side image
Zasady rekrutacji, harmonogram, opłaty, wymagane dokumenty
zobacz więcej

PRAWO - JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

RODZAJ STUDIÓW
Studia na kierunku Prawo realizowane przez Wydział Prawa i Administracji w Akademii Sztuki Wojennej są jednolitymi studiami magisterskimi trwającymi 5 lat. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
Studia na kierunku prawo o profilu kształcenia praktycznym są prowadzone w sposób profesjonalny i kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu zawodowego magistra prawa.
 
FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, case-study, symulacja rozpraw sądowych, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.
 
ADRESACI
Absolwenci szkół średnich, którzy nie boją się systematycznej pracy. Pożądanymi cechami kandydatów na studia prawnicze są: zdolność do analitycznego myślenia, wiązania faktów i wyciągania wniosków, a także zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Są to studia przede wszystkim dla ludzi z pasją.
 
CELE
Celem kształcenia na kierunku prawo jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu prawnika, w tym przygotowanie do egzaminów na aplikacje prawnicze, koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych. Ponadto, nasi absolwenci będą predysponowani do tego, aby dysponowali najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną, umiejętnościami i kompetencjami pozwalającymi im aspirować do roli liderów w swoich środowiskach; przejawiali troskę o bezpieczeństwo prawne państwa i regionu; uczestniczyli w upowszechnieniu postępu organizacyjno-technicznego, społeczno-gospodarczego oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniami w środowisku zawodowym; a także byli profesjonalnie przygotowani do wykonywania zawodów prawniczych oraz działania w militarnych oraz niemilitarnych strukturach systemu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
 
SPECJALNOŚCI
Podczas studiów studenci otrzymają zarówno pogłębioną wiedzę teoretyczną, jak i specjalistyczną wiedzę praktyczną. W związku z misją Akademii Sztuki Wojennej, tj. kształcenia kadry dla systemu obronności i bezpieczeństwa narodowego,  zwłaszcza na potrzeby Sił Zbrojnych RP, studenci tego kierunku otrzymają pogłębioną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego (w tym finansów wojskowych), prawa nowych technologii oraz prawa lotniczego i kosmicznego, stąd nasze specjalności:
 1. prawo wojskowe
 2. prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii
 3. prawo lotnicze i kosmiczne
 4. prawo bezpieczeństwa.
 
Prawo wojskowe
Specjalność skupia się na obszarze problematyki funkcjonowania organów wyspecjalizowanych w zakresie bezpieczeństwa, jak również badaniach teoretycznych, konstytucyjnych, ustawowych i prawnomiędzynarodowych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
W ramach tej specjalności realizowane są m.in. takie przedmioty jak: prawo obronne, prawo wojskowe, prawne podstawy zarządzania kryzysowego, prawo bezpieczeństwa kosmicznego, prawne aspekty funkcjonowania służb specjalnych.
 
Prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii
Specjalność skupia się w szczególności na obszarze prawa cyberprzestrzeni, prawa mediów, prawa telekomunikacyjnego, własności intelektualnej, nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.
W ramach tej specjalności realizowane są m.in. takie przedmioty jak: prawo mediów, cyberprzestępczość, prawo nowych technologii, prawo telekomunikacyjne, usługi świadczone drogą elektroniczną.
 
Prawo lotnicze i kosmiczne
Specjalność skupia się na badaniu i promowaniu przyjętych rozwiązań z zakresu prawa lotniczego i kosmicznego oraz dyplomacji kosmicznej, a także organizacji i funkcjonowania administracji państwa w wyżej wymienionym zakresie.
W ramach tej specjalności realizowane są m.in. takie przedmioty jak: międzynarodowe prawo karne, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo lotnicze, prawo kosmiczne, międzynarodowe prawo prywatne.
 
Prawo bezpieczeństwa
Specjalność skupia się na badaniu aspektów prawnych obronności państwa, kompetencji organów władzy publicznej oraz regulacjach prawnych funkcjonowania państwa w odniesieniu do szeroko pojmowanego bezpieczeństwa informacyjnego.
W ramach tej specjalności realizowane są m.in. takie przedmioty jak: prawo bezpieczeństwa informacyjnego, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, ochrona konkurencji i konsumentów.
 
