Trwa rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim 
roku akademickiego 2021/2022! 
 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych, na które aktualnie prowadzona jest rekrutacja! 
Rejestracja online potrwa do 28 lutego 2022 roku, a piewsze zajęcia - już w marcu!

Oferta studiów podyplomowych rozpoczynających się w semestrze letnim 2021/22

 • Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego
  SZANOWNI PAŃSTWO,
  Akademia Sztuki Wojennej, jako uczelnia wojskowo-cywilna, zajmuje się m.in. kształceniem wojskowych i cywilnych kadr na potrzeby bezpieczeństwa i obronności. Działalność dydaktyczna Akademii zmierza do tego, aby jej absolwenci dysponowali nowoczesną wiedzą i byli dobrze przygotowani do realizacji zadań w strukturach SZ RP, administracji publicznej i instytucjach związanych z bezpieczeństwem i obronnością w wymiarze narodowym i międzynarodowym.
   
  Z inicjatywy Biura ds. Programu „Zostań  Żołnierzem RP” Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w odpowiedzi na zapotrzebowanie w zakresie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli tworzonych Oddziałów Przygotowania Wojskowego Akademia Sztuki Wojennej opracowała dla Państwa studia podyplomowe „Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego”.
   
  Zapraszamy do podjęcia studiów,
  dr hab. Ilona Urych, płk dr hab. Zbigniew Leśniewski
   
  RODZAJ STUDIÓW
  niestacjonarne studia podyplomowe
   
  FORMY ZAJĘĆ
  wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna
   
  Akademia Sztuki Wojennej, jako uczelnia wojskowo-cywilna, zajmuje się m.in. kształceniem wojskowych i cywilnych kadr na potrzeby bezpieczeństwa i obronności. Działalność dydaktyczna Akademii zmierza do tego, aby jej absolwenci dysponowali nowoczesną wiedzą i byli dobrze przygotowani do realizacji zadań w strukturach SZ RP, administracji publicznej i instytucjach związanych z bezpieczeństwem i obronnością w wymiarze narodowym i międzynarodowym.  
   
  Z inicjatywy Biura ds. Programu „Zostań  Żołnierzem RP” Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w odpowiedzi na zapotrzebowanie w zakresie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli tworzonych Oddziałów Przygotowania Wojskowego Akademia Sztuki Wojennej opracowała dla Państwa studia podyplomowe „Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego”.
   
  ADRESACI 
  Adresatami studiów są absolwenci studiów nauczycielskich, którzy chcą uzyskać przygotowanie merytoryczne do nauczania w zakresie programów szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.
   
  CELE
  Celem studiów podyplomowych jest merytoryczne przygotowanie nauczycieli do realizacji procesu edukacyjnego w Oddziałach Przygotowania Wojskowego w szkołach średnich.
   
  PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia zaplanowane są na dwa semestry (zimowy i letni), w systemie zjazdowym (7-8 zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze). Początek studiów to październik 2021 r., koniec studiów – czerwiec 2022 r.
   
  Program studiów składa się z czterech modułów kształcenia spójnych z Programem Szkolenia realizowanym w Oddziałach Przygotowania Wojskowego:
  • Podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego (realizowane przedmioty: Musztra i regulaminy wojskowe oraz Kształcenie obywatelskie, praktyka i dyscyplina wojskowa),
  • Szkolenie bojowe (realizowane przedmioty: Taktyka, Szkolenie strzeleckie, Rozpoznanie wojskowe, Szkolenie inżynieryjno-saperskie, Obrona przed bronią masowego rażenia, Powszechna obrona przeciwlotnicza, Łączność, Terenoznawstwo, Ochrona i obrona obiektów, Zajęcia sprawnościowe, Szkolenie medyczne),
  • Szkolenie logistyczne (realizowany przedmiot: Szkolenie logistyczne, który obejmuje treści z zakresu: Budowa i eksploracja uzbrojenia i sprzętu wojskowego, Zabezpieczenie logistyczne, Ochrona środowiska, Profilaktyka pożarowa i BHP),
  • Szkolenie prawne (realizowany przedmiot: Szkolenie prawne i ochrona informacji niejawnych),
   
  Realizowane moduły są spójne z programem nauczania w Oddziałach Przygotowania Wojskowego.
   
  Program studiów przygotowuje nauczycieli do prowadzenia 70 godzin zajęć teoretycznych w szkole i jest spójny z Programem szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego. Zajęcia prowadzone są przez wojskowych i cywilnych ekspertów, specjalizujących się w tematyce poszczególnych zagadnień realizowanych w OPW.
    
  ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  Planowane rozpoczęcie studiów to marzec 2022 roku. 
   
  Studia prowadzone są w systemie zjazdowym przez dwa semestry (jeden rok akademicki). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
   
  WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW JEST SPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW DYDAKTYCZNYCH ZGODNIE Z PLANEM STUDIÓW:
  uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia;
  złożenie pracy dyplomowej pozytywnie ocenionej przez promotora i recenzenta;
  złożenie dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu.
   
  Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja powołana przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. W skład komisji wchodzą: przewodniczący – wyznaczony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, promotor pracy dyplomowej oraz jej recenzent (recenzenci),
   
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zajęć teoretycznych w ramach programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego. Tym samym niestacjonarne studia podyplomowe przeznaczone są dla studentów lub absolwentów studiów nauczycielskich, którzy chcą uzyskać merytoryczne przygotowanie do nauczania w zakresie Programu Szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej.
   
  DYPLOM
  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych ASzWoj.
   
  REJESTRACJA ONLINE
  Rekrutacja odbywa się zgodnie z regułami zawartymi na stronie internetowej https://rekrutacja.akademia.mil.pl/
   
  OPŁATY ZA STUDIA
  OPŁATA JEDNORAZOWA – 2.500 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA – 1.270 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA – 325 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
   
   
  DANE KONTAKTOWE DO ZESPOŁU AUTORSKIEGO STUDIÓW
  dr hab. Ilona Urych – tel. 602-469-893, e-mail: i.urych@akademia.mil.pl,
  płk dr hab. Zbigniew Leśniewski – tel. 604-212-534, e-mail: z.lesniewski@akademia.mil.pl.
                 
  DANE KONTAKTOWE DO PUNKTU REKRUTACYJNEGO
  dr Józef Kisiel
  bud. 25, p. 62
  tel. 261-814-438 - godz. 08:00-15:00 od poniedziałku do piątku
  j.kisiel@akademia.mil.pl
   
  Problemy techniczne z rejestracją online:
  e-mail: support@akademia.mil.pl
  tel. 261-814-477
 • Legislacja
  ADRESACI
  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wyższych uczelni, posiadający wyższe wykształcenie drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne).
   
  CELE
  Celem kształcenia na studiach podyplomowych „Legislacja” jest przygotowanie wyspecjalizowanych kadr cywilnych, jak i mundurowych w zakresie procesu stanowienia prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego. Studia skierowane są do osób zajmujących się w swojej pracy zawodowej szeroko rozumianym procesem legislacji [opracowywaniem oraz opiniowaniem projektów aktów prawnych], zatrudnionych w administracji publicznej, a także do osób zatrudnionych w podmiotach prywatnych odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie regulaminów oraz polityk firmowych.
   
  PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia realizowane są według programu pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) w trakcie realizacji następujących przedmiotów:
  • Naczelne zasady ustrojowe RP
  • Wykładnia prawa
  • Technika prawodawcza 
  • Proces legislacyjny 
  • Ustawy i akty wykonawcze
  • Umowy międzynarodowe
  • Akty prawa miejscowego
  • Prawo wewnętrzne – zarządzenia, regulaminy, polityki firmowe 
  • Dokumentacja RODO
  • Nadzór i kontrola w legislacji
   
  ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  Studia prowadzone są w systemie zjazdowym przez dwa semestry (jeden rok). 
  • soboty 8.45 – 20.00
  • niedziele 8.45 – 19.00
   
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwenci kierunku Legislacja zdobędą wiedzę z zakresu naczelnych zasad konstytucyjnych RP, z naciskiem na zasadę rzetelnej legislacji, wyprowadzoną przez Trybunał Konstytucyjny z zasady demokratycznego państwa prawa, systemu hierarchii źródeł prawa w krajowym porządku prawnym, interpretacji prawa, zasad techniki prawodawczej, budowy aktów normatywnych, procesu legislacyjnego, zarówno na szczeblu rządowym, parlamentarnym, unijnym, jak i samorządowym z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.  W ofercie znalazły się także zajęcia dedykowane tworzeniu prawa wewnętrznego, w tym polityk firmowych i dokumentacji wynikającej z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Zdobyta wiedza pozwoli na objęcie stanowisk związanych z procesem tworzenia oraz opiniowania projektów aktów prawnych zarówno powszechnie obowiązujących, jak i wewnętrznych w sektorze, publicznym oraz prywatnym.
   
  OPŁATY ZA STUDIA
  OPŁATA JEDNORAZOWA – 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA – 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA – 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
   
  DANE KONTAKTOWE DO PUNKTU REKRUTACYJNEGO
  dr Józef Kisiel
  bud. 25, p. 62
  tel. 261-814-438 - godz. 08:00-15:00 od poniedziałku do piątku
  j.kisiel@akademia.mil.pl
   
  Problemy techniczne z rejestracją online:
  e-mail: support@akademia.mil.pl
  tel. 261-814-477
 • Savoir Vivre w dyplomacji
  RODZAJ STUDIÓW
  Niestacjonarne studia podyplomowe „Savoir vivre w dyplomacji” prowadzone w ramach oferty edukacyjnej Instytutu Prawa ASzWoj
  Studia przyporządkowane do dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowej: nauki prawne
   
  FORMA STUDIÓW
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna
   
  ADRESACI
  Celem kształcenia na studiach podyplomowych „Savoir vivre w dyplomacji” jest przygotowanie wyspecjalizowanych kadr cywilnych, jak i mundurowych w zakresie etykiety w dyplomacji. Studia skierowane są do osób zajmujących się w swojej pracy zawodowej budowaniem relacji z przedstawicielami zagranicznymi, zarówno na szczeblu administracji państwowej, jak również w kontaktach handlowych między przedsiębiorcami. Oferta skierowana jest również do osób, które chcą poznać zasady etykiety oraz są zainteresowane poszerzaniem wiedzy z zakresu savoir-vivre. 
   
  PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia zaplanowano na dwa semestry (zimowy i letni). Realizowane są w systemie zjazdowym (dziesięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 14 jednostek lekcyjnych; niedziela 12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik, koniec studiów czerwiec kolejnego roku r.
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, oraz złożenie egzaminu końcowego. Uczestnik studiów podyplomowych opracowuje pracę dyplomową.
   
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwenci studiów nabędą niezbędne umiejętności i kompetencje które pomogą nawiązać im bliskie relacje w kontaktach z zagranicznymi przedstawicielami oraz pozwolą uniknąć niezręczności czy uchronią przed popełnieniem „faux pas”, budując tym samym pozytywny wizerunek na arenie międzynarodowej. Absolwenci nabędą umiejętności właściwego poruszania się w świecie dyplomacji, odkrywając przy tym meandry etykiety.
  Program modułowy
   
  Uczestnicy podczas zajęć zapoznani zostaną z podstawami prawa dyplomatycznego i konsularnego, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Podczas warsztatów nabędą praktyczne umiejętności w sferze właściwego ubioru, precedencji, prezentacji własnej osoby czy zachowania przy stole,  zrozumienia ogromnej roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej.  Swoją ofertę edukacyjną Instytut Prawa kieruje do osób zajmujących się na co dzień nawiązywaniem kontaktów zagranicznych, bądź odpowiedzialnych zawodowo za organizację spotkań bądź uroczystości związanych z właściwym przyjęciem zagranicznych przedstawicieli dyplomatycznych. 
   
  Podczas studiów podyplomowych uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu najważniejszych regulacji prawnych prawa dyplomatycznego i konsularnego; praw i obowiązków członków korpusu dyplomatycznego; podstaw negocjacji, mediacji i arbitrażu międzynarodowego a także budowania oraz umacniania właściwych stosunków dyplomatycznych.  W ofercie znalazły się także zajęcia warsztatowe obejmujące właściwą etykietę przy stole czy umiejętność prowadzenia „small talk”.
   
  OPŁATY ZA STUDIA
  OPŁATA JEDNORAZOWA – 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA – 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA – 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
   
  DANE KONTAKTOWE DO PUNKTU REKRUTACYJNEGO
  dr Józef Kisiel
  bud. 25, p. 62
  tel. 261-814-438 - godz. 08:00-15:00 od poniedziałku do piątku
  j.kisiel@akademia.mil.pl
   
  Problemy techniczne z rejestracją online:
  e-mail: support@akademia.mil.pl
  tel. 261-814-477
 • Prawo cyberprzestrzeni
  SZANOWNI PAŃSTWO,
  Instytut Prawa w Akademii Sztuki Wojennej od lat prowadzi zaawansowane badania naukowe na temat prawa bezpieczeństwa informacyjnego, prawa nowych technologii, aspektów prawnych komunikacji elektronicznej oraz informatyzacji administracji publicznej, opierając się na najwyższych wartościach etycznych i obywatelskich, takich jak: dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy, patriotyzm, rzetelność, otwartość na nowe idee i rozwój techniki oraz procesy cyfrowe, a przede wszystkim poszanowanie praw jednostki i obywatela, Kluczowym elementem naszych rozważań zawsze jest państwo, rola władz publicznych w warunkach postępu oraz nowe cele interesu publicznego związane z rozwojem cywilizacyjnym. W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa studia podyplomowe „Prawo cyberprzestrzeni”, których celem jest przygotowanie cywilnych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa, instytucji i jednostek. 
   
  Zapraszamy do podjęcia studiów,
   
  dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, prof. ASzWoj
  Kierownik Katedry Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii
   
  dr Paweł Zając
  adiunkt w Katedrze Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii 
   
   
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Po ukończeniu studiów podyplomowych, absolwenci zdobędą pożądaną na rynku pracy wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu szeroko rozumianego prawa cyberprzestrzeni. Jednocześnie absolwenci będą predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji państwowych odpowiedzialnych za kwestie związane z cyberbezpieczeństwem (takich jak: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, czy Krajowa Administracja Skarbowa). 
   
  Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał:
   
  • zaawansowaną wiedzę o strukturach, relacjach oraz kompetencjach administracji publicznej wchodzącej w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
  • wiedzę dotyczącą zagrożeń w cyberprzestrzeni - w tym cyberprzestępczości,  incydentów w cyberprzestrzeni a także wyzwań dla administracji publicznej i sektora prywatnego,
  • wiedzę dotyczącą odpowiedzialności za działania prowadzone w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich,
  • umiejętność identyfikowania problemów prawnych związanych z zagrożeniami pojawiającymi się w cyberprzestrzeni oraz wykorzystywać uzyskane informacje na potrzeby rozwiązywania problemów, godzących w bezpieczeństwo prawne państwa, sektora prywatnego i osób fizycznych,
  • umiejętność dostrzegania dylematów związanych z funkcjonowaniem i rozwojem cyberprzestrzeni w aspekcie prawnym i oceniania proponowanych praktycznych rozwiązań.
   
  PRZEBIEG STUDIÓW 
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry, realizowane w systemie zjazdowym (sobotnio-niedzielnym), w wymiarze godzinowym 272 godz. lekcyjnych.
   
  Studia realizowane są według programu pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) w trakcie realizacji następujących przedmiotów:
  • Warsztaty - podstawy funkcjonowania sieci
  • Cyberodpowiedzialność. Wstęp do cyberbezpieczeństwa
  • Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji
  • Ochrona danych osobowych
  • Prawo mediów
  • Krajowy system cyberbezpieczeństwa
  • Prawo Internetu
  • Cyberprzestrzępczość
  • Usługi cyfrowe
  • Własność intelektualna w cyberprzestrzeni
  • Prawo nowych technologii
  • Ochrona dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni
  • Etyka cyberprzestrzeni
  • Dowody cyfrowe
  • Wstęp do prawa robotów
  • Prawo telekomunikacyjne
   
  WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW JEST SPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW DYDAKTYCZNYCH ZGODNIE Z PLANEM STUDIÓW:
  uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia
  złożenie publikacji naukowej napisanej w ramach wybranego seminarium oraz zdanie egzaminu końcowego
   
  DYPLOM
  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych ASzWoj
   
  ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  Studia prowadzone są w systemie zjazdowym przez dwa semestry (jeden rok). 
  • soboty 8.45 – 20.00
  • niedziele 8.45 – 19.00
   
  OPŁATY ZA STUDIA
  OPŁATA JEDNORAZOWA – 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA – 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA – 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06 
   
  DANE KONTAKTOWE DO KIEROWNIKA STUDIÓW 
  Kierownik studiów: dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jetnkiewicz, prof. ASzWoj
  T: 692 437 777
  k.jentkiewicz@akademia.mil.pl
   
  DANE KONTAKTOWE DO PUNKTU REKRUTACYJNEGO
  dr Józef Kisiel
  bud. 25, p. 62
  tel. 261-814-438 - godz. 08:00-15:00 od poniedziałku do piątku
  j.kisiel@akademia.mil.pl

  Problemy techniczne z rejestracją online:
  e-mail: support@akademia.mil.pl
  tel. 261-814-477
 • Stosunek zatrudnienia w służbach mundurowych
  RODZAJ STUDIÓW
  Niestacjonarne studia podyplomowe „Stosunek zatrudnienia w służbach mundurowych” prowadzone w ramach oferty edukacyjnej Instytutu Prawa ASzWoj

  Studia przyporządkowane do dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowej: nauki prawne

  FORMA STUDIÓW
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna

  ADRESACI
  Służby mundurowe stanowiące część administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego zajmują szczególne miejsce w strukturach państwowych. Zagadnieniem kluczowym dla określenia ich statusu jest charakter norm determinujących zatrudnienie w tych służbach oraz prawa i obowiązki wynikające z tego zatrudnienia dla zatrudnionych i podmiotów zatrudniających. Różnorodność podstaw prawnych funkcjonowania służb mundurowych, zadań, zakresu działania i uprawnień powoduje, że organy tych służb i funkcjonariusze stosują różne procedury prawne, od bardzo sformalizowanych do niemal niesformalizowanych. Studia podyplomowe w zakresie „Stosunków zatrudnienia w służbach mundurowych” wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu na nabycie specjalistycznej wiedzy w tym zakresie i przygotowują specjalistów dla potrzeb administracji publicznej w szczególnej sferze jej funkcjonowania jaką jest bezpieczeństwo i porządek publiczny.

  Studia podyplomowe skierowane są zarówno do pracowników cywilnych chcących posiąść bądź poszerzyć znajomość przepisów prawnych, procedur i wykorzystywanych rozwiązań, jak również do żołnierzy i funkcjonariuszy, stykających się z wieloma wątpliwościami natury prawnej i praktycznej w trakcie pełnionej służby, oraz do osób, które dopiero zamierzają podjąć pracę zawodową.

  PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia zaplanowano na dwa semestry (zimowy i letni). Realizowane są w systemie zjazdowym (dziesięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 14 jednostek lekcyjnych; niedziela 12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik, koniec studiów czerwiec kolejnego roku r.
  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, oraz złożenie egzaminu końcowego. Uczestnik studiów podyplomowych opracowuje pracę dyplomową.

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał rozległą wiedzę nt. prawa pracy i potrafił wykorzystać ją w działaniu; będzie potrafił poruszać się w regulacjach prawnych dotyczących służb mundurowych, wykorzystywać dostępne środki i narzędzia, będzie świadom swoich praw, obowiązków i ciążącej na nim odpowiedzialności. Ponadto, przewiduje się, że po osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się Absolwent będzie przygotowany do świadomego podjęcia, kształtowania i zakończenia szeroko rozumianego stosunku zatrudnienia w wybranej służbie mundurowej.

  PROGRAM MODUŁOWY
  Program studiów podyplomowych obejmować będzie następujące zagadnienia:
  • charakter prawny stosunków służbowych
  • ochrona danych osobowych
  • bezpieczeństwo i higiena pracy w służbach mundurowych
  • prawa i obowiązki żołnierzy/funkcjonariuszy i pracowników w służbach mundurowych
  • zastosowanie procedury administracyjnej w służbach mundurowych
  • rozwiązywanie sporów pracowniczych i służbowych
  • odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa żołnierzy/funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
  • kontrola w administracji publicznej
  • prawo bezpieczeństwa informacyjnego
  • zatrudnianie cudzoziemców
  • zarządzanie w ramach funkcjonowania jednostek służb mundurowych
  • zatrudnianie cudzoziemców
  • administrowanie dokumentacją i danymi
  • księgowość w jednostkach budżetowych
  • zarządzanie w służbach mundurowych.
   
  OPŁATY ZA STUDIA
  OPŁATA JEDNORAZOWA – 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA – 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA – 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
   
  DANE KONTAKTOWE DO PUNKTU REKRUTACYJNEGO
  dr Józef Kisiel
  bud. 25, p. 62
  tel. 261-814-438 - godz. 08:00-15:00 od poniedziałku do piątku
  j.kisiel@akademia.mil.pl

  Problemy techniczne z rejestracją online:
  e-mail: support@akademia.mil.pl
  tel. 261-814-477
 • Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych
  RODZAJ STUDIÓW
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych (Wydział Wojskowy).
   
  FORMA STUDIÓW
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  ADRESACI
  Studia przewidziane są dla żołnierzy i funkcjonariuszy, absolwentów uczelni (cywilnych i wojskowych) posiadających wyższe wykształcenie drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne).
   
  CELE
  Celem studiów jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności w zakresie problematyki szeroko rozumianego wspomagania dowodzenia w SZ RP i organizacji zhierarchizowanej. W trakcie zajęć słuchacze studium zostaną zaznajomieni z aktualnym stanem interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej różnorodnych obszarów działalności organizacji zhierarchizowanej w tym zakresie.
   
  PRZEBIEG STUDIÓW
  Treści programowe obejmują 177 godzin dydaktycznych realizowanych na 10 - 11 zjazdach po 18 godzin każdy, zaliczenia przedmiotów odbywają się podczas ostatnich zajęć w semestrze, względnie podczas dwóch sesji egzaminacyjnych (zimowa - jeżeli przewidziany jest egzamin z danego przedmiotu i letnia). Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie kształcenia. Ustalanie zasad zaliczenia i zaliczenie przedmiotu dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. 
   
  PROGRAM STUDIÓW
  Program obejmuje następujące moduły:
  • Zarządzanie organizacją (wykłady, ćwiczenia, 15 godzin);
  • Dowodzenie (wykłady, ćwiczenia, 15 godzin);
  • Rozpoznanie wojskowe i WRE (wykłady, ćwiczenia, 15 godzin);
  • Taktyka wojsk lądowych (wykłady, ćwiczenia, 15 godzin);
  • Wojskowe systemy łączności (wykłady, ćwiczenia, 32 godzin);
  • Systemy wspomagania dowodzenia (wykłady, ćwiczenia, 70 godzin);
  • Seminarium dyplomowe (seminarium, 15 godzin).
   
  Studia kończą się ustnym egzaminem końcowym (obroną pracy dyplomowej) podczas odrębnego zjazdu, na który przewidziano 6 godzin. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych, po wypełnieniu wymogów dydaktycznych i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, otrzymuje dyplom ukończenia tych studiów.
   
  Ważna informacja dla SZ RP: absolwent otrzymuje również certyfikat ukończenia kursu System HMS Jaśmin – poziom I – podstawowy (kod: 8101126).
   
  OPŁATY ZA STUDIA
  OPŁATA JEDNORAZOWA – 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA – 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA – 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
   
  DANE KONTAKTOWE DO PUNKTU REKRUTACYJNEGO
  dr Józef Kisiel
  bud. 25, p. 62
  tel. 261-814-438 - godz. 08:00-15:00 od poniedziałku do piątku
  j.kisiel@akademia.mil.pl

  Problemy techniczne z rejestracją online:
  e-mail: support@akademia.mil.pl
  tel. 261-814-477
 • Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
  RODZAJ STUDIÓW
  Niestacjonarne studia podyplomowe Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni (Wydział Wojskowy).
   
  FORMA STUDIÓW
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.
   
  ADRESACI
  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych.
   
  CELE
  Celem studiów jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności w zakresie problematyki ochrony i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jak również ochrony informacji w organizacji. W trakcie zajęć słuchacze studiów zostaną zaznajomieni z aktualnym stanem interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie tworzenia Polityki Bezpieczeństwa i różnorodnymi obszarami działalności organizacji w tym zakresie.
   
  PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia są realizowane podczas dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela).
   
