CEFME - Central European Forum on Military Education

CEFME (ang. Central European Forum on Military Education) jest dobrowolnym stowarzyszeniem uniwersytetów wojskowych w regionie Europy Środkowej.
 
Celem CEFME jest wspieranie rozwoju edukacji i szkolenia wojskowych oraz współpraca zrzeszonych uniwersytetów w nauczaniu, badaniach, wymianie nauczycieli i studentów, a także ułatwienie organizacji wspólnych wydarzeń.
 
CEFME zostało założone w 2007 roku z inicjatywy Uniwersytetu Obrony Republiki Czeskiej. Spotkania przedstawicieli zrzeszonych uniwersytetów odbywa się dwa razy w roku.  
 
Istotnym przedsięwzięciem organizowanym w ramach CEFME jest coroczna konferencja, która odbywa się rotacyjnie na poszczególnych uniwersytetach.
 
Więcej informacji: https://beta.cefme.eu/
 

ESDC - European Security and Defence College

ESDC (European Security and Defence College) utworzone zostało w 2005 roku, stając się pierwszym podmiotem na poziomie europejskim zajmującym się szkoleniami i edukacją oraz rozwojem wspólnej europejskiej kultury bezpieczeństwa.
 
ESDC powołano w celu zapewnienia edukacji na poziomie strategicznym w zakresie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE (WPBiO, ang. the Common Security and Defence Policy, CSDP) oraz zapewnienia wykwalifikowanego personelu, zarówno w instytucjach unijnych, jak i instytucjach państw członkowskich.
 
ESDC jest zorganizowane jako sieć skupiająca instytuty cywilne i wojskowe, kolegia, akademie, uniwersytety oraz inne instytucje zajmujące się kwestiami polityki bezpieczeństwa i obrony w Unii Europejskiej.
 
Wśród głównych celów ESDC wymienić należy m.in.:
  • dalsze wzmacnianie wspólnej europejskiej kultury bezpieczeństwa i obrony w Unii i poza nią,
  • promowanie lepszego zrozumienia wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE (WPBiO, ang. the Common Security and Defence Policy, CSDP) jako istotnej części wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB, ang. the Common Foreign and Security Policy, CFSP),
  • zapewnienie instytucjom unijnym i administracji państw członkowskich wykwalifikowanego personelu znającego politykę i procedury unijne w dziedzinie WPBiO i WPZiB oraz najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i obrony,
  • zapewnienie personelowi misji i operacji w ramach WPBiO wspólnego zrozumienia zasad ich funkcjonowania oraz poczucia wspólnej tożsamości europejskiej,zapewnianie szkoleń i edukacji odpowiadających potrzebom misji i operacji w ramach WPBiO,
  • wspieranie cywilnego zarządzania kryzysowego, w tym w zakresie zapobiegania konfliktom oraz ustanawiania lub utrzymywania warunków niezbędnych do zrównoważonego rozwoju,
  • promowanie europejskiej inicjatywy na rzecz wymiany młodych oficerów(ang. the European Initiative for the Exchange of Young Officers).
 
Obecnie ESDC dociera także poza granice Europy, dążąc do dalszego promowania wartości UE i dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa i obrony.
Więcej informacji: https://esdc.europa.eu/

ISMS - International Society of Military Sciences

ISMS jest międzynarodowym stowarzyszeniem nauk wojskowych (ang. the International Society of Military Sciences), założonym w 2008 roku, prowadzącym badania i edukację wojskową w szeroko pojętej sztuce wojennej i naukach wojskowych. 
 
Celem tej organizacji jest zbudowanie sieci do tworzenia, rozwoju, wymiany i rozpowszechniania badań i wiedzy na temat działań wojennych, zarządzania konfliktami, wspierania pokoju, historii wojskowej, technologii, dowodzenia i kontroli, przywództwa, prawa i etyki, bezpieczeństwa, polityki obronnej, sił zbrojnych i społeczeństwa oraz ekonomii i zarządzania.
Ważnymi przedsięwzięciami jest organizowanie corocznej konferencji, a także warsztatów tematycznych.
 
Więcej informacji: https://www.isofms.org/ 
 
***
 
W 2016 roku w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się doroczna konferencja ISMS, tym razem pod hasłem "Influence and War – Fighting for Minds".  Wśród gości znaleźli się wybitni specjaliści z wojskowych uczelni i instytucji z całego świata, podejmujący badania w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
 
Natomiast w 2018 roku w murach ASzWoj miało miejsce uroczyste posiedzenie Rady ISMS połączone z naukowym spotkaniem, podczas którego wygłoszono blisko 70 referatów ukazujących wyniki badań w naukach wojskowych. Była to również okazja do świętowania wyjątkowego jubileuszu – dziesiątej rocznicy powstania stowarzyszenia.
 