DROGA DO DYPLOMU
Student za zrealizowanie każdego zadania dydaktycznego (przedmiotu) określonego w planie studiów i programie kształcenia oraz osiągnięcie założonych efektów kształcenia, uzyskuje odpowiadającą tym efektom liczbę punktów ECTS. Weryfikacja wiedzy odbywa się na podstawie egzaminów lub zaliczeń. Jednolite studia magisterskie na kierunku prawo odbywają się w systemie semestralnym i trwają dziesięć semestrów. Treści semestrów realizowane są w formie zajęć dydaktycznych w oparciu o moduły kształcenia zgodnie z planem studiów. W ramach modułów wyróżniamy – podstawowy, kierunkowy, specjalizacyjny oraz ogólny. Poza przedmiotami obowiązkowymi studenci samodzielnie wybierają dostępne w danym semestrze przedmioty. W przypadku, w którym liczba studentów przekracza liczbę miejsc w grupie o kwalifikacji do grupy przedmiotowej decydują wyniki kształcenia poszczególnych studentów. W doborze przedmiotów obieralnych studenci kierują się indywidualnymi potrzebami oraz zainteresowaniami.
W ramach studiów studenci zobligowani są do odbycia praktyki zawodowej, która stanowi integralną część kształcenia studentów. Celem praktyki jest zdobywanie umiejętności praktycznych zgodnym z kierunkiem prawo w Akademii Sztuki Wojennej. Istotą praktyk jest to, aby studenci mieli możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów i aby za zgodą kierownika zakładu pracy mogli prowadzić badania empiryczne, które powinny być wykorzystane do realizacji pracy dyplomowej. Praktyki realizowane są w wymiarze 6 miesięcy (720 godzin) i za ich zaliczenie przyznawanych jest 24 punkty ECTS. Studenci są kierowani na praktyki w IV, VI, VIII semestrze. Praktyki mogą być organizowane i odbywane w zgłoszonym przez studenta zakładzie pracy (instytucji) lub w jednostkach organizacyjnych z którymi uczelnia podpisała odpowiednie porozumienia.
 
JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI
Podczas studiów nasi studenci otrzymają zarówno pogłębioną wiedzę teoretyczną, jak i specjalistyczną wiedzę praktyczną.
 
Celem kształcenia na kierunku Prawo jest przygotowanie absolwentów do egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji prawniczych: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, notarialną, komorniczą, kuratorską czy legislacyjną, a także przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które będą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa.
 
W związku z misją Akademii Sztuki Wojennej - kształcenia kadry dla systemu obronności i bezpieczeństwa narodowego,  a w szczególności na potrzeby Sił Zbrojnych RP, studenci kierunku prawo otrzymają obok klasycznego wykształcenia prawniczego, także wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego (w tym finansów wojskowych), prawa nowych technologii (w tym zagadnień związanych z cyberprzestrzenią) oraz prawa lotniczego i kosmicznego.
 
W zakresie wiedzy student powinien m.in. znać:
 • w stopniu pogłębionym, zakres przedmiotowy nauk prawnych ich charakter i znaczenie oraz miejsce w obszarze nauk społecznych i nauk pokrewnych, a także relacje do innych nauk;
 • podstawową terminologię prawniczą oraz terminologię właściwą dla poszczególnych gałęzi prawa;
 • kluczowe aspekty, pojęcia i zasady w obrębie poszczególnych gałęzi prawa oraz posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą szczegółowe zagadnienia z zakresu tych gałęzi prawa;
 • specyfikę różnorodnych stosunków prawnych zachodzących między różnymi podmiotami zarówno w skali państwowej jak i międzynarodowej;
 • wybrane systemy norm prawnych oraz reguły organizacyjne, zawodowe, moralne i etyczne, organizujące struktury i instytucje społeczne, w obszarze różnych gałęzi prawa;
 • w pogłębionym zakresie system prawa międzynarodowego w tym system prawa europejskiego oraz posiada wiedzę o organizacji struktur międzynarodowych w tym instytucji Unii Europejskiej;
 • miejsce i rolę jednostki jako uczestnika życia publicznego i działań organów państwa oraz katalog praw i wolności obywatelskich konstytuujących jej miejsce w społeczeństwie.

