Pytania na egzaminy dyplomowe od roku akademickiego 2020/2021 są zamieszczane w zakładce OGŁOSZENIA na Wirtualnej Uczelni.

Link do Wirtualnej Uczelni - https://wu.akademia.mil.pl/

PRZYDATNE INFORMACJE

OGŁOSZENIE DLA DYPLOMANTÓW
 
***

Na podstawie „Wytycznych Prorektora ds. dydaktycznych z dnia 8 maja 2020 r. – aktualizacja 10.05.2021 r. w sprawie szczegółowego trybu organizacji oraz przeprowadzania egzaminów semestralnych, egzaminów dyplomowych oraz realizacji praktyk studenckich w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym z powodu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2”:

 

Student składa komplet oryginalnych dokumentów:

  1. 1 wydrukowany, oprawiony (okładka miękka papierowa, klejona lub szyta) i podpisany egzemplarz pracy zgodnie z wymogami;
  2. 2 płyty z plikiem pracy, opisane wg „Wytycznych do przygotowania prac dyplomowych w ASzWoj” – rozdział VI;
  3. oświadczenie autora pracy potwierdzające, że wersja wydrukowana i zamieszczona na płycie są identyczne;
  4. pozytywne opinia oraz recenzja – na obydwu dokumentach musi być odręczna adnotacja studenta z datą o zapoznaniu się;
  5. protokół z JSA podpisany przez promotora;
  6. oświadczenie autora pracy odnośnie zgody na publikację i zgodności pracy wydrukowanej z plikiem na płycie;
  7. złożenie kompletu dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu: potwierdzenia wniesienia stosownych opłat za egzamin i dyplom, jeśli są wymagane w odrębnych dokumentach.
 

Student składa komplet wymaganych dokumentów w Wydziale Obsługi Studentów:

– termin zasadniczy (najpóźniej) dzień 18.06.2021 r.;

– termin ostateczny (najpóźniej) dzień 13.09.2021 r.

 

Zgodnie z § 48 pkt 3 Regulaminu studiów - egzamin dyplomowy powinien odbyć się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia pracy dyplomowej. Termin wyznacza kierownik BDJO (indywidualnie wg podległości danego kierunku studiów pod daną jednostkę – wydział/samodzielny instytut).

W roku 2020/2021 terminem rozpoczęcia egzaminów dyplomowych jest dzień 01.07.2021 r. (Zarządzenie nr 35 Rektora-Komendanta ASzWoj z dnia 15.07.2020 r. ws. organizacji roku akademickiego 2020/2021)

 

Poniższy rysunek ma jedynie charakter poglądowy i dotyczy wyłącznie zobrazowania poprawnego rozmieszczenia poszczególnych części stanowiących opis płyty: