Sekretariat Rad Dyscyplin Naukowych

 • O Sekretariacie
  SRDN jest jednostką organizacyjną zapewniająca obsługę administracyjną rad dyscyplin naukowych funkcjonujących w Akademii oraz postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych.
 • Aktualne ogłoszenia dla Doktorantów
  Informacja z dnia 27.10.2022 r. 
  Informujemy, że Rada Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie Akademii Sztuki Wojennej na posiedzeniu w dniu 25 października 2022 r. podjęła Uchwałę nr 131/2022 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozpraw doktorskich w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. 
   
   
  UCHWAŁA nr 131/2022
  RADY DYSCYPLINY NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 
  AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ
  z dnia 25 października 2022 r.
   
  w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozpraw doktorskich w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. 
   
  Rada Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie Akademii Sztuki Wojennej na posiedzeniu w dniu 25 października 2022 r., działając na podstawie art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, z późn. zm.), w celu zapewnienia wewnętrznej organizacji przebiegu przewodów doktorskich i przeprowadzenia czynności, o których mowa w § 5-10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) postanawia wyznaczyć ostateczny termin złożenia rozpraw doktorskich wraz z wymaganymi dokumentami do 15 czerwca 2023 roku. Niezłożenie dysertacji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie umorzenia albo zamknięcia przewodu doktorskiego. 


   
   
  Informacja z dnia 04.03.2022 r. 
  Informujemy, że Rada Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie Akademii Sztuki Wojennej na posiedzeniu w dniu 26.10.2021 r. podjęła uchwałę nr 115/2021 w sprawie określenia trybu postępowania wobec doktorantów mających wszczęte przewody doktorskie do dnia 30 kwietnia 2019 r. 
   
  UCHWAŁA nr 12/2022
  RADY DYSCYPLINY NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 
  AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ
  z dnia 22 lutego 2022 r.
   
   
  w sprawie zmiany uchwały nr 115/2021 z 26.10.2021 r. określającej tryb postępowania wobec doktorantów mających wszczęte przewody doktorskie do dnia 30 kwietnia 2019 r.
   
  Rada Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie Akademii Sztuki Wojennej na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2022 r., działając zgodnie z postanowieniami Statutu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 11 września 2019 r. oraz Regulaminu Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 25 lutego 2021 r. postanowiła wprowadzić w uchwale Rady nr 115/2021 z dnia 26.10.2021 r. następującą zmianę: zapis: „wyznaczyć termin złożenia rozpraw doktorskich wraz z wymaganymi dokumentami do 11 lutego 2022 roku” otrzymuje brzmienie: „wyznaczyć termin złożenia rozpraw doktorskich wraz z wymaganymi dokumentami do 15 czerwca 2022 roku”.
   
   
   
  Informacja z dnia 2.11.2021 r. 
  Informujemy, że Rada Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie Akademii Sztuki Wojennej na posiedzeniu w dniu 26.10.2021 r. podjęła uchwałę nr 115/2021 w sprawie określenia trybu postępowania wobec doktorantów mających wszczęte przewody doktorskie do dnia 30 kwietnia 2019 r. 
   
  UCHWAŁA nr 115/2021
  RADY DYSCYPLINY NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 
  AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ
  z dnia 26 października 2021 r.
   
  w sprawie określenia trybu postępowania wobec doktorantów mających wszczęte przewody doktorskie do dnia 30 kwietnia 2019 r. 
   
  Rada Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie Akademii Sztuki Wojennej na posiedzeniu w dniu 26 października 2021 r., działając zgodnie z postanowieniami Statutu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 11 września 2019 r. oraz Regulaminu Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 25 lutego 2021 r.
  postanawia 
  wyznaczyć termin złożenia rozpraw doktorskich wraz z wymaganymi dokumentami do 11 lutego 2022 roku. Niezłożenie dysertacji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego.
   
  PRZEWODNICZĄCY
  RADY DYSCYPLINY NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE
  Akademii Sztuki Wojennej
  prof. dr hab. Ryszard SZPYRA
 • Informacje dla Kandydata do stopnia doktora