W ostatnich latach Akademia Sztuki Wojennej dwukrotnie sprawowała prezydencję w ISMS: w roku akademicim 2015/2016 oraz 2017/2018. Prezydentem był wówczas profesor Ryszard Szpyra. 

SPS - Science for Peace and Security

Program "Nauka dla pokoju i bezpieczeństwa" (Science for Peace and Security – SPS) promuje dialog i praktyczną współpracę między państwami członkowskimi NATO i krajami partnerskimi w oparciu o badania naukowe, innowacje technologiczne i wymianę wiedzy. Program SPS oferuje finansowanie, fachowe doradztwo i wsparcie dostosowanych do potrzeb, istotnych dla bezpieczeństwa działań, które odpowiadają strategicznym celom NATO.
 
Najważniejsze informacje o Programie SPS:
 
Program SPS wzmacnia praktyczną, ukierunkowaną na wyniki współpracę z udziałem naukowców, ekspertów i urzędników państwowych z państw członkowskich NATO i krajów partnerskich.
 
Odpowiada i dostosowuje się do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa, aby wspierać strategiczne cele NATO i priorytety polityczne w relacjach z partnerami.
 
Program SPS przyczynia się do zapewnienia stabilności i budowy potencjału obronnego w krajach partnerskich NATO.
 
Działania SPS są kierowane przez kluczowe priorytety, które dotyczą wyzwań związanych z bezpieczeństwem, takich jak walka z terroryzmem i cyberobrona, opracowywanie innowacyjnych technologii związanych z bezpieczeństwem, udzielanie wsparcia misjom i operacjom kierowanym przez NATO oraz uwzględnianie ludzkich i społecznych aspektów bezpieczeństwa.
 
W ciągu ostatnich pięciu lat program zainicjował ponad 450 wspólnych działań, od cyberobrony w Jordanii po humanitarne rozminowywanie na Ukrainie.
 
Program SPS promuje praktyczną współpracę związaną z bezpieczeństwem w oparciu o badania naukowe, innowacje i wymianę wiedzy w ramach szerokiej sieci państw partnerskich NATO.
 
Łączy on naukowców, ekspertów i urzędników z państw Sojuszu i krajów partnerskich, wspierając takie obszary jak cyberobrona, antyterroryzm i obrona przed środkami CBRN, a także prowadzenie misji i operacji NATO. Idea programu opiera się również na rozwoju zaawansowanych technologii związanych z bezpieczeństwem, takich jak czujniki i detektory, nanotechnologie, bezzałogowe statki powietrzne (UAV). SPS zajmuje się także ludzkimi i społecznymi aspektami bezpieczeństwa, jak np. wdrażanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa (rezolucja RB ONZ nr 1325).
 
Podkreślić należy, że SPS w ogromnym stopniu korzysta z wiedzy fachowej innych agencji, oddziałów i delegacji NATO oraz organów, takich jak "centra doskonałości".
 
Program zapewnia Sojuszowi unikalny kanał komunikacji pozamilitarnej, w tym w sytuacjach lub regionach, w których trudno jest ustalić inne formy dialogu.
 
Program SPS rozwijał się nieprzerwanie od czasu jego powstania w 1958 r. W 2013 r. przeprowadzono kompleksową reorientację programu, dzięki czemu SPS ponownie skupiła się na strategicznych działaniach na szerszą skalę, wykraczających poza współpracę czysto naukową.
 
Program SPS, finansowany z budżetu cywilnego NATO, wspiera współpracę poprzez cztery ustanowione mechanizmy dotacji: wieloletnie projekty badawcze, zaawansowane warsztaty badawcze, zaawansowane kursy szkoleniowe i zaawansowane instytuty badawcze. Zainteresowani wnioskodawcy powinni opracować propozycje działań, które mieszczą się w jednym z tych formatów. Ponadto, wszystkie działania finansowane w ramach programu SPS muszą być zgodne z zasadami i regulacjami określonymi w podręczniku zarządzania programem.
 
 
***
W 2018 roku, konferencja w pramach Programu Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa po raz pierwszy odbyła się w Polsce – w murach Akademii Sztuki Wojennej. Ten silny, międzynarodowy dialog był efektem współpracy ASzWoj, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
– Trudno zadbać o lepszy kontekst do podobnych rozmów niż spotkanie w Akademii Sztuki Wojennej – uczelni będącej naturalnym środowiskiem zarówno dla naukowców, jak i oficerów, których na co dzień zajmują kwestie bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach i aspektach – powiedział wówczas rektor-komendant gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz. 
 
W sesji otwarcia głos zabrał również dr Antonio Missiroli, zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw nowych wyzwań bezpieczeństwa, który podkreślił, że głównym celem programu jest zbliżanie naukowców i ekspertów z krajów NATO, krajów partnerskich oraz angażowanie ich w praktyczną współpracę.
 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, dyplomaci oraz eksperci w dziedzinie obronności – ponad 250 uczestników z blisko 50 państw.