W zakresie umiejętności student powinien m.in. umieć:   
 • prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej gałęzi prawa;
 • wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych oraz spraw niejednoznacznych interpretacyjnie, a także wskazać możliwe rozwiązania z zachowaniem norm etycznych;
 • wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną z poszczególnych gałęzi prawa oraz wiedzę z zakresu pokrewnych dyscyplin do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym;
 • analizować konkretne stany faktyczne i prawne oraz samodzielnie podejmować właściwe rozstrzygnięcia w tym zakresie;
 • identyfikować konkretne problemy w ramach określonej gałęzi prawa, związane z nimi wyzwania, szanse, zagrożenia oraz opracować sposoby ich rozwiązania z wykorzystaniem różnych metod i narzędzi;
 • potrafi praktycznie wykorzystać swoją wiedzę prawniczą w życiu codziennym i w dowolnie wykonywanym zawodzie.

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów m.in. do:
 • krytycznej oceny posiadanej wiedzy i podnoszenia poziomu swych kwalifikacji i umiejętności w zakresie nauk prawnych i nauk pokrewnych;
 • identyfikowania i rozstrzygania w sposób właściwy dylematów zawodowych, starając się by nie dochodziło do konfliktu interesu osobistego i społecznego, łącząc wiedzę zdobytą w trakcie studiów i pracy z zasadami etyki zawodowej;
 • uznawania znaczenia wiedzy i umiejętności poznawczych w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie poszczególnych gałęzi prawa oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
 • podejmowania działań na rzecz podwyższania poziomu świadomości prawnej w społeczeństwie;
 • prawidłowego identyfikowania problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu i rozstrzygania ich zgodnie z prawem oraz zasadami etyki zawodowej oraz wymagania tego od innych. 
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci 5-letnich jednolitych studiów magisterskich kierunku prawo ze względu na specjalistyczny profil kształcenia oraz biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem bezpieczeństwa są predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe (tj.: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajowa Administracja Skarbowa). Absolwenci mogą wybrać ścieżkę kariery prawniczej i przystąpić do państwowych egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, komorniczą, notarialną, dyplomatyczno-konsularną lub rzecznikowską. Jednocześnie są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w administracji rządowej, samorządowej i administracji europejskiej. 
 
PRZEDMIOTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ REKRUTACJI NA STUDIA:
 • Geografia
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Kandydaci!
  Poznajcie Ambasadora kierunku PRAWO!
  Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji na studia cywilne i spraw organizacyjnych innych niż w FAQ (poniżej)? Skontaktuj się z nami - rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości!

side image
Rejestracja online
zobacz więcej

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

 • 1. Kiedy rozpocznie się rejestracja kandydatów na studia w ASzWoj?

  System rekrutacyjny będzie aktywny od 4 maja 2022 r. Rejestracja kandydatów będzie się odbywać zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rekrutacji.

   

   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

   

  Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

   

  Termin podstawowy: 

   

  • Rejestracja kandydatów na studia w IRK:  4 maja – 15 lipca przez stronę: https://rekrutacja.akademia.mil.pl/
  • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej:  do 15 lipca - opłatę rekrutacyjną wnosi się na indywidualny rachunek bankowy wskazany w systemie IRK
  • Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia i listy rezerwowej:  do 19 lipca na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia:  20 lipca – 5 sierpnia. Miejsce składania dokumentów - bud. 40, pom. 1 – Rondo gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, badź na adres pocztowy: Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia - REKRUTACJA, Akademia Sztuki Wojennej, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa-Rembertów
  • Ogłoszenie listy przyjętych na studia:  do 10 sierpnia na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat, lub na indywidualnym koncie IRK

   

  Termin dodatkowy:

   

  • Rejestracja kandydatów na studia w IRK:  11 sierpnia – 16 września przez stronę: https://rekrutacja.akademia.mil.pl/
  • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej:  do 16 września - opłatę rekrutacyjną wnosi się na indywidualny rachunek bankowy wskazany w systemie IRK
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów:  11 sierpnia – 22 września. Miejsce składania dokumentów - bud. 40, pom. 1 – Rondo gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, badź na adres pocztowy: Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia - REKRUTACJA, Akademia Sztuki Wojennej, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa-Rembertów
  • Ogłoszenie listy przyjętych na studia:  26 września na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat, indywidualne konto IRK

   

   

  Studia II stopnia

   

  Termin podstawowy: 

   

  • Rejestracja kandydatów na studia w IRK:  4 maja – 5 sierpnia przez stronę: https://rekrutacja.akademia.mil.pl/
  • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej:  do 5 sierpnia – opłatę rekrutacyjną wnosi się na indywidualny rachunek bankowy wskazany w systemie IRK
  • Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia i listy rezerwowej:  do 9 sierpnia na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia:  10 – 26 sierpnia. Miejsce składania dokumentów - bud. 40, pom. 1 – Rondo gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, badź na adres pocztowy: Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia - REKRUTACJA, Akademia Sztuki Wojennej, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa-Rembertów
  • Ogłoszenie listy przyjętych na studia:  do 6 września na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat, lub na indywidualnym koncie IRK

   

  Termin dodatkowy:

   

  • Rejestracja kandydatów na studia w IRK:  7 – 16 września przez stronę: https://rekrutacja.akademia.mil.pl/
  • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej:  do 16 września – opłatę rekrutacyjną wnosi się na indywidualny rachunek bankowy wskazany w systemie IRK
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów:  19 – 23 września. Miejsce składania dokumentów - bud. 40, pom. 1 – Rondo gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, badź na adres pocztowy: Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia - REKRUTACJA, Akademia Sztuki Wojennej, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa-Rembertów
  • Ogłoszenie listy przyjętych na studia:  26 września na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat, indywidualne konto IRK
   
 • 2. Gdzie można znaleźć dokumenty regulujące proces rekrutacji na studia?
  Przepisy regulujące proces rekrutacji na studia w danym roku akademickim publikowane są na stronie internetowej ASzWoj w zakładce kandydat oraz na stronie BIP ASzWoj:
 • 3. Z kim można się kontaktować w przypadku kłopotów z rejestracją?
  Problemy z rejestracją oraz pytania dotyczące spraw technicznych związanych z akademickim systemem rekrutacyjnym IRK można zgłaszać mailowo i telefonicznie opisując problem oraz podając dane do weryfikacji: imię, nazwisko, nr kandydata lub nr Pesel:
   
  tel. 261-814-477
 • 4. Co mam zrobić, jeżeli zapomniałem/am hasła logowania do osobistego konta rejestracyjnego?
  Należy wówczas skorzystać z funkcji odzyskiwania hasła, znajdującej się pod oknem logowania. Nowe hasło zostanie wygenerowane i przesłane automatycznie na adres e-mail podany przez kandydata w danych osobowych.
   
   
 • 5. Na ile kierunków mogę kandydować na ASzWoj?
  Kandydat może rekrutować się na dowolną liczbę kierunków studiów.
   
 • 6. Czy przesłanie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej ELS jest obowiązkowe?
  Przesłanie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej jest obowiązkowe. Zdjęcie jest niezbędnym elementem legitymacji studenckiej.
   
 • 7. Ile wynosi opłata rekrutacyjna na studia w roku akademickim 2022/2023?
  Opłata rekrutacyjna za rejestrację na każdy wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł.  
 • 8. Na jakie konto należy uiszczać opłatę rekrutacyjną?
  Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej na konto indywidualne wygenerowane po zalogowaniu się w akademickim systemie rekrutacyjnym IRK. System rekrutacyjny automatycznie nalicza odpowiednią wysokość opłaty rekrutacyjnej w zależności od liczby wybranych przez kandydata kierunków.
   
 • 9. Czy rekrutując się na kilka kierunków studiów, muszę wnosić kilka opłat rekrutacyjnych, czy wystarczy jedna? Co w przypadku, gdy wybieram kierunek studiów zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej?
  Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek na danej formie i poziomie kształcenia.
 • 10. Kiedy dokonana opłata rekrutacyjna będzie widoczna w uczelnianym systemie rekrutacyjnym?
  To zależy od sposobu dokonania płatności:
  • płatność on-line – zaksięgowanie opłaty widoczne jest natychmiastowo;
  • przelew bankowy – czas oczekiwania na informację o opłacie rekrutacyjnej wynosi do 5 dni roboczych.
 • 11. Co zrobić w przypadku, gdy opłata rekrutacyjna została dokonana, a nie jest ona widoczna w systemie rekrutacyjnym?
  Jeżeli kandydat wniósł opłatę rekrutacyjną, a nie jest ona widoczna w systemie rekrutacyjnym pomimo upływu 5 dni roboczych, zobowiązany jest zgłosić ten fakt na mail rekrutacyjny: rekrutacja@akademia.mil.pl.
   
 • 12. Co z pieniędzmi z opłaty rekrutacyjnej, w przypadku kiedy kandydat chce się wycofać z rekrutacji lub wybrany kierunek nie został uruchomiony?
  Kandydatowi, który nie został przyjęty na studia z powodu nieuruchomienia kierunku, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną na wniosek złożony do Pełnomocnika ds. rekrutacji. Zwrotu dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku. W innych przypadkach uczelnia zwrotu nie dokonuje.
 • 13. Czy mogę zarejestrować się, jeśli jestem tegorocznym maturzystą, ale nie mam jeszcze wyników matury?
  Tak. Po otrzymaniu wyników maturalnych należy niezwłocznie wprowadzić je w systemie rekrutacyjnym. Brak ocen w systemie będzie równoznaczny z rezygnacją. 
 • 14. Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określa się jako „stara matura” a jaki „nowa matura”?
  Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin zdawany do roku 2004.
   
  Egzamin maturalny (nowa matura) to egzamin zdawany od 2005 roku, realizowany w dwóch formułach:
  • stara formuła, która była praktykowana do 2015 roku i wówczas zdawany był przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
  • nowa formuła, która obowiązuje od 2015 roku, tu przedmiot dodatkowy zdawany jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym.
 • 15. Co to jest KReM i dlaczego warto podpisać oświadczenie?
  Krajowy Rejestr Matur udostępnia uczelniom wyniki z egzaminów maturalnych, co przyspiesza i ułatwia proces rekrutacji na studia. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie wyników egzaminu maturalnego do systemu KReM składane jest w szkole razem z oświadczeniem o wyborze przedmiotów maturalnych. Oryginały oświadczeń znajdują się w szkołach więc najłatwiej właśnie tam sprawdzić, czy wyraziło się taką zgodę. Innym sposobem jest kontakt z właściwą Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
   
 • 16. Czy warto podawać wyniki z wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze, czy wystarczy podać te brane pod uwagę podczas rekrutacji na kierunek?
  Wybór czy podać wszystkie wyniki, czy tylko te wskazane w systemie należy do kandydata. Warto jednak wprowadzić wszystkie wyniki, ponieważ System Internetowej Rekrutacji automatycznie wybierze najkorzystniejszą kombinację wyników uwzględnionych na danym kierunku.
 • 17. Jaki wynik matury wpisać w systemie rekrutacji w przypadku podwyższenia wyniku matury?
  W przypadku informacji o maturze należy podać informacje dotyczące pierwszego świadectwa. W przypadku wyników matury należy wprowadzić wyniki ze świadectwa lub aneksu - jeśli są korzystniejsze.
 • 18. Co w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów I stopnia otrzymam później niż termin złożenia dokumentów?
  Należy wówczas złożyć zaświadczenie z pieczęciami ukończonej uczelni, potwierdzające ukończenie studiów I stopnia zawierające: datę egzaminu dyplomowego, średnią ocen z toku studiów, ocenę uzyskana na dyplomie oraz nr dyplomu.
 • 19. W jaki sposób osoby, niebędące obywatelami polskimi, mogą zostać studentami ASzWoj?
  Pod wskazanym adresem https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat-cudzoziemiec/ podane są szczegółowe zasady rekrutacji dla cudzoziemców. W razie pytań lub wątpliwości można również skontaktować się mailowo: rekrutacja@akademia.mil.pl lub telefonicznie:

  • studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie: tel. 261 813 137, 513 382 871, 261 814 113 oraz dodatkowo w miesiącach:
  - lipcu: 261 814 084, 261 814 789;
  - sierpniu: 261 814 045, 261 813 518;
  • studia podyplomowe: tel. 261 814 438, 261 813 555.
 • 20. Czy po dostaniu się na studia zostanę żołnierzem-podchorążym (kandydatem na oficera)?
  Przyjęcie na studia w Akademii nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej (studenci nie „otrzymują” munduru ani żołdu). Ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego. Akademia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej.
   
   
  Dodatkowo, Akademia Sztuki Wojennej uczestniczy w programie MON Legia Akademicka. To program skierowany do studentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To przygoda, realizacja własnych pasji i szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ.
 • 21. Gdzie i kiedy będę mógł sprawdzić wyniki rekrutacji?
  Wyniki rekrutacji opublikowane będą na stronie internetowej Uczelni w zakładce KANDYDAT.
 • 22. Kiedy należy dostarczyć dokumenty na uczelnię?
  Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem:
   
   
  Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie
   
  Termin podstawowy: 
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia:  20 lipca – 5 sierpnia 
  Termin dodatkowy:
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów:  11 sierpnia – 22 września 
   
   
  Studia II stopnia
   
  Termin podstawowy: 
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia:  10 – 26 sierpnia 
  Termin dodatkowy:
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów:  19 – 23 września 
   
  Studia podyplomowe
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe: 20 lipca- 30 września 2022 r. 


    
   Dokumenty należy dostarczyć osobiście do:
   bud. 40, pom. 1 – Rondo gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”
    
   lub przesłać na adres pocztowy: 
   Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia - REKRUTACJA
   Akademia Sztuki Wojennej
   al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
   00-910 Warszawa-Rembertów
 • 23. Czy wymagane dokumenty jestem zobowiązany dostarczyć osobiście, czy też może to zrobić w moim imieniu inna osoba? Jeśli tak, to czy konieczne są dodatkowe dokumenty?
  Dokumenty w procesie rekrutacji za kandydata może złożyć osoba przez niego pisemnie upoważniona. 
 • 24. Chcę kontynuować naukę na studiach II stopnia na innym kierunku, niż na studiach I stopnia. Czy to możliwe?
  Tak, jest to możliwe. Należy jednak pamiętać, że osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku innym niż kierunek, na który zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych, wynikających z porównania efektów uczenia się z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia w wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala kierownik BDJO (dziekan wydziału/dyrektor samodzielnego instytutu).
 • 25. Co oznacza wpisanie na listę rezerwową?
  Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na określony kierunek studiów, zostają wpisani na listę rezerwową. Osoby z tej listy są przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
 • 26. Jak przenieść się z innej uczelni na studia I stopnia/ II stopnia/ jednolite studia magisterskie do ASzWoj?
  Na podstawie „Regulaminu studiów w Akademii Sztuki Wojennej”:

  - § 21 ust. 1-4:
  Student innej uczelni może ubiegać się o przyjęcie do Akademii w drodze przeniesienia, jeżeli wypełnił wszystkie wymogi wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, z której zamierza się przenieść.

  Punkty ECTS i oceny uzyskane w dotychczasowym przebiegu studiów mogą zostać uznane w całości w miejsce punktów i ocen przewidzianych w programie studiów kierunku, na który student się przenosi, pod warunkiem zbieżności efektów uczenia się dla programów studiów w obu uczelniach.

  W przypadku różnicy efektów uczenia się możliwe jest uznanie części dotychczas zrealizowanego programu studiów i wskazanie różnic koniecznych do uzupełnienia wraz z terminami ich zaliczenia.

  Decyzję o uznaniu punktów ECTS i ocen podejmuje kierownik BDJO (dziekan wydziału/dyrektor samodzielnego instytutu).

  - § 24 ust. 1:
  Przyjęcie studenta, o którym mowa w § 21[…], następuje po ustaleniu przez przyjmującego kierownika BDJO: przedmiotów, które uznaje za zaliczone na podstawie dotychczas złożonych przez studenta egzaminów i uzyskanych zaliczeń; przedmiotów, których zaliczenie niezbędne jest dla wyrównania różnic występujących w programach studiów; terminów zaliczenia różnic programowych.
 • 27. Zostałem przyjęty na studia, ale chcę zmienić kierunek studiów?
  Na podstawie „Regulaminu studiów w Akademii Sztuki Wojennej”
   
  - § 23 ust. 1-3
  Student może ubiegać się o przeniesienie na inny kierunek studiów w Akademii.
   
  Decyzję w sprawie przyjęcia na inny kierunek studiów, w ramach tej samej BDJO, podejmuje kierownik BDJO.
   
  Jeżeli student ubiega się o przeniesienie na inny kierunek prowadzony w innej BDJO, to decyzję o przeniesieniu podejmuje kierownik tej jednostki.
 • 28. Co w przypadku jeśli kierunek nie zostanie uruchomiony?
  Akademia proponuje podjęcie studiów na innym kierunku, który został uruchomiony a limit miejsc nie został wyczerpany.
 • 29. Jak zrezygnować z kierunku studiów na etapie rejestracji?
  W przypadku, jeżeli, kandydat chce zrezygnować z danego kierunku studiów należy napisać e-mail na rekrutacja@akademia.mil.pl z opisem problemu (nr kandydata, wybrany kierunek).
 • 30. Gdzie znajdę kontakt do Szkoły Doktorskiej ASzWoj?