Slajd

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Akademia rozpoczęła proces wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Utworzenie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. Obowiązki wynikające z ustawy są realizowane w Akademii od 01.01.2021 r.
 
Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?
Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami pracownika i podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz podmiotu zatrudniającego będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika. Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować z oszczędzania w tym programie, jak i do niego wrócić.
 • Komunikat w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych
  Z mocy ustawy każdy pracownik (lub osoba wykonująca umowę o dzieło/zlecenie) w wieku 18-54 lat staje się uczestnikiem PPK i automatycznie zostaną mu potrącone składki z uposażenia.
  Pracownik (lub osoba wykonująca umowę o dzieło/zlecenie) w wieku 55-70 lat, aby zostać uczestnikiem PPK, musi złożyć stosowną deklarację przystąpienia do PPK.
  W Akademii Sztuki Wojennej kwietniowa wypłata będzie pierwszą, od której nastąpi potrącenie i przekazanie składki do instytucji zarządzającej PPK.
  1.   Ponadto informuję, że:
  a)       osoba zatrudniona, która jest uczestnikiem PPK, powinna ─ w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie jej 3-miesięczny okres zatrudnienia ─ złożyć podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie
   o zawartych w jej imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto te umowy;
  b)      osoba zatrudniona, która ukończyła 55 lat i nie ukończyła jeszcze 70 lat, aby zostać uczestnikiem PPK, powinna złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie ─ w jej imieniu i na jej rzecz ─ umowy o prowadzenie PPK;
  c)       uczestnik PPK, poza obowiązkową wpłatą podstawową, może zadeklarować wpłatę dodatkową do PPK w wysokości do 2% jego wynagrodzenia;
  d)      uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej do PPK. Obniżona wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% jego wynagrodzenia.
   
  Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w ASzWoj
  Umowa o zarządzanie  PPK została zawarta z  PKO Emerytura – specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez  PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną.
   
  Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronie: https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html. Znajdziecie tam Państwo najważniejsze informacje o PPK oraz kalkulatory kosztów, które obrazują wysokość wpłat do PPK oraz ich wpływ na bieżące wynagrodzenie i przyszłą emeryturę
  Ponadto:
   
  Regulamin prowadzenia oraz zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi przez PKO Emerytura - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty znajduje się pod linkiem:
   
  Regulamin powierzenia danych osobowych znajduję się pod linkiem:
   
  Informację, podstawy prawne i czas realizacji złożenia deklaracji, wnioski i oświadczenia osoby zatrudnionej/uczestnika PPK składane podmiotowi zatrudniającemu znajdują się pod linkiem:
   
  Link do bazy wiedzy – pod tym linkiem Pracownicy mogą zapisywać się na szkolenia prowadzone przez Centralę PKO TFI (należy wybrać szkolenie dla Pracowników i termin):
   
  Materiały dla pracownika (tabele o zestawieniach opłat, zagadnienia prawne o PPK itp. znajdują się pod linkiem:
   
  Formularze pracownika składane do pracodawcy oraz instytucji finansowej są do pobrania pod linkiem:
   
  Linki do filmów informujących o PPK dla Pracowników:
  –       wersja krótsza 20 min:
  –       wersja 35 min:
   
  Komunikat UODO ws. PPK:
   
  Informacji o PPK udzielają:
  – w Kwesturze – p. Anna SZMIDTKA - tel. 261-813-014, a.szmidtka@akademia.mil.pl;
  – w Oddziale Organizacyjno-Kadrowym – p. Beata TURCZYK – tel. 261-813-097, b.turczyk@akademia.mil.pl.