy - w przypadku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich i 3 miesiące w przypadku studiów II stopnia. 
 
Jakie działania należy podjąć?
 
I. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI STUDENCKIEJ
 
 • Kontakt z opiekunem praktyk w sprawie wybranego miejsca praktyk - jego zgodność co do kierunku studiów.
 • Złożenie w WOSt. wypełnionych i wydrukowanych porozumienia (2x) oraz skierowania.
 • Po akceptacji kierownika BDJO odbiór w WOSt. dokumentów oraz Dziennika praktyk.
WYMAGANE DOKUMENTY PROSZĘ WYPEŁNIAĆ ELEKTRONICZNIE. W INNEJ FORMIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
*Dziekanat nie jest pośrednikiem między studentem a opiekunem/ opiekunem a studentem w przekazywaniu dokumentów ws. praktyk.
 
II. PO ZAKOŃCZENIU PRAKTYKI STUDENCKIEJ
 
Po akceptacji opiekuna praktyk dokumentów wg wzorów obowiązujących w Akademii, Student zobowiązany jest do przedłożenia u swojego opiekuna praktyk (niezwłocznie, najpóźniej do końca września), tj.:
 
 • DZIENNIKA PRAKTYK  wypełniony i podpisany przez osobę odpowiedzialną za odbycie przez studenta w danej instytucji / przedsiębiorstwie.
 • POTWIERDZENIA ODBYCIA PRAKTYKI STUDENCKIEJ wypełnione przez przełożonego/osobę odpowiedzialną za odbywanie w instytucji/przedsiębiorstwie praktyki studenckiej.
 • SPRAWOZDANIA Z ODBYTEJ PRAKTYKI STUDENCKIEJ wypełnione i podpisane przez studenta i zatwierdzone przez opiekuna praktyk.
 
Opiekun praktyk na danym kierunku studiów dostarcza do Wydziału Obsługi Studenta (dziekanat) komplet dokumentów wraz z protokołem za całą grupę lub rocznik.
 
UWAGA! Studenci, którzy chcą odbyć praktykę studencką w trakcie trwania semestru muszą uzyskać zgodę Dziekana/Dyrektora Instytutu wg przyporządkowania kierunków na wcześniejsze odbycie praktyk (w podaniu należy udowodnić, że praktyka nie będzie kolidowała zajęciami).
 
UWAGA!! Praktyka studencka będzie zaliczana Studentom niestacjonarnym, którzy mają pracę i wykażą, że zakres obowiązków z miejsca pracy pokrywa się z celami ujętymi w „Ogólnym Programie Praktyk dla studentów studiów licencjackich (I stopnia) na studiowanym kierunku” oraz przedłożą umowę o pracę z zakresem obowiązków na stanowisku pracy.
 
 
Opiekunowie praktyk na I stopniu:
 • Administracja - dr Sławomir CHOMONCIK
 • Bezpieczeństwo:
  - Narodowe - studia stacjonarne dr Klaudia STACHOWIAK ; studia niestacjonarne dr Justyna KUREK
  - Wewnętrzne - studia stacjonarne dr Klaudia STACHOWIAK; studia niestacjonarne dr Justyna KUREK
  - Międzynarodowe i dyplomacja - dr Marta GĘBSKA
 • Dowodzenie - dr Michał PRZYBYLAK 
 • Logistyka - dr Mariusz TOMCZYK
 • Lotnictwo - dr Władysław LEŚNIKOWSKI
 • Obronność - dr Michał PRZYBYLAK 
 • Zarządzanie i dowodzenie - dr Dorota KUREK