Procedura recenzji publikacji naukowych w Wydawnictwie Akademii Sztuki Wojennej

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej publikuje monografie naukowe, monografie pod redakcją naukową i inne formy wydawnicze (np. podręczniki akademickie i skrypty), które charakteryzują się jak najwyższym poziomem merytorycznym. Zgodnie z zaleceniami Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (ang. Committee on Publication Ethics – COPE) każda pozycja wydawnicza przyjęta do publikacji podlega obiektywnej recenzji naukowej.
 
1. Teksty dostarczone do wydawnictwa ASzWoj są wstępnie weryfikowane przez redakcję pod względem formalnym i merytorycznym. Teksty niespełniające wymagań zawartych w Zasadach etyki publikacyjnej Wydawnictwa ASzWoj nie zostaną przyjęte do dalszej procedury wydawniczej.
 
2. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki (uczelni), w której jest zatrudniony autor, którzy:
  • nie pozostają z autorem w konflikcie interesów;
  • nie są względem autorów z zależności służbowej;
  • nie współpracowali bezpośrednio naukowo w ciągu ostatnich dwóch lat;
  • są kompetentni w danej dziedzinie i posiadają co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. W przypadku publikacji powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.
 
4. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego tekstu oraz nie wolno im wykorzystywać wiedzy na jego temat przed jego publikacją.
 
5. Recenzja musi mieć formę pisemną (sporządzoną według wzoru obowiązującego w wydawnictwie ASzWoj) i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do wydania lub jej odrzuceniem. Recenzent ma możliwość określenia
w formularzu, czy publikacja może zostać wydana:
  • bez poprawek;
  • po wprowadzeniu drobnych zmian;
  • o wprowadzeniu zmian merytorycznych, przeredagowaniu i ponownej recenzji;
  • nie kwalifikuje się do druku.
6. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanej publikacji. Racjonalne
i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w odpowiedni sposób poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 
7. W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do nich wobec wydawnictwa ASzWoj.
 
8. Dwie pozytywne recenzje kwalifikują publikację naukową do dalszych etapów w procesie wydawniczym.
 
9. Dwie negatywne recenzje dyskwalifikują publikację naukową z dalszych etapów procesu wydawniczego.
 
10. W przypadku otrzymania pozytywnej i negatywnej recenzji wydawnictwo ASzWoj kontaktuje się z autorem, przekazując mu treść negatywnej recenzji i prosząc
o ustosunkowanie się do niej na piśmie oraz zwraca się z prośbą o recenzję do trzeciego recenzenta. Na podstawie pisemnej odpowiedzi autora na uwagi zawarte w negatywnej recenzji oraz na podstawie trzeciej recenzji Rada Wydawnicza ASzWoj podejmuje ostateczną decyzję o wydaniu lub odrzuceniu publikacji.
 
11. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji oraz formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej wydawnictwa (uczelni).
 
12. Recenzje są archiwizowane i przechowywane w wydawnictwie ASzWoj.