OPIS STUDIÓW

RODZAJ STUDIÓW
Studia na kierunku Prawo realizowane przez Instytut Prawa w Akademii Sztuki Wojennej są jednolitymi studiami magisterskimi trwającymi 5 lat. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
Studia na kierunku prawo o profilu kształcenia praktycznym są prowadzone w sposób profesjonalny i kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu zawodowego magistra prawa.
 
FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, case-study, symulacja rozpraw sądowych, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.
 
ADRESACI
Absolwenci szkół średnich, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie prawa i widzą swoją przyszłość w zawodach prawniczych.
 
CELE
Celem kształcenia na kierunku prawo jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu prawnika, w tym przygotowanie do egzaminów na aplikacje prawnicze, koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych. Ponadto, nasi absolwenci będą predysponowani do tego, aby dysponowali najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną, umiejętnościami i kompetencjami pozwalającymi im aspirować do roli liderów w swoich środowiskach; przejawiali troskę o bezpieczeństwo prawne państwa i regionu; uczestniczyli w upowszechnieniu postępu organizacyjno-technicznego, społeczno-gospodarczego oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniami w środowisku zawodowym; a także byli profesjonalnie przygotowani do wykonywania zawodów prawniczych oraz działania w militarnych oraz niemilitarnych strukturach systemu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
 
SPECJALNOŚCI
Podczas studiów studenci otrzymają zarówno pogłębioną wiedzę teoretyczną, jak i specjalistyczną wiedzę praktyczną. W związku z misją Akademii Sztuki Wojennej, tj. kształcenia kadry dla systemu obronności i bezpieczeństwa narodowego,  zwłaszcza na potrzeby Sił Zbrojnych RP, studenci tego kierunku otrzymają pogłębioną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego (w tym finansów wojskowych), prawa nowych technologii oraz prawa lotniczego i kosmicznego, stąd nasze specjalności:
 1. prawo wojskowe
 2. prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii
 3. prawo lotnicze i kosmiczne
 4. prawo bezpieczeństwa.
 
Prawo wojskowe
Specjalność skupia się na obszarze problematyki funkcjonowania organów wyspecjalizowanych w zakresie bezpieczeństwa, jak również badaniach teoretycznych, konstytucyjnych, ustawowych i prawnomiędzynarodowych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
W ramach tej specjalności realizowane są m.in. takie przedmioty jak: prawo obronne, prawo wojskowe, prawne podstawy zarządzania kryzysowego, prawo bezpieczeństwa kosmicznego, prawne aspekty funkcjonowania służb specjalnych.
 
Prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii
Specjalność skupia się w szczególności na obszarze prawa cyberprzestrzeni, prawa mediów, prawa telekomunikacyjnego, własności intelektualnej, nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.
W ramach tej specjalności realizowane są m.in. takie przedmioty jak: prawo mediów, cyberprzestępczość, prawo nowych technologii, prawo telekomunikacyjne, usługi świadczone drogą elektroniczną.
 
Prawo lotnicze i kosmiczne
Specjalność skupia się na badaniu i promowaniu przyjętych rozwiązań z zakresu prawa lotniczego i kosmicznego oraz dyplomacji kosmicznej, a także organizacji i funkcjonowania administracji państwa w wyżej wymienionym zakresie.
W ramach tej specjalności realizowane są m.in. takie przedmioty jak: międzynarodowe prawo karne, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo lotnicze, prawo kosmiczne, międzynarodowe prawo prywatne.
 
Prawo bezpieczeństwa
Specjalność skupia się na badaniu aspektów prawnych obronności państwa, kompetencji organów władzy publicznej oraz regulacjach prawnych funkcjonowania państwa w odniesieniu do szeroko pojmowanego bezpieczeństwa informacyjnego.
W ramach tej specjalności realizowane są m.in. takie przedmioty jak: prawo bezpieczeństwa informacyjnego, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, ochrona konkurencji i konsumentów.
 
DROGA DO DYPLOMU
Student za zrealizowanie każdego zadania dydaktycznego (przedmiotu) określonego w planie studiów i programie kształcenia oraz osiągnięcie założonych efektów kształcenia, uzyskuje odpowiadającą tym efektom liczbę punktów ECTS. Weryfikacja wiedzy odbywa się na podstawie egzaminów lub zaliczeń. Jednolite studia magisterskie na kierunku prawo odbywają się w systemie semestralnym i trwają dziesięć semestrów. Treści semestrów realizowane są w formie zajęć dydaktycznych w oparciu o moduły kształcenia zgodnie z planem studiów. W ramach modułów wyróżniamy – podstawowy, kierunkowy, specjalizacyjny oraz ogólny. Poza przedmiotami obowiązkowymi studenci samodzielnie wybierają dostępne w danym semestrze przedmioty. W przypadku, w którym liczba studentów przekracza liczbę miejsc w grupie o kwalifikacji do grupy przedmiotowej decydują wyniki kształcenia poszczególnych studentów. W doborze przedmiotów obieralnych studenci kierują się indywidualnymi potrzebami oraz zainteresowaniami.
W ramach studiów studenci zobligowani są do odbycia praktyki zawodowej, która stanowi integralną część kształcenia studentów. Celem praktyki jest zdobywanie umiejętności praktycznych zgodnym z kierunkiem prawo w Akademii Sztuki Wojennej. Istotą praktyk jest to, aby studenci mieli możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów i aby za zgodą kierownika zakładu pracy mogli prowadzić badania empiryczne, które powinny być wykorzystane do realizacji pracy dyplomowej. Praktyki realizowane są w wymiarze 6 miesięcy (720 godzin) i za ich zaliczenie przyznawanych jest 24 punkty ECTS. Studenci są kierowani na praktyki w IV, VI, VIII semestrze. Praktyki mogą być organizowane i odbywane w zgłoszonym przez studenta zakładzie pracy (instytucji) lub w jednostkach organizacyjnych z którymi uczelnia podpisała odpowiednie porozumienia.
 
JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI
Podczas studiów nasi studenci otrzymają zarówno pogłębioną wiedzę teoretyczną, jak i specjalistyczną wiedzę praktyczną. Celem kształcenia na kierunku Prawo jest przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa. W związku z misją Akademii Sztuki Wojennej - kształcenia kadry dla systemu obronności i bezpieczeństwa narodowego,  a w szczególności na potrzeby Sił Zbrojnych RP, studenci kierunku prawo otrzymają wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego (w tym finansów wojskowych), prawa nowych technologii (w tym zagadnień związanych z cyberprzestrzenią) oraz prawa lotniczego i kosmicznego.
 
W zakresie wiedzy student powinien m.in. znać:
 • w stopniu pogłębionym, zakres przedmiotowy nauk prawnych ich charakter i znaczenie oraz miejsce w obszarze nauk społecznych i nauk pokrewnych, a także relacje do innych nauk;
 • podstawową terminologię prawniczą oraz terminologię właściwą dla poszczególnych gałęzi prawa;
 • kluczowe aspekty, pojęcia i zasady w obrębie poszczególnych gałęzi prawa oraz posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą szczegółowe zagadnienia z zakresu tych gałęzi prawa;
 • specyfikę różnorodnych stosunków prawnych zachodzących między różnymi podmiotami zarówno w skali państwowej jak i międzynarodowej;
 • wybrane systemy norm prawnych oraz reguły organizacyjne, zawodowe, moralne i etyczne, organizujące struktury i instytucje społeczne, w obszarze różnych gałęzi prawa;
 • w pogłębionym zakresie system prawa międzynarodowego w tym system prawa europejskiego oraz posiada wiedzę o organizacji struktur międzynarodowych w tym instytucji Unii Europejskiej;
 • miejsce i rolę jednostki jako uczestnika życia publicznego i działań organów państwa oraz katalog praw i wolności obywatelskich konstytuujących jej miejsce w społeczeństwie.

W zakresie umiejętności student powinien m.in. umieć:   
 • prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej gałęzi prawa;
 • wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych oraz spraw niejednoznacznych interpretacyjnie, a także wskazać możliwe rozwiązania z zachowaniem norm etycznych;
 • wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną z poszczególnych gałęzi prawa oraz wiedzę z zakresu pokrewnych dyscyplin do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym;
 • analizować konkretne stany faktyczne i prawne oraz samodzielnie podejmować właściwe rozstrzygnięcia w tym zakresie;
 • identyfikować konkretne problemy w ramach określonej gałęzi prawa, związane z nimi wyzwania, szanse, zagrożenia oraz opracować sposoby ich rozwiązania z wykorzystaniem różnych metod i narzędzi;
 • potrafi praktycznie wykorzystać swoją wiedzę prawniczą w życiu codziennym i w dowolnie wykonywanym zawodzie.

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów m.in. do:
 • krytycznej oceny posiadanej wiedzy i podnoszenia poziomu swych kwalifikacji i umiejętności w zakresie nauk prawnych i nauk pokrewnych;
 • identyfikowania i rozstrzygania w sposób właściwy dylematów zawodowych, starając się by nie dochodziło do konfliktu interesu osobistego i społecznego, łącząc wiedzę zdobytą w trakcie studiów i pracy z zasadami etyki zawodowej;
 • uznawania znaczenia wiedzy i umiejętności poznawczych w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie poszczególnych gałęzi prawa oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
 • podejmowania działań na rzecz podwyższania poziomu świadomości prawnej w społeczeństwie;
 • prawidłowego identyfikowania problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu i rozstrzygania ich zgodnie z prawem oraz zasadami etyki zawodowej oraz wymagania tego od innych. 
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku prawo w Akademii Sztuki Wojennej, absolwenci będą mogli wybrać ścieżkę kariery prawniczej i przystąpić do państwowych egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, komorniczą, notarialną, dyplomatyczno-konsularną lub rzecznikowską. Jednocześnie absolwenci będą mieli perspektywę podjęcia pracy zawodowej w administracji rządowej, samorządowej i administracji europejskiej, a ze względu na specjalistyczny profil kształcenia przyszłych prawników oraz biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem bezpieczeństwa, absolwenci będą predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe (takich jak: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, czy Krajowa Administracja Skarbowa).
 
PRZEDMIOTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ REKRUTACJI NA STUDIA:
 • Geografia
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Kandydaci!
  Poznajcie Ambasadora kierunku PRAWO!
  Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE: 
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Rozwiejemy Twoje wątpliwości! Zachęcamy kontaktu mailowego: 
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
  
Możesz także do nas zadzwonić: 
261-813-137 - godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku 
  
REJESTRACJA ONLINE: 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z: 
e-mail: support@akademia.mil.pl 
tel. 261-814-477 
 
AMBASADOR KIERUNKU
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "prawo", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
dr Paweł Zając