  Program obejmuje następujące moduły:
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Systemy i sieci teleinformatyczne 
  • Informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych 
  • Działania hybrydowe 
  • Strategie komunikacji
  • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych 
   
  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie kształcenia. Ustalania zasad zaliczenia oraz jego przyjęcia dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. Studia kończą się napisaniem pracy końcowej i jej obroną. Ukończenie studiów potwierdzane jest świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.
   
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent Studiów Podyplomowych Ochrona i Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni po wypełnieniu wymogów dydaktycznych i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – zgodnie z regulacją prawną zawartą w przepisach „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Zdobyta wiedza kwalifikuje Absolwenta do zajmowania stanowisk pracy związanych z kierowaniem zespołami pracowników w instytucjach, organach państwowych i samorządowych oraz firmach prywatnych zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem oraz edukowaniem z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwem informacyjnym.
   
  OPŁATY ZA STUDIA
  OPŁATA JEDNORAZOWA – 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA – 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA – 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
   
  DANE KONTAKTOWE DO PUNKTU REKRUTACYJNEGO
  dr Józef Kisiel
  bud. 25, p. 62
  tel. 261-814-438 - godz. 08:00-15:00 od poniedziałku do piątku
  j.kisiel@akademia.mil.pl

  Problemy techniczne z rejestracją online:
  e-mail: support@akademia.mil.pl
  tel. 261-814-477

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim 2021/22

 • Zasady rekrutacji
  Rekrutacja na wybrane kierunki studiów podyplomowych semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 trwa od 1 grudnia 2021 r. do  28 lutego 2022 r.
   
  Rejestracja kandydatów na studia odbywa się wyłącznie w internetowym systemie rejestracji: https://rekrutacja.akademia.mil.pl/
   
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązany jest wnieść opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia, w wysokości 85 zł. Opłatę rekrutacyjną wnosi się w formie przelewu na indywidualny rachunek bankowy wskazany w systemie rejestracji kandydatów na studia. W ramach opłaty rekrutacyjnej kandydat zostaje zarejestrowany na jednej formie studiów podyplomowych.
   
  Warunkiem przyjęcia na określone studia podyplomowe jest dostarczenie wymaganych dokumentów uprawniających do wpisania kandydata na listę uczestników studiów podyplomowych do 11.03.2022 r. 
   
  Kandydat może się zarejestrować na więcej niż jedną formę studiów podyplomowych. Wówczas opłata rekrutacyjna wynosi wielokrotność wskazanej powyżej kwoty. Kandydat, który zarejestrował się na więcej niż jedną formę studiów podyplomowych i został wpisany na listę osób zakwalifikowanych na studia na każdej z nich, ostatecznego wyboru formy, na której rozpocznie studia, dokonuje najpóźniej w dniu składania dokumentów uprawniających do wpisania na listę uczestników studiów podyplomowych.
   
  Kandydatowi, który nie został przyjęty na studia z powodu nieuruchomienia studiów, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną. Zwrotu dokonuje się na wniosek kandydata na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
   
   
  Więcej informacji o rekrutacji:
   
 • Harmonogram rekrutacji
  • rozpoczęcie rejestracji online kandydatów na studia w internetowym systemie informatycznym "Rekrutacja": 1 grudnia 2021 r. 
  • zamknięcie rejestracji online i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej: 28 lutego 2022 r. 
  • składanie dokumentów: do 11 marca 2022 r.
 • Wymagane dokumenty
  • ankieta osobowa – do pobrania z systemu po pomyślnym zakończeniu rejestracji i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych – zgodnie z opisem danego kierunku studiów;
  • 1 fotografia 3.5 x 4.5 cm.
 • Opłaty w roku akademickim 2021/2022
  Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego
   
  OPŁATA JEDNORAZOWA – 2.500 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA – 1.270 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA – 325 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
   
  Studia podyplomowe z pozostałych zakresów
   
  OPŁATA JEDNORAZOWA – 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA – 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA – 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
 • Kontakt do punktu rekrutacyjnego
  dr Józef Kisiel
  bud. 25, p. 62
  tel. 261-814-438 - godz. 08:00-15:00 od poniedziałku do piątku
  j.kisiel@akademia.mil.pl

  Problemy techniczne z rejestracją online:
  e-mail: support@akademia.mil.pl
  tel. 261-814-477
 • Rejestracja online
side image
Rejestracja online
zobacz więcej