OPIS STUDIÓW

RODZAJ STUDIÓW
Studia na kierunku Prawo realizowane przez Instytut Prawa w Akademii Sztuki Wojennej są jednolitymi studiami magisterskimi trwającymi 5 lat. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej.
Studia na kierunku prawo o profilu kształcenia praktycznym są prowadzone w sposób profesjonalny i kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu zawodowego magistra prawa.
 
FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, case-study, symulacja rozpraw sądowych, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.
 
ADRESACI
Absolwenci szkół średnich, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie prawa i widzą swoją przyszłość w zawodach prawniczych.
 
CELE
Celem kształcenia na kierunku prawo jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu prawnika, w tym przygotowanie do egzaminów na aplikacje prawnicze, koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych. Ponadto, nasi absolwenci będą predysponowani do tego, aby dysponowali najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną, umiejętnościami i kompetencjami pozwalającymi im aspirować do roli liderów w swoich środowiskach; przejawiali troskę o bezpieczeństwo prawne państwa i regionu; uczestniczyli w upowszechnieniu postępu organizacyjno-technicznego, społeczno-gospodarczego oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniami w środowisku zawodowym; a także byli profesjonalnie przygotowani do wykonywania zawodów prawniczych oraz działania w militarnych oraz niemilitarnych strukturach systemu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
 
SPECJALNOŚCI
Podczas studiów studenci otrzymają zarówno pogłębioną wiedzę teoretyczną, jak i specjalistyczną wiedzę praktyczną. W związku z misją Akademii Sztuki Wojennej, tj. kształcenia kadry dla systemu obronności i bezpieczeństwa narodowego,  zwłaszcza na potrzeby Sił Zbrojnych RP, studenci tego kierunku otrzymają pogłębioną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego (w tym finansów wojskowych), prawa nowych technologii oraz prawa lotniczego i kosmicznego, stąd nasze specjalności:
 1. prawo wojskowe
 2. prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii
 3. prawo lotnicze i kosmiczne
 4. prawo bezpieczeństwa.
 
Prawo wojskowe
Specjalność skupia się na obszarze problematyki funkcjonowania organów wyspecjalizowanych w zakresie bezpieczeństwa, jak również badaniach teoretycznych, konstytucyjnych, ustawowych i prawnomiędzynarodowych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
W ramach tej specjalności realizowane są m.in. takie przedmioty jak: prawo obronne, prawo wojskowe, prawne podstawy zarządzania kryzysowego, prawo bezpieczeństwa kosmicznego, prawne aspekty funkcjonowania służb specjalnych.
 
Prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii
Specjalność skupia się w szczególności na obszarze prawa cyberprzestrzeni, prawa mediów, prawa telekomunikacyjnego, własności intelektualnej, nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.
W ramach tej specjalności realizowane są m.in. takie przedmioty jak: prawo mediów, cyberprzestępczość, prawo nowych technologii, prawo telekomunikacyjne, usługi świadczone drogą elektroniczną.
 
Prawo lotnicze i kosmiczne
Specjalność skupia się na badaniu i promowaniu przyjętych rozwiązań z zakresu prawa lotniczego i kosmicznego oraz dyplomacji kosmicznej, a także organizacji i funkcjonowania administracji państwa w wyżej wymienionym zakresie.
W ramach tej specjalności realizowane są m.in. takie przedmioty jak: międzynarodowe prawo karne, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo lotnicze, prawo kosmiczne, międzynarodowe prawo prywatne.
 
Prawo bezpieczeństwa
Specjalność skupia się na badaniu aspektów prawnych obronności państwa, kompetencji organów władzy publicznej oraz regulacjach prawnych funkcjonowania państwa w odniesieniu do szeroko pojmowanego bezpieczeństwa informacyjnego.
W ramach tej specjalności realizowane są m.in. takie przedmioty jak: prawo bezpieczeństwa informacyjnego, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, ochrona konkurencji i konsumentów.
 
DROGA DO DYPLOMU
Student za zrealizowanie każdego zadania dydaktycznego (przedmiotu) określonego w planie studiów i programie kształcenia oraz osiągnięcie założonych efektów kształcenia, uzyskuje odpowiadającą tym efektom liczbę punktów ECTS. Weryfikacja wiedzy odbywa się na podstawie egzaminów lub zaliczeń. Jednolite studia magisterskie na kierunku prawo odbywają się w systemie semestralnym i trwają dziesięć semestrów. Treści semestrów realizowane są w formie zajęć dydaktycznych w oparciu o moduły kształcenia zgodnie z planem studiów. W ramach modułów wyróżniamy – podstawowy, kierunkowy, specjalizacyjny oraz ogólny. Poza przedmiotami obowiązkowymi studenci samodzielnie wybierają dostępne w danym semestrze przedmioty. W przypadku, w którym liczba studentów przekracza liczbę miejsc w grupie o kwalifikacji do grupy przedmiotowej decydują wyniki kształcenia poszczególnych studentów. W doborze przedmiotów obieralnych studenci kierują się indywidualnymi potrzebami oraz zainteresowaniami.
W ramach studiów studenci zobligowani są do odbycia praktyki zawodowej, która stanowi integralną część kształcenia studentów. Celem praktyki jest zdobywanie umiejętności praktycznych zgodnym z kierunkiem prawo w Akademii Sztuki Wojennej. Istotą praktyk jest to, aby studenci mieli możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów i aby za zgodą kierownika zakładu pracy mogli prowadzić badania empiryczne, które powinny być wykorzystane do realizacji pracy dyplomowej. Praktyki realizowane są w wymiarze 6 miesięcy (720 godzin) i za ich zaliczenie przyznawanych jest 24 punkty ECTS. Studenci są kierowani na praktyki w IV, VI, VIII semestrze. Praktyki mogą być organizowane i odbywane w zgłoszonym przez studenta zakładzie pracy (instytucji) lub w jednostkach organizacyjnych z którymi uczelnia podpisała odpowiednie porozumienia.
 
JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI
Podczas studiów nasi studenci otrzymają zarówno pogłębioną wiedzę teoretyczną, jak i specjalistyczną wiedzę praktyczną. Celem kształcenia na kierunku Prawo jest przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa. W związku z misją Akademii Sztuki Wojennej - kształcenia kadry dla systemu obronności i bezpieczeństwa narodowego,  a w szczególności na potrzeby Sił Zbrojnych RP, studenci kierunku prawo otrzymają wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego (w tym finansów wojskowych), prawa nowych technologii (w tym zagadnień związanych z cyberprzestrzenią) oraz prawa lotniczego i kosmicznego.
 
W zakresie wiedzy student powinien m.in. znać:
 • w stopniu pogłębionym, zakres przedmiotowy nauk prawnych ich charakter i znaczenie oraz miejsce w obszarze nauk społecznych i nauk pokrewnych, a także relacje do innych nauk;
 • podstawową terminologię prawniczą oraz terminologię właściwą dla poszczególnych gałęzi prawa;
 • kluczowe aspekty, pojęcia i zasady w obrębie poszczególnych gałęzi prawa oraz posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą szczegółowe zagadnienia z zakresu tych gałęzi prawa;
 • specyfikę różnorodnych stosunków prawnych zachodzących między różnymi podmiotami zarówno w skali państwowej jak i międzynarodowej;
 • wybrane systemy norm prawnych oraz reguły organizacyjne, zawodowe, moralne i etyczne, organizujące struktury i instytucje społeczne, w obszarze różnych gałęzi prawa;
 • w pogłębionym zakresie system prawa międzynarodowego w tym system prawa europejskiego oraz posiada wiedzę o organizacji struktur międzynarodowych w tym instytucji Unii Europejskiej;
 • miejsce i rolę jednostki jako uczestnika życia publicznego i działań organów państwa oraz katalog praw i wolności obywatelskich konstytuujących jej miejsce w społeczeństwie.

W zakresie umiejętności student powinien m.in. umieć:   
 • prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej gałęzi prawa;
 • wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych oraz spraw niejednoznacznych interpretacyjnie, a także wskazać możliwe rozwiązania z zachowaniem norm etycznych;
 • wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną z poszczególnych gałęzi prawa oraz wiedzę z zakresu pokrewnych dyscyplin do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym;
 • analizować konkretne stany faktyczne i prawne oraz samodzielnie podejmować właściwe rozstrzygnięcia w tym zakresie;
 • identyfikować konkretne problemy w ramach określonej gałęzi prawa, związane z nimi wyzwania, szanse, zagrożenia oraz opracować sposoby ich rozwiązania z wykorzystaniem różnych metod i narzędzi;
 • potrafi praktycznie wykorzystać swoją wiedzę prawniczą w życiu codziennym i w dowolnie wykonywanym zawodzie.

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów m.in. do:
 • krytycznej oceny posiadanej wiedzy i podnoszenia poziomu swych kwalifikacji i umiejętności w zakresie nauk prawnych i nauk pokrewnych;
 • identyfikowania i rozstrzygania w sposób właściwy dylematów zawodowych, starając się by nie dochodziło do konfliktu interesu osobistego i społecznego, łącząc wiedzę zdobytą w trakcie studiów i pracy z zasadami etyki zawodowej;
 • uznawania znaczenia wiedzy i umiejętności poznawczych w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie poszczególnych gałęzi prawa oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
 • podejmowania działań na rzecz podwyższania poziomu świadomości prawnej w społeczeństwie;
 • prawidłowego identyfikowania problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu i rozstrzygania ich zgodnie z prawem oraz zasadami etyki zawodowej oraz wymagania tego od innych. 
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku prawo w Akademii Sztuki Wojennej, absolwenci będą mogli wybrać ścieżkę kariery prawniczej i przystąpić do państwowych egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, komorniczą, notarialną, dyplomatyczno-konsularną lub rzecznikowską. Jednocześnie absolwenci będą mieli perspektywę podjęcia pracy zawodowej w administracji rządowej, samorządowej i administracji europejskiej, a ze względu na specjalistyczny profil kształcenia przyszłych prawników oraz biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem bezpieczeństwa, absolwenci będą predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe (takich jak: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, czy Krajowa Administracja Skarbowa).

ZASADY REKRUTACJI

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, a przyjęcie kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę) – na podstawie wyników tego egzaminu (jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, brana jest pod uwagę ocena końcowa z odpowiedniego przedmiotu uzyskana w szkole średniej).
 
REJESTRACJĘ NA STUDIA PROWADZI SIĘ WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM, A REKRUTACJA PRZEBIEGA ZGODNIE Z TERMINAMI OKREŚLONYMI W HARMONOGRAMIE. 
 
Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.
 
Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia:
 • Geografia
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Matematyka
 • Informatyka
 
Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów przez dwóch lub więcej kandydatów na ostatnich miejscach listy zakwalifikowanych na dany kierunek preferowani będą absolwenci klas mundurowych.
 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN MATURALNY WEDŁUG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH OD 2008 r.:
 • Podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu.
 • Punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 • Wynik procentowy uzyskany podczas egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,5, natomiast dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym waga wynosi 1.
 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN MATURALNY WEDŁUG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH DO 2007 r.:
 • Podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu;
 • Punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
 • Wynik procentowy uzyskany podczas egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,3, natomiast dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym waga wynosi 0,7. Wartość końcowa jest sumą ważoną punktów uzyskanych z obu poziomów egzaminu maturalnego;
 • Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie rozszerzonym, wówczas przy określaniu ilości punktów przyjmuje się wagę 1;
 • Jeżeli podczas egzaminu maturalnego kandydat zdawał przedmiot tylko na poziomie podstawowym, wówczas dla wagi poziomu rozszerzonego przyjmuje się wartość równą zero;
 • Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie podstawowym, wówczas przy określeniu ilości punktów waga wynosi 0,5.
 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI (tzw. STARA MATURA)
Podstawą przyjęcia na studia są oceny uzyskane w trakcie tego egzaminu z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji na określony kierunek studiów, lub w przypadku, jeśli kandydat nie zdawał odpowiednich przedmiotów na egzaminie dojrzałości, oceny z tych przedmiotów uzyskane w szkole średniej.
 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI MATURĘ MIĘDZYNARODOWĄ IB ALBO MATURĘ EUROPEJSKĄ EB
Podstawą do przyjęcia na studia są wyniki egzaminu maturalnego. Wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym przeliczany jest ze skali ocen matury międzynarodowej na skalę ocen nowej matury. 
 
***
Uwaga! W przypadku większej liczby przedmiotów, które mogą stanowić podstawę do przyjęcia kandydata na wybrany kierunek, pod uwagę będą brane przedmioty, które pozwolą na uzyskanie największej możliwej liczby punktów.
 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY SĄ LAUREATAMI I FINALISTAMI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH I INTERDYSCYPLINARNYCH STOPNIA CENTRALNEGO
 
1. Na pierwszy rok studiów licencjackich przyjmowani są bez postępowania rekrutacyjnego (na podstawie złożonych dokumentów), laureaci następujących olimpiad:
1) przedmiotowych stopnia centralnego (III etap):
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Matematycznej.
2) interdyscyplinarnych stopnia III jeżeli ich tematyka jest zbieżna z kierunkiem studiów w ASzWoj.
 
2. Osoby będące finalistami szczebla centralnego:
 • Olimpiady Geograficznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z geografii,
 • Olimpiady Historycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z historii,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z wiedzy o społeczeństwie,
 • Olimpiady Języka Polskiego są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z języka polskiego,
 • olimpiad językowych z języków nowożytnych są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z języka obcego,
 • Olimpiady Informatycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z informatyki,
 • Olimpiady Chemicznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z chemii,
 • Olimpiady Fizycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z fizyki,
 • Olimpiady Filozoficznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z filozofii,
 • Olimpiady Matematycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z matematyki.
 
Finaliści olimpiad podczas kwalifikacji na studia otrzymują z danego przedmiotu maksymalną liczbę punktów.
 
Podstawą uzyskania powyższych uprawnień jest dokument, wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych lub okręgowych, który kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi w procesie rekrutacji.
 
***
Przypominamy, że rejestrację na studia prowadzi się wyłącznie w systemie elektronicznym, a rekrutacja przebiega zgodnie z terminami określonymi w Harmonogramie.
 
Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. rekrutacji ogłasza listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki i poziomy studiów, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć. Na te listy wpisywani są kandydaci według kolejności uzyskanych punktów kwalifikacyjnych, obliczonych zgodnie z warunkami rekrutacji. Osoby z tej listy, które w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyły dokumenty uprawniające do podjęcia studiów, są wpisywane na listę studentów.
 
Niezłożenie dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.
 
Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę osób zakwalifikowanych na studia, pozostają na liście rezerwowej. Osoby z tej listy mogą być przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych.
 
Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
 
Kandydaci którzy nie zostali wpisani na listę studentów otrzymują odmowę przyjęcia na studia wydaną przez Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w formie decyzji administracyjnej.
 
Od decyzji Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji kandydatowi przysługuje prawo odwołania w formie wniosku do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów wyższych zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany w systemie rejestracji kandydatów na studia. 
 
W ramach opłaty rekrutacyjnej kandydat zostaje zarejestrowany na jednym kierunku studiów oraz ma możliwość wskazania kierunku alternatywnego. 
 
Kandydat może się zarejestrować na więcej niż jeden kierunek studiów - wówczas opłata rekrutacyjna wynosi wielokrotność wskazanej wyżej kwoty. 
 
Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu nieuruchomienia kierunku, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną. 

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE:
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Skontaktuj się z nami - rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości!
 
 
tel. 261-813-189 - godz. 12:00-14:00 od poniedziałku do piątku
 
261-813-137 - godz. 13:00-15:00 od poniedziałku do piątku
 
REJESTRACJA ONLINE:
Rejestracja online startuje 4 maja 2021 roku.
 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z:
e-mail: support@akademia.mil.pl
261 814 477
 
AMBASADOR KIERUNKU
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "prawo", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
dr Paweł Zając