Rzecznik Akademicki

 • Kim jest Rzecznik Akademicki?
  Rzecznik Akademicki (Academic Ombudsman) to osoba niezależna i neutralna, stojąca na straży przestrzegania praw i wartości akademickich, do której można się zgłosić w każdej sprawie dotyczącej funkcjonowania Uczelni. W szczególności jego zadaniem jest polubowne rozwiązywanie sporów pomiędzy studentami, doktorantami i pracownikami Akademii Sztuki Wojennej. W swojej działalności Rzecznik Akademicki kieruje się zasadami poufności, bezstronności i neutralności. 
 • Kto jest Rzecznikiem Akademickim w ASzWoj?
  Stanowisko Rzecznika Akademickiego powołano w październiku 2020, a funkcję tę sprawuje prof. ASzWoj Andrzej Pawlikowski. 
 • Jakie zadania zostały powierzone Rzecznikowi Akademickiemu?
  Zadaniem Rzecznika Akademickiego jest: 
  • wspieranie studentów i pracowników uczelni w rozwiązywaniu konfliktów, a także w sytuacjach budzących wątpliwości oraz dbanie o zapewnienie równego traktowania i poszanowania wszystkich członków wspólnoty akademickiej, 
  • rekomendowanie i organizowanie mediacji, 
  • przedstawianie osobom zgłaszającym się do Rzecznika stosownej informacji dotyczącej możliwości rozwiązania konfliktów, 
  • zapewnienie ochrony przed występowaniem negatywnych zjawisk w Akademii Sztuki Wojennej przejawiających się jako: przemoc werbalna i fizyczna, niestosowne zachowanie i komentarze, dyskryminację z jakichkolwiek względów,
  • promowanie polubownych metod rozwiązywania sporów w środowisku akademickim, 
  • udział w pracach w zakresie tworzenia aktów wewnętrznych (zarządzeń) obowiązujących w Akademii Sztuki Wojennej mających na celu przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom wśród studentów, doktorantów  i pracowników. 
 • W jaki sposób Rzecznik Akademicki realizuje swoje zadania?
  Rzecznik Akademicki realizuje zadania przez: 
  • rozmowy lub konsultacje z pozostającymi w sporze osobami, 
  • udzielanie w uzasadnionych przypadkach stosownej informacji pisemnej, 
  • kontaktowanie się z osobami pozostającymi w sporze,
  • organizowanie spotkań z osobami pozostającymi w sporze, 
  • wyjaśnianie osobom pozostającym w sporze istoty mediacji i innych metod rozwiązywania sporów, 
  • prowadzenie mediacji dla osób pozostających w sporze, 
  • podejmowanie innych działań zmierzających do rozwiązania sporu, 
  • bezpośrednie wsparcie osoby doświadczającej dyskryminacji,
  • informację na temat dostępnej pomocy psychologicznej,
  • kontaktowanie się z wydziałem/właściwą jednostką akademicką oraz pomoc w  uzyskaniu wsparcia organizacyjnego, w zakresie np. zmiany grup zajęciowych,  zmiany terminów egzaminów, uzyskania urlopu zdrowotnego lub okolicznościowego, etc.,
  • działania edukacyjne wobec sprawcy, np. bezpośrednia rozmowa wyjaśniająco-edukacyjna, rozmowa z przełożonymi sprawcy, rekomendacja udziału w szkoleniach/warsztatach antydyskryminacyjnych,
  • działania dyscyplinujące wobec sprawcy – sygnalizacja pisemna na ręce przełożonego, rekomendacja wszczęcia formalnej procedury skargowej,
  • współpracę z komisjami i rzecznikami dyscyplinarnymi w Akademii Sztuki Wojennej, 
  • działalność szkoleniową dla studentów, doktorantów, pracowników Akademii Sztuki Wojennej, 
  • działalność promocyjną na rzecz dobrych praktyk w Akademii Sztuki Wojennej, 
  • współpracę z innymi rzecznikami akademickimi w kraju i zagranicą. 
 • Jak można skontaktować się z Rzecznikiem Akademickim?
  Rzecznik akademicki jest dostępny mailowo: a.pawlikowski@akademia.mil.pl
   
  Osoby, które chcą spotkać się z nim osobiście, są proszone o wcześniejsze umówienie spotkania.  

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Akademii Sztuki Wojennej oraz określenia zasad działania Rzecznika Akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej