Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Akademii Sztuki Wojennej to organizacja, która prężnie się rozwija, skupiając delegatów z Wydziałowych Rad Samorządów Studenckich, Instytutowych Rad Samorządu Studenckiego oraz Rady Mieszkańców Domu Studenta. 
 
URSS ASzWoj jest organem uchwałodawczym Samorządu; w skład URSS ASzWoj wchodzą przedstawiciele studentów wybrani w wyborach do Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego i Instytutowej Rady Samorządu Studenckiego. Wyraża opinie społeczności studenckiej i kieruje wnioski do organów Uczelni w istotnych dla niej sprawach; opiniuje kandydatury na funkcje prorektora właściwego do spraw studenckich zgodnie z zapisami §28 ust. 8 Statutu Akademii Sztuki Wojennej; podejmuje, w porozumieniu z Rektorem Akademii, działania niezbędne dla zaspokojenia socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych potrzeb studentów; uzgadnia z właściwymi organami Akademii zasady udziału studentów w pracach badawczych, zasady korzystania przez koła naukowe i organizacje studenckie ze środków materialnych Akademii oraz zasady finansowania studenckiego ruchu naukowego; współdecyduje z organami Akademii w sprawie warunków przyznawania oraz rodzajów i wysokości świadczeń dla studentów; odpowiada na zapytania studenckie; deleguje przedstawicieli Samorządu do: 
  • Rady Bibliotecznej; 
  • komisji rektorskich; 
  • innych komisji uczelnianych, w tym wyborczych.
 
  
Misja URSS 
 
Misją Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii Sztuki Wojennej jest ochrona praw, godności i interesów studentów Akademii Sztuki Wojennej. Wspieramy działania studentów zrzeszonych w Kołach Naukowych oraz Organizacjach Studenckich. 
 
Posiedzenia URSS ASzWoj są otwarte dla wszystkich studentów Uczelni, chyba że porządek obrad stanowi inaczej. 
 
Przedstawiciele Samorządu wybierani są przez społeczność akademicką, zaś podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego ASzWoj jest reprezentowanie interesów braci studenckiej. 
 
Interesują nas przede wszystkim sprawy dydaktyki i jakości kształcenia. Zajmujemy się sprawami socjalno-bytowymi, zaś szczególnie zależy nam na indywidualnym rozwoju studentów. Staramy się kreować życie studenckie inicjując wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym. Reprezentujemy środowisko akademickie przed różnymi władzami i instytucjami, zarówno w Warszawie, jak i całej Polsce. 
 
Przypominamy równocześnie, że Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci Akademii Sztuki Wojennej! 
 
Koniecznie polub naszego fanpage’a i śledź informacje o działaniach Samorządu Studentów ASzWoj na bieżąco! Zapraszamy na: