PRZYDATNE INFORMACJE

OGŁOSZENIE DLA DYPLOMANTÓW
 
***
 
***
W przypadku obron w trybie zdalnym linki do egzaminów wysyłane są na e-mail studenta (będący w elektronicznym systemie obsługi studenta).
 
Studenci przystępujący do egzaminów stacjonarnych - na terenie Akademii, proszeni są o przybycie do budynków najpóźniej na 30 min. przed wyznaczonym orientacyjnie czasem obrony.
 
Należy zarezerwować także czas na pobranie przepustki GOŚĆ uprawniającej do wejścia na teren zamknięty Akademii.
 
Prosimy o zaopatrzenie się w maseczki/przyłbice, rękawiczki oraz pamiętać o obowiązkowej dezynfekcji dłoni.
 
*** 
Wszelkie zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego w miesiącu czerwcu 2020 r. będą wystawiane wyłącznie na e-mailowe zgłoszenie absolwenta. W zgłoszeniu prosimy o dokładne określenia co ma zawierać zaświadczenie oraz dla kogo (do jakiej instytucji) ma być skierowane.
 
Wnioski należy kierować na adres: k.chylinska@akademia.mil.pl ; a.mlodzianowska@akademia.mil.pl 
 
 
INFORMACJA DLA STUDENTÓW - AKTUALIZACJA 25.05.2020 R.
Na wszystkich kierunkach i poziomach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zajęcia dydaktyczne prowadzone będą zdalnie do końca roku akademickiego. 


Zaliczenia i egzaminy wynikające z programów studiów (zaplanowane w ramach letniej sesji egzaminacyjnej) zostaną przeprowadzone zdalnie.

Egzaminy dyplomowe ostatnich roczników będą przeprowadzane w trybie mieszanym (stacjonarnie lub zdalnie), w zależności od wniosku (deklaracji) studentów, zgodnie z harmonogramem:

1) termin składania prac dyplomowych:
- pierwszy - do 15.06.2020 r.,
- drugi - od 16.06.2020 r. do ostatniego dnia letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej tj. do 11.09.2020 r. (dla studiów stacjonarnych) i do 13.09.2020 r. (dla studiów niestacjonarnych), tak, aby egzamin dyplomowy można było przeprowadzić do końca roku akademickiego, tj. do 30.09.2020 r.

2) obrony prac dyplomowych będą odbywały się w formie zdalnej. W wyjątkowych sytuacjach (np. braku urządzenia umożliwiającego formę zdalną lub braku połączenia internetowego) i dla osób chętnych obrony prac dyplomowych będą odbywały się w formie stacjonarnej (podanie należy złożyć do Kierownika BDJO - dziekana wydziału lub dyrektora instytutu).

3) termin przeprowadzenia tego egzaminu dyplomowego wyznaczy Kierownik BDJO - dziekan wydziału lub dyrektor instytutu, zgodnie z przepisami wynikającymi z regulaminu studiów.

 
INFORMACJA DLA STUDENTÓW Z DNIA 19 MAJA 2020 R. 
 
W związku z SARS-CoV-2 nastąpiła zmiana trybu składania prac dyplomowych w roku 2019/2020. W Akademii do odwołania obowiązują zapisy w dokumencie "Wytyczne prorektora ds. dydaktycznych ASzWoj z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie szczególnego trybu organizacji oraz przeprowadzania egzaminów semestralnych, egzaminów dyplomowych oraz realizacji praktyk studenckich w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym z powodu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2"
 
***
W celu ujednolicenia procedur związanych z opracowaniem prac dyplomowych na studiach I, II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych i kursach od roku 2019/2020 w Akademii Sztuki Wojennej obowiązują nowe procedury. Studentów I-II stopnia, uczestników studiów podyplomowych oraz słuchaczy kursów (dotyczy Wydziału Wojskowego) obowiązuje model prac zawarty w dokumencie Prorektora ds. dydaktycznych ASzWoj pt. "Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych w Akademii Sztuki Wojennej od roku akademickiego 2019/2020". Prace nie spełniające opisanych w dokumencie dopuszczone nie będą dopuszczone do egzaminu dyplomowego.