PRZYDATNE INFORMACJE

OGŁOSZENIE DLA DYPLOMANTÓW
 
***

Na podstawie Wytycznych Prorektora ds. dydaktycznych z dnia 8 maja 2020 r. – aktualizacja 10.05.2021 r. w sprawie szczegółowego trybu organizacji oraz przeprowadzania egzaminów semestralnych, egzaminów dyplomowych oraz realizacji praktyk studenckich w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym z powodu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2”:

 

Student składa komplet oryginalnych dokumentów:

  1. 1 wydrukowany, oprawiony (okładka miękka papierowa, klejona lub szyta) i podpisany egzemplarz pracy zgodnie z wymogami;
  2. 2 płyty z plikiem pracy, opisane wg „Wytycznych do przygotowania prac dyplomowych w ASzWoj” – rozdział VI, podpisane przez promotora;
  3. pozytywne opinia oraz recenzja – na obydwu dokumentach musi być odręczna adnotacja studenta z datą o zapoznaniu się;
  4. protokół z JSA podpisany przez promotora;
  5. złożenie kompletu dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu: potwierdzenia wniesienia stosownych opłat za egzamin i dyplom, jeśli są wymagane w odrębnych dokumentach.
 
Opłaty za dyplom należy uiścić na podstawie podpisanej umowy o warunkach pobierania opłat zw z odbywaniem studiów lub oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za usługi edukacyjne na studiach wyższych  w ASzWoj.
 

Student składa komplet wymaganych dokumentów w Wydziale Rekrutacji i Obsługi Studentów:

  • termin zasadniczy (najpóźniej) dzień 17.06.2022 r.
  • termin ostateczny (najpóźniej) dzień 11.09.2022 r.

 

Zgodnie z § 48 pkt 3 Regulaminu studiów – egzamin dyplomowy powinien odbyć się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia pracy dyplomowej. Termin wyznacza kierownik BDJO (indywidualnie wg podległości danego kierunku studiów pod daną jednostkę – wydział/samodzielny instytut).

 

W roku 2021/2022 terminem rozpoczęcia egzaminów dyplomowych jest dzień 22.06.2022 r. (Zarządzenie nr 26 Rektora-Komendanta ASzWoj z dnia 30.06.2021 r. w sprawie odrganizacji roku akademickiego 2021/2022).

 

Poniższy rysunek ma jedynie charakter poglądowy i dotyczy wyłącznie zobrazowania poprawnego rozmieszczenia poszczególnych części stanowiących opis płyty: